Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kryminalistyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1999 nr 7 7-9
2
80%
Analit
2018 Nr 5 31
PL Praca dotyczy rozważań na temat zastosowania cienkowarstwowej chromatografii cieczowej do badań nad autentycznością materiałów drukarskich i pisarskich w sądownictwie i kryminalistyce. Celem wykonanych badań było opracowanie techniki, która pozwoli na efektywne i sprawne oszacowanie, czy analizowany[...]
3
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 689-695
PL Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie 'zamrożenia' jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zach[...]
EN Based on 3D laser scanner method of documentation has opened new prospects for forensic medicine and crime detection, mainly in respect to its ability to virtually efreezei any crime scene. Some features like high resolution of the imaging data recording, preserving the examined object in intact sta[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 31 43--56
PL Przez wiele lat w kryminalistyce nie zachodziły większe zmiany. Rozwój informatyki umożliwił pojawienie się nowych możliwości zarówno przy ujawnianiu śladów przestępstwa, jak również późniejszym ich przetwarzaniu. Technologie bazodanowe oraz transmisji danych pozwoliły na szerszą współpracę ekspertó[...]
EN For many years, did not occur in criminology major changes. Collected at the crime scene traces had to be manually analyze. Matching tracks data collected in paper form was laborious. The development of information technology has enabled arrival of new opportunities, both for disclosure of traces of[...]
5
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 6 1125--1133
6
61%
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
EN This overview presents the history of implementation of DNA testing into Polish forensic practice, possibilities of contemporary methods of identification of biological trace evidence, dead bodies and human remains as well as prospects related to the development of identification of offenders. In 20[...]
7
51%
Analityka : nauka i praktyka
2003 nr 4 43--44
8
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 110 125--137
PL Przestępczość jest problemem ciągle aktualnym, a coraz łatwiejszy dostęp do narkotyków i substancji psychotropowych, jak również ciągły rozwój technologii, powodują, że wciąż pojawiają się nowe metody popełniania przestępstw. W artykule omówiono najbardziej znane definicje przestępczości i teorie na[...]
EN Crime is an ongoing problem, and ever easier access to narcotic drugs and psychotropic substances, as well as the constant development of technology, continue to enable new methods of crime. The article discusses the most known definitions of criminality and theories relating to this topic. The auth[...]
9
51%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2015 nr 3-4 27--31
PL Praca ma charakter przeglądowy. Przedstawia metody, które mogą mieć zastosowanie w kryminalistyce do wykrywania różnego rodzaju śladów biologicznych. Powyższe opracowanie omawia możliwości oraz ograniczenia zasadności ich stosowania szczególnie w dobie dynamicznego rozwoju technik opartych na analiz[...]
EN This work presents methods used for identification different kind of biological fluids like vaginal secretion, urine, faeces, vomit, nasal secretion, sweat, tears. It pays special attention to detection saliva and seminal fluid and shows both biochemical and immunochromatographic methods used in thi[...]
10
51%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
11
41%
Analityka : nauka i praktyka
2010 nr 2 42-48
12
41%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 2 25-30
PL W artykule omówiono problematykę bezpieczeństwa powszechnego związanego z prowadzeniem dochodzeń popożarowych w Polsce. Przeprowadzono analizę statystyczną pożarów powstałych w naszym kraju oraz porównano sytuację pożarową w Polsce na tle wybranych krajów świata. Autor wyraża swój niepokój związany [...]
EN The paper discusses dome problems on public safety connected with conducting fire investigations in Poland. A statistical analysis of fire arose in the country has been conducted and comparison of fire situation in Poland and some other countries in the world has been presented. The author expresses[...]
13
41%
Logistyka
2015 nr 3 21--23
PL Przedmiotem artykułu jest wykazanie, ze wykorzystanie prawidłowości funkcjonowania łańcuchów dostaw oraz systemów logistycznych, wraz z całym aparatem narzędzi w forensyce rozumianej jako dyscyplinie mającej na celu dostarczenie materiału dowodowego dla sądu, daje możliwość opracowania modeli refere[...]
EN The article is to demonstrate that the use of the principles of functioning of supply chains and logistics systems, along with the entire camera tools in forensics, understood as a discipline aimed at providing evidence for court, gives you the opportunity to develop reference models of crimes and t[...]
14
41%
Analityka : nauka i praktyka
2015 nr 3 33--35
PL Przed laboratoriami kryminalistycznymi stoi niezwykle ważne zadanie jednoznacznej identyfikacji produktów konopi, a co się z tym wiąże, dobór odpowiednich technik analitycznych, które pozwolą na zminimalizowanie możliwości popełnienia błędu. W końcu opinie ekspertów są podstawą wydawanych wyroków.
15
41%
Analityka : nauka i praktyka
2016 nr 4 50--56
PL W pierwszej części artykułu omówione zostaną farby, w których stosowane były związki ołowiu. Pozostałe przypadki opisane zostaną w drugiej części artykułu.
16
41%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 11 880--886
PL Liczba przestępstw, ich lokalizacja, powtarzalność, sezonowość, korelacja z czynnikami pogodowymi i możliwe prognozy to czynniki, które mogą pomagać Policji i administracji publicznej w dostosowaniu strategii planowania i interweniowania. Jednak rozwój wiedzy w jej obszarach aplikacyjnych, w tym tak[...]
EN Considering the number of crimes, their location, repeatability, seasonality, correlation with weather factors, and possible forecasts, all these factors can help the police and public administration in adjusting the planning and intervening strategies. However, the development of knowledge in its a[...]
17
41%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2016 Nr 2 71--78
PL Stosowanie nowych metod nauczania jest niezmiernie istotne w kontekście rozwijania kompetencji studentów prawa, zwłaszcza w obszarze nauk penalnych. Autonomia programowa uczelni wyższych oraz normy ustawowe sprawiają, że możliwości wpływania na jakość kształcenia istnieją, abstrahując od sposobów fi[...]
EN The use of new teaching methods is extremely important in the context of developing law students competence, especially in the field of penal studies. The autonomy of universities and statutory standards make the possibility of influencing the quality of education possible, apart from the means of f[...]
18
36%
Analityka : nauka i praktyka
2011 nr 1 54-59
PL W ostatnich czasach najczęściej zażywanym narkotykiem z grupy amfetamin jest metamfetamina, której produkcja, obrót i posiadanie są rygorystycznie regulowane przepisami prawnymi. Bardzo ważne jest badanie próbek metamfetaminy zarówno w celu ustalenia właściwości toksycznych związku jak i dochodzenia[...]
19
36%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2016 Nr 1 27--42
PL Celem pracy jest przybliżenie prawnikom trudu prac, jakie musi wykonać medyk sądowy szacujący czas zgonu. Ma to pomóc w minimalizacji niezrozumienia owej czynności w relacjach przedstawicieli tych dwóch grup zawodowych w procesie karnym. Opis czynności, jakie kolejno następują podczas próby ustaleni[...]
EN The aim of the article is to raise awareness of lawyers about a big amount of work and effort which has to be performed by a forensic physician to estimate the time of death. It is to help to minimize misunderstanding of these activities and tasks in relationships of the representatives of these two[...]
20
31%
Analityka : nauka i praktyka
2017 nr 1 64--73
PL W pierwszej części opowieści o współczesnych farbach artystycznych omówione zostały te, które zawierają związki ołowiu. Podkreśliliśmy to, że ołów występuje w przyrodzie w licznych związkach chemicznych, charakteryzujących się zabarwieniem białym, zółtym, pomarańczowym oraz czerownym, co spowodowało[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last