Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W praktyce budowlanej często zachodzi potrzeba oznaczenia składu stwardniałego betonu, które obejmuje oznaczenie zawartości kruszywa i cementu użytego do wykonania betonu. W referacie skoncentrowano się na metodach oznaczenia zawartości kruszywa w stwardniałym betonie.
EN The paper is concentrated on determining of content of aggregates in concrete by two methods. These methods elaborated at the Building Research Institute. The first method, named appraising method is based on stating the bulk density of concrete, the content of its components insoluble in HCl. The m[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 7 48-50
PL Analizując rynek kruszyw, należy stwierdzić, że zapotrzebowanie krajowe, wynoszące obecnie 170-200 mln ton rocznie, może być w całości zaspokajane ze źródeł krajowych przez dziesiątki lat. Możliwości wydobycia kruszyw w Polsce wynoszą ponad 300 mln ton rocznie (przykładowo w roku 2009 wydobycie wyni[...]
EN Analysing the aggregate market it should be noted that domestic demand, which at present amounts to 170-200 million tons per year, can be fully satisfied by domestic sources for decades to come. In Poland, it is possible to mine more than 300 million tons per year (for example, in the year 2009 it a[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 54-56
PL W artykule wskazano na wzajemną specyfikę surowców naturalnych, sztucznych i z recyklingu. Stan możliwych zmian kruszyw, który zależy od rodzaju i przeróbki surowca, sposobu wbudowania i warunków eksploatacji, odniesiono do frakcji piaskowo-pylastej powstającej z rozdrabniania kruszyw podczas badani[...]
EN The article indicates the relationship of raw materials, plastics and recycling. Possible changes of the aggregates, which depends on the type and processing of the material, as well as on installation method and operating conditions, are referred to the sandy-silty fractions resulting from the crus[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 104-110
PL W celu zapewnienia wymaganej szorstkości nawierzchni niezbędne jest zastosowanie odpowiednich technologii oraz rodzaju kruszywa, które gwarantują odpowiednią makro- i mikroteksturę nawierzchni (2, 9). Do podstawowych technologii w tym zakresie należy zaliczyć mieszankę mastyksowo-grysową SMA. W zale[...]
EN In order to provide the required surface roughness it is necessary to use appropriate technology and type of aggregate which provide appropriate macro and mikrotexture of the surface (2, 9). The basic technology in this area include SMA mix. Depending on the type of aggregate and mineral mixture dur[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przesiewacze bębnowe są maszynami, które powstały w XIX w. i były długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Potem zostały one zastąpione maszynami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie maszyny t[...]
EN A drum screen is a device which was invented in the XIX century and for a long time was exploited in various branches of the national economy, mainly in the corn-milling industry. Afterwards it was re-placed by the vibrating and backing-off machines and its production was stopped. Nonetheless, a sho[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2003 z. 45 5-25
PL Dotychczas próby zastosowania w Polsce odpadów budowlanych w postaci gruzu jako kruszywa do podbudów drogowych i w hydrotechnice miały jedynie charakter okazjonalny i nie były uważane za metodę odpowiadającą standardom. Główną przyczyną tego stanu był brak możliwości oceny gruzu jako normowego krusz[...]
EN So far the application of building waste in the form of aggregate for road building and hydrotechnical construction has been sporadic in Poland and not regarded as the standard method. The main reason for this has been the lack of evaluation of rubble as an aggregate and building material. After the[...]
7
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono próbę oznaczenia zawartości alkaliów wyekstrahowanych z kruszyw w roztworze z wodorotlenkiem wapnia po różnym czasie. Oznaczono także zawartość alkaliów rozpuszczalnych w gorącej wodzie z kruszyw i betonu w obecności reakcji alkalia-kruszywo. W badaniach zastosowano dwa kruszywa ze ska[...]
EN An attempt to determine the time-dependence of the content of alkali from aggregate in a solution with calcium hydroxide was made. The aim of the investigation was also to find the amounts of the alkali soluble in hot water originated from aggregate and from concrete when the alkali-aggregate reacti[...]
8
100%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1999 nr 3-4 57-81
PL Lepiszcza Multigrade są asfaltami specjalnymi, niemodyfikowanymi polimerami. Badano dwa rodzaje asfaltów typu Multigrade: Multiphalte 35/50 i Multiphalte 60/80 w porównaniu do asfaltu zwykłego D70. Wykonano badania asfaltu i betonu asfaltowego z tymi lepiszczami. Oznaczono właściwości w wysokiej i n[...]
EN Multigrade binders there are special asphalts, non-modified polymers. Two kinds of multigrade type asphalts have been tested: Multiphalte 35/50 and Multiphalte 60/80 in comparison with common asphalt D70. Characteristics tests of asphalt and asphaltic concrete with these binders were[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczące porównania wpływu domieszek krajowych oraz firmy SIKA na niektóre cech mieszanki betonowej.
EN Qur aim was check, if the High Performance Concrete (HPC) made of national, local main ingredients (except basalt) and national admixtures can reach a level of comparable properties to HPC made of national main ingredients but including some additions coming straight from a Swiss firm SIKA. Experime[...]
10
100%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono próbę ujednolicenia obliczania modułów sprężystości kruszywowych betonów konstrukcyjnych. Analizę uogólniającą przeprowadzono na przykładzie wyników badań odkształcalności doraźnej sześciu betonów kruszywowych: zwykłego, drobnoziarnistego, agloporytowego i trzech keramzytowych. Dla r[...]
EN An attempt at the unification of calculation of moduli of elasticity of aggregate structural concretes has been made. A generalizing analysis has been carried out on example of investigation results of ultimate deformability of six aggregate concretes: normal-, fine-grained-, aggloporite-, and three[...]
11
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 4 26--29
PL Zapotrzebowanie na kruszywa dla drogownictwa w Polsce jest ogromne i wciąż ma tendencję wzrostową. Naturalne piaski i żwiry – chociaż w różnym stopniu – występują obecnie na terenie całego kraju, a nowych złóż wciąż przybywa. Trudno się dziwić, skoro kopalinę tę jest dosyć łatwo udokumentować i tak [...]
EN The demand for aggregates for road construction in Poland has been and still is on the rise. Natural sands and gravels can be found in the territory of the whole country, and new deposits are still being discovered. Which is caused by the fact that the mineral is fairly easy to both document and exp[...]
12
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 68--74
PL W ciągu kilku ostatnich lat systematycznie wprowadzano zmiany w normalizacji dotyczącej stosowania kruszyw w budownictwie drogowym. Komitet Techniczny CEN/TC 227 Materiały drogowe przygotował serię norm EN, a Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych państw [...]
EN For the last several years the amendments to normalization on aggregate use in road contructions have been gradually introduced. Technical Committee CEN/TC 227 Road Materials prepared a series of norms EN, while the Directive of the European Community Council D 89/106/EEC on the approximation of law[...]
13
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 3 44--45
PL W artykule poruszono temat kruszyw z surowców odpadowych stosowanych w drogownictwie. Omówiono normy klasyfikujące kruszywa oraz przedstawiono przepisy, które muszą one spełniać.
14
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 5 54--58
PL Artykuł dotyczy zastosowania georusztów w warstwach kruszywa niezwiązanego w konstrukcjach nawierzchni lub bezpośrednio pod nimi. Georuszty mają znacznie szersze zastosowania w budownictwie komunikacyjnym, takie jak: ściany oporowe, strome skarpy, wzmacnianie podstawy nasypów czy przeciwspękaniowe z[...]
15
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2004 Z. 25 153-163
PL Najtańszym sposobem (nie zawsze docenianym) uzyskania betonu o podwyższonych parametrach technicznych jest odpowiedni dobór stosu okruchowego. Optymalizując skład kruszywa w betonie, można uzyskać zmniejszenie zużycia cementu nawet o 30%. W artykule przedstawione są wyniki badań własnych nad cecham[...]
EN The cheapest and often underestimated way of obtaining concrete with improved technical properties is proper design of aggregate grain-size distribution. Optimising of aggregate grain-size distribution in concrete may effect in decrease of cement consumption up to 30%. Paper reports experimental res[...]
16
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 4 38-40
17
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 22-24
18
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 5 43-45
19
88%
Energetyka
2002 nr 10-11 801-804
PL Przedstawiono prace nad technologią wytwarzania kruszyw granulowanych z popiołu i żużla z Elektrowni Opole. W wyniku badań wyłowiono składy recepturowe oraz opracowano sposób wytwarzania granulatów spełniających wymagania kruszyw do betonów lekkich. Z partii badawczych kruszyw wytworzono betony klas[...]
EN Presented are works concerning a production technology of granulated aggregates made of fly ashes and slag from the Opole Power Station. As a result of the investigations the were prepared recipe compositions and was worked out a production way of granulates fulfilling reguirements of the aggregates[...]
20
88%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badań kamienia wapiennego ze złoża Kopalni 'Czatkowice': podstawowych oznaczeń składu chemicznego zwiercin z kilku poziomów eksploatacyjnych i oznaczeń własności kamienia wapiennego o uziarnieniach 0-8 mm, 8-24 mm, 24-50 mm i 50-80 mm z Sortowni nr 1. Na podstawie wyników przepr[...]
EN The results of investigations of limestone from the deposit of 'Czatkowice' mine: basal determinations of chemical composition of drillings from various exploitation levels and determinations of limestone properties of 0-8 mm, 8-24 mm, 24-50 mm and 50-80 mm graining from Sorting Plant No 1 are prese[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last