Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo naturalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 118(8) 67-74
PL W pracy przedstawiono analizę wyników modelowych badań kapilarności gruntu. Badania przeprowadzono na próbkach kruszywa naturalnego ze złoża Chynów (Zielona Góra). Zbadano wysokość wzniosu kapilarnego w kruszywie o naturalnym uziarnieniu oraz w poszczególnych frakcjach tegoż kruszywa. Porównano kapi[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono stan bazy zasobowej kruszywa naturalnego na tle potrzeb rynku krajowego.
EN The state of the natural aggregates deposits was presented in comparison to needs of the domestic market.
3
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 56-59
PL Wyniki sprzedaży kruszyw naturalnych łamanych w pierwszej połowie 2007 pozwalały sądzić, że prognozy roku zostaną przekroczone. Zainteresowanie kruszywami wynikało za sprzyjających warunków atmosferycznych oraz z działań wykonawców dróg związanych z gromadzeniem materiałów drogowych na przyszłe budo[...]
4
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule opisano uwarunkowania gospodarki zasobami kopalin wykorzystywanych do produkcji kruszyw naturalnych w Polsce, ograniczenia i bariery w dostępie do złóż tych kopalin oraz faktyczną realizację ochrony złóż. Przedstawiono nielegalną eksploatację kopalin i działalność samorządowej administrac[...]
EN Determinants of management of natural resources usedfor natural aggregate production in Poland have been presented in the paper. Limitations and barriers in the access to natural resources and in realization ofprinciples of natural deposits protection have been discussed. Illegal exploitation of nat[...]
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W wielu przypadkach żwir i piasek wydobywany jest lądowymi koparkami zgarniakowymi oraz koparkami pływającymi - chwytakowymi i wieloczerpakowymi. Koparki te mogą być stosowane zarówno w łatwych i bardzo skomplikowanych warunkach geologiczno - złożowyh. Zastosowanie odpowiedniego typu koparki uzależn[...]
EN To a lagre extend, sand and gravel are dregded using land-based bucket chain dredges, floating bucket chain dredges and floating grab dredges. It is shown tha these types of equipment complement another for gravel and sand dredging depending on the desired dredging dephts below water and can be used[...]
6
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Zaprezentowano obszerną analizę rynku kruszyw żwirowo-piaskowych w Polsce północno-wschodniej, obejmującej trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Podano główne trendy rozwoju produkcji tych kruszyw w omawianym regionie oraz strukturę rodzajową produkcji. Szczegółowo omówio[...]
EN The paper presents comprehensive analysis of sand&gravel aggregates market in NE Poland, i.e. in the Mazowieckie, Podlaskie and Warmińsko-Mazurskie voivodeships. The main tendencies of sand&gravel aggregates production are given, together with their assortment structure. Areas of sand&gravel aggrega[...]
7
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule omówiona została zagospodarowana baza surowcowa złóż piasków i żwirów (kruszywo naturalne) w regionie lubuskim. Charakterystyką objęte zostały złoża, w których wydobycie surowców przekracza 50 tys. ton rocznie. Identyfikacja zagospodarowania złóż przeprowadzona została w [...]
EN In this article developed resource base of sand and gravel (natural aggregate resources) in Lubuskie Region is discussed. The characteristic concerns deposits where excavation exceeds 50 th. tons annually. The identification of development of deposits was carried out in relation to the districts of [...]
8
80%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 10-12
PL Po okresie znaczącego spadku zapotrzebowania na kruszywa naturalne w latach 2000-2003, od połowy roku 2003 nastąpiło odwrócenie tego niekorzystnego dla branży trendu. Okres wzrostu trwa już trzy lata, utrwalił się i zaowocował: a) zwiększeniem ilości koncesji wydawanych przez starostów na wydobywani[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
PL Artykuł zawiera rys historyczny eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Dobroszów Wielki". Wydobycie kruszywa w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego ma długą historię. Początkowo kruszywo wydobywano z dna rzeki Bóbr i z terenów bezpośrednio przyległych. Od roku 1963 rozpoczęto eksploatację złoża kruszyw[...]
EN The article includes historical outline of mining natural aggregate from Dobroszów Wielki Deposit. The aggregate output in Nowogród Bobrzański region has a long history. Initialy the aggregate was being mined from the bottom of the Bóbr river and from the directly adjacent terrains. The mining of th[...]
10
70%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 3 32-37
11
70%
Materiały Budowlane
2012 nr 12 58-59
EN The article discusses the rules for testing the potential Alkali Reactivity of Aggregates for natural aggregates (quaternary gravel) accelerated method according ASTM C1260-07 and its counterpart adopted by RILEM.
12
70%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 6 14--16
13
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 46-51
14
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Kopalnie wydobywające kopalinę w ilości do 20 tys. m ³ stanowią blisko połowę zakładów górniczych co sprawia, że racjonalna gospodarka małymi złożami jest w polskim górnictwie sprawą ważną. Kształtowanie warunków racjonalnej gospodarki małymi złożami zaczyna się już na etapie prac poszukiwawczych i [...]
EN Mines extracting mineral in quantities up to 20 thousand cubic meters constitute nearly half of the mining works, which is the reason why the reasonable small - scale deposits management plays an important role in polish mining industry. Shaping the conditions of rational small - scale deposits mana[...]
15
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono stan bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kruszyw naturalnych łamanych, żwirowo-piaskowych i sztucznych. Opisano także uwarunkowania w zagospodarowaniu i wykorzystaniu zasobów kopalin oraz odpadów do produkcji kruszyw mineralnych.
EN Polish natural aggregate resources, especially crushed stone, gravel and sand aggregate as well as artificial aggregate have been presented in the paper. Conditions of development and utilization of mineral resources and wastes from natural aggregate production have been discussed in the paper.
16
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 2 42-46
PL W artykule przedstawiono proces wydobywania kruszywa naturalnego z osadów rzeki Bóbr na przykładzie terenu górniczego "Pole Gorzupia Dolna". Scharakteryzowano sposób eksploatacji złoża, zastosowane koparki, przenośniki i przesiewacze.
17
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy ochrony zasobów złóż kruszyw naturalnych pozyskiwanych w dolinach rzek Karpat Zachodnich. Autor zwraca uwagę, że w chwili obecnej nie ma ochrony prawnej zasobów kruszyw, które w sposób stały pozyskiwane są od dawna dla różnych dziedzin gospodarki. Ochrona zasobów powinna polegać na i[...]
EN The paper refers to a protection of natural aggregate reserves acquired from rivers valleys of Western Carpathians. Autor pointed out that currently there is no legal protection of natural aggregate reserves, which are constantly acquired for different fields of economy. Actions should consist in pr[...]
18
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Kruszywa naturalne znajdują liczne zastosowania, przede wszystkim w budownictwie i drogownictwie. Zapotrzebowanie ja te surowce rośnie wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów. W artykule przedstawiono wielkość produkcji kruszyw naturalnych w Unii Europejskiej jako całośc[...]
EN Natural aggregates have many applications, especially in civil engineering and road construction sectors. Demand for aggregates grows together with development of economical level of particular countries. In the paper amount of aggregates production in European Union as the whole and in particular c[...]
19
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Morza i oceany kryją wiele zasobów surowców mineralnych. Rozwój techniki i technologii pozwala na eksploatację złóż zalegających na coraz większych głębokościach. W Polsce na Morzu Bałtyckim eksploatuje się ropę i gaz ziemny w okolicach Łeby oraz planuje się powrócić do eksploatacji kruszyw naturaln[...]
EN Seas and Oceans cover a lot of mineral resources reserves. Development of technique and technology allows extracting deeper and deeper deposits. In Poland on the Baltic Sea crude oil and earth gas are extracted but also there are plans to reactivate aggregates production. Natural aggregates, which d[...]
20
61%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule autorzy przedstawiają stosowaną obecnie metodykę prowadzenia prac poszukiwawczych i rozpoznawczych bałtyckich złóż kruszywa naturalnego oraz jej uwarunkowania współczesne i wynikające z historii badań. Na stosowaną metodykę badań bałtyckich złóż kruszywa wpływa kilka charakterystycznych c[...]
EN The article presents the procedure which is presently applied to Baltic Sea natural aggregate deposits' reconnoitering and exploratory works. It also concerns the procedure's conditions-contemporary ones as well as the ones that result from the history of documentation. From the early beginning it c[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last