Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Kruszywa są dominującym składnikiem nawierzchni drogowych zarówno pod względem masy, jak i objętości. Wymagania techniczne, które ich dotyczą, są obecnie określane w dokumentach opartych na normach obowiązujących w Unii Europejskiej.
EN Poland is obliged to apply European standards referring to road aggregate. The author describes the process of the implementation of these European standards through recommended guidelines.
2
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 6 55--56
PL Hutnictwo żelaza i stali jest źródłem wartościowych odpadów żużlowych, które z powodzeniem były i są stosowane do budowy dróg. Huty i stalownie rozmieszczone były na terenie Górnego Śląska, Zagłębia oraz na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Od przełomu XVIII i XIX w. kolejno powstawał[...]
EN Iron and steel industry is a source of valuable slag waste products, which have been long used to road construction. A great number of steelworks used to be located in the area of the Upper Silesia, Zagłębie and within the limits of the Central Industrial Region. Since the turn of the 18th and 19th [...]
3
100%
Drogownictwo
2010 nr 9 305-309
PL W badaniach przeprowadzonych na Politechnice Białostockiej dokonano oceny odporności na polerowanie i ustalono wartości PSV dla kruszyw z 37 złóż krajowych oraz dla granodiorytu z Białorusi i granitu ze Szwecji. Poniewież stosunkowo duża ilość kruszyw charakteryzuje się wskaźnikiem PSV < 50, przepro[...]
EN The paper presents research results that have been carried out at Technical University of Bialystok and concerned mineral aggregates polishing resistance. Tests included aggregates from 37 domestic sources and additionally granodioryt from Belarus and granite from Sweden and for each aggregate the v[...]
4
88%
Materiały Budowlane
2000 nr 11 20-20
5
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 14-18
6
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wzrost gospodarczy w Polsce nie może być kontynuowany bez realizacji programu budowy dróg. Stawia on wyzwania wszystkim jego realizatorom, w tym producentom materiałów drogowych. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości kruszyw. W Polsce w latach 2007 - 2015, do wybudowania dróg kraj[...]
EN Growth of the economy in Poland can not be continued without realization of a road building program. This is a challenge to all contractors, road materials producers including. It is necessary to provide appropriate quality and quantity of aggregate. In Poland in 2007-2015 400 million tons of aggreg[...]
7
75%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 62--66
PL Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej widoczny jest coraz większy jej udział w unijnym budżecie na lata 2007-2013. Stwarza to szansę przekazania środków na modernizację i rozwój wielu gałęzi gospodarki w Polsce. Znaczne nakłady zamierza się skierować na infrastrukturę drogową. Jednak [...]
EN Since Poland’s joining the EU, the increasing participation of Poland in the European budget for the years 2007-2013 has been visible. It gives the opportunity to invest the resources in modernizing and development of the numerous branches of economy in Poland. Substantial means are to be used in ro[...]
8
75%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy wyniki badań porównawczych cech fizycznych pięciu rodzajów kruszyw o zbliżonej nasiąkliwości i różnym pochodzeniu oraz próbę oceny ich mrozoodporności na podstawie przebiegu zamarzania wody w porach ziaren określonego metodą RAO.
EN Durability of coarse aggregates in concrete and road constructions exposed to water and frost reaction is connected with their physical property, first of all with is porosity, sizes, shapes and continuity of pores. The paper presents results of examination of physical property and water crystalliza[...]
9
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W Kopalni Bełchatów zdejmowanie nadkładu znad pokładu węgla brunatnego, często wiąże się z koniecznością urabiania skał i utworów trudno urabialnych. W artykule przedstawiono realizowaną technologię prowadzenia robót górniczych w Polu Bełchatów na VI poziomie eksploatacyjnym, w związku z rozpoznanym[...]
EN In Bełchatów Coal mine cover extraction lignite level is often connecting with extractionof rock and hard rock mass. In this article described technological operations used in Bełchatów on VI mining level relating to knowledge about deposit large amount sandstone ąuartzite this level foreland. The[...]
10
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 1 12--15
PL Sposób, w jaki są przewożone kruszywa, może wpływać na ich jakość i włąściwości. Wybór środka transportu zależy od wielu czynników, takich jak typ i wielkość towaru, dystans czy dostępna infrastruktura.
11
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono Euroregion Karpat z uwzględnieniem budowy geologicznej oraz występowaniem surowców mineralnych. Szczególną uwagę zwrócono na występujące złoża surowców skalnych oraz możliwości ich eksploatacji. Po przeanalizowaniu programu budowy dróg w Polsce w latach 2005-2013 stwierdzono[...]
EN Geological structure and raw materials occurrence in Euro-region Karpaty have been presented in the paper. Special attention has been paid to mineral deposits and to the possibility of its exploitation. It has been stated, after analyses of road buildings program in Poland in 2005-2013, that the req[...]
12
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 4 42--45
PL Lasy Państwowe mają bardzo duże zapotrzebowanie na kruszywo. W ostatnich latach mocno zintensyfikowały działania związane ze współtworzeniem lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Dróg leśnych dobrych jakościowo, zbudowanych z użyciem odpowiednich technologii i specjalistycznych maszyn będzie przyb[...]
13
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 1 27-30
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W 2008 roku w Wymaganiach Technicznych WT-1 wprowadzono obowiązek oceny odporności na polerowanie kruszywa stosowanego do warstwy ścieralnej w oparciu wskaźnik polerowalności PSV (Polished Stone Value) określony zgodnie z normą PN-EN 1097-8:2001. W referacie przedstawiono wyniki badań wskaźnika PSV [...]
EN In 2008 Technical Requirements WT-1 (Standards WT-1 imposed a requirement to evaluate a polishing resistance of aggregate used for wearing course based on PSV ratio (Polished Stone Value) determined according to PN-EN 1097-8:2001. The paper present test results of PSV ratio of aggregates from 40 dom[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 10 10--12
PL Artykuł stanowi przegląd w zakresie przepisów związanych z odpornością na polerowanie kruszyw i badaniami współczynnika tarcia nawierzchni. Wskazano na potrzebę wprowadzenia pełnego systemu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności związanego z odpornością na polerowanie kruszyw [...]
EN The paper is a review of the regulations concerning the polished stone value of aggregates and surface skid resistance testing. A need to introduce a complete system to increase road traffic safety, in particular related to the polished stone value of aggregates for road surfacing. The presented res[...]
16
63%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 151-153
PL W artykule omówiono główne aspekty środowiskowe przy produkcji kruszyw. Oceniono wpływ czynników ekologicznych na wielkość produkcji tego materiału przy użyciu nowatorskiej metody wskaźnika pojemności informacyjnej. Zwrócono uwagę na nieracjonalność wymagań odnośnie do kruszyw budowlanych i drogowyc[...]
EN Main environmental aspects of aggregates production have been presented in the paper. Influence of ecological factors on production level of aggregates has been evaluated with use of innovative method of the information capacity index. The authors have emphasized unreasonable requirements for road a[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Bezpieczeństwo ruchu pojazdów po nawierzchni wymaga stosowania odpowiednio dobranych warstw ścieralnych. Nowe technologie, odpowiednio dobrane kruszywa do mieszanek, to wymóg normalizacji europejskiej. Te zagadnienia przedstawiono w artykule.
EN The security of vehicle motion on the road requires the application of suitably selected abrasive layers. New technologies, care-fully selected aggregates in mixtures are the requirements of European normalization.
18
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Wykonano kompleksowe badania wszystkich cech (pełne badania cech klasowych i gatunkowych) kruszyw łamanych ze skał litych stosowanych dla potrzeb polskiego drogownictwa wg PN oraz wszystkich cech tych kruszyw wg PN-EN. Jednocześnie badaniami objęto kruszywa reprezentujące klasy od I do III wg PN. Uz[...]
EN A complex research of every characteristic (complete research of class and grade characteristics) of aggregates broken from solid rocks used to satisfy the needs of polish highway engineering according to PN and all characteristics of these aggregates according to PN-EN. Simultaneously the research [...]
19
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 3 54--56
20
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 2 82-85
PL Alternatywną dla powszechnie stosowanych kruszyw drogowych stają się produkty pochodzące z przeróbki odpadów budowlanych, co pokazuje zaprezentowany w artykule przykład remontu odcinka autostrady w Austrii między Wiedniem a Salzburgiem. Przy prowadzeniu tego typu recyklingu istotną rolę odgrywają no[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last