Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszywo łamane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 1 10-15
PL W artykule poruszono problem eksploatacji, zużycia i bazy zasobowej naturalnych kruszyw łamanych w Polsce. Notowany w ostatnich latach rozwój ich podaży podyktowany był wzrostem zapotrzebowania gospodarki w sektorze drogowym i budowlanym, wynikającym przede wszystkim z akcesji Polski do Unii Europej[...]
2
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 5 12-21
3
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 4 38--39
PL Budownictwo drogowo-mostowe jest główną siłą napędową popytu na kruszywa łamane. Jego wpływ na rynek kruszyw żwirowo-piaskowych nie jest już tak istotny, choć również znaczący. Nakłady na budownictwo drogowe odgrywają zatem istotną rolę w kreowaniu popytu na kruszywa, jednak związek ten nie jest wpr[...]
EN Demand for crushed rock in Poland is driven mainly by the road-building industry. The industry’s impact on the sand and gravel market is not that crucial, but still significant. Therefore, the expenditure on road construction and maintenance play an important role in creating demand for aggregates u[...]
4
100%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 8 445-447
PL Przedstawiono wyniki badań próbek betonu zwykłego (w/c = 0,45) i wysokowartościowego (w/c = 0,28), wykonanych na kruszywie bazaltowym, dolomitowym i granitowym. Przeanalizowano wpływ rodzaju kruszywa na moduł sprężystości tych betonów. Najmniejsze wartości tego modułu uzyskano w przypadku betonów z [...]
EN The elastic modulus of ordinary concretes (w/c = 0,45) and hpc's (w/c = 0,28) was experimentally tested to find the effect of basalt, dolomite and granite coarse aggregates. In general, the statistical significant effect of aggregate was stated for the both concretes. However, there was no significa[...]
5
88%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 14-17
PL Surowcowe wykorzystanie skał wymaga ich wydobycia i często też niezbyt skomplikowanych procesów przeróbczych. Urabianie skał materiałami wybuchowymi prowadzi do ujawniania się spękań, co było powodem zaniku możliwości pozyskiwania bloków z wielu niegdyś "blocznych" złóż. Skały przeznaczone dla uzys[...]
6
88%
Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
1999 nr 1-2 41-65
PL Celem opracowania było określenie wpływu importu na wielkość produkcji i wykorzystanie kruszyw łamanych w Polsce. Na podstawie analizy zapotrzebowania na kruszywa drogowe i kolejowe, wielkości zasobów geologicznych surowców skalnych oraz importu i eksportu materiałów kamennych stwierdzono, że import[...]
EN Common nagative characteristic of all these materials is lack of grain-size distribution compatibility (the oversize grain, the undersize grain, the mineral dust contents) with the adequate Polish standards requirements.
7
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 46-51
8
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono stan bazy surowcowej kruszyw mineralnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kruszyw naturalnych łamanych, żwirowo-piaskowych i sztucznych. Opisano także uwarunkowania w zagospodarowaniu i wykorzystaniu zasobów kopalin oraz odpadów do produkcji kruszyw mineralnych.
EN Polish natural aggregate resources, especially crushed stone, gravel and sand aggregate as well as artificial aggregate have been presented in the paper. Conditions of development and utilization of mineral resources and wastes from natural aggregate production have been discussed in the paper.
9
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono działania organizacyjne i technologiczne w podnoszeniu efektywności produkcji kruszyw łamanych dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego (drogownictwa, kolejnictwa) oraz budownictwa inżynieryjnego. Rozważania przeprowadzono na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych ,,Klęczany" będącej pro[...]
EN Paper presents organizational and technological activities leading to improved effectiveness of crashed stone production for needs of road and engineering construction industries. Considerations were conducted on the example of Rock Quarry "Klęczany", where crashed sandstones are produced in souther[...]
10
75%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 8-9 62--66
PL Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej widoczny jest coraz większy jej udział w unijnym budżecie na lata 2007-2013. Stwarza to szansę przekazania środków na modernizację i rozwój wielu gałęzi gospodarki w Polsce. Znaczne nakłady zamierza się skierować na infrastrukturę drogową. Jednak [...]
EN Since Poland’s joining the EU, the increasing participation of Poland in the European budget for the years 2007-2013 has been visible. It gives the opportunity to invest the resources in modernizing and development of the numerous branches of economy in Poland. Substantial means are to be used in ro[...]
11
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane w różnych regionach kraju na przestrzeni najbliższych lat. W tym celu przeanalizowano krajowe i samorządowe dokumenty dotyczące planowanych inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, gdyż prowadzone na szeroką skalę[...]
EN The paper deals with determining demand for crushed aggregates in different regions over the following years. For this purpose national and local documents concerning planned road investments were analyzed. Investments of this type, when performed on a wide scale, create a large demand for crushed[...]
12
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 24-27
PL Polski rynek kruszyw naturalnych łamanych od czterech lat notuje okres intensywnego rozwoju. Łączna wielkość krajowej produkcji tych kruszyw w latach 2003-2006 wzrosła o ponad 40%, do rekordowego poziomu ok. 37 min t/r. Jest to integralnie związane z silnym wzrostem zapotrzebowania na te kruszywa, b[...]
13
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na atrakcyjność złoż kamieni drogowych składają się liczne czynniki geologiczne, gorniczo--techniczne i środowiskowe. W oparciu o zaproponowaną ocenę punktową 16 wybranych czynnikow poszczegolne złoża zaliczono do trzech grup złoż: atrakcyjnych, o przeciętnej skali utrudnień i ograniczeń eksploatacj[...]
EN The paper presents a new proposition of point evaluation of geological-mining conditions of road stones exploration. 16 factors were taken into account: 6 geological, 6 mining and 4 environmental. The results were divided into three groups: attractive deposits, average mining difficulties and non-at[...]
14
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 32-34
PL Prowadzone i planowane na szeroką skalę roboty drogowe i budowlane wymagają dużych ilości skalnych surowców mineralnych. Polska jest bogata w różnorodne materiały skalne, których rozmieszczenie na obszarze kraju jest nierównomierne. Podobnie zróżnicowane są ich parametry jakościowe, które określają [...]
15
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 3 18-24
PL Krajowy rynek kruszyw naturalnych łamanych przeszedł w ostatnich kilkunastu latach poważne przeobrażenia. Po trzykrotnym ograniczeniu zapotrzebowania na te kruszywa na początku lat 90., w drugiej połowie tej dekady nastąpiło jego odbudowanie do poprzednich wielkości, tj. około 30 mln t/r., co miało [...]
16
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2011 R. 52, nr 6 100-106
PL Duży popyt na kruszywa łamane na obszarze całego kraju generuje konieczność coraz większego wykorzystania kolei do ich przewozów. Regionalna zmienność prognozowanego zapotrzebowania na surowce drogowe w kolejnych horyzontach czasowych powoduje obciążenie konkretnych ciągów wywozu kruszyw. W artykule[...]
EN Large demand for crushed aggregates in the country generate a need to enhance rail usage for transportation. Regional variability of prospective demand for road aggregates in subsequent time periods may cause overloading of particular transportation routes. Transport directions of natural stone from[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule podjęto próbę określenia zapotrzebowania na kruszywa łamane, piaski oraz żwiry dla budownictwa liniowego i kubaturowego do 2030 roku w odniesieniu do trzech scenariuszy rozwoju gospodarczego kraju: dynamicznego, umiarkowanego i spowolnienia gospodarczego. Zidentyfikowano kluczowe czynniki[...]
EN Demand for construction aggregates till 2030 with respect to three scenarios of the country's development (dynamic development, moderate development and economic slowdown) was estimated. Key factors influencing future demand for aggregates were identified and verified with regard to their importance[...]
18
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 261--267
PL Zasoby surowców skalnych w województwie podkarpackim są niewielkie i słabo zróżnicowane. Najlepszymi właściwościami fizykomechanicznymi, zgodnymi z wysokimi wymaganiami przemysłu kruszyw budowlanych, cechują się piaskowce warstw cergowskich (dolny oligocen) z tektonicznej jednostki dukielskiej polsk[...]
EN Industrial mineral deposits mined in the Podkarpackie Voivodship of southern Poland are modest in size and of low variety. The best physical-mechanical properties are shown by the Cergowa sandstones (Lower Oligocene) which occur in the southern part of the region and constitute a subdivision of the [...]
19
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Złoże piaskowca cergowskiego w Lipowicy k. Dukli należy do najciekawszych złóż kruszywowych w Karpatach. Dobre właściwości fizykomechaniczne piaskowców oraz korzystne warunki geologiczno-górnicze wydobycia czynią z kamieniołomu lipowickiego obiekt o dużej atrakcyjności. Eksploatacja złoża w najpiękn[...]
EN The deposit of Cergowa sandstones in Lipowica near Dukla is one of the most interesting deposits of building and road stones in the Carpathians. The Lipowica quarry is very attractive - the physical-mechanical properties of sandstones are good and geological-mining conditions of exploitations are pr[...]
20
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 3 56-61
PL Natura 2000 to nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej, obejmującej kraje Unii Europejskiej. Obszary te są niezależne od obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody, mogą jednak, i często obejmują, część lub całość takich terenów, jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i zes[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last