Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kruszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 40-41
PL W górnictwie węglowym w kraju i za granicą zdecydowanie dominuje ścianowy system wybierania węgla. Podczas eksploatacji ściany występuje zjawisko odspajania bardzo dużych brył urobku, które transportowane do wysypu przenośnika zgrzebłowego, powodują tworzenie w jego rejonie zatorów. W aktualnej sytu[...]
EN A wall system of coal mining decisively domtnates in coai mining in-dustry in Poland and abroad. During wal] exp]oitation it occurs a phe-nomenon of loosening of very big output lumps creating congestions during transportation to a scraper conveyor dump. Currently, in order to remove congestions a w[...]
2
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 4 42-43
PL Przedstawiono konsekwencje wykorzystania najważniejszych teorii opisujących proces rozdrabniania do doboru mocy kruszarki urobku, wdrażanej w kopatniach węgla kamiennego. Porównanie to umożliwiło wskazanie metody obliczeniowej, umożliwiającej na najdokładniejsze wskazanie zapotrzebowania mocy w krus[...]
EN The paper deals with consequences of applying the most important theories describing disintegration process for power control in the out-put crusher implemented in hard coat mines. A comparison allowed a choice of the calculation method enaMing the most accurate indication of power demand in a crush[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy dokonano analizy procesu ściskania bloku skalnego pomiędzy współosiowymi płaskimi stemplami. Kruszenie przeprowadzono przy trzech wielkościach obrotu stempli (0°, 6.64° 12.93°). Analiza wyników badań wykazała, że ustawienie stempli ma wpływ na parametry procesu rozdrabniania (energię kruszen[...]
EN Analysis of compression of brittle blocks by two plane punches isperformed. The crushing energy and limit forces were considered for three locations of punches, rotated at 0°, 6.64° and 12.93° with respect to the thickness direction of the block. The analysis results revealed significant influence o[...]
4
100%
Recykling
2006 nr 7-8 22-23
PL Wzrastająca liczba odpadów na świecie wymusza opracowywanie coraz nowszych metod odzyskiwania i dostarczania w miarę jednorodnego materiału, który może być ponownie zagospodarowany. Przez zwiększający sie strumień odpadów wzrastają wymagania co do metod przetwarzania różnorodnych frakcji w procesie [...]
5
100%
Problemy Maszyn Roboczych
1998 Z. 11 55-81
EN One of the investigation trends in the mechanics of comminution (crushing and grinding) is modelling of machine processes. The work presents different conceptions (ideas) of this modelling. The matrix model formulated by Epstein, Broadbent and Callcott is shortly described. The cubic model according[...]
6
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Zmiany właściwości oceniono w 13 złożach zawierających gnejsy, granity oraz zróżnicowane litologicznie piaskowce, wapienie i dolomity. Największe zmiany stwierdzono dla skał o najgorszych właściwościach fizyczno-mechanicznych. Ich zakres powoduje, że kruszywo nie spełnia wymogów stosowanych norm, mi[...]
EN Changes of physical and mechanical properties due to crushing of gneiss, granite, sandstone, limestone and dolomite taken from 13 deposits were examined. Rocks of the poorest properties revealed the largest changes. As a result, crushed aggregates may not fulfill quality requirements deposite the fa[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 585-600
PL W pracy przedstawiono założenia i podstawowe zależności numerycznej metody elementów kontaktowych. Zastosowanie tej metody w mechanice procesów rozdrabniania powinno przynieść wartościowe rezultaty. Umożliwia ona bowiem analizowania rozdrabniania jako procesu sekwencyjnego, a nie tylko ostatniej faz[...]
EN The paper presents the assumptions and fundamental relations of the numerical contact element methd. Application of the method in the mechanics of grinding processes should lead to valuable results since this method allows for analyzing the grinding process as process instead of analyzing only the f[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 403-420
PL Praca stanowi kontynuację badań nad modelowaniem maszynowych procesów kruszenia. Opisuje ona szczegółowo model "kulowy" w zastosowaniu do obliczania kruszarek szczękowych.
EN The work is devoted to the modelling of machine crushing processes. The sphere model and its application to calculation of jaw crushers are described en details.
9
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zostały przedstawione nowoczesne rozwiązania przewoźnych systemów kruszących wykorzystywanych podczas produkcji kruszyw drogowych, oraz ich wpływ na całkowity koszt (konkurencyjność) produktu. Zaprezentowano konkretne rozwiązania konstrukcyjne i parametry maszyn oferowanych w sprzedaży na[...]
EN Paper present modern solutions of portable crushing plants used during road aggregates production and their effect on process efficiency. Specific solutions and main features of portable crushing systems were described. Main advantages in proportion to stationary crushing plants were also presented.[...]
10
88%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 14-17
PL Surowcowe wykorzystanie skał wymaga ich wydobycia i często też niezbyt skomplikowanych procesów przeróbczych. Urabianie skał materiałami wybuchowymi prowadzi do ujawniania się spękań, co było powodem zaniku możliwości pozyskiwania bloków z wielu niegdyś "blocznych" złóż. Skały przeznaczone dla uzys[...]
11
88%
Problemy Maszyn Roboczych
2001 Z. 17 103-111
PL Górnictwo odkrywkowe skalne charakteryzuje w ostatnim dziesięcioleciu ciągły rozwój wydobycia związany z wprowadzaniem nowych technologii poprzez szeroką działalność innowacyjną opartą na krajowym dorobku twórczym, jak i na wprowadzaniu nowych rozwiązań pochodzących z zagranicznych opracowań technic[...]
EN Surface of rock materials has been developing since the last ten years because new methods of mining are introduced due to innovations based on both home research output and new solutions described in foreign technical reports. In the paper are discussed new conceptions of mechanical impact methods [...]
12
88%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Orka jako podstawowy zabieg doprawiający glebę jest zabiegiem energochłonnym. W wielu krajach podjęto wielokierunkowe działania zmierzające do obniżenia energochłonności tego zabiegu. W artykule omówiono niekonwencjonalne metody spulchniania gleby, które zachowają jej gruzełkowatą strukturę.
EN Ploughing, as a basic soil secondary tillage method, is an energy-consumption procedure. Research, aiming at reducing the energy-consumption during ploughing, has been made in many countries. This article discusses unconventional soil-crushing methods, which maintain its lumpy structure.
13
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN It the article was conducted the analysis of work of multistream mill - the risibility of utilization to crumbling the calcium slide and the influence of chosen of parameter construction mill and time of measurement was examined on effect crumbling. Research were conducted on experimental stand whic[...]
14
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 5 58-64
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy dokonano analizy procesu ściskania bloku skalnego, rozpatrywanego jako ośrodek Druckera-Pragera, za pomocą trzech stempli płaskich. Omawiane zagadnienie odwzorowuje ściskanie brył w przestrzeni roboczej niektórych kruszarek i dlatego wyniki odpowiednich analiz mogą być wykorzystane w rozwiąz[...]
EN The work addresses to compression of brittle-plastic material, treated as the Druckera-Pragera media, by a group of three punches. The discussed problem closely relates to rock disintegration processes observed in jaw crushers, so the obtained results can be used for solution of specified technical [...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 2/88 21--34
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące badań nad kształtem nowej płyty rozdrabniającej przeznaczonej dla kruszarek szczękowych. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu ośmiu zestawów płyt. Proces kruszenia przeprowadzono na trzech skałach krajowych: wapieniu Morawica, piaskowcu Mucharz, gran[...]
EN The paper reports results of investigations on shape of new crushing plates designed for jaw crushers. Eight plate sets were used to test three domestic rocks: Morawica limestone, Mucharz sandstone and Strzegom granite. It was proved, in the course of the experiments that crushing forces decreased s[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 5/81 21-31
PL Niniejsza praca stanowi kontynuację wcześniejszych prób odnoszących się do określenia rozkładu sił kruszenia, jakie działają na przednią płytę rozporową w kruszarce typu Blacka. Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono, że rozkład normalny najdokładniej opisuje obciążenie uzyskane na drodze ek[...]
EN The present work formulates continuation stage of previous attempts focused at definition of crushing force distribution at the front of toggle plate as used in the Blake model crusher. Basing on statistic analysis, it has been found that the normal distribution function makes the best fitting to th[...]
18
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 5 246-251
PL Przedstawiono wyniki procesu kruszenia i mielenia dwóch rodzajów żużli zawiesinowych po częściowej redukcji w piecu elektrycznym. Wykonano próby kruszenia i mielenia żużli oraz w celach porównawczych —- rudy pochodzącej z rejonu Polkowice. Wyznaczono podatność obu materiałów na kruszenie i mielenie [...]
EN In the article the results of grinding and milling process of two types of flash slag after partial reduction in electric furnace are presented. The tests of grinding and milling of slag and for comparison reason of ore processed in Polkowice plant are carried out. The grindability of two materials [...]
19
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 2 64-68
PL Wielkość szczeliny wylotowej kruszarki szczękowej ma decydujący wpływ na jej wydajność i skład ziarnowy produktów kruszenia. Oprócz wielkości szczeliny należy zwrócić również uwagę na inne, niekiedy niedoceniane elementy. Wyniki badań wykazują, że na wielkość ziaren i wydajność kruszarki oddziałuje [...]
20
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 3 40-43
PL Jakość otrzymywanych produktów z procesów przeróbczych zależy głównie od prawidłowego doboru maszyn i urządzeń współpracujących, zależnie od rodzaju przerabianego surowca. Zakładając konkretny proces technologiczny zwykle bierzemy pod uwagę charakterystyki pracy poszczególnych maszyn, które zależne [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last