Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono modelowanie działania aparatu udojowego w kontekście prac mających na celu automatyczne sterowanie tym urządzeniem. Istota proponowanego systemu sterowania polega na jego realizacji w oparciu o logikę rozmytą. Model aparatu udojowego zweryfikowano logicznie w programie Matlab® - Simuli[...]
EN It was shown modelling of working cluster in the context of research which aim is the automatic control of this appliance. The essence of suggested control system is based of fuzzy logic. The cluster model was logical verified in Matlab® - Simulink. Simulation results shown that the model is correct[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki obserwacji reakcji krów w odniesieniu do prototypowych legowisk, wyłożonych brukiem drewnianym. Krowy słabo akceptują nowe legowiska i bardzo wolno przyzwyczajają się do nich. Użyty bruk drewniany jest materiałem trwałym i w okresie obserwacji nie stwierdzono żadnych jego uszkod[...]
EN The results of the observation of cows' behaviour were presented with reference to two prototype stands which were tiled with the wooden pavement. Cows adapt themselves to the new stands poorly and they are getting used to them very slowly. The wooden pavement that was applied to the stands is a dur[...]
3
100%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 175-182
PL Celem pracy było przedstawienie wyników badań dotyczących rurowych elementów w konstrukcji boksów legowiskowych dla bydła mlecznego i ich reakcji w przypadku symulowanych uderzeń, odzwierciedlających kontakt zwierząt z elementami konstrukcyjnymi boksu. Inspiracją podjętych badań było określenie znac[...]
EN The purpose of the work was to present the results of tests on tubular elements in the structure of lair pens for milk cattle, and the reaction of the animals in case of simulated hits reflecting their contact with constructional elements of the pen. The research was inspired by the need to determin[...]
4
100%
Inżynieria Rolnicza
PL W oborach eksploatujących dojarnie typu rybia ość przeprowadzono szczegółowa analizę czynności przygotowawczych wykonywanych przez dojarza przed założeniem aparatu udojowego. Uzyskane wyniki badań wykazały wpływ nieprawidłowości w obsłudze na wydłużenie się doju. Nieuzasadnione przedłużanie czynnośc[...]
EN A detailed analysis of preparation steps performed by the worker before installation of milking machine was conducted in the barns utilizing fishbone layouts of milking systems. The obtained research results indicated the effect of certain improper procedures on extension of milking time. Unjustifie[...]
5
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2011 R. 19, nr 4 105-116
PL W pracy przedstawiono metodę oceny ekonomicznej rozwiązań technicznych i technologicznych ciągu funkcjonalnego ścielenia legowisk, usuwania i magazynowania nawozu naturalnego w oborach wolnostanowiskowych. Obejmuje ona następujące elementy: wskaźnik funkcjonalności ciągu, poziom jego mechanizacji, a[...]
EN The economical evaluation method of manure removing from cowsheds (especially from free stall cowsheds) and storage solutions were presented in the paper. The main elements of this method are: functionality coefficient, mechanization level, human work, exploitation costs and other inputs, statistic [...]
6
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Wykonano analizę poprawności żywienia krów mlecznych pod względem energetycznym i białkowym. Materiał badawczy stanowiły wyniki użytkowości stada 250 krów za 6 miesięcy, od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r. Stado podzielono na 3 grupy technologiczno-żywieniowe na podstawie wydajności mlecznej k[...]
EN Correctness of feeding dairy cows was analysed in terms of sufficient energy and protein quantities supplied in the diet. As the source data for research, production results over 6 months (since November 2010 till April 2011) for the herd of 250 dairy cows were used. The herd was divided into 3 tech[...]
7
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 239-248
PL Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie z[...]
EN Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality live[...]
8
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 3 89--97
PL Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych systemów utrzymania i żywienia krów mlecznych na ich wskaźniki produkcyjne, w tym wydajność mleczną. Zakresem pracy objęto osiem krajowych gospodarstw mlecznych, w tym cztery z wolnostanowiskowym i cztery z uwięziowym systemem utrzymania krów. Kryteri[...]
EN The paper aims at analysis of effect of cows keeping system and feeding system on some dairy production indices, including annual milk yield per cow. The 8 dairy farms under recording system were analyzed, including 4 farms with freestall housing system and 4 farms with tied system. As another crite[...]
9
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy była walidacja założeń konstrukcyjnych dla projektowanego autonomicznego aparatu udojowego. Zakres pracy obejmował: analizę pracy tego aparatu, opis matematyczny procesu przepływu mleka przez kolumnę autonomicznego aparatu udojowego oraz eksperyment symulacyjny. Pomimo ciągłego rozwoju u[...]
EN The purpose of the work was to validate structure assumptions for a designed autonomous milking unit. The scope of the work included: analysis of the unit operation, mathematical description of the milk flow process through a column of an autonomous milking unit and simulation experiment. Despite co[...]
10
84%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 8 161-165
PL Przedstawiono opis koncepcji dwukomorowego kolektora dla autonomicznego aparatu udojowego dla krów. Szczegóły konstrukcyjne zilustrowano na dwóch schematach. Przeprowadzono analizę warunków działania tego rozwiązania.
EN Description of the concept of a two-chamber claw for the autonomous milking unit for cows. Two schemes illustrate the construction details. The analysis of performance conditions of this unit was carried out.
11
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 279-284
PL Analizowano efektywność wykorzystania jednostanowiskowego robota udojowego VMS DeLaval w stadzie 59 krów pierwiastek. Badanie wykonano na przełomie drugiego i trzeciego miesiąca od uruchomienia robota - okres A (30 dni), oraz w piątym i szóstym miesiącu eksploatacji - okres B (27 dni). Krowy doiły s[...]
EN The research involved efficiency analysis for using a single-position milking robot (VMS DeLaval) in a herd consisting of 59 heifer cows. The test was carried out at the end of second and the beginning of third month after robot startup - period A (30 days), and in fifth and sixth month of its opera[...]
12
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań była ocena oddziaływania rozwiązań technicznych i technologicznych w ściółkowych systemach utrzymania krów mlecznych na komfort bytowania zwierząt, w szczególności na czystość powłok ciała krów oraz na jakość higieniczną mleka. Badania przeprowadzono w ciągu dwóch lat w czterech oborach,[...]
EN The aim of the research was an assessment of influence of four different littered housing systems for cows being in the first lactation, on cleanness of their bodies and hygienic quality of milk. The type of housing has influenced on mentioned cleanness significantly. In systems without separated st[...]
13
84%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2009 R. 17, nr 4 109-113
PL Przedstawiono przykład wykorzystania środowiska programistycznego RoboguideŽ SimPRO, służącego do programowania robotów przemysłowych firmy FANUC w doju krów. Zaprojektowano system z jednym robotem przemysłowym obsługującym zakładanie i zdejmowanie kubków udojowych na dwóch stanowiskach udojowych. P[...]
EN Paper presents an example of applying RoboguideŽ SimPRO programme environment (provided for programming of FANUC industrial robots) in the process of milking cows. The system with one industrial robot was designed to servicing the installation and removal of teat-cups on two milking stands. Computer[...]
14
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono metodykę generowania przy wykorzystaniu logiki rozmytej, przebiegu sygnału sterującego fazami doju maszynowego krów. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink® a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej do modelow[...]
EN The paper presents methodology applied to generate characteristics of signal controlling cow machine milking phases using fuzzy logic. The simulation has been carried out using the MATLAB-Simulink® application, and its results are shown in diagrams. Simulation results indicate that it is possible to[...]
15
84%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 9 95-100
PL Przedstawiono metodykę odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze podstrzykowej kubka udojowego. Symulację prowadzono w programie MATLAB-Simulink a jej wyniki przedstawiono na wykresach. Wyniki symulacji wskazały na możliwość zastosowania logiki rozmytej do odwzorowania przebiegu ciśnienia w komorze[...]
EN The work presents methodology used to represent pressure trajectory in chamber under teat in a teat cup. The simulation has been carried out using the MATLAB-Simulink application, and its results are shown in diagrams. Simulation results indicate possibility to use fuzzy logic to represent pressure [...]
16
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 1 235-241
PL Odwzorowano przebieg procesu sterowania podciśnieniem w zbiorniku akumulacyjnym przy wykorzystaniu algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB-Simulink®. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów.
EN The researchers reproduced progress of vacuum control process in storage tank using PID controller algorithm. Computer simulation was carried out in MATLAB-Simulink® application. The results are shown in the form of diagrams.
17
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 4 99-106
PL Analizowano wpływ zmian częstotliwości pulsacji w doju maszynowym krów. Zamodelowano pulsator umożliwiający płynną zmianę częstotliwości pulsacji. Zintegrowano model pulsatora z modelem aparatu udojowego. W wyniku symulacji otrzymano przebiegi zmian ciśnienia bezwzględnego w komorze międzyściennej i[...]
EN The impact of changes of the frequency of pulsations in the mechanical milking of cows was analysed. The pulser enabling the smooth change of frequency of pulsations was modelled. The model of the pulser was integrated with the model of the milking apparatus. The simulation helped to obtain historie[...]
18
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań była ocena wpływu typu dojarni na wydajność pracy oraz wielkości grupy technologicznej na dobrostan krów. Badania przeprowadzono w czterech oborach ściółkowych z wolnostanowiskowym systemem utrzymania, różniących się obszarem legowiskowym oraz liczbą grup technologicznych. Stwierdzono, ż[...]
EN The research was conducted in four freestall, littered cowsheds. Despite of diversity of number of clusters, the number of cows milked out was very similar. The efficiency of labour depended on the fluency of cow replacement on the stands, and not on the number of stands. Quick exit of cows in "side[...]
19
84%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 5 129-135
PL Opracowano algorytm działania zadajnika z wykorzystaniem instrukcji warunkowej "if", dla sterownia podciśnieniem w autonomicznym aparacie udojowym. Do sterowania wykorzystano algorytmu regulatora PID. Symulację komputerową wykonano w programie MATLAB Simulink®. Wyniki zilustrowano na wykresach odzwi[...]
EN An algorithm of operation of the controller was elaborated with the use of an "if" conditional instruction for subatmospheric pressure control in an autonomous milking apparatus. An algorithm of the PID controller was used for control. The computer simulation was made in the MATLAB- Simulink® progra[...]
20
84%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono stanowisko badawcze, na którym jest realizowany cykl badań nad automatycznym sterowaniem parametrami pracy aparatu udojowego. Wykonano instalację podciśnieniową z elektronicznym regulatorem podciśnienia oraz fragment instalacji mlecznej. Wyposażone zostało w najnowocześniejsze urządzen[...]
EN The research station where a cycle of tests of automatic control of working parameters of the milking apparatus is performed was presented. The atmospheric subpressure system with an electronic atmospheric subpressure controller and a fragment of the milking system were constructed. The station is e[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last