Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kriogenika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 11 448-453
PL W artykule przedstawiono historię tworzenia dużych urządzeń badawczych w obszarze techniki niskich temperatur. Ich cechą charakterystyczną jest kontynentalny, a nawet globalny charakter. Laboratoria te stały się magnesem dla fizyków i inżynierów z całego świata wywołując zjawisko tzw. "drenażu mózgó[...]
EN A history of building of large low-temperature testing systems has been presented in the paper. The feature of these systems is the continental and even global character. Presented laboratories became a kind of magnet for physicists and engineers from all over the world creating "a brain drainage" e[...]
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 3 92-94
PL W artykule zwrócono uwagę na własności wybranych materiałów konstrukcyjnych w niskich temperaturach, w tym przede wszystkim na ich plastyczność (ciągliwość ) oraz na zjawisko tzw. kruchości wodorowej. Zagadnienia te są niezwykle ważne w projektowaniu i budowie urządzeń kriogenicznych, bowiem ich[...]
EN The properties ot selected structural materials at low temperatures, especially plasticity and ductility as well as hydrogen embrittlement have be en discussed in the paper. These problems are very important for design and construction of cryogenics systems because ot safety reasons tor people and e[...]
3
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 2 50-53
PL W artykule zwrócono uwagę na miejsce gazu ziemnego jako najważniejszego obecnie paliwa gazowego i jednocześnie surowca energetycznego o wciąż rosnącym znaczeniu. Podano przykładowe składy takiego gazu pozyskiwanego w wybranych rejonach świata. Omówiono wybrane metody skraplania gazu ziemnego, a [...]
EN A role ot natural gas as the most important contemporary gas fuel as well as an energy source of growing importance have been discussed. The exemplary constitutions ot natural gas mined in various regions in the world have been given. The following selected methods ot natural gas condensation have b[...]
4
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W ostatnich latach można zaobserwować wiele nowych rozwiązań w dziedzinie zastosowania skroplonego azotu w przemyśle spożywczym. W artykule przedstawiono nowoczesną metodę utrwalania płynnej żywności oraz proszkowania tłuszczów jadalnych przy zastosowaniu technologii kriogenicznych. Wykazano, że głó[...]
EN During the last few years we can observe development of new solutions in the field of using liquid nitrogen in the food industry. In this article we would like to introduce a modern technology of preserving liquid food and fat powdering by using Cryogenic system. The main advantages of using liquid [...]
5
100%
Zeszyty Energetyczne
2016 T. 3 109--116
PL Doprowadzenia prądowe są najistotniejszym źródłem dopływów ciepła do kriostatów magnesów nadprzewodzących. Głównym celem projektowania doprowadzeń prądowych jest minimalizacja całkowitego dopływu ciepła do części niskotemperaturowych urządzenia. W artykule przedstawiono obliczenia dopływu ciepła prz[...]
6
100%
Zeszyty Energetyczne
2015 T. 2 95--108
PL Publikacja prezentuje sposoby transportu najczęściej spotykanych skroplonych gazów takich, jak: azot, tlen, argon i gaz ziemny. Wskazuje na korzyści wynikające z wykorzystania rurociągów kriogenicznych jako wygodnego i ekonomicznego sposobu transportu gazów w postaci ciekłej. W treści opisano budowę[...]
7
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 1-2 16-18
8
88%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono ważniejsze zagadnienia dotyczące ekologicznej technologii utylizacji opon przy zastosowaniu kriogeniki. Omówiono aktualnie obowiązujące ustawy prawne o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, w tym również zużytymi oponami. Szczególną uwagę[...]
EN In the work the most important and interesting methods on efficient tyre recycling technology with cryogenics was introduced. An updated and currently effective acts for all the firms being under an obligation to respectively develop system of use of waste, including waste tyres into usable raw mate[...]
9
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 3 17-22
10
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
EN Material and technological requirements as well selected utility indexes of recycled PVC in cryogenic conditions are presented in the study.
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prototypowego silnika indukcyjnego o izolacji szkło-mika-epoksyd przeznaczonego do pracy z pompą ciekłego metanu w warunkach kriogenicznych. Badania prowadzono na pojedynczych cewkach oraz na prototypowym silniku. Ocena właściwości izolacji obejmowała przede wsz[...]
EN The paper presents results of investigation of the prototype inductive motor with a glass-mica-epoxy insulation assigned to work with a liquid methane pump in cryogenic condition. The investigation were carried out on single coils and the prototype motor. The assessment of insulation properties cons[...]
12
75%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prototypowego silnika indukcyjnego o izolacji szklo-mika-epoksyd przeznaczonego do pracy z pompą ciekłego metanu w warunkach kriogenicznych. Badania prowadzono na pojedynczych cewkach oraz na prototypowym silniku. Ocena właściwości izolacji obejmowała przede wsz[...]
EN The paper presents results of investigation of the prototype inductive motor with a glass-mica-epoxy insulation assigned to work with a liquid methane pump in cryogenic condition. The investigation were carried out on single coils and the prototype motor. The assessment of insulation properties cons[...]
13
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Artykuł jest pierwszym z serii o zagadnieniach podstawowych w termodynamice klasycznej, która jest bazą teoretyczną w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i kriogeniki. Dziedzina teorii i techniki, jakąjest chłodnictwo wymaga szczególnej znajomości podstaw termodynamiki zarówno u projektantów, badac[...]
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 284-287
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania czujnika optoelektronicznego TSL250R, który jest fotodiodą zintegrowaną z wewnętrznym wzmacniaczem operacyjnym. Przedstawiono charakterystyki przejściowe czujnika w funkcji temperatury. Zakres temperatury wynosił 77-300 K. Wyniki porównano z innymi czujn[...]
EN In the paper the results of tests of behavior of a light-to-voltage optical sensor TSL250R, which is a photodiode integrated with an external operational amplifier are presented. There are also included transient characteristics of the sensor in function of temperature. The temperature ranged from 7[...]
15
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2014 nr 8-9 300--311
PL Artykuł ma charakter przeglądowy i składa się z dwóch części. W jego części pierwszej autorka wskazuje obszary zastosowania kriogeniki w medycynie, z jednej strony jest to diagnostyka medyczna (np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego). Innym obszarem jest przechowywanie oraz transport komórek[...]
EN Is a review article and consists of two parts. In the first part, the author points out areas of application of cryogenics in medicine, on the one hand it is a medical diagnostics (eg. Magnetic resonance imaging). Another area is the storage and transport of cells. and biological tissues. Cryogenics[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 166--169
PL W pracy opisano skonstruowany i wykonany przez autora wskaźnik poziomu ciekłego azotu w zbiorniku do jego przechowywania. Wskaźnik ma długość 1 m i pozwala na oszacowanie poziomu azotu w zbiornikach o wysokości maksymalnej do 90 cm. Urządzenie ma kształt tyczki, którą należy zanurzyć na ok. 3 s do z[...]
EN The paper describes the designed and made by the Author indicator of the level of liquid nitrogen in a storage tank. The indicator is 1 m long and makes it possible to estimate the level of nitrogen in tanks maximum 90 cm high. The device has a shape of a pole, which is to be immersed for about 3 se[...]
17
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2013 Vol. 4, nr 3 171--180
PL W pracy przedstawiono proponowany model struktury systemu: czujniki – próbka – struktura stanowiska. Zbudowane oryginalne programy symulacyjne bazują na danych konstrukcyjnych i pomiarowych uzyskanych podczas doświadczeń przeprowadzonych w Instytucie Mechaniki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. Da[...]
EN In the paper the model of proposed structure of system: sensors – specimen- stand structure is presented. Simulation programs are built basing under construction and measurement data obtained from experiments carried out on the standup at Institute of Applied Mechanics at Cracow University of Techno[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy przestawiono zagadnienia związane z konstrukcją i obliczeniami cieplnymi mobilnego kontenera cysterny do przewozu skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zaprezentowano wybrane zależności z zakresu wymiany ciepła w warunkach kriogenicznych, a także model do obliczeń MES izolacji cieplnej zbiornika [...]
EN In this work was considered problem of construction and thermal calculations of mobile tank container for transport of liquid LNG. There were presented selected formulas from the area of heat transfer in cryogenic conditions and the FEM model of thermal insulation of tank and internal bearings.
19
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2016 R. 51, nr 4 16--20
PL Emisyjność jest jedną z najważniejszych własności materiałów używanych w kriogenice, jej wartości otrzymane na podstawie teorii fal elektromagnetycznych są prawidłowe jedynie dla powierzchni optycznie gładkich. Oznacza to, że wiarygodne wartości emisyjności dla innych stanów powierzchni muszą być wy[...]
EN Emissivity is one of the most important properties of materials being used in cryogenics. The values of emissivity obtained from calculations using electromagnetic field theory are valid only for optically smooth surfaces. It means that reliable values of emissivity have to be obtained from experime[...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisany w artykule kriostat azotowy służy do pomiaru charakterystyk temperaturowych parametrów elektrycznych i optycznych elementów półprzewodnikowych w zakresie temperatury od 77 K do temperatury otoczenia.
EN The nitrogen cryostat described in the article is used for measuring electrical and optical parameters of semiconductor elements in the temperature ranging from 77 K to the temperature of environment.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last