Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kriging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper presents an application of the ordinary kriging method to predict multiparameter transfer function values in selected points in a transducer. This method allowed to soften the severity of measuring regime during determination of the transducer transfer function.
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł został opracowany na podstawie kilkuletnich doświadczeń Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno - Wiertniczych Sp. z o. o. w Sosnowcu w zakresie zastosowania procedury krigingu dla kategoryzacji rozpoznania złóż węgla kamiennego. Przedstawiono propozycję sposobu oceny kategorii rozpoznania złoża [...]
EN The article has been worked out on the grounds of the PRGW several years experiences in the scope of application of the procedure of kriging for the categorisation of the assessment of hard coal deposits. On the grounds of a selected mine the proposal of the way of assessment of the category of dep[...]
3
85%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 11 1009-1012
PL Opracowana przez autora metoda aproksymacji charakterystyk wieloparametrowych przetworników pomiarowych wymaga, by w trakcie pomiaru charakterystyki dla jednej wielkości wejściowej, pozostałe wielkości miały stałe wartości, co jest trudne do spełnienia. Dla zmniejszenia tej niedogodności zastosowano[...]
EN The paper presents application of the ordinary kriging method to predicting multiparameter transducer transfer function values in selected points. This method reduces the difficulties associated with determination of transducer transfer functions. The approximation functions are described by equatio[...]
4
85%
Górnictwo i Geologia
2011 T. 6, z. 2 159-166
PL W pracy oszacowano zawartość siarki i popiołu w węglach w zależności od gęstości i rozmiaru ziarna. Najbardziej klasycznym sposobem opisania tej zależności jest wyznaczenie funkcji wektorowej (f1 ( d , p ) , f2(d,p)), gdzie f1(d,p) jest regresją zależności zawartości popiołu, a f2(d,p) regresją zale[...]
EN Paper presents the application of method of ordinary kriging in multidimensional analysis of coal. The densities and particle sizes were determined and the material was classified into fractions. For each of them, material characteristics as ash and sulfur contents were measured and it allowed appli[...]
5
85%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zwrócono image na korzyści stosowania geostatystycznej procedury interpolacyjnej - krigingu zwyczajnego przy sporządzaniu map izoliniowych. Do podstawowych zalet tej metody zaliczono możliwość uwzględniania przy ocenie parametrów złożowych struktury ich zmienności oraz obliczanie dokładno[...]
EN In the paper, attention has been paid to the adventages and constraints of application of geostatistical interpolation procedure - ordinary krigingfor contour maps construction. The main adventages of the method using include the possibility of taking into account during interpolation variability st[...]
6
85%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono metody krigingu do interpolacji przestrzennej nieregularnej siatki węzłów. Omówiono metody krigingu prostego i zwykłego oraz wariogram będący częścią tej metody. Opracowano rozszerzenie krigingu zwykłego na cylindryczny układ współrzędnych oraz zastosowano metody krigingu w sys[...]
EN The article presents the kriging methods for interpolation of the spatial irregular net of nodes. The simple and ordinary kriging have been described. The variogram, which is a part of ordinary kriging has been explained. The worked out extension of ordinary kriging for the cylindrical coordinates a[...]
7
85%
Geodesy and Cartography
PL W artykule przedstawiono lokalną transformację między dwoma układami wysokości (Kronsztadt’60 oraz Kronsztadt’86, ostatni z nich będący obecnie częścią Państwowego Systemu Odniesień Przestrzennych w Polsce) z wykorzystaniem metod geostatystycznych - kriging. Ze względu na fakt, iż różnice wysokości [...]
EN In the paper a transformation between two height datums (Kronstadt’60 and Kronstadt’86, the latter being a part of the present National Spatial Reference System in Poland) with the use of geostatistical method - kriging is presented. As the height differences between the two datums reveal visible tr[...]
8
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy scharakteryzowano efektywność stosowania metody krigingu w obliczaniu zasobów złóż. Wykazano, że znajomość semiwariogramów umożliwia prognozowanie efektywności stosowania metody krigingu, a tym samym pozwala na wybór metody obliczania zasobów, a także na podejmowanie decyzji co do celowości [...]
EN The paper characterizes the efficiency of the application of kriging method for the calculation of deposit resources. It shows that the knowledge of semivariograms enables forecasting the efficiency of kriging method and thus, enables the choice of a method for the calculation of resources and deci[...]
9
80%
Archives of Electrical Engineering
2016 Vol. 65, nr 4 843--854
EN The paper discusses some of the recent advances in kriging based worst-case design optimisation and proposes a new two-stage approach to solve practical problems. The efficiency of the infill points allocation is improved significantly by adding an extra layer of optimisation enhanced by a validatio[...]
10
80%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 3 185--193
EN The result of geomechanical and hydrological degradation caused by the underground extraction of hard coal are the transformations of the environmentally managed terrains and high variability of soil properties occurring in these areas. The analysis of selected soil properties of spatial variability[...]
11
71%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2012 T. 28, z. 1 77-101
PL We wszystkich fazach zagospodarowania złoża węgla brunatnego wymagane jest odpowiednie rozpoznanie jego kluczowych parametrów strukturalnych i jakościowych, tj. miąższość pokładu, wartość opałowa węgla, popielność, zawartość siarki. Od właściwego rozpoznania przestrzennej zmienności parametrów złoża[...]
EN Safe mine operations and optimal economical decision making in the context of lignite resources require an adequate level of knowledge about the spatial distribution of critical attributes in terms of geometry and quality in the deposit. Therefore, ore body models are generated using different appro[...]
12
71%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 280 85-92
PL W pracy przedstawiono wpływ procesów technologicznych na rozkład zawartości wilgoci całkowitej w węglu na przykładzie wybranych pokładów KWK "Murcki". Scharakteryzowano zmienność parametru na drodze od robót przygotowawczych poprzez eksploatację do nadawy na zakład przeróbczy. Analizy dokonano na pr[...]
EN Paper show influence of technological process on spreading of moisture content in coal on the basis some coal seams in Murcki coal mine. Moisture changes from first workings through exploitation and raw coal in coal preparation plant were characterized. Analysis was made on the basis hundred samples[...]
13
71%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2013 nr 85 143--153
PL Analiza opracowań publikowanych i wybranych prac niepublikowanych wykazała, że do geostatystycznego modelowania przestrzennego rozkładu parametrów polskich złóż węgla brunatnego najczęściej wykorzystywano metodę krigingu zwyczajnego, a rzadko symulację geostatystyczną. Skrótowo opisano wyniki dotych[...]
EN Analysis of the published and selected unpublished papers showed that for model spatial variability of lignite deposit parameters the ordinary kriging method was used most of all and — rarely — geostatistical conditional simulation method. Results of previous geostatistical researches were briefly d[...]
14
71%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 4 5-16
PL Do projektowania wyrobisk górniczych jest wymagana znajomość parametrów wytrzymałościowych górotworu. W przypadku niewystarczającego ich rozpoznania i braku możliwości wykonania badań w rejonie projektowanego wyrobiska, poznanie szacowanych wartości parametrów wytrzymałościowych umożliwia metoda geo[...]
EN For the design of mine workings the knowledge of rock mass strength parameters is required. In the case of their insufficient identification and lack of possibilities to carry out investigations in the area of the designed working, the recognition of the estimated values of strength parameters enabl[...]
15
71%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 3 191-201
EN Microwave images from ENVISAT satellite can be used for the recognition of land cover classes. They can be extremely important on the occasions when such recognition should be done at a specified moment but optical satellite images are unavailable due to persisting overcast. However, the application[...]
16
71%
Roczniki Geomatyki
PL Punktem wyjścia dla proponowanej metody wyceny były obserwacje dokonane w trakcie prac nad przeglądem wykorzystania metod kartograficznych do analizy rynku nieruchomości. Zaprezentowane we wcześniejszej publikacji autora (Cichociński, 2007) przykłady pokazały możliwość zastosowania uproszczonej meto[...]
EN The starting point for the proposed valuation method were observations made during works on the review of application of cartographic methods to analyze the real estate market. Examples presented in the author's previous publications have shown the possibility of using the simplified methodology, wh[...]
17
71%
Polish Journal of Ecology
EN This study is an assessment of the relation of the spatial variability of Nitraria schoberi Linn. to the soil properties conducted by using geo-statistical analysis. In an area of 140 ha a regular network from a semi-arid region of Meighan Playa in central Iran was selected. The results showed that [...]
18
71%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 8 209--217
PL Stwierdzenie różnic między prognozami deformacji a faktycznymi, obserwowanymi wartościami wskaźników deformacji było od wielu lat celem badań nad przyczynami tego stanu rzeczy. Dotychczasowe badania zmienności obserwowanych wskaźników deformacji polegały przede wszystkim na zastosowaniu prostych met[...]
EN The determination of differences between predicted and real, observed values of deformation indices was the goal of research into the causes of this situation for years. These differences indicated among others the non-deterministic nature of the deformation process and the need for another, stochas[...]
19
71%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zwrócono uwagę na wiarygodność semiwariogramów przyjmowanych do obliczeń przy geologicznym dokumentowaniu złóż. Scharakteryzowano w nim takie czynniki wpływające na reprezentatywność semiwariogramów jak: liczebność obserwacji i ich sposób rozmieszczenia, biedy związane z pomiarem parametr[...]
EN In the paper, the attention has been paid to the reliability of semivariograms used for geological evaluation of deposits made by kriging. The following factors affecting on representativeness of the semivariograms have been characterized: number and spacing of data, measurement and data preparation[...]
20
71%
Geoinformatica Polonica
2004 T. 6 59-65
PL Wykorzystanie geoinformacji zawartej w banku danych o złożach węglowodorów umożliwiło wykonanie cyfrowych map prognozy potencjalnych skał zbiornikowych węglowodorów w części niecki Nidy pogrzebanej pod utworami miocenu, w której zostało odkryte wcześniej kilka złóż węglowodorów. Do przekształcenia w[...]
EN Geoinformation contained in the data base for hydrocarbon deposit allowed to obtain digital prognostic maps of hydrocarbon reservoir rocks in the part of the Nida River synclinorium buried under the Miocene strata where several hydrocarbon deposits have been previously discovered. In order to transf[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last