Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kriging zwyczajny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 2 72--75
PL Celem podjętych badań była ocena możliwości wykorzystania metod geostatystycznych do estymacji zmienności przestrzennej wybranych wskaźników jakości wód przypowierzchniowych na terenach użytkowanych rolniczo. Badania przeprowadzono na obszarze o powierzchni ok. 10 ha, na którym wykonano 27 odwiertów[...]
EN The aim of this study was to evaluate the possibility of using geostatistical methods to estimate the spatial variability of selected indicators of subsurface water quality in areas used for agriculture. The study was conducted in an area of арргохіmаtely 10 hectares, which made 27 wells and water s[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule zwrócono image na korzyści stosowania geostatystycznej procedury interpolacyjnej - krigingu zwyczajnego przy sporządzaniu map izoliniowych. Do podstawowych zalet tej metody zaliczono możliwość uwzględniania przy ocenie parametrów złożowych struktury ich zmienności oraz obliczanie dokładno[...]
EN In the paper, attention has been paid to the adventages and constraints of application of geostatistical interpolation procedure - ordinary krigingfor contour maps construction. The main adventages of the method using include the possibility of taking into account during interpolation variability st[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2011 nr 81 137-145
PL Scharakteryzowano czynniki wpływające na wybór optymalnej metody szacowania zasobności konkrecji występujących na dnie Pacyfiku w obszarze Interoceanmetal i zawartych w nich metali, a w szczególności sposób rozpoznania złoża i strukturę zmienności zasobności konkrecji. Opisano zasady: geostatystyczn[...]
EN The factors affecting the choice of the optimal method of nodule abundance and valuable metal contents estimation on the Pacific bottom in the Interoceanmetal (IOM) area have been described, focusing particularly on the sampling density and the structure variability of nodule accumulations. The prin[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 363-382
PL W artykule zwrócono uwagę na korzyści i uwarunkowania stosowania geostatystycznej procedury interpolacyjnej - krigingu zwyczajnego - przy sporządzaniu map izoliniowych. Do podstawowych zalet tej metody zaliczono możliwość uwzględniania przy ocenie parametrów złożowych struktury ich zmienności oraz o[...]
EN In the paper, attention has been paid to the advantages and constraints of application of geostatistical interpolation procedure - ordinary kriging for contour maps construction. The main advantages of the metod use include the possibility of taking into account during interpolation variability stru[...]
5
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. Spec. 133--146
PL W niniejszym artykule zaprezentowano jeden ze sposobów odtwarzania rzeźby (sprzed rozpoczęcia eksploatacji piasku na cele podsadzkowe) czterech pól piaskowych dawnego wyrobiska „Siemonia”. Morfologia analizowanego terenu została zwizualizowana w oparciu o archiwalną mapę geologiczną (arkusz Wojkowic[...]
EN Extraction of mineral resources, including rocks, usually causes some significant changes of the landscape. Transformation of the relief which character and scale can be analysed by means of cartographic materials seems to be the most interesting. Reconstruction of the relief of the period prior to [...]
6
84%
Ochrona Środowiska
PL Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w fermach stanowi poważne zagrożenie zdrowotne, ponieważ powstający w nich bioaerozol może prowadzić do lokalnego lub rozległego zanieczyszczenia powietrza. W pracy dokonano oceny liczebności bakterii występujących w powietrzu wewnątrz i na zewnątrz fermy drobiu, [...]
EN Intensive poultry farming poses a serious health hazard as a source of bioaerosol that may lead to local and more extensive air pollution. The aim of the research was to investigate numbers of airborne bacteria inside and outside poultry houses as well as to visualize spatial distribution of bioaero[...]
7
84%
Ochrona Środowiska
PL Analiza działania sieci wodociągowej z zastosowaniem modelowania komputerowego wykorzystującego systemy geoinformacyjne (GIS) umożliwia oszacowanie skuteczności różnych wariantów inwestycyjnych. Dane wprowadzane do modelu dotyczyły fragmentu sieci wodociągowej w Warszawie, przy czym różne warianty j[...]
EN Operational analysis of water supply network using geographic information system (GIS) modeling enables estimation of effectiveness of various investment variants. Water supply network in Warsaw served as a source of data for the model, while different variants of the network expansion were compared[...]
8
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2015 R. 56, nr 2 95--102
PL W artykule przedstawiono zastosowanie trzech metod geostatystycznych do wyznaczenia granic złoża przyjmując jako kryterium wartość brzeżną miąższości pokładu. Do modelowania zastosowano kriging zwyczajny (OK), kriging indykatorowy (IK) oraz warunkową sekwencyjną symulację Gaussa (SG). Studium przypa[...]
EN This paper presents the application of three geostatistical methods to determine boundaries of the deposit on the basis of the criterion adopted by the established minimal value of the seam thickness. The models of the lignite deposit has been made using methods: ordinary kriging (OK), an indicator [...]
9
84%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wyniki oceny dokładności szacowania zasobności Cu w ujęciu punktowym i obszarowym w planowanych do eksploatacji fragmentach złoża Cu-Ag Rudna. Szacowanie wykonano w oparciu o dane z rozpoznania górniczego złoża dwiema metodami geostatystycznymi: metodą krigingu zwyczajnego i[...]
EN The paper presents the results of the accuracy assessment of Cu accumulation estimation , using point and area-based estimations, in parts of the Rudna Cu-Ag deposit scheduled for future exploitation. The estimation was carried out based on data from the mining exploration using two geostatistical m[...]
10
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 462--465, CD
PL W artykule przedstawiono działanie zaprojektowanego algorytmu dynamicznego przydziału zasobów widmowych dla użytkowników wewnątrz budynków wykorzystującego bazę danych typu REM (ang. Radio Environment Map). Baza ta została opracowana na podstawie szczegółowej analizy mapy środowiska radiowego, przyg[...]
EN In this paper the algorithm for dynamic resource allocation has been proposed which bases on Radio Environment Maps and is devoted for indoor users. The database has been created on basis of detailed analysis of signal coverage maps, which in turn has been prepared in MATLAB using the results of pow[...]
11
84%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (2) 403--408
PL W artykule zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania stosowania geostatystycznej procedury interpolacyjnej, krigingu zwyczajnego, przy sporządzaniu map izoliniowych. Wskazano, że skuteczność stosowania krigingu zwyczajnego do interpolacji i konstrukcji map izoliniowych zależy od wiarygodności semiwar[...]
EN The paper focuses on the constraints on application of geostatistical interpolation procedure – ordinary kriging for contour maps construction. It has been emphasized that effectiveness of the kriging application for interpolation and contour maps construction depends on the reliability of semivario[...]
12
84%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Dokonano próby estymacji parametrów stratoidalnego złoża miedzi w obszarze pola eksploatacyjnego XIX/1 kopalni Rudna. W procesie obliczeniowym wykorzystano opróbowanie pochodzące z pola eksploatacyjnego oraz wyrobisk przygotowawczych znajdujących się w sąsiedztwie pola. Estymację parametrów miąższoś[...]
EN Article present attempts to estimate parameters of stratabound copper deposit in area of mining field XIX/1 of Rudna mine. Sampling from mining field and neighbour development drifts was used in the estimation process,. The estimation of Cu kontent and balance deposit thickness was done using ordina[...]
13
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 3 29--35
PL W artykule przedstawiono wyniki szacowania zasobów Cu na etapie wstępnego rozpoznania złoża za pomocą otworów wiertniczych z wykorzystaniem metod wieloboków Bołdyriewa i krigingu zwyczajnego. Porównano je z oszacowaniami zasobów metodą krigingu zwyczajnego dokonanymi po rozcięciu złoża wyrobiskami g[...]
EN The paper presents the results of Cu resources estimation, at the stage of preliminary exploration of the deposit through boreholes, using Bołdyriew’s polygons and ordinary kriging methods. Results of this estimation were compared with ordinary kriging estimation made after deposit cutting with mini[...]
14
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2017 R. 58, nr 4 10--17
PL Geostatystyczny model 3D rozkładu przestrzennego zawartości wybranych składników chemicznych (CaO, SiO₂, Al₂O₃) w złożu wapieni i margli Barcin-Piechcin-Pakość został zbudowany przy zastosowaniu procedury krigingu zwyczajnego, w oparciu o wyniki opróbowania rdzeni wiertniczych z 452 otworów, wykonan[...]
EN A geostatistical 3D model of the spatial distribution of the selected chemical components (CaO, SiO₂, and Al₂O₃ ) in the Bar- cin-Piechcin-Pakość limestone and marl deposit was developed using ordinary kriging procedure based on core samples from 452 boreholes drilled at the stage of deposit explora[...]
15
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2013 Vol. Spec. 119--132
PL Intensywne, wręcz rabunkowe wydobycie kruszyw naturalnych – m.in. piasków stosowanych do celów przemysłowych przyczynia się do znaczących zmian w krajobrazie. Na uwagę zasługuje teren województwa łódzkiego – w tym gmina Kobiele Wielkie, w granicach której odnotowano postępującą degradację wydmy para[...]
EN Intensive exploitation of natural environment resources, including natural aggregates – among them sand used for industrial purposes e.g. building industry, production of glass or backfilling contributes to significant physiocenotic changes. Concerning the problem, the area of Łódź voivodeship merit[...]
16
84%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2012 T. 28, z. 4 113-135
PL Anizotropia zmienności parametrów złożowych tylko sporadycznie bywa przedmiotem zainteresowania dokumentatorów polskich złóż . Jej opis i modelowanie matematyczne ma jednak sens i uzasadnienie, gdy jest ona silnie wyrażona, ponieważ tylko wówczas może wpływać zauważalnie na dokładność rozwiązania wi[...]
EN Anisotropy of variations of Polish mineral deposit parameters is rarely the subject of interest of geologists who carry on the assessment projects. However, if the anisotropy is strong its description and mathematical modeling are rational and justified as it may affect the accuracy of many calculat[...]
17
67%
Roczniki Geomatyki
2007 T. 5, z. 1 91-103
EN Research methods for geostatistical spatial analyses are presented on the example of the results of 3D modelling of deposit data. The variation in the parameters of the Rio Blanco porphyritic copper deposit in Peru was investigated. Copper and molybdenum grades, deposit thickness and copper accumula[...]
18
67%
Ochrona Środowiska
PL Przedmiot badań geostatystycznych stanowiła część składowiska popiołożużli (zbiornik A), związanego z działalnością przemysłu energetycznego, znajdującego się w rejonie Świecia w województwie kujawsko-pomorskim. Przeanalizowano przestrzenne zróżnicowanie dwóch parametrów technologicznych, tj. zawart[...]
EN The object under study is an industrial waste disposal site located in the proximity of Swiecie (district Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie), which receives ash-slags from power generation. Geostatistical analysis was carried out for some part of this waste disposal site (Tank?A). Two technological par[...]
19
67%
Acta Energetica
2015 nr 1 72--87
PL W artykule przedstawiono rezultaty analizy powierzchniowej zmienności mocy elektrycznych z wykorzystaniem dwóch metod geostatystycznych – krigingu lognormalnego i krigingu prostego. Celem pracy było dokładne scharakteryzowanie i rozpoznanie struktury zmienności obciążeń elektrycznych w węzłach sieci[...]
EN The paper provides results of analysing the superficial variability of electrical power using two geostatistical methods – lognormal kriging and ordinary kriging. The research work was to provide detailed characterization and identification of the electrical load variability structure at nodes of a [...]
20
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2017 nr 468 247--259
PL W artykule podjęto próbę oceny możliwości wiarygodnego modelowania 3D zawartości ołowiu w porównaniu do wiarygodności modelowania 3D zawartości głównych metali złoża Cu i Ag. Modele 3D zawartości pierwiastków wykonano metodami interpolacyjnymi (kriging zwyczajny w dwóch wariantach i metoda odwrotnej[...]
EN The paper attempts to evaluate the possibility of reliable 3D modelling of lead content against the reliability of 3D modelling of Cu and Ag (main metals in the Sieroszowice Cu-Ag deposit) contents. The 3D modelling of the content of these elements was performed using interpolation (ordinary kriging[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last