Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kreatywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2013 nr 1 19--30
PL Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnień związanych z kreatywnością pracowników, z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego ze specyfiki stosowanych form zatrudnienia. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych. Pokazują one, że w badanych organizacjach oczekiwanie kreatywności pr[...]
EN The problems described in the article are focused on the issues connected with the workers’ creativity taking into consideration their different forms of employment. The article presents the outcome of the own research. The results based on analyzed organizations show that the expectations concernin[...]
2
100%
Problemy Jakości
EN The year 2009 was announced as the European Year of Creativity and Innovation. To mark the occasion, the author decided to present her thoughts on the subject. The individual parts of her article are devoted to such aspects as the nature of creativity, creativity vs. creative thinking, stimuli and h[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2005 Z. 10 41-45
PL Konieczność dostosowania się do gwałtownych i ciągłych zmian kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i organizacyjnych zmusza wszystkie organizacje do walki o przetrwanie oraz do rozwoju. Wymaga to zmian, adaptacji oraz systematycznego ulepszania i wprowadzania na rynek oraz do organizacji nowy[...]
EN There are great and constant changes in all areas of our live: cultural, economic, technological and organizational. Because of this, all organizations are obliged to rapid adaptation, constant development and organizational changes. The only way to survive is introducing innovations in every domain[...]
4
88%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 8 427-431
PL Postęp w budownictwie, jak też jego jakość, jest wynikiem kreatywnej działalności człowieka. Z kolei efektywność tej działalności, jak też związane z tym uznanie społeczne zależy od wielu uwarunkowań. Te uwarunkowania omówiono i skomentowano.
EN Progress in the building as well as its quality are a result of creative activity of the human. The efficiency of this activity as well as public acknowledgment connected with it are depending on many conditioning which were discussed and commented in the paper.
5
88%
Przemysł Spożywczy
PL Rosnąca konkurencja rynkowa i presja wynikająca z turbulentnego otoczenia powodują, że jedyną drogą odniesienia sukcesu jest zdolność organizacji do dokonywania innowacji. Wprowadzanie nowych produktów i technologii, dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych jest koni[...]
EN Together with increasing worldwide competition and ever more pressing environmental turbulence, the ability of organizations to innovate is seen as a key to its success. Introducing new products and new technology, adopt and reinvent organization in changing market is a need and necessary to compani[...]
6
88%
Przegląd Komunalny
2006 nr 3 61-61
PL W PRL-u przedsiębiorstwo zorientowane na produkcję nie zabiegało o klienta. Wręcz odwrotnie, to klient zabiegał o produkt. Towar sam się sprzedawał. W gospodarce rynkowej klient ze swoimi potrzebami zajął miejsce centralne. Znaczenia nabrała kreatywność firmy.
7
88%
Management
PL W artykule ukazano specyfikę kultury organizacyjnej sprzyjającej wyzwalaniu zachowań twórczych pracowników. Zaprezentowano możliwości jej kształtowania, jak i wyzwalania kreatywności pracowników poprzez zespołowe formy współpracy, wspomagane dynamiką grupową i analizą transakcyjną.
EN In the article one has showed specificity of organizational culture favourable to workers creative behaviours. One has presented possibilities of creating and shaping workers creativity through team co-operation forms, aided with group dynamics and transaction analysis.
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 61 19--27
PL W artykule poruszono problematykę unikatowych kompetencji pracowników jako determinant innowacyjności przedsiębiorstw. W części pierwszej omówiono problematykę innowacyjności przedsiębiorstw. W części drugiej poruszono problematykę inicjowania innowacyjności, omawiając teorię wiedzy, twórczości i kr[...]
EN The article discusses the problems of unique employee competencies as determinants of initiating innovation at companies. The first part discusses the problems of enterprise innovation. The second part addresses the issue of initiating innovation, discussing theories of knowledge, inventiveness and [...]
9
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 12 20--21
10
88%
Utrzymanie Ruchu
2017 Nr 1 17--18
PL Czy kreatywność jest pożądaną cechą inżyniera? W jaki sposób wykorzystać nieszablonowe myślenie? Jak ukierunkować potencjał kadry inżynierskiej na nowe, efektywne rozwiązania? Odpowiedzi na te pytania nie zawsze są oczywiste. W niniejszym artykule postaram się podać kilka sposobów, jak osiągać małe [...]
11
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 2 18-20
PL Współczesne wymagania pracy coraz częściej stawiają przed zespołami pracowniczymi i całymi organizacjami potrzebę aktywności wykraczającej poza powielanie schematów i skuteczne stosowanie algorytmów, które sprawdziły się w przeszłości. Dotyczy to także sfery bezpieczeństwa i higieny pracy. Coraz czę[...]
EN Today's work increasingly requires employee teams and whole organizations to go beyond repeating the same patterns and using algorithms which were successful in the past. This concerns occupational health and safety, too. More and more tasks we face are open and require not only knowledge but also a[...]
12
75%
Management
PL Problematyka artykułu dotyczy zagadnień mieszczących się w nurcie zarządzania procesami rozwoju i komercjalizacji nowości rynkowych. Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach Jednolitego Rynku Zjednoczonej Europy powodują zwykle konieczność weryfikacji przez dec[...]
EN The issue of the article concerns issues related to the processes of development and commercialization of new products on the market. Micro-and macroeconomic determinants of the functioning of enterprises in the market for a United Europe make it necessary to verify the concepts used by the makers o[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 30 99--109
EN The social networks favour the development of creative business behaviour. They are also a perfect medium for promoting brands, products or services. Creativity, in this sense, allows for using the social trends as modern marketing tools. The article presents the issue of creativity in the context o[...]
14
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2009 nr 1 21-29
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dynamiki organizacji, jej rodzaje i relacje. Następnie uwypuklono wpływ kreatywności na dynamikę organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej współzależności z tzw. dynamiczną równowagą organizacji. Niewątpliwie w turbulentnym otoczeniu równowaga staje się doce[...]
EN The article presents the issues of dynamism of organization, its types and relations. The influence of creativity on dynamism of organization, its relations with dynamic equilibrium was presented. Undoubtedly in turbulent environment the equilibrium becomes a definite state in which creativity and p[...]
15
75%
Management
PL Niniejszy artykuł był próbą odpowiedzi na pytanie czy rosnące zainteresowanie ideą kreatywności przekłada się na praktyczne wdrożenia jej instrumentów w obszary działań urzędów administracji rządowej i samorządowej, podejmujących trud na rzecz doskonalenia jakości. Rezultaty badań empirycznych pozwo[...]
EN The following article is an attempt to answer the question if a briskly increasing interest in the concept of creativity being implemented into the practical usage of its instruments in the areas of the activity of pro- quality enterprises. The results of the empirical research allowed to form a ran[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
1998 z. 31 51-66
PL Niniejszy artykuł stanowi prezentację poszczególnych etapów procesu rozwoju nowego produktu, od powstania pomysłu produktu do jego wprowadzenia na rynek. Choć proces powstawania nowości produktowych jest z reguły niezwykle złożony, długi i kosztowny, to wobec wymagań współczesnego rynku należy z pew[...]
EN The process of new products development is, as a rule, very complex, long- lasting, and costly. However, in the fact of the changes taking place in the contemporary world there is a need, or even necessity to undertake it. Firms should, therefore, carry out regular tests of new products and estimate[...]
17
75%
Polish Journal of Management Studies
PL W środowisku biznesowym przetrwają i odniosą sukces tylko te przedsiębiorstwa, które są w stanie kreować nowe produkty lub aplikacje. Rozwój kultury organizacyjnej, stymuluje kreatywność i innowacyjność; jest niezbędna dla organizacji starającej się o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Artykuł anali[...]
EN In a hyper-competitive business environment will survive and succeed only those enterprises that are able to come up with a new ideas and/or unique products or applications. Creativity goes hand in hand with innovation; higher creativity leads to more innovation. Developing organizational culture th[...]
18
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2018 nr 1 81--93
EN The article deals with significance of creativity considered as a significant mechanism supporting development of smart specialisations. Creativity is most frequently analysed in the context of innovation and perceived as a more effective way of implementing innovative processes. This increases the [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 105 495--503
PL Innowacje i procesy transformacji struktury wewnętrznej sprawiły, że firmy dostrzegają potencjał zespolonych zasobów siły roboczej; międzynarodowa arena biznesu jest przesiąknięta konwencjonalnymi „wspomagaczami” zarządzania, a dotychczasowe metody przestają wystarczać. Firmy poszukują otwartości na[...]
EN Innovation and internal-transformation processes make the companies notice the potential of collaboration; the international area is overfilled with conventional tools, standard instruments are not enough. Companies are looking for openness, experiences and opportunities for breaking the barriers. T[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2016 Nr 71 43--51
PL W artykule przedstawiono konfrontację klasycznych i nowoczesnych paradygmatów nauczania, nowe wymogi przemysłów kreatywnych w stosunku do pracowników wykonawczych, determinanty nowoczesnego nauczania zawodowego, nowe dychotomie w e-nauczaniu, orientację procesową w nauczaniu zawodów, ideologię kapła[...]
EN In the paper the following issues are presented: classic and modern teaching paradigms, new expectations of creative industries toward the operational staff, determinants of modern professional education, new dichotomies in e-learning, the process approach in practical, professional learning, the id[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last