Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kratownica stalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 2 108-110
PL Podjęto próbę oszacowania wpływu intensywności ogrzewania na nośność i wartość współczynnika wyboczeniowego ściskanego pręta kratownicy. Stwierdzono, że wpływ ten ujawnia się w temperaturze powyżej 300 stopni Celsjusza, a jest istotny, gdy temperatura przekracza 350 stopni Celsjusza.
EN Tentative assessment of influence of steel heating rate on bearing capacity and coefficient of instability for compressed steel truss memeber exposed to fire is presented in the paper. Steel strain is described using non-linear law of bailey-norton. Authors have stated that this influence of heat re[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 7 384-386
PL Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych i badań doświadczalnych kratownicy stalowej. Wykazano, że długość wyboczeniowa ściskanego pasa kratownicy jest znacznie mniejsza od odległości pomiędzy stężeniami tego pasa.
EN Results of numerical and experimental analysis of a steel truss are presented. It was proved that the effective length of the compression chord of a truss is considerable less that the distance between bracings of this chord.
3
100%
Przegląd Budowlany
EN Strengthening method by means of additional steel framework. Strength problems.
4
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 24 301--310
PL W referacie opisano historię mostowych przepraw przez rzekę Ślęzę w ciągu ul. Aleksandra Ostrowskiego we Wrocławiu. Przedstawiono też konstrukcję mostu zespolonego z 1967 r., wykonanego z ażurowych dźwigarów głównych typu B-6. Z powodu ograniczonej nośności do 10 ton i stwierdzonych pęknięć zmęczeni[...]
EN The paper describes history of bridges over Ślęza River along Ostrowskiego st. in Wrocław. The structure of the old bridge from 1967 was described, it was a steelconcrete composite bridge made of B-6 type castellated beams. Due to limited (down to 10 tons) load capacity and fatigue cracks, the bridg[...]
5
100%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 20-21
6
75%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 5 264-266
PL Przedstawiono analizę wpływu sztywności stężeń bocznych ściskanego pasa kratownicy na jej obciążenie krytyczne. Wykazano, że - podobnie jak w przypadku pręta na podporach sprężystych - można określić pewną minimalną sztywność stężeń zapewniającą maksymalne obciążenie krytyczne kratownicy.
EN The paper presents analysis on influence of stiffness lateral braces of compression chord of a truss on its critical load. It was shown - similarly to the bar on elastic supports case - that it is possible to determine the minimal stiffness lateral braces to assurance the maximum critical load for a[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 162--166
PL Artykuł dotyczy niszczenia przez korozję kratownic stalowych o prostych, regularnych kształtach. Przyczyną zniszczenia jest wyboczenie prętów. Pręty kratownic mają przekroje pierścieniowe o tych samych wymiarach. Założono, że po czasie 1 roku korodowania w atmosferze miejskiej, korozja została zinte[...]
EN Paper discussed the damaging effect of corrosion in simple steel trusses. The main reason of damages is buckling of steel rods. The rods in the trusses have ring cross-section of the same size. It is assumed that after a year of corroding in the city atmosphere, the corrosion was intensified because[...]
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 6 323-325
PL Przedstawiono wyniki analizy stateczności dwóch kratownic stalowych o prętach rurowych. Wykazano, że wartość obciążenia krytycznego zależy w dużym stopniu od sztywności na skręcanie prętów kratownicy.
EN The results of numerical stability analysis of two steel trusses composed of tube members are presented. It was proved that the value of the critical load depends to a large extent upon the truss member torsional rigidities.
9
63%
Konstrukcje Stalowe
2005 nr 6 39-42
10
63%
Archives of Civil Engineering
2018 Vol. 64, nr 3 173--179
EN The paper concerns reliability analysis of steel trusses under fire conditions with taking into account randomness of buckling coefficient, modulus of elasticity's and yield strength's reduction factors. To assess the reliability system analysis was employed. The calculations of appropriate standard[...]
11
63%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(2) 111--123
Stany to mała wieś położona w pobliżu miasta Nowa Sól w województwie lubuskim. W odległości kilkuset metrów od budynków znajduje się jedna z najciekawszych atrakcji województwa lubuskiego - pochodzący z początku XX wieku most kolejowy. Jest to nitowana, stalowa konstrukcja kratownicowa z pasami równ[...]
EN Stany is a small village located near the town of Nowa Sól in the Lubusz Voivodship. Within a few hundred meters of the buildings there is one of the most interesting monuments in the Lubusz Voivodship - a railway bridge dating back to the beginning of the 20th century. It was designed by the compan[...]
12
63%
Materiały Budowlane
2019 nr 4 66--68
13
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 11 34--37
PL W artykule zawarto analizę numeryczną zwichrzenia sprężystego kratownic jedno- i dwuprzęsłowych. Określono wpływ sztywności skratowania i rodzaju przyłożonego obciążenia na długość wyboczeniową ściskanych pasów kratownic. Wskazano również na istotne różnice między zwichrzeniem kratownic jedno- i dwu[...]
EN Numerical analysis of elastic lateral buckling of single and double-span trusses has been presented in the paper. The influence of the lacing stiffness and type of the applied load on the buckling length of compression chords of trusses have been determined. It also indicated the significant differe[...]
14
51%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 9 520-524
PL Omówiono obliczanie elementów, spoin oraz węzłów, a także przygotowanie końców węzłów do spawania. Zamieszczono przykłady obliczania nośności węzłów.
EN Design aspects of members, welded connections and member joints are dealt with together with technological aspects of preparation of member ends to be connected in joints. Numerical examples of the evaluation of the joint load bearing capacity are also presented.
15
51%
Przegląd Budowlany
2012 R. 83, nr 5 136-140
PL Przedmiotem analizy są przyczyny powstawania wad spawalniczych w postaci pęknięć w węzłach kratownic stalowych, w których zastosowano tzw. widełkowe połączenia prętów z blachami węzłowymi. Przedstawiono przykłady takich wad oraz omówiono wpływ rozwiązań konstrukcyjnych połączeń prętów z blachami węz[...]
EN This article analyses the causes of welding defects arising in the form of cracks at the joints of steel lattices which contain forked joints of bars with gusset plates. Examples are given of such defects, along with a discussion of how their occurrence is related to the design solutions applied for[...]
16
51%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 11 611-613
PL Przedstawiono wymagania normy PN-B-19503: 2004 w zakresie badań kratownic stalowych stosowanych jako zbrojenie prefabrykowanych stropowych belek i płyt żelbetowych. Opisano metody badań oraz wymagane próbki i urządzenia do przeprowadzenia badań.
EN Testing requirements of steel trusses as a concrete reinforcement for floor slabs and floor joists according to standard PN-B-19503: 2004 are presented in this paper. Testing methods are described; needed specimens and testing equipment to carry out the test are specified.
17
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 8 82--83
PL W artykule zaprezentowano analizę stateczności kratownicy stalowej z uwzględnieniem globalnych imperfekcji pasa górnego i dolnego. Uwzględniono możliwość wystąpienia jednoczesnych imperfekcji w pasach kratownicy i przeprowadzono badania doświadczalne, które zostały porównane z wynikami analizy numer[...]
EN This article presents an analysis of the stability of a steel truss including global imperfection of upper and bottom chord. Author took into account the possibility of simultaneous occurrence of imperfections in chords. Author conducted experimental studies, which were compared with the results of [...]
18
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 4 17--32
PL W artykule przedstawiono sposób połączenia prętów skratowania z pasem górnym kratownicy. W połączeniu tym pręty łączy się za pomocą wkładki wykonanej z kątownika równoramiennego, przyspawanego do ceowego przekroju pasa. Nośność krzyżulców sprawdza się podczas oceny prętów kratownicy. Nośność styku k[...]
EN The method of connecting of brace members and upper chord of the truss was presented in the article. In the connection of this type, brace members and chord were connected used steel element made from angle section which was welded to the channel section of the chord. The resistance of brace members[...]
19
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 25--42
PL Wiązary dachowe o węzłach typu K projektuje się według układu prętów pokazanego na rys. 1a. Pasy kratownicy wykonuje się z ceowników, a skratowanie z kątowników równoramiennych. Połączenie krzyżulców z pasem dolnym kratownicy można wykonać jak na rys. 2 lub 3. W pierwszym przypadku występuje nieosio[...]
EN Lattice girders with K-joints are designed as a member lay-out shown in Fig. 1. Lower chords are made from channels and branch members in angles with equal sides. K-joints can be designed as shown in Fig. 2 or Fig. 3. In the first case, branch members and a lower chord are jointed in eccentricity. T[...]
20
51%
Archives of Civil Engineering
2015 Vol. 61, nr 4 141--154
PL Artykuł przedstawia propozycję oceny niezawodności stalowej kratownicy (statycznie wyznaczalnej i niewyznaczalnej) w podstawowej i wyjątkowej sytuacji projektowej. W analizie zastosowano podejście probabilistyczne z globalnym wskaźnikiem niezawodności Hasofera-Linda obliczanym w kolejnych krokach cz[...]
EN The paper presents a proposal for the assessment of the reliability of steel truss (both statically determinate and indeterminate) in the persistent and accidental design situation. In the analysis, a probabilistic approach was used. The global Hasofer-Lind reliability index was employed, computed i[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last