Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 435
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krajobraz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 5 92-94
PL Każdy wie na czym polega tak zwane "logo". Jest to znak rozpoznawczy firmy, przedsiębiorstwa, produktu a także miasta lub regionu. Jest to umowny znak graficzny, kojarzący się z obiektem, zjawiskiem itp. Znaki takie towarzyszą nam stale w codziennym życiu, wpływają na nasze preferencje, niejako porz[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN The author is dealing with three notions: engineering, landscape and beauty. Giving their definitions, he cites also the general elements of the esthetic situation: author, work, receiver. A man perceiving Nature, learns its laws. Doing this creates, according with Nature, beauty (as a copy or as a [...]
3
100%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2008 nr 11 134--142
PL Krajobraz jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych zgłębiających jego strukturę, funkcjonowanie, ewolucję, jego walory niematerialne a także wskazujących kierunki właściwego kształtowania i zagospodarowywania. Krajobraz jest też pojęciem używanym w języku potocznym w odniesieniu do obserwowa[...]
EN The landscape is an object of research many scientific discipline researching its structure, immaterial values, evolution and directions of suitable transformations and developing indicative. Landscape is notion used in ordinary language too with reference to enclosing observed and experienced many [...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 100--101
PL W ostatnich latach pojawił się w literaturze naukowej termin paludologia rozumiany jako nauka o mokradłach. Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie wykładany jest przedmiot Paludologia. Jest to związane z rosnącym znaczeniem obszarów mokradłowych. Podkreśla się szczególną ro[...]
5
80%
Przestrzeń i Forma
2008 nr 10 13-42
PL Nasza obecna globalna era i kultura ponowoczesna, szczęśliwie przywróciła szacunek dla bytu piękna. Było ono zaniedbane a nawet wzgardzone w czasach modernizmu przesyconego wąsko pojętą pragmatyką. Dominowały: funkcjonalizm, ekonomizmem, obsesyjna normatywność, fetysz przepisów, niższość kultury wob[...]
EN Our contemporary global era and Post-Modern culture, luckily brought back a respect towards the being of beauty. It was abandoned and even ignored during the time of Modern Movement, that was infected with narrowly understood pragmatics. Dominating were: economics, obsession of norms, fetish of rule[...]
6
80%
Zieleń Miejska
2007 Nr 6 8-8
PL jakie są perspektywy zawodu architekta krajobrazu w Polsce? jaką posiadamy spuściznę w tej dziedzinie architektury oraz co się dzieje w branży i do czego zamierzają dążyć jej przedstawiciele? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas jubileuszowego zjazdu polskich architektów krajobrazu.
7
80%
Architektura Krajobrazu
2012 nr 1 41-49
EN Today, in cities and postindustrial agglomerations the presence of degraded areas, their scale, lack of ideas for re-use, breadth of hazards, lack of planning tools and methods and financial resources, makes the restoration of balance between nature and culture, while meeting the needs of man, is co[...]
8
80%
Architektura Krajobrazu
2011 nr 3 38-454
PL Od czasów historii starożytnej fortyfikacje były w krajobrazie imponującymi i dominującymi budowlami. Były one solidnie zbudowane pod względem formy materialnej, ale dotyczyło to także ich symbolicznego wyglądu od czasu ich stworzenia aż po ostatnie lata. Ich silna symbolika była i jest nadal obecna[...]
9
80%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 16-16
PL W dniach 2-4 września 2010 r. już po raz trzynasty odbyło się Forum Architektury Krajobrazu. Organizatorem tegorocznej edycji Forum pt. "Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot - Metoda - Język" był Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[...]
10
80%
Architektura Krajobrazu
2008 nr 2 66-70
EN In July 2000, a group of students from Poland, Hungary and Germany in the custody of professor Marek Siewniak and professor Gerhard Han-Herse took part in a two-week student workshop. Which was held in Dresden (the first week) and in western Germany (the other week). Students were divided into worki[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN Among the all components of our iconosphera, a landscape as such, has the biggest audience. The countless number of people incessantly observes their surroundings and willy.nilly shapes their mentality. We can say: "The landscape creates the people". But this is also truth, that the people creates t[...]
12
80%
Architektura Krajobrazu
2004 nr 1-2 57-62
EN The author has attempted to present the influence of the advertisement on the cultural landscape and formulate directions of actions which consider its influence on its surroundings. She analysed types of advertisements existing in the landscape starting with free standing boards, through billboards[...]
13
80%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 4 32-44
EN The article presents the Vige-land Park in Oslo and the Tarot Garden of Niki de Saint Phalle (in Capalbio, Italy). The first one has been created for almost fifty years (1900-_1947) from the initial sketches to the final result, which contains 192 sculptures with more than 600 figures, all modeled i[...]
14
80%
Architektura Krajobrazu
2003 nr 1-2 4-9
EN The beginnings of the discussion about the economical aspects of landscape came into existence with the moment of carrying out an idea in the USA according to which a landscape became common good. This discussion considers financing of landscape shaping - costs and profits coming from it. In the sec[...]
15
80%
Architektura Krajobrazu
2001 nr 2-3 4-16
EN The author discusses the relationship between the river and town-scape in the context of management studies, spatial and urban planning and architecture. The focus is on the town's location and layout in relation to the river. The author points to the existence of the "Great Divide" between the east[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 49-56
PL Rozwój wielkich miast następuje przez przekształcanie ich struktury wewnętrznej, a także drogą ekspansji terytorialnej i wzmacniania związków funkcjonalnych z obszarami otaczającymi. Tereny wiejskie położone w obszarze metropolitalnym Poznania odznaczają się ogromną dynamiką przemian prowadzących do[...]
EN Urban development takes place through the transformation of inner structures of big cities as well as territorial expansion and strengthening functional links with surrounding areas. Rural areas situated within the Poznań metropolitan area are characterized by huge dynamics of changes, which threate[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 5 95-98
PL O niepokojącym stanie krajobrazu mówi się nie od dzisiaj. Wiele niekorzystnych zjawisk zostało opisanych w pracach naukowych i popularnych publikacjach. Zdiagnozowano większość przyczyn istniejącego stanu rzeczy. Trwają prace nad konstruowaniem programów naprawczych, powstają interesujące (oncepcje [...]
18
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 8 35-38
PL Trudno pisać o drzewach w kategoriach wyłącznie przyrodniczych. Drzewo, nawet w pojedynczej postaci, ma dla człowieka szczególne, wielowymiarowe znaczenie. Historia ludzkości pokazuje, iż niejednokrotnie znajdowało się ono w kręgu najwyższych wartości, personifikując bóstwa, symbolizując prawdy życi[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2000 z. 38 61-97
PL Obrazem miasta są ich panoramy, są naszą wizytówką, znakiem odniesienia poziomu rozwoju społeczeństwa. Ich niedoceniane w pełni wartości krajobrazowe i kulturowe są często wykorzystywane w życiu codziennym. Sposoby wykorzystania bazują na naszych skojarzeniach, doświadczeniach i sentymentach, nasuwa[...]
EN Panoramas are the image of a city; they are our showcase; a mark of reference of the development level of the society. Their underestimated landscape and cultural values are often used in daily life. The ways of making use of them rely upon our associations, experiences and sentiments, suggesting an[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2000 z. 38 165-172
PL "Waloryzacja przestrzeni poprzez formy krajobrazu" stanowi odmienne podejście do studiów krajobrazowych w planowaniu przestrzennym, niż w metodach dotychczas stosowanych w Polsce. Głównym jej narzędziem badawczym jest percepcja, co wyraża się w określaniu zasięgu widoczności, określaniu zasobów kraj[...]
EN The article presents a different attitude to the landscape studies in spatial planning from the methods that have been used in Poland so far. The main research tool is perception, which is expressed by the range of visibility, determining landscape resources in view units and evaluating the landscap[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last