Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kręgosłup
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The paper presents chosen results of research on the lumbar-chest part of spine and the spine-fixator complex. Spines were gathered from cadavers. Both damaged and undamaged spines with and without fixator were investigated. Two types of fixator were used: a CD and a modified Zespol fixator (our ide[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2000 z. 12 107-112
EN The contribution deals with computational and experimental simulation of the spine fixators' behavior. The producers offer the width range of spine fixators at the present. Its comparison is very difficult. Institute of mechanics of solids at the faculty of mechanical engineering in the co-operation[...]
3
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The main objective of this study is to model a three-dimensional nonlinear finite-element vertebra disc, which can be used in further simulation of human lumbar spinal segments in surgery, analyses of spinal equilibrium and stability. Because of complexity of modelling it is proposed to cary* out an[...]
4
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Vertebra C2 causes numerous difficulties in post-traumatic stabilization because of a special character of injury resulting from its untypical structure due to its function. Understanding of the mechanism of C2 vertebra injury has a crucial importance for the treatment process and also for the devel[...]
5
88%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2018 Vol. 7, nr 2 116--120
PL Złamanie trzonu kręgu kręgosłupa stanowi poważny problem natury ortopedycznej ze względu na bliskie sąsiedztwo struktur nerwowych oraz krytyczną rolę w łańcuchu kinematycznym. Z tego powodu jednym ze sposobów odtwarzania uszkodzonej struktury są inwazyjne metody polegające na operacyjnym dojściu do [...]
6
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of this study was to define the influence of whiplash injury on cervical spine stability. The study involved 72 patients who had suffered from sprain injury to cervical spine of 0(degree)-III(degree) according to QTF. To verify the results the authors examined the control group whose represe[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 26 117-120
EN The work presents the possibilities of memory staplers' application in the treatment of idiopathic scoliosis of frontal access. During the operation, good initial scoliosis correction was achieved, which resulted from the change of stapler's shape being the outcome of a stapler reaching the temperat[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 171-178
PL W artykule zawarto wyniki uzyskane podczas badań przeprowadzonych na opracowanym stanowisku, służącym do wyznaczania wartości sił mięśniowych człowieka. Przedstawiono również metodę identyfikacji sił pochodzących od pojedynczych mięśni otrzymanych w wyniku obliczeń numerycznych.
EN The paper presents results of experimental determination of maximal forces, generated by spinał muscular groups during different exercises, combined with computational identification of forces generated by single muscles, performed with the use of optimizing methods.
9
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 165-170
PL W artykule przedstawiono kolejny etap prac poświęcony problemowi wyznaczania wartości sił mięśniowych kręgosłupa człowieka. Układ mięśniowo-szkieletowy zamodelowano jako układ mechaniczny, zbudowany z 24 podukładów połączonych przegubami. Każdy podukład to model kręgu z działającymi na niego siłami.[...]
EN The paper presents the next stage of work with result for indeterminate system with muscular forces in human spine. The muscular - skeleton system was modelled as 24 subsystem with joint, 6 muscles, body mass and external loads. For solving this problem used evolutionary algorithm with 10 individual[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 24 7-12
PL W artykule omówiono główne kierunki badań w dziedzinie biomechaniki, realizowanych w Katedrze. Zaprezentowano opracowane modele narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa i kończyn dolnych. Przedstawiono projekty urządzeń rehabilitacyjnych i sprzętu medycznego, będących wynikiem prac ze[...]
EN The paper presents main directions of research work in the branch of biomechanics, performed in the Department. Formulated models of motorial organ, with detailed consideration of vertebral column, and lower limbs are described. Projects of rehabilitation devices and medical equipment, elaborated by[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 287-292
PL W artykule przedstawiono wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych symulacji numerycznych dynamiki kręgosłupa człowieka wykonanych w programie "Kręg". Modelowano najczęściej wymieniane w literaturze przyczyny powstawania skrzywień bocznych kręgosłupa oraz analizowano ich wpływ na wielkość i charakter[...]
EN This paper presents results of numerical simulations of human spine dynamics, performed with the use of program "Kręg". The factors, listed in published works as main causes of lateral spine distortion, were modelled, and their influence on the magnitude and shape of distortion was analysed.
12
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 25 97-102
PL W pracy przedstawiono przebieg i wstępne wyniki badań doświadczalnych prowadzonych na zaprojektowanym przez autorkę stanowisku do wyznaczania sił w układzie szkieletowo - mięśniowym kręgosłupa człowieka. Uzyskane tą drogą przebiegi wypadkowych sił mięśniowych po wprowadzeniu do sformułowanego wcześn[...]
EN This article contain results, which were received during research done with using measuring method was invented by author. This method serve to compute men value forces of muscle. The method of identification of forces for each muscle was presented. The muscular - skeleton system was modelled as 24 [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 241-244
PL W artykule przedstawiono projekt urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa, a następnie analizę wytrzymałościową jego konstrukcji. Wyniki obliczeń pozwoliły na zweryfikowanie użytych do jego budowy elementów i materiałów, a także ocenę bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzenia.
EN The project of device for rehabilitation of spine and strength analysis of its construction in this paper was presented. The results of calculations admitted of verification elements and materials used to its building. Obtained results allowed estimating safety during use from this device too.
14
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the work was to determine the stiffness of vertebral bodies after vertebroplasty by means of radiological examination (CT), computer-aided design (CAD) and computer-aided engineering (CAE) systems. Twenty six patients with angiomata in vertebrae have been examined. A vertebra with patholo[...]
15
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to examine the preventive effect of exercise on lumbar vertebrae in ovariectomized rats. Three-monthold female Wistar rats were divided into 3 groups: control group (A, n = 10); non-exercised ovariectomized group (B, n = 7) and exercised ovariectomized group (C, n = 7).[...]
16
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In our paper, we wanted to compare biomechanical effectiveness of the Romadier-Bombart wire stabilization with the Martin hook and rod stabilization. We used 8 human spine specimens and we measured linear and angular displacements under loading, using an Instron testing machine. By applying force in[...]
17
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN In vivo tensile deformability of human lumbar spine segments has been measured during the usual ,traction bath hydrotherapy of patients when the effect of muscles can be excluded, and the lumbar spine is subjected to pure centric tensile load. Elongations of segments LIII-IV, LIV-V and LV-SI have be[...]
18
75%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2014 z. 8 93--98
PL Pomiar momentów sił mięśniowych jest ważnym elementem diagnostyki i treningu sportowego. Stosowane w tym celu urządzenia muszą być dostosowane do specyfiki badanej grupy mięśniowej oraz warunków prowadzenia pomiaru. Przedmiotem pracy było opracowanie własnej konstrukcji urządzenia do pomiaru momentó[...]
EN Measurement of muscle torque is important factor in diagnostics and sport training. The main aim of the presented research was elaboration of the own project of the station for measurement torques of trunk flexors and extensors. This was leaded by deep analysis of the anatomy and biomechanics of the[...]
19
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The goal of this study was to generate a realistic 3D FE model of the seven level thoracolumbar spine. This research focused on the development of a robust and efficient procedure for generating anatomical 3D FE models, directly from a series of medical images, i.e., CT data. A complex model of the [...]
20
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The aim of this paper is to present the novel model for the functional spinal unit and spine designed as a rigid mechanism and solve it with methods commonly used in robotics. Method: The structure of the intervertebral joint is analyzed with special attention paid to elements defining the [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last