Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kotłownie gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 1-2 66--70
PL Kontynuujemy cykl artykułów opisujących wymagania prawne i techniczne dot. pomieszczeń kotłów i kotłowni wyposażonych w urządzenia na gaz płynny. W pierwszej części omówiono przepisy prawne regulujące to zagadnienie, a także wymagania techniczne dot. pomieszczenia kotłów i kotłowni oraz ich wentylac[...]
2
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 12 66--70
PL W artykule opisującym wymagania prawne i techniczne dot. pomieszczeń kotłów i kotłowni wyposażonych w urządzenia na gaz płynny omawiane są zagadnienia dotyczące dodatkowych, aczkolwiek również ważnych wymagań i zaleceń odnoszących się do drzwi i okien, magazynowania gazu płynnego, wymagań techniczny[...]
3
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 5 81--86
PL W Rynku Instalacyjnego nr 4/08 (s. 54.) w artykule pt. „Sezonowe zużycie ciepła a efektywność systemu grzewczego” opisano przykład problemów eksploatacyjnych istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło (moc nominalna ok. 880 kW). W związku z zainteresowaniem Czytelników tym tematem, obecnie rozwinięt[...]
4
80%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 3 87--90
PL W artykule opisano przykłady błędów montażowych i eksploatacyjnych dotyczące kotłów z zamkniętą komorą spalania oraz kotłów kondensacyjnych.
5
80%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 1-2 42--47
PL W artykule podano przykłady błędów projektowych i wykonawczych odnoszące się do gazowych kotłów wiszących z otwartą komorą spalania. Opisano także skutki nieprawidłowej, wynikającej najczęściej z niewiedzy, obsługi urządzeń i instalacji ogrzewczych.
6
61%
Informacja Instal
PL Scharakteryzowano gazy stosowane w ogrzewnictwie - gaz ziemny i gazy płynne. Podano wymagania dla pomieszczeń kotłowni w zależności od mocy cieplnej. Wymagania dotyczą m.in.: wysokości i kubatur pomieszczeń, instalacji wentylacyjnych, odprowadzenia spalin, odległości kotła od przegród, materiałów bu[...]
7
61%
Rynek Energii
2005 nr 4 37-41
PL Przedstawiono przyczyny dla których gaz w mniejszym niż można by oczekiwać stopniu stanowi pierwotny nośnik energii dla zaspokajania niszowych potrzeb w ciepłownictwie. Zawyżanie cen za ciepło przez jego dostawców, nadmierna wyrozumiałość URE przy zatwierdzaniu taryf i brak obiektywnej informacji dl[...]
EN Usage of natural gas for heating purposes both commercial and household is relatively low in the domestic gas market. In principle there are three reasons of current situation, namely: high cost of heat, perhaps not adequate tariffs and luck of understanding of this issues by the end-users. Some det[...]
8
61%
Rynek Instalacyjny
2019 Nr 10 30--34
PL W przypadku budynków nowych i modernizowanych spośród gazowych urządzeń grzewczych mamy do wyboru praktycznie tylko kotły kondensacyjne. Ich kompaktowa budowa daje szerokie możliwości montażu, a przepisy stawiają mniej wymagań pomieszczeniom, w których urządzenia te mogą być montowane.
9
51%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL W referacie przedstawiono przyjęte rozwiązanie technologiczne kotłowni gazowej współpracującej z kolektorami słonecznymi. Zaproponowano, również oprócz zmiany sposobu przygotowania c.w.u., sposób przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji bryły budynku przedszkola, która ma na celu zmniejszenie [...]
EN The paper shows the accepted technological solution of the gas fired boiler room cooperating with the solar energy collectors. Except of change of the warm water preparation method, the way of the general thermomodernization of the building body is presented, too. The thermomodernization is the way [...]
10
41%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 12 39-43
PL W artykule opisano sposób postępowania przy wyborze struktury i średnic nowej sieci ciepłowniczej w istniejącym osiedlu mieszkaniowym. Źródło ciepła (kotłownia osiedlowa) ma zasilać każdy z 17 budynków siecią dwuprzewodową o maksymalnej temperaturze wody 70°C. Najmniejsze długości przewodów wyznaczo[...]
EN The article presents a method for selecting a structure and a diameter of a new heat distribution network in an existing residential community. A heat source (district heating plant) will supply all 17 buildings with two line heat distribution network with a maximum water temperature of 70°C. The sh[...]
11
41%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 10 60-63
PL W artykule przedstawiono analizę dostawy ciepła do budynków z kotłowni osiedlowej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości oraz efekty ekonomiczne zastosowania kotłów kondensacyjnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wykorzystanie nowoczesnych kotłów pozwala na obniżenie kosztów gazu ziemnego o [...]
EN The article shows analysis of heat supply to the buildings from a housing estate boiler station. Particular emphasis is placed on the possibilities and economic effect of a use of condensing boilers. Based on the analyses, a use of modern boilers allows reduction of natural gas consumption by approx[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last