Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 463
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono problemy związane z dostawą węgla ze Śląska do Berlina. Odbiorcy przystosowani są do odbioru węgla dostarczanego drogą wodną. Warunki hydrologiczne na Odrze nie umożliwiają ciągłej dostawy transportem śródlądowym. Wymaga to organizacji transportu w systemie kombinowanym. Przedstawiono [...]
EN Problems involved with the transportation of coal from Silesia to Berlin were presented in the paper. The recipients have facilities adopted to inland water transportation. As navigational conditions on the Oder river do not allow for a continuous supply of coal, there is a need for a combined, inla[...]
2
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 6 26-30
3
100%
Logistyka
2007 nr 2 21-23
PL Kształtowanie się zapasów w przedsiębiorstwie istotnie wpływa na jego pozycję finansową. Nadmierne zapasy angażują zbyt duże środki finansowe, prowadząc do zmniejszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nadmierny zapas pociąga za sobą wysokie koszty magazynowania, w tym koszty utraconych korzyś[...]
EN Company's stock influences considerably its financial standing. Superfluous stock involves too large financial resources and leads to the decrease in the liquidity. Superfluous stock causes high stocking costs, including the opportunity costs. But, on the other hand, that situation eliminates the pr[...]
4
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Koszty stanowią punkt wyjścia wszelkich działań. Nikt nie może realizować swoich zamierzeń bez ponoszenia kosztów. Zarówno zorganizowany podmiot, zwłaszcza gospodarczy, jak też indywidualna osoba, rozważając celowość aktywności, za podstawowe kryterium wyboru przy podejmowaniu decyzji przyjmują kosz[...]
EN Costs constitute a starting point for any activity. Nobody can realise their aims without bearing costs. Both: some organised entity, especially an economic entity, and an individual person while considering the purposefulness of the activity must accept the cost as the basic criterion for their cho[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W publikacji przedstawiono zagadnienia związane z rekultywacją terenów pogórniczych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów realizacji prac rekultywacyjnych. Porównano koszty rekultywacji w górnictwie odkrywkowym. Badania potwierdziły postawioną hipotezę, że koszty rekultywacji różnicują się w zależno[...]
EN The reclamation of post-mining areas with special attention pay to the cost of reclamation has been presented in this paper. The costs of reclamation of the open cast mining were compared. It was found that the costs of reclamation depend on the selection of the means of reclamation, mineral content[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Referat przedstawia analizę parametrów związanych z awariami transformatorów rozdzielczych średniego napięcia na podstawie rzeczywistych przypadków zakłóceń, które wystąpiły w sieciach rozdzielczych. Przy ocenie skutków awarii transformatorów rozdzielczych analizuje się przede wszystkim ilość energi[...]
EN The paper present the analysis parameters connected with failure of distributive transformers of medium voltage on basis real cases of disturbances, which stepped out in distributive nets. The quantity of electric energy near opinion of results of failure distributive transformers was analysed first[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono rodzaje i przedstawiono przykłady nowoczesnych systemów komputerowych służących do wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie oceny stanu technicznego budynków, wyboru zakresu i stopnia interwencji w obiekt, kształtowania polityki mieszkaniowej (remontowej) w odniesieniu do poj[...]
EN Different kinds of computer-aided tools supporting the decision making process for housing maintenance, refurbishment and modernization have been presented in the paper. Given examples of the systems show their advantages and disadvantages in the area of describing the state of building element dete[...]
8
80%
Inżynieria Maszyn
PL Informacja o rzeczywistym koszcie wyrobu lub usługi ma istotne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w warunkach stale rosnącej konkurencji. Stąd konieczność stosowania doskonalszych narzędzi - metod analizy danych, umożliwiających coraz dokładniejsze monitorowanie procesów zach[...]
EN Market economy conditions force actions upon enterprises, aiming at quality improvement, production cycle shortening and cost reduction. To reach this goal it's necessary to determine precise operational times, on that base of which we can establish the costs of operations to be carried out. This is[...]
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 9 16-19
PL W artykule omówiono kalkulację kosztów bhp w odniesieniu do obecnego stanu prawnego. Dokonano analizy standardowych wydatków oraz kosztów nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu podatkowego, jak również, naliczeń i potrąceń z tytułu podatków lub ubezpieczeń społecznych przy wypłatach świadczeń d[...]
EN The article discusses the calculation of occupational health and safety expenses in the current situation in Poland. It presents an analysis of standard costs and non-deductible expenses as well as charges and deductions related to income-tax or social insurance contributions paid as benefits by Pol[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 507-514
PL Artykuł prezentuje przesłanki zmiany podejścia do realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówione zostało tutaj podejście do szacowania kosztów świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności tryb i zasady prowadzenia rachunku kosztów działań. Zaprezen[...]
EN The article discuses principle of changing procedures in analyzing costs realization public tasks by self-government units. There are presented procedures and rules of Activity Based Costing. The author describes rules this conception. In the end of the article, there are presented opinion of the au[...]
11
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule omówiono wyniki badania struktury kosztów w budowlanych projektach inwestycyjnych. Podkreślono, że redukcja kosztów wymaga znajomości miejsc ich powstawania. Podano wyniki badania struktury kosztów w kalkulacjach kosztorysowych. Wskazano konieczność prowadzenia kontrolingu kosztów przedsi[...]
EN The article presents results of the studies on a structure of the costs in construction investment projects. It was underlined that a reduction of the costs requires a knowledge of their origins. The results of the studies on a structure of the costs in a cost estimation process were publicized. It [...]
12
80%
Spektrum
2010 nr 3-4 I-VI
PL Przedstawiono założenia i wyniki analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach według różnych technologii, które są rozwijane na świecie i powinny być rozważane dla Polski do 2050 r. Analizę oparto na doświadczeniach eksploatacyjnych istniejących obiektów i prognozach[...]
EN Presented are assumptions and results of comparative analysis of electric energy generation costs in electric power plants using various technologies, which are developed in the world and should be taken into consideration for further application in Poland until the year 2050. The analysis is based [...]
13
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Określono możliwości i kierunki optymalizacji kosztów produkcji surowej stali w procesie konwertorowym i elektrycznym, w krajowym hutnictwie. Możliwości optymalizacji kosztów produkcji dotyczą zmniejszenia kosztów materiałów wsadowych, eksploatacyjnych i energii. Do najważniejszych kierunków w dąże[...]
EN Prospects and directions of cost optimisation in production of crude steel in oxygen converters and electric arc furnaces were estimated first of all by reduction of raw material, operational and utility costs by more flexible raw material selection, life improvement of furnace and ladle linings, be[...]
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
15
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 12 24-27
16
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono trzystopniowy system, który może rozwiązać problem recyklingu pojazdów samochodowych w naszym kraju. System zawiera punkty odbioru, demontażu i recyklingu samochodów. Ich rozmieszczenie na terenie kraju zaplanowano w oparciu o analizę ekonomiczną, dążąc do minimalizacji kosztów transpo[...]
EN Three-stage system has been presented, which should solve a problem of the end of life vehicles in Poland. The system consists of cells which collect, dismantle and recycle vehicles. Their distribution across the country has been planned in accordance with economic analysis in order to minimize cost[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule ukazano kosztowe modele produkcji jako instrumenty zarządzania wielozakładowymi przedsiębiorstwami górniczymi. Zaprezentowano cele rachunku kosztów oraz zadania stawiane analizie kosztów. Wskazano na celowość budowy modeli o charakterze kosztowym. W oparciu o literaturę podano przykłady d[...]
EN Production cost model as instruments management based on profitability threshold has been presented and discussed in the paper.
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano koncepcję kosztowego modelu układu produkcyjnego wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Modelowaniem objęto wydobycie, przeróbkę oraz przetwórstwo. Uwzględniono cechy technologiczne układu, parametry jakościowo-ilościowe rudy miedzi oraz produktów jej przeróbki i prz[...]
EN A concept of cost model of production system of mining multiplant enterprise has been presented and discussed. Extraction, processing and mill - industry has been modeled.
20
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 98-99
PL Ściany osłonowe to przegrody zewnętrzne niepełniące funkcji konstrukcyjnych - przenoszące wyłącznie swój ciężar. Ich głównym zadaniem jest izolacja pomieszczenia od otoczenia i wpływu czynników atmosferycznych, w związku z tym użyte w nich materiały powinny charakteryzować się odpornością na mróz i [...]
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last