Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 67
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przybliżono podstawowe możliwości wyboru form przemieszczania się mieszkańców Szczecina z prawej na lewą stronę miasta. Ponadto wskazano jak kształtują się koszty transportu takich podróży oraz jaki jest czas ich trwania. Jednakże szczególną uwagę poświęcono określeniu wpływu samego faktu[...]
EN This article includes basic choice of forms of movement for residents from right to left side of the city. Moreover, the author indicates how transportation costs of such travel are forming and how long this travels last. However, the special attention is expended on determining how the fact of livi[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W okresie ostatnich 6 lat ceny ropy naftowej wzrosły z 10 do 60 USD za baryłkę. Ponieważ transport jest jednym z najważniejszych sektorów zużywających produkty ropopochodne, sugeruje to zmianę pozycji gałęzi transportu, a konkretniej oznaczać to może uprzywilejowanie kolei, ponieważ jest ona jedyną [...]
3
88%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 1 25-37
4
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN In the article the cost analysis of transport in the company production is presented. It also introduced costs involved in provision of transport services in their propriety involvement. At the end comparison in analysis of two transport strategies and their elaboration on the recommendations are sh[...]
5
75%
Research in Logistics & Production
EN The problem considered in this paper consists of planning and routing rail-truck intermodal shipments from a set of suppliers to a set of clients. The delivered quantities have to follow a truck-rail-truck intermodal path. There are three constraints to satisfy: the satisfaction of the demand is man[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 82 55-67
PL Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może wsp[...]
EN In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion s[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 255--265
PL Europejska polityka transportowa oparta została na paradygmacie zrównoważonego transportu. W szczególności silne jest przekonanie o możliwości utrzymania wzrostu mobilności przy jednoczesnym ograniczeniu wzrostu transportu – głównie poprzez zmiany w strukturze podziału zadań przewozowych. Służyć tem[...]
EN European transport policy is based on the paradigm of sustainable transport. It is believed that it could increase mobility while reducing the growth of transport – mainly through the changes in the modal split. It is to be done through the regulatory actions leading to the changes in transport pref[...]
8
75%
Logistyka
PL Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wyznaczania planów przewozów w obszarach miejskich. Ze względu na znaczną złożoność problemu w artykule przedstawiono wybrane elementy opracowywanej metody VRPC oraz wyniki dotychczasowych analiz. Opisano próbę opracowania metody pozwalającej na sprawne wyznacza[...]
EN In the paper the problem of vehicle routing problem in cities has been shown. The logistic system contains a few levels e.g. central consolidation points and customers. Due to a high level of complexity of this problem only some aspect from recent work and outcomes are presented by authors. Authors [...]
9
75%
Logistyka
PL Przedstawiono koncepcję nowej generacji floty dostosowanej do obecnych i przewidywanych w przyszłości warunków nawigacyjnych na ODW. Podane zostały wymiary główne barek pchanych, motorowych i pchacza trasowego. W przypadku pchacza określono podstawowe parametry układu napędowego. Nowa flota może wsp[...]
EN In the paper, there is presented conception of a new generation of fleet adapted to the actual and predicted in future conditions for navigation on the ODW. There are given main dimensions of pushed barges, motor barges and pusher-tug. For the pusher-tug case the basic parameters of the propulsion s[...]
10
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę kosztów transportu w wybranym przedsiębiorstwie logistycznym. Podstawowymi kosztami badanej firmy wynikającymi ze specyfiki prowadzonej działalności są wynagrodzenia pracowników, koszty zużycia paliw, ubezpieczeń oraz opłaty drogowe stosowane w infrastrukturze transp[...]
EN In the article an analysis of transport costs in the chosen logistics enterprise was presented. The basic costs of the tasting enterprise, arising from business operation are staff salaries, fuel costs, costs of insurances and tolls using in the international transport infrastructure. The incurred c[...]
11
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono potrzeby gospodarcze i możliwości wykorzystania transportu łamanego węgla do dużych odbiorców w korytarzu transportowym Odry. Szczegółowo omówiono uwarunkowania funkcjonowania transportu wodnego w zależności od warunków hydrotechnicznych i pogodowych. Przeprowadzono analizę[...]
EN In abstract presents economic requirements and capabilities of utilization of broken transports carbon for great recipients in transport corridor of Oder. It discusses conditionality of functioning of Inland transport depending on hydrotechnical factors and weather factors. It carries analysis of ec[...]
12
75%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Celem pracy jest przedstawienie i analiza systemu transportowego z uwzględnieniem ponoszonych kosztów na przykładzie firmy Formaplax Polska Sp. z o.o. W pracy scharakteryzowano transport i usługę transportową oraz przeprowadzono analizę otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, analizę sytuacji we[...]
EN A show and analysis of the transport system are a purpose of the work including incurred costs on the example of the Formaplax company Poland sp. z o.o. At the work a transport and a transport service were characterized as well as analysis of the competitive environment of the enterprise, the situat[...]
13
75%
Logistyka
2008 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono problem wyznaczania planu przewozów z wykorzystaniem programu komputerowego "Optymalizacja tras odwozu". Problem rozwózki analizowany przy użyciu tego narzędzia bazuje na sformułowaniu zadania optymalizacyjnego, w którym odpowiednim środkom transportu przyporządkowywane są [...]
EN Company is producing and selling groceries such as preserves, juices, fresh vegetables and fruits. In the field of distribution, The Company is using the outside firms' services. The Company entrusted the outside transport to private haulier to increase the Company income, reduce costs and to simpli[...]
14
75%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 85--90
EN The article presents analysis of the road transport costs with regard to the types of vehicles. Discussed problem is important from the point of view of both the carrier and the company engaged in the organization of transport. The classification of costs in road transport significantly dependent on[...]
15
75%
Logistyka
2013 nr 2 6--11
PL Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera klasyfikację i podział kosztów transportowych w różnych konfiguracjach, co pozwala na ich monitorowanie i dogłębną analizę w przedsiębiorstwie. Druga część, poparta licznymi wzorami matematycznymi i wyliczeniami, zawiera sposoby wyznaczania cen za [...]
EN The article consists of two parts. The first one contains the classification and división oftransportation costs in different configurations, which enables their monitoring and in-depth analysis in the company. The second part, backed willi mathe- matical formulae and calculations, contains differen[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 4 3737--3744
PL Celem badań było określenie zmian w poziomie i strukturze kosztów transportu samochodowego w Polsce. Szczegółową analizą objęto przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne. Koszty usług transportowych przedstawiono w układzie rodzajowym. Z badań wynika, że sytuacja ekonomicznofinansowa w branży transpo[...]
EN The aim of the survey was to determine changes in the level and structure of costs of road transport in Poland. A detailed analysis covered a transport company, from which the data for the years 2007-2011 was acquired. The costs of transport services were presented by nature system. The research sho[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 2621--2627
PL Łańcuchy transportowe powstają w wyniku nieustannego poszukiwania najefektywniejszych tras przewozu towarów. Jest to spowodowane wzrostem gospodarczym oraz rozwojem międzynarodowej wymiany handlowej, realizowanej przy wykorzystaniu i łączeniu wszystkich dostępnych gałęzi transportu. O efektywności t[...]
EN Transport chains are the result constant search the most efficient routes for goods. It is caused by economic growth and the development international trade, implemented using and combining all available modes of transport. The effectiveness of the exchanges determine the transport costs of exports [...]
18
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 33--48
PL [...] Podejmując temat destruktywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, przyjęto następującą tezę: obserwowany wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, którego jednym z głównych sprawców jest transport, a w szczególności transport drogowy, może się przyczynić do wzrostu konkur[...]
EN The form and strength of transport environment influences are differ because of transport branches. In European Union countries the transportation system of clear advantages of road transport was formed. The participation of the road transport in the transportation market increased form 48% in 1970[...]
19
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 11 735--737
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących miejsca i roli transportu w przedsiębiorstwach branży metalowej. Uwzględniono takie zagadnienia, jak: transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane[...]
EN The paper present the role of transport in the activity of metal industry enterprises on the basis of research in the form of a questionnaire. The following were included: the transport of supply, transport to recipients, costs of transport, the use of own means and purchase of transport services us[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 273--277
PL Analiza społeczno-ekonomiczna jest kluczowym elementem każdego projektu inwestycji infrastrukturalnej dofinansowanej z funduszu europejskiego. Jednym z większych problemów jest ocena korzyści społecznych wynikających z tej inwestycji. W przypadku inwestycji w infrastrukturę transportową, której cele[...]
EN Social Cost Benefits Analysis is a key element of any project infrastructure investments co-financed from the European fund. One of the major problems is the evaluation of the social benefits resulting from this investment. In the case of investment in transport infrastructure, which aims to modal s[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last