Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty logistyki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 7 2-10
PL Rozwój i wdrażanie zarządzania procesami i systemami logistycznymi pociąga za sobą potrzebę unowocześniania i pogłębienia identyfikacji i kwantyfikacji ogólnego poziomu i struktury kosztów w sferze logistyki. W artykule przedstawiono procedury, zakres i wyniki badań poziomu kosztów logistyki, prowad[...]
EN The development and implementation of logistics processes and systems management lead to modernizing and broadening of identification and quantification concerning logistics costs level & structure. The article points at the procedures and scope of world-wide research in the field of logistics costs[...]
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 2 32-34
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 9 2--9
PL Rozwój badań i metodologii w zakresie identyfikacji i kwantyfikacji poziomu i struktury kosztów logistyki w skali światowej oraz upowszechnianie doświadczeń w tym zakresie mają istotne znaczenie dla pogłębienia, a także zobiektywizowania stnu rozpoznania tendencji rozwojowych kosztów i ich determina[...]
EN The development of research and methodology for the identification and quantification of the level and structure of logistics costs and their determinants within the world is very important to recognize the status as well as the trends of development of logistics costs. As a result, it is possible t[...]
4
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 9 18-22
5
100%
Logistyka
2019 nr 4 47--49
PL W dobie globalizacji łączenie się we współdzieleniu zasobów jest najlepszym sposobem na zoptymalizowanie kosztów logistyki, ochronę środowiska i ochronę miejsc pracy dla ludzi na całym świecie.
6
75%
Polish Journal of Management Studies
2010 Vol. 1 165-170
PL Sposoby podejścia do problemów logistycznych wymagają wykorzystania różnorodnych technik i metod, a opracowanie projektu logistycznego - który bedzie dotyczył cal ego przedsiębiorstwa - mobilizuje pracowników do działania w kilkumiesięcznym okresie i wymaga interwencji logistycznej pracowników biura[...]
EN The ways of approaching the logistic problems need the use of some varied techniques and means, and the elaboration of a logistic project - which would aim the entire company - mobilises multiple personnel for a period of a few months and claims the intervention of logisticians within the logistic c[...]
7
75%
Logistyka
1999 nr 1 45-46
8
75%
Logistyka
1999 nr 3 24-27
PL W niniejszym artykule prezentuje się na prostym przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego układ źródłowy czerpania danych o kosztach logistyki i metodę ustalenia wielkości ponoszonych kosztów w zakresie logistyki. Prezentowana "metoda" stanowi pierwszy krok w przedsiębiorstwie, które zainteresowało[...]
9
75%
Logistyka
2000 nr 6 12-13
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów logistyki i działania prowadzące do ich obniżenia w lubelskim przedsiębiorstwie produkcji maszyn rolniczych.
10
75%
Logistyka
1999 nr 6 5-8
11
75%
Logistyka
Zaprezentowany wieloprzekrojowy model ewidencji kosztów logistyki powinien w dużej mierze spełniać wymagania informacyjne odbiorców tych informacji. Dzięki zastosowanemu podziałowi możliwe jest uzyskanie informacji o: - przynależności kosztów do grona kosztów logistyki, bądź jej braku, - przyporządk[...]
EN The article presents the proposal practical model accountancy of logistics cost. Model is based on an analytical division of breakdown of costs by type. Thanks to the criteria of division, it is possible to obtain information about: - if the cost belongs to the group of logistics costs, or not, - al[...]
12
75%
Logistyka
PL Podstawowym narzędziem umożliwiającym uzyskanie informacji o wysokości ponoszonych kosztów działalności logistycznej przez podmiot gospodarczy, jest rachunek kosztów logistyki. Zaproponowanie konstrukcji rachunku, który spełniałby stawiane przed nim cele, nie należy do zadań prostych i jednoznacznyc[...]
EN The article presents the essence and importance of cost accounting used in business entities characterized by a well-developed logistics activities. There is also included an invented proposal understanding an account of logistics costs as a primary tool for documenting and presenting cost informati[...]
13
75%
LogForum
PL Identyfikacja wpływu złożonych charakterystyk na efektywność łańcucha dostaw nie może być przeprowadzona bez dogłębnej analizy kosztów logistycznych. Przemysł drzewny i papierniczy charakteryzuje się dużą ilością oferowanych wyrobów oraz pewną specyfiką produkcji. Charakteryzuje się on wysoką kapita[...]
EN The identification of the impact of complex content characteristics on the effectiveness of supply chains cannot be conducted without a thorough analysis of logistical costs. Pulp and paper industry offers a large variety of products and thus has some specifics of manufacturing. It is characterized [...]
14
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2011 nr 12 54-60
PL Koszty logistyki są ważnym parametrem zarządzania logistyką i w istotny sposób wpływają na wynik działalności przedsiębiorstwa. Mają one znaczący udział w kosztach wytwarzania produktów i kosztach całkowitych przedsiębiorstwa. Kosztami składowymi kosztów logistyki są koszty transportu, magazynowania[...]
EN Logistics costs are an important parameter of logistics management and significantly affect the outcome of the company activity, they have a significant share in production costs and overall costs of the company. The cost components of logistics costs are the costs of transport, warehousing and inve[...]
15
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2008 nr 1 2-11
PL Działalność gospodarcza każdego przedsiębiorstwa przemysłowego jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem wydatków, nakładów i kosztów. Pojęcia te są różnymi kategoriami ekonomicznymi. W literaturze przedmiotu brak spójności i jednomyślności w odniesieniu do pojęcia kosztów logistyki, które często s[...]
EN Economic activities of every industries are connected with bearing the expenses, the costs and the outlays. As one can see, these definitions are not the synonyms, although they are used interchangeably very often. These definitions are different economic categories. With reference to logistics cost[...]
16
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2013 nr 6 7-11
PL Logistyka ma za zadanie optymalizować system przepływów dóbr i informacji nie tylko wewnątrz danego podmiotu, ale także w całym łańcuchu dostaw. Wszystkie procesy związane z przepływami rzeczowo-informacyjnymi, do których należą planowanie, wdrażanie i monitorowanie, są w kręgu zainteresowania logis[...]
EN Logistics costs is a category extremely significant costs in terms of profitability of economic activities, as indicated by their relatively high participation in relation to the income. Identification and analysis of logistics costs in enterprises causes significant problems for small and medium-si[...]
17
63%
Polish Journal of Management Studies
2010 Vol. 1 25-35
PL Z ogólnej strategii przedsiębiorstw wynika, że logistyka skupia się na kierunkach zgodnie z którymi ustalone są cele na poziomie wykonawczym. Poziom usług musi być szczególnie określony poprzez integrację nie tylko z oczekiwaniami rynku, ale także stosownie z wynikami konkurencji. Dlatego efektywny [...]
EN Derived from the orientations of the company's general strategy, logistics focuses its generic orientations in compliance with the aimed performance level. The levels of services must be especially defined by integrating not only the market expectations, but also the performances of the competition.[...]
18
63%
Logistyka
2000 nr 6 18-19
PL Uniwersytet Techniczny w Berlinie wespół z Federalnym Stowarzyszeniem Logistyki (BVL), przedstawił w październiku 2000 roku raport o wynikach badań na temat logistyki w przemyśle, handlu i usługach (niem. Trends und Strategien in der Logistik 2000+. Eine Undersuchung der Logistik in Industrie, Hande[...]
19
63%
Logistyka
1999 nr 6 24-25
PL Autorzy w artykule dzielą się dotychczasowymi doświadczeniami Międzynarodowej Grupy Doradczo - Inżynierskiej Miebach Logistik z Berlina z obliczeń kosztów logistyki przy pomocy programu komputerowego opracowanego przez własnych specjalistów. Na podstawie wyników prac z wykorzystaniem tego programu m[...]
20
63%
LogForum
PL W publikacji przedstawiony został funkcjonał - indykatrysa Banacha (1925) ze względu na jej zastosowanie do badania przebiegu zmienności funkcji (rzeczywistych), obejmujących także funkcje miar stosowanych w ekonomice przedsiębiorstwa takich jak, np.: stopa procentowa, notowania giełdowe, ceny, kosz[...]
EN In this paper we propose to describe a general method of dealing with line graphs of functions arising in economy such as stock exchange indices, prices, exchange rates etc. These functions are implicit, this is to say, no analytic formula is given, only the line graphs are known. Although the techn[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last