Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 357
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W zorganizowanym procesowo przedsiębiorstwie kluczowe znaczenie dla tworzenia wartości mają powiązane ze sobą procesy. Niezbędnym staje się poszukiwanie takich źródeł informacji, które umożliwiłyby dostarczenie wiarygodnych informacji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Źródłem takim może być[...]
EN In the process-oriented enterprise the processes connected with each other are of the great importance for the value creation. Searching for such information source which would deliver reliable information about enterprise functioning field is the essential part of management system. An adequate cos[...]
2
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 1 34-35
3
80%
Obróbka Metalu
2011 nr 2 60-62
PL Przedmiotem mniejszego opracowania jest przedstawienie trybu postępowania przy ewidencji i analizie kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz zaprezentowanie przykładowej struktury kosztów jakości mogącej stanowić pomoc przy wprowadzaniu optymalizacji ich rachunku.
4
80%
Obróbka Metalu
2011 nr 1 56-56
PL Przedmiotem mniejszego opracowania jest przedstawienie trybu postępowania przy ewidencji i analizie kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz zaprezentowanie przykładowej struktury kosztów jakości mogącej stanowić pomoc przy wprowadzaniu optymalizacji ich rachunku. Należy przyjąć, że rac[...]
5
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 9 22-23
6
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
1999 R. 44, nr 12 680-685
PL Omówiono różne sposoby klasyfikacji kosztów jakości oraz zadania rachunku kosztów jakości. Dokonano analizy sposobów badania kosztów jakości i przedstawiono wyniki badań tych kosztów, przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i hutniczego.
EN The authors treat several methods of classification of the costs of quality and the aims of calculation of those costs. They have carried out the analysis of methods for the study of costs of quality in entertainments of Polish machine and metallurgic industry. The results of the study are presented[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 75-84
PL Jednym z kluczowych problemów związanych z przygotowaniem procesu budowlanego jest określenie kosztu bezpośredniego realizacji zadania. W artykule autor przedstawił próbę rozwiązania tego problemu za pomocą modelu symulacyjnego.
EN One from the main problems with preparation of construction process is qualification of a cost realization assignment. In this paper the author describe method of solution this problem by using simulation model.
8
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 22-23
9
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono problem działań projakościowych w przedsiębiorstwie. Uzasadniono, że rachunek kosztów jakości może ująć wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i tym samym być instrumentem decyzyjnym w kompleksowym zarządzaniu przez jakość. Stwierdzono, że koszty jakości są skutkiem zmienności, a[...]
EN In the paper a place of quality costs in the TQM philosophy principles is described. Especially customer creating process of value is pointed out. Here is justified that quality costing calculation can be a decision instrument in managing process of the firm.
11
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL W oparciu o analizę literatury zagranicznej i badania własne przedstawiono wpływ różnych czynników na obniżenie kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych. Do czynników tych należą: rozwiązanie konstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i kształtu spoin, przygotowanie elementów do spawania, [...]
EN On the basis of an analysis of foreign publications and the author's own studies it has been presented the influence of various factors on the reduction in manufacture costs for welded structures. The set of these factors includes: the design of welded joint with taking into special consideration th[...]
12
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Znaczna część wyrobów wytwarzanych w Zakładzie Wyrobów Kutych w Hucie Ostrowiec SA ma bardzo złożoną technologię wytwarzania (walce, wały korbowe itp.). W celu obniżenia kosztów wytwarzania oraz sprostania wysokim wymaganiom jakościowym, stawianym przez odbiorców, opracowano System Doboru Technologi[...]
EN Considerable proportion of products manufactured by the Forged Products Department of Huta Ostrowiec SA is subjected to complex production cycles (rolling mill rolls, crankshafts etc.). In order to reduce manufacturing costs and to meet stringent quality specifications of the users a Technology Sele[...]
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 9 54--55
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono koncepcję systemu pomiaru i rejestracji temperatury pomieszczeń budynków za pomocą miniaturowych rejestratorów oraz omówiono sposób jego wykorzystania do podziału kosztów za zużyte ciepło. Zaproponowany system pomiaru i rejestracji temperatury może być przydatny do rozliczania w budynk[...]
15
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono zagadnienia, które mają zasadniczy wpływ na poprawne indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Omówiono opracowany w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej nowy, profesjonalny system rozliczania kosztów ogrzewania, w pełni dostosow[...]
16
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 4 15--17
17
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Samorząd wojewódzki funkcjonuje w Polsce od 1999 r. Wraz z upływem czasu realizuje coraz większy zakres zadań, choć system ich finansowania od lat nie uległ zasadniczym zmianom. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalona w 2004 r. zwiększyła udział samorządu województwa w dochod[...]
18
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2018 nr 2 31--33
19
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Sejm RP uchwalił 24 lipca 2002 r. ustawę o kolejnej zmianie ustawy - Prawo energetyczne, 19 sierpnia ustawa ta została podpisana przez prezydenta RP, a 28 sierpnia ustawę opublikowano w Dzienniku Urzędowym nr 135, poz. 1144. Zmiany wprowadzone w Prawie energetycznym, w zasadzie wynikają z procesu do[...]
20
80%
Przegląd Spawalnictwa
PL Omówiono wpływ konstrukcji na koszty spawania. Przedstawiono i scharakteryzowano strukturę kosztów spawania. Dokonano analizy wpływu podstawowych parametrów technologicznych konstrukcji na koszty spawania. Przedstawiono wybrane programy komputerowe wspomagające obliczenia ekonomiczne procesów spawan[...]
EN The authors discuss the impact of the design on the welding costs. The article presents and examines the structure of the welding costs as well as the analysis of the impact of basic technical design parameters on such costs. The authors present selected software applications which support welding p[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last