Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszt cyklu życia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 3(91) 65-68
EN Recent technological and organizational solutions help ensure an adequate level of security maintenance, in addition, include the development and application of technology. These processes help maintain high production efficiency and lowest possible operating costs. Therefore, the diagnosis and risk[...]
2
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 2 27--32
3
86%
Inżynieria Ekologiczna
2016 Nr 48 69--73
PL Artykuł nawiązuje do aktualnych problemów oceny efektywności inwestycji projektów nowych oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów oczyszczania ścieków. Wskazuje metodę oceny cyklu życia jako odpowiednie narzędzie wspomagające wybór najlepsze[...]
EN The article is referring to the current problems of the evaluation of the effectiveness of an investment of new plans and of the modernization of existing sewage treatment plants including aspects of the optimization of costs of the sewage treatment. He shows the modernization of the sewage treatmen[...]
4
86%
Ochrona Środowiska
PL Komunalne systemy zaopatrzenia w wodę składają się w znacznym stopniu z przewymiarowanej infrastruktury wodociągowej, tj. z układów ze znacznym nadmiarem przepustowości eksploatacyjnej w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania. Biorąc pod uwagę problem zarządzania nadmiernie zarezerwowaną (prze[...]
EN The existing municipal water supply systems are composed mainly of excessively reserved water supply infrastructure i.e. systems with significant excess capacity in relation to the actual demand. Considering management challenges regarding the oversized water supply infrastructure, the authors propo[...]
5
86%
Mechanik
PL Przedstawiono metodologię i program symulacyjny JK-10 do określania kosztów cyklu życia {Lite Cycle Cost - LCC) samolotów pasażerskich. Jedyne dostępne na rynku oprogramowanie do obliczania LCC samolotów firmy Conklin & de Decker Aviation nie uwzględnia uwarunkowań europejskich oraz umożliwia oblicz[...]
EN Explained in the paper are methods and JK-10 simulation programme designed for estimation of passenger aircraft Life Cycle Costs. The only commercially available software, which has been developed for calculation of LCC of the aircrafts from Conklin & de Decker Aviation, is not considering European [...]
6
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 395--404
PL Autobusy wyposażone w alternatywne źródła energii są coraz częściej spotykane na ulicach polskich miast. Dzięki środkom Unii Europejskiej oraz programom badawczo-rozwojowym prowadzonym przez polski Rząd przedsiębiorstwa zajmujące się komunikacją publiczną mają możliwość powiększania taboru o pojazdy[...]
EN The number of urban buses equipped with alternative propulsion drives is increasing in Polish public transport companies. The subsidy from European Union funds and governmental programs contribute to increasing number of environmentally friendly means of transport. The life cycle cost (LCC) methodol[...]
7
86%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2016 Nr 4 128--133
PL Aktualne problemy związane z oceną efektywności inwestycji projektów nowych oraz modernizacji istniejących ujęć wód podziemnych, z uwzględnieniem optymalizacji kosztów. Ocena kosztu cyklu życia jako odpowiednie narzędzie wspomagające wybór najlepszego wariantu w zakresie modernizacji ujęcia. W artyk[...]
EN The paper is devoted to the current problems of the evaluation of the investment effectiveness at new groundwater intakes and the modernization of existing ones including aspects of the costs optimization. The evaluation of life cycle costs as the adequate tool for assisting in selecting of the best[...]
8
86%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2014 R. 111, z. 1-M 105--114
PL Efektywność kolejowych systemów transportowych Wschód‒Zachód zależy od zmiany szerokości torów 1435/1520 mm, wiążącej się ze złożonymi operacjami przeładunkowo-przestawczymi. Na podstawie przyjętego modelu decyzyjnego (analizy LCC) dokonano porównawczej analizy efektywności przewozu materiałów niebe[...]
EN The effectiveness of East-West rail transportation systems significantly depends on the track gauge change from 1435 mm to 1520 mm, which requires complicated handling-shifting operations. Comparative analysis of hazardous materials transport, among others using SUW 2000 system of self-adjusted whee[...]
9
86%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 112 403--410
PL Dane zbierane podczas prób eksploatacyjnych mogą służyć do przeprowadzenia analizy kosztu cyklu życia (LCC) wagonu. W artykule przedstawiono metodologię prowadzenia prób eksploatacyjnych kompozytowych wstawek hamulcowych typu K oraz wyniki takich badań. Bazując na danych doświadczalnych dla dwóch ko[...]
EN Service test of freight cars is a valuable source of the data that may be used to analyse the life cycle cost (LCC) of the vehicle. The paper presents the methodology for conducting service test of type K composite brake blocks and the results thereof. Based on the experimental data obtained for two[...]
10
86%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 4 67--76
PL W Polsce i na Białorusi zaopatrzenie w wodę pitną ludności i przemysłu w dużym stopniu pochodzi z ujęć głębinowych, dla których buduje się studnie głębinowe.
EN The existing methodology in estimating the efficiency of water wells is not based on the principles of optimizing well design and does not include maintenance costs during the life cycle of the well. It is proposed to use to use metric indicators as a tool following engineering requirements for du[...]
11
72%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 2 40-46
12
72%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 1 24-27
13
72%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 3 21-23
14
72%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2016 nr 2 (40) 15--30
PL W artykule omówiono główne problemy związane z szacowaniem kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost LCC) systemów uzbrojenia. Przedstawiono przykłady zastosowania LCC w mostownictwie cywilnym. Przeanalizowano strukturę kosztów cyklu życia mostu pontonowego w Siłach Zbrojnych RP i przedstawiono model sza[...]
EN The article discusses main issues in relation to life cycle cost analysis (LCC) of armament systems. Examples of the application of LCC in civilian bridges have been provided. Furthermore, the structure of LCC for a pontoon bridge used in the Polish Armed Forces has been analyzed and a model for cos[...]
15
72%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 2 17-20
PL Dynamiczne projektowanie w warunkach niepewności uwzględniające problem cyklu życia staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem w projektowaniu inżynieryjnym. Jednym z ważniejszych zadań jest obliczenie na etapie projektowania kosztu cyklu życia, który można wykorzystać jako funkcję celu lub jak[...]
EN Dynamic design under uncertainty considering lifecycle issue has become more and more attractive in the engineering design. One of more important task is to calculate the life cycle cost in the design, which used as objective function or constraints. Life cycle cost is the total cost incurred in the[...]
16
72%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 4 263--275
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metod wielokryterialnych do zintegrowanej oceny produkcji energii elektrycznej opartej na technologii zgazowania węgla. Ocenie poddano technologię naziemnego zgazowania węgla jako perspektywiczny sposób użytkowania węgla w Polsce. Analizy zostały wykonane dla cz[...]
EN This article presents the application of multi-criteria methods for integrated assessment of electricity production based on coal gasification technology. The paper evaluates ground coal gasification technology as a potential for further use of coal in Poland. Analyses were performed for the four va[...]
17
72%
Przegląd Komunikacyjny
2017 R. 72, nr 6 17--20
PL W pracy przedstawiono główne założenia opracowanej metody wielokryterialnej oceny stosowanej w procesie modernizacji układów geometrycznych toru. Wyszczególniono główne zalety stosowania metod metaheurystycznego przeszukiwania. Określono kryteria wpływające na inwestycje modernizacyjne. Zdefiniowano[...]
EN The paper presents the main assumptions of the Multi-criteria assessment method used in process of upgrading the railway geometrical layout. The advantages of metaheuristic search were described. The criteria influencing the investment were defined. The fitness function used in the analysis was desc[...]
18
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 210--215
PL Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę pr[...]
EN The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years fo[...]
19
58%
Archives of Civil Engineering
2016 Vol. 62, nr 2 135--147
PL Branża turystyczno-noclegowa charakteryzuje się dużą zmiennością. Na zainteresowanie klientów ma wpływ nie tylko lokalizacja- która nie ulega zmianie, ale także standard, ceny oraz sezonowość usług. W ostatnich latach ośrodki pełniące funkcje jedynie letniskowe dostrzegają możliwość poszerzenia swoj[...]
EN Accommodation tourist industry is characterized by high variability. For this category of services not only the location is crucial- that does not change, but also the standard, prices and seasonality of services. In the recent years, leisure centers performing functions only during the summer time [...]
20
58%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 118--119
PL Głównym celem prowadzenia analiz ekonomiczno-społecznych jest uzasadnienie, iż zastosowany wariant inwestycji jest właściwy nie tylko z uwagi na ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, lecz także ze społecznego punktu widzenia. W ostatnim czasie zauważalny jest trend w kierunku elastyczne[...]
EN The main aim of the economic and social analysis is a confirmation that the applied variant of the investment is appropriate not only because of the estimation of the investment project effectiveness, but also from a social point of view. Recently it has been noticeable, mainly through further propo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last