Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja wysokotemperaturowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL Zastosowanie na szeroką skalę niskoemisyjnych technik spalania, związanych z wytworzeniem atmosfery redukcyjnej w pobliżu ścian ekranowych kotłów pyłowych objawiającej się deficytem tlenu i nadmiarem CO, sprzyja intensyfikacji korozji wysokotemperaturowej. Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost za[...]
EN The necessity of reduction of nitrogen oxides emissions made a contribution to the development and implementation of primary NOx reduction methods (the low-NOx combustion technologies) basing on combustion with oxygen deficit at the furnace walls what caused intensification of high-temperature corro[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 2 37-40
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań nad strukturą powłok aluminiowo-krzemowych wytworzonych na powierzchni odlewów ze staliwa żarowy trzy małego. Powłoki te wytwarzano zanurzając próbki w mieszaninie zawierające/proszki aluminium i krzemu oraz topnik i lepiszcze, a następnie wygrzewano w piecu w t[...]
EN This paper presents results of research of multilayer aluminium-silicon coatings. Aluminium-silicon coatings created on high-temperature creep resist cast iron were manufactured by immersion in active mixture containing aluminum and silicon powder, flux and binder. The samples were prepared in this [...]
3
100%
Energetyka
2002 nr 7 419-427
PL Przedstawiono skład warstwy przyściennej dla dwóch kotłów różnej wielkości i odmiennej konfiguracji palników opalanych węglem kamiennym. Dla kotła o mocy 200 MW określono jednocześnie grubości rur ekranowych na wszystkich ścianach, co pozwoliło na ocenę szybkości korozji.
EN There is presented a composition of the near-wall layer for two boilers of various output and other configuration of hard coal fuelled burners. For the 200 MW boiler there is simultaneously defined thickness of water-wall tubes at all walls, so it enables an assessment of the corrosion speed.
4
88%
Inżynieria Materiałowa
PL Celem niniejszej pracy była próba wyjaśnienia mechanizmu korozji przemysłowych stali chromowo-manganowych w atmosferach tlenowo--siarkowych. Do badań wytypowano trzy rodzaje stali, austenityczne Cr17Mn17 i Cr13Mn18SiCa oraz stal austenityczno-ferrytyczną Cr15Mn19. Opis mechanizmu korozji oparto na w[...]
EN The presented corrosion mechanism was based on the results of studies of composition and morphological structure of scales - Fig. 4, 5 (SEM-EDX, XRD, SIMS, optical microscope), kinetics of the process - Fig. 1 (gravimetric method) and radiotracer studies of sulphur transport through the scale - Fig.[...]
5
75%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 2 44--49
PL W pracy przedstawiono wyniki utleniania izotermicznego stopu Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni na osnowie fazy międzymetalicznej γ-TiAl w atmosferze 9% O2 + 0,2% HCl + 0,08% SO2 + N2. Podstawą doboru takiego składu atmosfery utleniającej jest występowanie w środowisku przemysłowym związków siarki z chlo[...]
EN Test results of isothermal oxidation of γ-TiAl-based Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,1Si-0,2Ni alloy in an atmosphere of 9% O2 + 0,2% HCl + 0,08% SO2 + N2 are presented. Oxidation was carried out at 700º. It was found that Ti-46Al-7Nb alloys show good high-temperature corrosion resistance.
6
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 4 55-60
PL W pracy opisano procesy korozji siarkowej i chlorowej oraz zaprezentowano metody diagnostyczne i badawcze, mające na celu przeciwdziałanie niebezpiecznemu zjawisku korozji wysokotemperaturowej, której tempo potrafi wzrosnąć nawet o rząd wielkości po zastąpieniu paliw nieodnawialnych (jak węgiel ka[...]
EN This paper describes the processes of sulphur and chlorine corrosion in boilers, and presents diagnostic and research methods for the prevention of the dangerous phenomenon of high temperature corrosion, the rate of which can increase by even one order of magnitude after the replacement of fossil [...]
7
75%
Rynek Energii
2011 nr 3 161-165
PL W prezentowanym artykule zamieszczono wyniki badań warstwy przyściennej kotła K6 El. Rybnik. Na początku omówiono układ do pomiaru składu warstwy przyściennej na ścianie wewnętrznej ekranu kotła parowego oparty na metodzie BLM monitoringu składu tej warstwy. Uzyskane wyniki badań stężenia CO przedst[...]
EN This manuscript reports the results of an investigation concerning the composition of the boundary layer of the flue gas at the waterwall of boiler K6 (OP650) of the Rybnik power plant. These results were obtained using a boundary layer monitoring system (BLM), which allows the prediction of the low[...]
8
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2012 Vol. 79, nr 8 557--560
PL Celem prowadzonych badań było porównanie odporności korozyjnej stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe40Al5CrZr po krystalizacji i po przeróbce plastycznej ze stalą odporną na korozję gatunku X12CrCoNi2120. Badania wykonano w temperaturze 700 ˚C w środowisku: 9 % O2 +0,2 HCl + 0,08 % SO2 + N2. O[...]
EN The aim of conducted tests was to compare the corrosion resistance of alloys intermetallic phase matrix FeAl after crystallization and after plastic treatment with steel resistant to corrosion type X12CrCoNi2120. Tests were conducted in temperature of 700 ˚C in environment of 9 % O2 +0.2 HCl + 0.08 [...]
9
75%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 3 93--99
PL Chlor i siarka obecne w węglu stanowią potencjalne zagrożenie korozyjne w procesie spalania konwencjonalnych paliw stałych. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny zawartości tych pierwiastków w próbkach węgli brunatnych i kamiennych przeznaczonych do celów energetycznych. Wy[...]
EN Chlorine and sulphur elements in coal are potentially corrosive agents during the process of combustion of conventional solid fuels. This paper presents the test results of evaluation of these elements in the samples of lignite and hard coal for energy purposes. The indication of S/Cl ratio was fund[...]
10
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 11 470-472
PL W pracy określono przyczyny wysokotemperaturowej degradacji stalowych i ceramicznych elementów paleniska kotła parowego opalanego węglem kamiennym. Stwierdzono uszkodzenia polegające na korozyjnym zniszczeniu stalowej osłony rusztu oraz elementów ceramicznych jak uszczelnienie rusztu i kurtyn cerami[...]
EN The research presents the reasons for high-temperature degradation of steel and ceramic elements of the coal fired steam boiler furnace. Corrosive damage of the steel cover of the grate and damages of ceramic elements such as the sealing of grate and ceramic screen were stated in the research. Analy[...]
11
75%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 156-159
PL Stopy żarowytrzymałe na bazie niklu są szeroko stosowane w przemyśle turbin gazowych oraz silników turbinowych. Jednym z zasadniczych problemów w zastosowaniu tych stopów jest uzyskanie wysokich własności mechanicznych przy zachowaniu wysokiej odporności na korozję wysokotemperaturową. Elementy turb[...]
EN Nickel based superalloys are widely used in GTS and AERO gas turbine industry. Main problem with application Ni superalloys is gain both high mechanical properties and high temperature corrosion resistance. Turbine parts are coated with protective coating increasing high temperature resistance. New [...]
12
75%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 4-5 171-176
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z procesem spalania odpadów w kotłach energetycznych. Omówiono obecne tendencje występujące w rozwoju materiałów powłokowych przeznaczonych na elementy kotłów w energetycznych, a w szczególności stosowanych na ściany wodne i przegrzewacze pary. P[...]
EN Chosen questions in article were introduced connected with process combusted the wastes in power energy boilers. It the present stepping out in development of coating materials tendencies were have talked over was designed on elements of power energy boilers, and in applied on water walls and the su[...]
13
75%
Archiwum Energetyki
2008 T. 38, nr 1 157-170
PL Artykuł przedstawia wyniki badań odporności korozyjnej standardowych i nowych stali i stopów żarowytrzymałych w warunkach wysokotemperaturowej korozji siarkowo-chlorowej. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w atmosferze gazowej zawierającej- N2 + 9%C2 + 0,2%HC1 + 0,08%SO2 oraz w popio[...]
EN The high temperature corrosion resistance of heat-resisting alloys in simulated combustion atmosphere containing sulphur and chlorine was studied. The investigations were carried out in laboratory conditions in N2 + 9%02 + 0,2%HC1 + 0,08%SO2 atmosphere. The hot-corrosion test was carried out at a te[...]
14
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i właściwości powłok aluminiowo-krzemo-wych wytwarzanych na staliwie żarowytrzymałym. Powłoki otrzymywano metodą zanurzania w zawiesinie (o ustalonym wcześniej składzie) i następnie wygrzewano w piecu w atmosferze powietrza. Zastosowano różne wartości [...]
EN This paper presents the results of research into multilayer aluminium-silicon coatings. Aluminium-silicon coatings on high-temperature creep resistant cast steel were manufactured by immersion in an active mixture containing aluminium and silicon powders, flux and a binder. The samples were prepared[...]
15
75%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 4 170-172
PL W pracy przedstawiono wpływ wysokotemperaturowej korozji (850-1050oC, 4-12 godzin) na kinetykę utleniania oraz zmiany struktury warstwy przypowierzchniowej cylindrycznych próbek o średnicy o = 11 mm i długości l = 110 mm wykonanych z żeliwa z grafitem płatkowym (3,3%C; 1,7%Si; 0,5% Mn; 0,06%P; 0,06%[...]
EN The influence of high temperature corrosion (850-1050oC; holding time 4-12 hours) on the kinetics of oxidation and structural change of cylindrical samples o= 11 mm length l = 110 mm made from cast iron with flake graphite (3,3%C; 1,7%Si; 0,5% Mn; 0,06%P; 0,06%S) has been presented in the paper. The[...]
16
75%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 4 163-169
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań korozji wysokotemperaturowej powłok, typu FexAly-Al2O3, natryskiwanych metodą naddźwiękową. Cykliczny test korozyjny, przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 600oC, czasie 500 godzin, w agresywnej atmosferze zawierającej związki chloru [...]
EN Selected results of high temperature corrosion resistance investigations of HVOF sprayed coatings type FeAl-FexAly have been presented. The cyclic laboratory corrosion test was carried out in a sulfur and chlorine contaminated atmosphere at a temperature of 600oC in 500 hours. Corrosion changes on t[...]
17
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2004 Vol.9,Sp. 2/2 993-1000
PL W Elektrowni Opolu pracują cztery kotły parowe BP-1150, które uruchamiane były w latach 1993-1998. Kotły spełniają założenia projektowe zarówno w dotrzymywaniu parametrów techniczno-eksploatacyjnych jak również ekologicznych. Palenisko kotła zostało przystosowane do spalania niskoemisyjncgo już na e[...]
EN There arc working in power plant "Opole" four steam boilers BP-1150, which were turned on in years 1993-1998. This boilers fulfill project norms, both technique-exploitation and ecological standards. Holler's fireplace was adapted to low-emission combustion in the act of building and it lets to atta[...]
18
75%
Energetyka
2006 nr 3 197-200
PL Wprowadzono podział korozji wysokotemperaturowej wg procesu niszczenia materiału rury. Podział ten miał na celu zidentyfikowanie głównej przyczyny awarii przegrzewaczy oraz przedstawienia wpływu temperatury i alkalicznych związków na procesy korozyjne. Podano różnice pomiędzy korozją powstałą wskute[...]
EN A division of high-temperature corrosion according to the material destruction process of the pipe is introduced. This division is aimed to identification of the failure main reason of superheaters and to presentation of the temperature influence and the influence of alkali compounds on corrosion pr[...]
19
75%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Materiałowej
PL Prezentowana praca dotyczy zagadnień związanych z podwyższaniem trwałości odlewanych żarowytrzymałych elementów wyposażenia pieców do nawęglania, a w szczególności odlewów służących do uformowania i transportu nawęglanego wsadu. Praca składa się z ośmiu rozdziałów i można ją umownie podzielić na czę[...]
EN The study presented here relates some problems of increasing the life on performance of the creep--resistant cast elements used in carburising furnaces, specially of the castings used for preparation and transport of the charge to be carburised. The study consists of eight chapters and conventionall[...]
20
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów wytwarzania powłok metodą odlewniczą na ich skład chemiczny i grubość. Udowodniono, że transport masy (A( i Cu) z mieszaniny aktywnej do odlewu jest uzależniony od doboru technologicznych parametrów procesu. Uzyskane powłoki poddano nawę[...]
EN This paper presents the results of the investigation concerning the influence of the production parameters of coatings by casting method on their chemical composition and thickness. It has been proved that the mass transport of A1 and Cu from the active covering/mixture to a casting depends upon the[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last