Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja wżerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy badano wpływ zasolenia wody na korozję wżerową stali chromowo-niklowych. Pomiary prowadzono metodą potencjokinetyczną w trzech różnych wodach modelowych na elektrodach ze stali 1H18N9T i 0H17N12M2T. Wyznaczono zakresy potencjałów obszru pasywnego stali, potencjały inicjowania wżeru i potencj[...]
EN The influence of water salinity on pitting corrosion of chromium-nickel steels was investigated. The measurements were performed in three different modelling waters with the use 1H18N9T and 0H17N12M2T steel electrodes by potentiokinetic method. The range of passive potential, potentials of pit initi[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wpływ kwasu taninowego na korozję miedzi w wodzie naturalnej o podwyższonej agresywności ze szczególnym uwzględnieniem korozji wżerowej. Na podstawie elektrochemicznego testu korozyjnego określono podstawowe parametry elektrochemiczne procesu korozji miedzi oraz optymalną zawartość kwa[...]
EN The influence of tannic acid on copper pitting corrosion in water with increased the pitting tendency was investigated. Based on electrochemical corrosion test it was determined the basic parameters of copper corrosion process and the optimum concentration of tannic acid for inhibition of copper pit[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Scharakteryzowano ogólne warunki występowania korozji wżerowej stali chromowo-niklowych oraz jej inhibitowania. Omówiono rolę anionów w procesie inicjowania i inhibitowania korozji lokalnej na podstawie reakcji nukleofilowego podstawienia ligandów w kompleksach powierzchniowych.
EN The general conditions of pitting corrosion of chromium-nickel steels were described. The effect of anions on initiation and inhibition of pitting corrosion by the reaction of nucleophilic substitution of ligand in the surface complexes was discussed.
4
80%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 6 148-151
PL Przedstawiono mechanizmy destrukcyjnego działania mikroorganizmów ze szczególnym uwzględnieniem roli biofilmu. Opisano udział mikroorganizmów w procesach korozyjnych metali z zaznaczeniem roli jaką spełniają beztlenowe bakterie redukujące siarczany (SRB), powodujące korozję wżerową. przedstawiono ob[...]
EN The mechanisms of metal destruction induced by microorganisms have been described. Expecially, biofilm importance has been taken into consideration. Participation of different microorganisms in corrosion processes has been described including, first of all, the Sulphur Reducing Bacteria (SRB) induci[...]
5
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną i podatność do korozji wżerowej kompozytów o osnowie stopu A-Si zawierających cząsteczki grafitu, wytworzonych techniką odlewania grawitacyjnego i prasowania w stanie ciekłym. Wyznaczono krzywe polaryzacji, typowe potencjały korozyjne[...]
EN This paper presents microstructural characteristic and susceptibility to pitting corrosion of Al-Si alloy matrix composites, containing graphite particles, obtained by gravity and squeeze casting techniques. The polarisation curves, corrosion potentials (potentiodynamic method in a typical corrosive[...]
6
80%
Inżynieria Materiałowa
2004 R. XXV, nr 3 XXIV-XXVII
PL W artykule przedstawiono charakterystykę mikrostrukturalną i podatność na korozję wżerową kompozytu o osnowie stopu aluminium A356 zawierającego cząsteczki grafitu. Odporność na korozję oceniono stosując przyśpieszone badania elektrochemiczne metodą potencjodynamiczną w typowym środowisku korozyjnym[...]
EN The microstructural characteristics of aluminium matrix A356 composites containing graphite particles and pitting corrosion are presented and discussed. The corrosion resistance were carried out by accelerated electrochemical studies using the potentiodynamic method in a typical corrosive environmen[...]
7
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 3 1-10
PL Korozja stalowej odrzwiowej obudowy podatnej staje się jednym z podstawowych problemów utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych. Dzięki znajomości i właściwej identyfikacji procesów korozyjnych tworzyw metalowych można w stosunkowo prosty sposób określić stopień zagrożenia utratą stateczności [...]
EN Corrosion of steel yielding support becomes one of basic problems of maintenance of stability of roadways. Thanks to knowledge and proper identification of the corrosion processes of metal materials one can determine, in a comparatively simple manner, a degree of a hazard of loosing the stability of[...]
8
61%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 11 460-463
PL Badano wpływ dodatków Akolidyny-10 (0,001-0,1%) do odpowietrzonego roztworu 5M kwasu octowego na zachowanie korozyjne stali kwasoodpornej 316L (X2CrNiMo 18-14-3) w nieobecności - i w obecności dodatków NaCl. Uzyskane wyniki pozwalają przyjąć, że Akolidyna-10 zmniejsza aktywność wodoru na korodującej[...]
EN The effect of Akolidine-10 additions (0.001-0.1%) into deaerated, 5M acetic acid solution on corrosion behaviour of 316L (X2CrNiMo 18-14-3) stainless steel has been investigated in the absence and in presence of NaCl addition. It can be postulated that Akolidine-10 decreases the hydrogen activity on[...]
9
61%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na korozję w środowisku z jonami chloru złączy spawanych z różnych gatunków stali kwasoodpornych. Podjęto próbę zróżnicowania odporności korozyjnej połączeń ze względu na sposób wycięcia próbek oraz jakość wykończenia ich powierzchni. Próby prowadzono[...]
EN The paper presents the results of testing acid-resistant steel welded joints corrosion resistance in the environment containing chlorine ions. The author manipulated corrosion resistance by differentiating the samples cutting and the quality of their surface finishing. Tests were performed in variou[...]
10
61%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 3 88-90
PL Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych stali stopowej 1.4301 w środowisku korozyjnym zawierającym jony Cl-. Powierzchnia stali została poddana przed badaniami różnym typom obróbki powierzchniowej. Porównano odporność na korozję wżerową stali poddanej trawieniu, trawieniu i pasywacji oraz same[...]
EN Results of electrochemical measurements of 1.4301 stainless steel in chloride ion containing environment have been presented. Surface of investigated stainless steel was chemically treated before investigations in several ways. Resistance to pitting corrosion of as received, passivated and etched st[...]
11
61%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 3 137-140
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zachowania elektrochemicznego w mikroobszarach stopu AlMg2. Pomiary dotyczyły także wpływu starzenia warstwy pasywnej na odporność korozyjną stopu. Środowiskiem, w jakim badano zachowanie korozyjne materiału był 0,1M wodny roztwór chlorku sodu. Zastosowana techn[...]
EN The electrochemical behaviour of as-cast of AlMg2 alloy is presented in this paper. The electrochemical measurements were performed in 0.1M NaCl solution for aged samples in air for 20 and 50 hours. In order to investigate the corrosion resistance of AlMg2 alloy in micro-regions the electrochemical [...]
12
61%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 2 44-47
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję wżerową stopu aluminium 7475, o różnej wielkości ziarna i różnych wydzieleniach, w roztworze chlorku sodu o stężeniu 0,1 M. Badania potencjodynamiczne wykazały, że próbka o strukturze nanokrystalicznej charakteryzuje się niższym potencjałem ko[...]
EN In this study, the corrosion resistance of 7475 aluminium alloy with nano- and micrograin size and various precipitates was investigated in 0.1M NaCl. The potentiodynamic polarization measurements showed that nanocrystalline samples have a lower corrosion potential and lower corrosion current compar[...]
13
61%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 492-493
PL Przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych wykonanych metodą polaryzacji cyklicznej oraz emisji akustycznej technicznie czystego aluminium (stop 1050) oraz magnezu. W przypadku aluminium aktywność akustyczna jest związana z inicjacją i wzrostem wżerów. Aktywność akustyczna magnezu występuje w obs[...]
EN Results of electrochemical investigations by means cyclic polarization and acoustic emission of 1050 aluminum alloy and technical pure magnesium have been presented. Acoustic emission activity of aluminum alloys is connected to initiation and growth of pits. Acoustic emission of magnesium occur in i[...]
14
61%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 11 427-431
PL Praca dotyczy wpływu długotrwałego wygrzewania w temperaturze 475oC na odporność korozyjną stali duplex 2205. Badania przeprowadzono metodą polaryzacji potencjodynamicznej. Wygrzewanie w temperaturze 475oC prowadzono do 1000 h. Odporność korozyjna stali uległa obniżeniu po wygrzewaniu w temperaturze[...]
EN Effect of aging at 475oC on corrosion properties of 2205 duplex stainless steel (DSS) was investigated by a potentiodynamic polarisation test. The aging treatment at 475oC was conducted up to 1000 h. Corrosion resistance of the steel was degraded with aging at 475oC due to the local depletion of Cr [...]
15
61%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wykonano badania korozyjnego oddziaływania wodoru katodowego na stale ferrytyczne, austenityczno ferrytyczne i austenityczne. Zastosowano m.in. technikę mikroskopii optycznej, elektronowej mikroskopii skaningowej, transmisyjnej mikroskopii elektronowej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wykazano, że wodór [...]
EN Detailed investigations of hydrogen induced corrosive degradation of ferric-, duplex- and austenitic stainless steels were conducted. Optical microscopy, SEM, TEM and X-ray diffraction methods were used. It was shown that cathodic hydrogen induces changes of microstructures in the surface layer of t[...]
16
61%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 5 115-119
PL Mimo, że niskostopowe stale ferrytyczno-perlityczne i bainistyczno-martenzytyczne ulegają głównie korozji ogólnej, występująca w pewnych warunkach korozja typu wżerowego stanowi zagrożenie dla bezpiecznej pracy instalacji, powodując perforację ścianek lub inicjację pęknięć. Na podstawie wyników bada[...]
EN Although the low aaloy ferrite-pearlite and bainite-martensite steels mostly undergo the general corrosion, pitting corrosion occuring under certain conditions jeopardizes the safety of installations, causing performation of walls or initiation of crack. On the basic of the electrochemical, corrosio[...]
17
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2016 Vol. 83, nr 7 302--304
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i fizykochemicznych płytki kątowej do leczenia złamań międzykrętarzowych, wykonanej ze stali 316L odpornej na korozję w stanie umocnionym o powierzchni polerowanej elektrochemicznie i pasywowanej chemicznie. Płytka została usunięta z orga[...]
EN The paper presents results of mechanical and physicochemical properties of the angular bone plates, made of cold-worked 316L stainless steel, electrochemically polished and chemically passivated designed for the treatment of intertrochanteric fractures. The plate was removed from the body after 18 m[...]
18
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2015 Vol. 82, nr 4 275--283
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i odporności na korozję wżerową w środowisku chlorków doczołowych złączy jedno- i różnorodnych w stanie bez pasywacji i po pasywacji żelem i taśmą trawiąco-pasywującą. Badania przeprowadzono na złączach austenitycznych stali nierdzewnej i żaroodpo[...]
EN The paper presents the microstructure and pitting corrosion resistance in chloride environment susceptibility of non-passivated and passivated similar and dissimilar butt-welded joints. Testing was carried out with the use of stainless steels joints. The microstructure evaluation showed the dendrite[...]
19
61%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 5 762-765
PL Badania dotyczyły oceny wpływu obróbki powierzchniowej stali typu 304 (X5CrNi18-10, 1.4301) na zmianę odporności tej stali na korozję wżerową w środowisku zawierającym 0,5 M NaCl. Przed badaniami korozyjnymi część próbek ze stali 304 była trawiona oraz elektropolerowana w warunkach laboratoryjnych w[...]
EN Cr-Ni stainless steel was examd. before and after pickling and electropolishing for corrosion resistance in 0.5 M NaCl soln. by detn. of open circuit potentials and potentiodynamic polarization curves. The steel was pickled in HF and HNO3-contg. bath and electropolished in a H2[...]
20
61%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 7 252--255
PL Korozyjne zachowanie się stopów aluminium AA1050 i AA5052, a także austenitycznej stali 316L było badane w 30% roztworach wodnych glikolu etylenowego i glikolu propylenowego. Najwyższą odporność na korozję w tych środowiskach wykazuje stal 316L. Stopy aluminium wykazują podobne elektrochemiczne zach[...]
EN The corrosion behaviour of two aluminium alloys (AA1050 and AA5052) and 316L stainless steel was studied in 30% ethylene glycol and propylene glycol water-based solution. The sample made of 316L stainless steel exhibits the highest corrosion resistance in all testing solutions. It was shown that inv[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last