Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja metali
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 12 107--111
PL Istotnym problemem podczas eksploatacji złóż gazu ziemnego jest ochrona korozyjna instalacji wydobywczej jak i eksploatacyjnej. Analizując rozwiązania technologiczne zapobiegania korozji oprócz wybrania najlepszego wariantu ochrony korozyjnej, również zaciśnięto współpracę pomiędzy sektorem nauki a [...]
EN Corrosion protection of mining and exploitation system during the process of natural gas extraction is an essential issue. During the analyses of technical solutions to prevent from corrosion the best option for corrosion protection was chosen and, by the way, the cooperation between science and ind[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 1 9-11
PL Szybkość korozji metali takich jak Fe, Cu i Zn oraz stali i stopu cynku w cieklych ośrodkach organicznych zależy od stalej dielektrycznej, przewodności i własności protolitycznych przewodnika. Zależy także od obecności nieorganicznych dodatków. Pasywacja metali np. żelaza zachodzi w tym przypadku z[...]
EN This paper appertaints to investigations on the corrosion of Fe, Cu i Zn as well as steel and zinc alloy in the liquid organic media. The rate of corrosion of metals depends on the permittivity, conductivity and protolitic propertiies of solvents. Corrosion depends also on the inorganic additives to[...]
3
100%
Ochrona przed Korozją
2001 nr 4 87-93
PL Porównano odporność korozyjną w syntetycznej wodzie morskiej w temperaturach 30-50C wieloskładnikowego mosiądzu aluminiowego MA62 o wysokich własnościach mechanicznych z brązami B101, BA1032 i BA1044. Stwierdzono większą odporność na korozję mosiądzu aluminiowego MA62 od badanych brązów. Ze wzrostem[...]
EN The corrosion resistance in synthetic sea water at 30-50C of MA62 multicomponent aluminium brass having high mechanical properties was compared with the corrosion resistance of B101, BA1032 and BA1044 bronzes. The MA62 aluminium brass is more resistant than that of the investigated bronzes. The incr[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 185-187
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 31-34
6
100%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2017 Nr 2 (36) 16--19
PL Wskutek chemicznej lub elektrochemicznej interakcji ze środowiskiem metale ulegają stopniowemu niszczeniu. To naturalne zjawisko, powszechnie znane jako korozja, powoduje fatalne skutki w postaci wżerów, pęknięć, kruchości materiałów oraz zmatowienia konstrukcji. Postępująca degradacja prowadzi do d[...]
7
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Agresywność korozyjna wody geotermalnej zależy od składu chemicznego oraz jej temperatury i szybkości przepływu. W pracy omówiono termodynamiczne podstawy trwałości metali, korozji oraz tworzenia się produktów korozji, a także wpływ własności środowiska korozyjnego. Podstawę interpretacji procesów k[...]
EN Corrosion properties, composition and structure of corrosion products were discussed for carbon steel and copper by means of thermodynamic analysis of metal-geothermal water system. Potential - pH diagrams (Pourbaix diagrams) of Fe and Cu are presented for some Polish geothermal waters (Geotermia Po[...]
9
75%
Przegląd Odlewnictwa
PL Scharakteryzowano główne kierunki działalności naukowej Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej, wchodzące w obszar korozji stopów. Badania prowadzone pod katem poznania mechanizmów procesu korozji mają aspekt praktyczny, z racji opracowania kryteriów doboru tworzyw konstrukcyjnych na aparaturę chemic[...]
EN The main trends of the scientific activities of the Chair for General and Analytical Chemistry comprising the area of the corrosion of alloys are characterised. The investigations carried out from the point of view of understanding mechanisms of the corrosion process have a practical aspect i.e. to [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1998 z. 57 171-174
11
75%
Instal
2003 nr 7/8 80--82
PL Określenie „agresywne właściwości korozyjne wody” musi być odniesione do konkretnego materiału stosowanego w instalacjach wodociągowych. W artykule przedstawiono, w oparciu o projekt normy europejskiej, najważniejsze kryteria oceny korozyjności wody w stosunku do żeliwa i stali niestopowej, stali oc[...]
EN The expression “corrosion aggressiveness of water” must relate to the specific material used in water conveying installations. The paper presents, according to draft European norm, the main criteria for evaluation of corrosivity of water against cast iron, non-alloyed steel, galvanic steel, stainles[...]
12
75%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 4 101-104
PL Scharakteryzowano obojętne środowiska wodne i ich korozyjność, biorąc pod uwagę możliwość tworzenia się ogniw korozyjnych i towarzyszące im rodzaje korozji metali. Przedstawiono schematy korozji elektrochemicznej stali węglowej i miedzi w wodzie. Omówiono stan obecny i perspektywy rozwoju kompleksow[...]
EN Neutral water environments and their corrosiveness in respect to the possibility of corrosion cell formation and different forms of metal corrosion were characterized. Diagrams showing electrochemical corrosion of carbon steel and copper in water were presented. The present state and the perspectiv[...]
13
75%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 7 139--149
PL W artykule opisano czynności obsługowo-eksploatacyjne gazociągów kopalnianych, w celu zapewnienia chemicznej ochrony korozyjnej poprzez badanie środków chemicznych (również dwufunkcyjnych inhibitorów korozji i hydratów) w laboratorium, a następnie przetestowanie ich w kopalniach. Wykonano badania la[...]
EN This paper describes the stages of service and operation of pipelines in order to ensure chemical corrosion protection by selecting the chemical (including bifunctional corrosion inhibitors and hydrates) in the laboratory and then to test them in these processing plants. Series of laboratory tests w[...]
14
75%
Konstrukcje Stalowe
2016 nr 4 34--35
15
75%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 12 478--481
PL Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę korozyjną metali w ostatnich latach pozwala na: kontrolę postępów korozji, zapobieganie awariom, zmniejszenie kosztów eksploatacji. Coraz większa świadomość kadry zarządzającej obiektami narażonymi na korozję poprawia bezpieczeństwo i wydłuża czas pracy urządze[...]
EN The increased interest in the corrosion protection of metals, which has been witnessed in the last several years, has made it possible to monitor the progress of corrosion protection, prevent failures and reduce operating costs. The increasing awareness of staff responsible for managing the corrosio[...]
16
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 10 1641--1644
PL W urządzeniach stosowanych w ochronie przeciwpożarowej najczęściej wykorzystywanymi materiałami konstrukcyjnymi są stopy metali. Ze względu na różnorodne warunki środowiskowe ich eksploatowania mogą być one narażone w różnym stopniu na proces korozji. Ponieważ od wyrobów stosowanych w ochronie przec[...]
EN Low-alloy Mn steel, Al-Si alloy and brass samples were tested for corrosion resistance in aq. solns. of foam-forming agents used in fire extinguishing. The corrosion rate was lower than that in a decontamining agent and in water used for comparison.
17
63%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 404-405
PL Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europ[...]
EN Reasons and results of climate change along with prognosis of temperature and humidity increase to the end of century globally, and over Central Europe are presented. Corrosion losses of carbon steel, zinc, copper and aluminium are assessed by means of dose-response function. The results of standard[...]
18
63%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 2 64-70
PL Metody elektrochemiczne są szeroko stosowane w dziedzinie badań odporności korozyjnej metali i powłok. W artykule omówiono najczęściej stosowane techniki pomiarowe. Podano również przykłady ich zastosowania w oparciu o wyniki ekspertyz przeprowadzonych w Centrum Korozyjnym Instytutu Mechaniki Precyz[...]
EN The electrochemical methods are widely used in the field of corrosion of metals and coatings. In this paper the most commonly used measurement tecYimqu.es are described. Examples of their use in the expertise carried out at Corrosion Centre of the Institute of Precision Mechanics is provided.
19
63%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 11 298-303
PL W badaniach przeprowadzonych w naturalnej bałtyckiej wodzie morskiej określono wpływ stężenia chloru na porastanie i korozję metali w instalacjach symulujących systemy chłodzącej wody morskiej na statkach i urządzeniach przybrzeżnych. Przebadano wpływ stężenia chloru na stale odporne na korozję typu[...]
EN In investigations performed in natural Baltic seawater the effect of chlorine concentration on fouling and corrosion in installations simulating seawater cooling systems on ships and offshore constructions has been determined. The effect of chlorine concentration was determined for corrosion resista[...]
20
63%
Ochrona przed Korozją
2015 nr 8 279--285
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad doborem tworzywa konstrukcyjnego do wykonania sond stosowanych w geofizyce wiertniczej, a w szczególności w otworach wiertniczych udostępniających złoża soli. Przeprowadzono badania odporności korozyjnej aluminium 1050A, stali nierdzewnej X5CrNi18-10 (dawne ozn[...]
EN In this work the results of investigations on choice of construction material for probe used in drilling geophysics, especially in drill-holes opening out salt deposits are presented. The corrosion resistance of aluminum 1050A, stainless steel X5CrNi18-10 (earlier denote 0H18N9), brass CuZn37 (M36) [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last