Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja atmosferyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 10 281-286
PL Opisano w skrócie działanie sondy Kelvina, wykazując celowość użycia na elekrodę Kelvina materiału niewrażliwego na środowisko. Podano przykłady zastosowania tego przyrządu, między innymi do wyznaczania charakterystyk elektrochemicznych korozji metali pod bardzo cienkimi warstewkami roztworów elektr[...]
EN After a brief description of the operation of the Kelvin probe, the use of envirinment-insensitive material as the Kelvin electrode is discussed. Various examples of the application of this instument are described in wchih some of the important characteristics of corrosion under extremely thin layer[...]
2
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy porównano odporność na korozję atmosferyczną wysoko koercyjnych materiałów magnetycznych typu Nd-Fe-B wytwarzanych wg trzech różnych technologii: spiekania proszku mikrometrycznego i wybuchowego spajania proszków nanometrycznych otrzymanych metodami: rozdrabniania przez nawodorowanie (HDDR) [...]
EN The resistance of high-coercivity Nd-Fe-B type magnetic materials manufactured by three different technologies, against atmospheric corrosion is compared in the paper. The magnets were produced by sintering of micrometric powder or by explosive joining of nanometric powders obtained by hydrogenation[...]
3
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2008 nr 3 1-10
PL Korozja stalowej odrzwiowej obudowy podatnej staje się jednym z podstawowych problemów utrzymania stateczności wyrobisk korytarzowych. Dzięki znajomości i właściwej identyfikacji procesów korozyjnych tworzyw metalowych można w stosunkowo prosty sposób określić stopień zagrożenia utratą stateczności [...]
EN Corrosion of steel yielding support becomes one of basic problems of maintenance of stability of roadways. Thanks to knowledge and proper identification of the corrosion processes of metal materials one can determine, in a comparatively simple manner, a degree of a hazard of loosing the stability of[...]
4
61%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2011 Vol. 78, nr 7 555--561
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o stalach trudnordzewiejących. Omówiono definicję stali trudnordzewiejących oraz ich składy chemiczne zamnieszczone w aktualnych Normach Europejskich. Zwrócono również uwagę, że spotykane czasami problemy z właściwym doborem stali trudnordzewiejących mo[...]
EN The paper presents basic information about weathering steels. Definition of weathering steels and their chemical composition, according to European Standards, were also discussed. It was noted that sometimes encountered problems with the proper selection of weathering steels may result from misinter[...]
5
61%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
6
61%
Konstrukcje Stalowe
2000 nr 1 53-54
7
61%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 2 35-36
PL Jest to skrót artykulu J. Sędzimira, który w calości opublikowany został 45 lat temu (OpK nr 3/1958).
8
61%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 10 275-281
PL Na podstawie pomiarów szybkości korozji atmosferycznej 4 głównych metali konstrukcyjnych, oraz pomiarów stężeń podstawowych atmosferycznych stymulatorów korozji, tj. dwutlenku siarki i chlorków, dokonano klasyfik-cji korozyjnej agresywności środowisk atmosferycznych, w 7 wytypowanych miejscach na te[...]
EN The classification of atmospheric corrosivity has been done on the basis of corrosion rate measurements of 4 main constructional metals, as well as measurements of basic promoters of atmospheric corrosion concentrations in 7 sites on territory of Wroclaw. The corrosion deterioration of street lamps [...]
9
61%
Ochrona przed Korozją
1998 nr 2 45-48
PL Podano główne czynniki narażeniowe powodujące korozję atmosferyczną w otoczeniu zakładów przemysłu chemicznego. Określono wielkość korozji podstawowych (głównych) metali konstrukcyjnych oraz intensywność narażeń środowiskowych występujących na terenie i w otoczeniu zakładów przemysłu chemicznego. Po[...]
EN The principal factors responsible for atmospheric corrosion in surroundings of chemical works are discussed. The corrosion rates of main structural metals are given together with corrosivity of environment in chemical works and in chemical works surroundings. The methods of corrosion protection of s[...]
10
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 171--174, CD
PL W artykule przedstawiono narastanie w czasie defektów korozyjnych na belkach nośnych schodów stalowych, które znajdują się w konstrukcji kładki nad torami kolejowymi. Założono, że konstrukcja koroduje w atmosferze miejskiej oraz, dla porównania, w atmosferze morskiej i w atmosferze na terenie wiejsk[...]
EN In the article one presented the growth during corrosive defects on beams of bearing steel-stairs, which are found in the construction of the footbridge over railway tracks. One assumed that the construction corroded in the urban atmosphere and, for comparison, in the sea-atmosphere and in the atmos[...]
11
61%
Dozór Techniczny
2003 z. 6 130--134
12
61%
Inżynieria Powierzchni
2014 nr 4 57--65
PL Na podstawie publikacji z ostatnich lat przedstawiono skład, właściwości i zastosowanie stali o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną. Opisano wpływ składników stopowych stali na szybkość korozji stali. Omówiono wpływ środowiska przemysłowego, wiejskiego i morskiego na szybkość powstawani[...]
EN A review of recent publications describing the composition, properties and application of steel with high resistance to atmospheric corrosion is presented. The effect of alloying elements on steel durability and properties of patina formed on the surface is described. A discussion on the impact of t[...]
13
61%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 235 1-173
PL W niniejszej rozprawie przedstawiono rezultaty wykonanych badań własnych, których celem było zwiększenie efektywności antykorozyjnej ochrony konstrukcji i urządzeń metalowych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych. Dokonano oceny i klasyfikacji korozyjnej agresywności środowisk atmosferycznych[...]
EN The dissertation presents the results of research carried out to improved effectiveness of anticorrosion protection of metallic structures and apparatus exploited in atmospheric conditions. The estimation and classification of atmospheric environments corrosive aggressiveness has been done on the te[...]
14
51%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 3 80--85
PL Przedstawiono krótki przegląd koncepcji metod oceny skutków korozji atmosferycznej. Opisano przykłady zastosowania wyników oceny szybkości korozji materiałów do prognozowania i obrazowania korozyjności atmosfery na wybranych obszarach kraju. Wykorzystanie ich do doboru metod ochrony przed korozją in[...]
EN Concepts of an assessment of corrosion losses in natural environment is briefly overviewed. Selected examples obtained by means of corrosion monitoring are presented. Their applications for prediction and imaging of the corrosion rate of materials in some areas of the country are described. The resu[...]
15
51%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 4 12-16
PL Modelowanie i prognozowanie procesów korozji atmosferycznej metali to jedne z działań wynikających z zastosowań monitoringu korozyjnego. W celu prognozowania wielkości zmian korozyjnych, zarówno metali jak i innych materiałów konstrukcyjnych, zastosowano równania wyrażające zależność ubytków korozyj[...]
EN The main purpose of corrosion monitoring is to model and predict the extent of atmospheric corrosion processes of metallic materials during service. For prediction of the size of corrosion changes of metals a mathematical relations are usually applied which combine corrosion rate of particular mater[...]
16
51%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 247-252
PL W referacie omówiono czynniki korozyjne i mechanizm ich działania na konstrukcję żelbetowej hali przemysłowej w zakładzie produkcji nawozów fosforowych. Długotrwałe działanie czynników chemicznych w połączeniu z wpływami środowiska atmosferycznego, przy niewłaściwie opracowanym projekcie i braku wła[...]
EN Corrosion factors and mechanism of their action on a RC structure of an industrial hall in a phosphate fertilizers plant were discussed in this paper. A long-term action of chemical factors combined with environmental influences, an incorrect design and lack of proper exploitation led to a hazard of[...]
17
51%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 3 124-127
PL Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia i mikroenkapsulacji powierzchni ziaren nanokrystalicznego proszku typu MQP-B na korozyjne zachowanie wykonanych z niego magnesów w atmosferze mgły solnej. Mikroenkapsulacja cząstek z użyciem acetonowych roztworów termo- lub chemoutwardzalnej żyw[...]
EN Investigations under initial chemical etching and micro-encapsulation of MQP-B type powder on atmospheric corrosion behaviour of the final magnetic material have been carried out. It has been established that acetone solution of epoxy-resin satisfactory micro-encapsulates particles of nanocrystallin[...]
18
51%
Ochrona przed Korozją
2003 nr 10 288-289
PL Przestrzenie zamknięte znajdują się w szczelinach elementów samochodów, w konstrukcjach budynków i pod powłokami malarskimi. Skład i rozmieszczenie produktów korozji w przestrzeniach zamkniętych są inne niż na powierzchniach otwartych, co wiąże się z różnicami w procesach korozyjnych w obu tych przy[...]
EN Confined surfaces are found in crevices of car bodies, on constructions on buildings and under paint films. The composition and the distribution of the corrosion products are different in open and confined zinc surfaces, and this was connected with differences in the corrosion process in the two sit[...]
19
51%
Konstrukcje Stalowe
1999 nr 7 48-50
20
51%
Szkło i Ceramika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmierzających do znalezienia zależności między wiekiem szkła okiennego wystawionego na działanie czynników atmosferycznych a grubością utworzonej na jego powierzchni warstwy korozyjnej przy uwzględnieniu lokalnego stopnia zanieczyszczenia środowiska atmosferyczn[...]
EN In this article there are presented results of researches which purpose was to find the relationship between the age of the window glass exposed to the weather and thickness of corrosion film on its surface. Local degree of SO2 air pollution was taken into consideration. There was confirmed that the[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last