Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korona zęba
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The puprose of this study was to evaluate retention force of conical double crowns in two material connections: gold casting alloy/gold casting alloy and gold casting alloy/gold electroforming alloy. 12 crown pairs of both material connections with the cone angles of 2°, 4° and 6° were made. Experim[...]
2
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono badania wytrzymałościowe symulujące zwarcie zgryzowe dla koron zębów przedtrzonowych odbudowywanych z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych wykonanych z włókien szklanych. Badania retencji wypełnień przeprowadzono porównawczo dla rekonstrukcji koron bez wkładów implantac[...]
EN The paper presents strength examination for premolar dental crowns recontructed with glass fibre dowels in terms of normal occlusal loadings. For comparison, strength examination of fillings retention was also done for crown reconstructions without dowels as well as for the so-called healthy teeth. [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 205-210
PL W pracy dokonano porównania parametrów wytrzymałościowych oraz określono dopuszczalne wartości obciążeń zgryzowych dla przypadków zębów odbudowywanych pośrednimi wypełnieniami kompozytowymi typu inlay/onlay/overlay.
EN The paper describes the comparative strength analysis of teeth crowns restored by means of the indirect filling systems of inlay/onlay/overlay type. The aim of this work was compare strength parameters of teeth's reconstructions with healthy teeth crowns.
4
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2008 z. 2 71--78
PL Celem pracy jest analiza struktury połączenia pomiędzy materiałem ceramicznym, a podbudową metaliczną, w zależności od obecności, lub braku warstwy oxydacyjnej na powierzchni metalu. W pracy przedstawiono wyniki analiz charakteru połączenia, które zostały przeprowadzone na jednym stopie metalu i jed[...]
EN The aim of the work is an analysis of connection structure between a ceramic material and a metallic substructure depending on presence or lack of an oxidised layer on the metal surface and the class of metal treatment by aluminium oxide which were conducted on one metal alloy and one ceramic materi[...]
5
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 193--200
PL Temat pracy obejmuje ocenę charakteru połączenia metal- ceramika w konstrukcji protetycznej korony złożonej, licowanej ceramiką na podbudowie metalicznej. Praca określa cechy struktury metalicznej, którą bezpośrednio po odlaniu w masie osłaniającej chłodzono w bieżącej wodzie o temp. 15 °C. Wykonane[...]
EN The topic of the thesis includes the estimation of combination metal with ceramics in denture prosthesis crown, harmonized with ceramics on metal base. The thesis determines features of metal structure which directly after the casting in screnning substance cooled in running water. The research show[...]
6
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 23--28
PL W pracy przedstawiono „uniwersalny” numeryczny model zęba przedtrzonowego leczonego endodontycznie z wykorzystaniem wkładów koronowo-korzeniowych. Trójwymiarowy model bryłowy powstał w wyniku procesu digitalizacji rzeczywistego obiektu poprzez konwersję chmury kartezjańskich współrzędnych w programi[...]
EN The paper presents the ‘universal’ numerical model of premolar tooth treated endodontically with the use of root dowels. The spatial block model was created by means of digitizing process of real tooth scanning due to the conversion procedure of set of points characterized by Cartesian coordinates t[...]
7
80%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 131--136
PL W pracy zaprezentowane zostały wyniki analiz wytrzymałościowych przypadków zwarcia zgryzowego korony zęba bocznego odbudowywanej nowoopracowaną techniką CIMM - Metoda Kompozytowych Wypełnień Mikroblokowych (Composite Insert Microfill Method). Analizie podlegały zarówno typy ubytków klasy I i II wg B[...]
EN The work presents the results of the strength analyses of teeth crowns in terms proper occlusion reconstructed by means of New CIMM technique. Numerical simulations were done for both types of cavities (I and II class according to Black) for various kinds of composite filling materials. The influenc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last