Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 36-37
PL W ostatnich latach zaczęto używać zmielonej kory do masowego mulczowania-ściółkowania gleb na większych powierzchniach. Warto jednak zaznaczyć, że dokonywanie tego warstwą o znacznej miąższości nie powinno mieć miejsca.
2
100%
Zeszyty Energetyczne
2015 T. 2 43--50
PL Ilość energii zawartej w korze pozyskiwanej razem z drewnem w polskich lasach można szacować na równowartość 1-2 milionów ton węgla. Biomasa ta może być stosowana jako paliwo, ma wysoką kaloryczność i stwarza małe zagrożenie dla środowiska w czasie spalania. W pracy analizowano własności czterech ró[...]
3
75%
Agricultural Engineering
2016 Vol. 20, No. 2 117--124
PL Celem pracy była ocena, na podstawie cech chemicznych i energetycznych, przydatności kory z pni robinii akacjowej do wykorzystania jako źródła energii. Materiał do badań pobrano w pięciu drzewostanach robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.). Po określeniu masy kory, jej udziału w masie drzew, ok[...]
EN The objective of the paper was to assess the usefulness of bark of black locust trunks as an energy source based on chemical and energy properties. Material for research was collected from five forest stands of black locust (Robinia pseudoacacia L.). After determination of the bark mass, its partici[...]
4
75%
Zieleń Miejska
2016 Nr 12 28--30
PL Projektując nowe tereny zieleni lub nasadzenia, które mają uzupełnić założenia już istniejące, szukajmy coraz nowszych pomysłów na tworzenie atrakcyjnych kompozycji.
5
63%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2013 R. 21, nr 1 133--141
PL W pracy przedstawiono przebieg i wyniki dwuletnich badań prowadzonych w celu określenia wpływu zużytego wypełnienia filtrów adsorpcyjnych (kory sosnowej wzbogaconej azotem amonowym), zmniejszających emisję amoniaku z obiektów produkcji zwierzęcej, na plon i kondycję pszenicy jarej. Badania prowadzon[...]
EN Paper presents the course and results of two years’ investigations concerning the effect of pine bark with adsorbed ammonia on the rate of yielding and condition of the wheat crop. The bark originated from the worn packing of adsorbent filters, which decrease ammonia emission from the livestock buil[...]
6
63%
Proceedings of ECOpole
Cement works introduce dusts and gases to the environment. These substances included into the matter circulation undergo numerous physical and chemical transformations, which change their properties.bAssessment of deterioration of the quality of forest habitats caused by the neighbourhood of cement [...]
PL Cementownia wprowadza do środowiska substancje gazowe i pytowe. Substancje te włączone do obiegu materii podlegają w środowisku licznym przemianom fizykochemicznym, zmieniając swoje właściwości. Szacowanie pogorszenia jakości środowiska leśnego w związku z działalnością sąsiadującego przemysłu cemen[...]
7
63%
Zieleń Miejska
2010 Nr 2 24-27
PL Mimo, ze tracą jesienią liście, nie przestają być interesującym elementem kompozycji. Warto więc wykorzystywać je do dekoracji przestrzeni miejskiej.
8
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 9 1548-1551
PL Brzoza to jeden z najbardziej popularnych gatunków drzew występujących w naszym rejonie geograficznym. Charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem oraz niespotykaną wytrzymałością na trudne warunki środowiskowe. Ze względu na wysoką zawartość związków triterpenowych, kora brzozy jest stosowana w lecz[...]
EN A review, with 45 refs., of methods for sepn. of triterpenoides by extn. of birch bark and for anal. of the exts.
9
63%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 2 539--549
PL Celem badań była ocena jednorodności zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Ni, Cu, Zn, Cd i Pb) kory drzew liściastych pobranej z lasu mieszanego na terenie gminy Ozimek (województwo opolskie). W ramach biomonitoringu pasywnego pobrano próbki kory z trzech gatunków drzew liściastych: z brzozy brodawko[...]
EN The aim of the study was to assess the homogeneity of heavy metal contamination (Ni, Cu, Zn, Cd and Pb) of deciduous tree bark taken from a mixed forest in the commune of Ozimek (Opolskie Province). As part of passive biomonitoring, bark samples were taken from three deciduous tree species: Betula p[...]
10
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN Modern forestry management should be based on the principle of sustainability. In order to preserve habitat productivity, the amount of nutrients removed from the environment along with forestry products must be taken into consideration. This study shows the exact concentrations of chemical elements[...]
11
51%
Proceedings of ECOpole
2018 Vol. 12, No. 1 237--246
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości wykorzystania kory brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) w biomonitoringu terenów leśnych. Do badań wykorzystano korę drzew rosnących na obszarze Beskidów i Puszczy Boreckiej. W korze, metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w[...]
EN The aim of the study was to assess the possibility of using silver birch bark (Betula pendula Roth) in biomonitoring of forest areas. The research involved the use of tree bark growing in two areas - the Beskidy and the Borecka Forest. In the bark, by the method of atomic absorption spectrometry wit[...]
12
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W leśnictwie komposty stanowią szczególny rodzaj nawozów, które wykorzystuje się w nawożeniu gleb, głównie lekkich. Ich zadanie polega przede wszystkim na poprawie właściwości tych gleb. Jednym z odpadów wykorzystywanych w produkcji kompostów jest kora, głównie sosnowa, która charakteryzuje się międ[...]
EN In forestry, composts constitute a special kind of fertilizers which are used, primarily, for the fertilization of light soils. Their role consists, first of all, in the improvement of properties of these soils. One of the by-products used for compost production is bark, especially, pine bark which [...]
13
51%
Biotechnology and Food Science
EN Different parts of plants, including fruits, leaves, roots, bark, stem and flower, are a promising source of bioactive compounds, therefore they are intensively studied for biological activity and the possibility of use in functional foods and dietary supplements. The present research compares the p[...]
14
45%
Przegląd Papierniczy
2001 R. 57, nr 11 695--699
15
45%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2015 z. 62, nr 2 487--494
PL W artykule przedstawiono sposób termicznej utylizacji wysuszonego osadu ściekowego, w procesie zgazowania biomasy powstałej ze słomy oraz kory w postaci luźnej bądź sprasowanej, co stanowi mieszaninę paliwa odnawialnego o różnych udziałach masowych w celu podniesienia efektywności wykorzystania wysu[...]
EN This article presented the process and of thermal utilization of dried sewage sediment in the process of gasification it with biomass originated from straw, wood processing wastes and energetic plants in the of loose or pressed from which consists the mixture of renewable fuel with varying mass conc[...]
16
32%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last