Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 189
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnie węgla kamiennego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 3 9-13
PL Opracowana w ramach badań statutowych metodyka ekonomiczno-ekologicznej analizy i oceny wariantów likwidacyjnych kopalń umozliwia przeprowadzenie analizy i oceny dowolnego ( w sensie techniczno- technologicznym) wariantu likwidacji kopalni ( lub jej części) w kontekście uwarunkowan zarówno ekonomicz[...]
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL Zmechanizowany kompleks z urządzeniem urabiającym VM-E kopalnia "Jankowice" zastosowała po raz pierwszy do drążenia przecinki rozruchowej i pochylni w pokładzie 409/2. Jest to wysokowydajny sposób drążenia tych wyrobisk, bez względu na ich nachylenie i szerokość. W artykule przedstawiono konstrukcj[...]
EN Mechanised set with the rock winning VM-E equipment has been utilised at "Jankowice" mine for the first time for drilling of an opening - up crosscut and an incline in seam 409/2. That is highly efficient way of those workings drilling irrespective of their inclination and width. The article present[...]
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W artykule przedstawiono technologię wykonywania przecinek ścianowych w kopalni "Jankowice" oraz rodzaje stosowanych wieloelementowych obudów stalowych. Podano zalety i wady rozwiązań technicznych, uzyskiwane postępy wykonywania robót.
EN The article presents execution technologt of longwall cross-cuts at "Jankowice" mines and types of multi-element steel supports. It provides advantages and disadvantages of technical solutions, achieved advance of the works execution.
4
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 36-39
PL W celu ustabilizowania poziomu wód podziemnych wykorzystuje się niektóre szyby do odwadniania górotworu za pomocą pompowych agregatów głębinowych. W artykule przedstawiono projektowaną studnię w rejonie zlikwidowanych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego.
EN In order to stabilise underground water table some shaft's arc used for dewatering of the strata with the application of submersible pumping aggregates. The article presents a designed well in the area of liquidated Wałbrzych hard coal mines.
5
63%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1998 nr 3 19-27
PL W publikacji przedstawiono choroby zawodowe w kopalniach węgla kamiennego województwa katowickiego w 1996 roku. Po raz pierwszy doszło do spadku zachorowalności. Ogółem stwierdzono 1758 chorób zawodowych. Najwięcej było zawodowych uszkodzeń słuchu, pylic i chorób zespołu wibracyjnego. Przedstawiono [...]
EN Presented in the publication are the occupational deseases in the coal mines of the Katowice Province in 1996. For the first time a decrease of desease incidence took place. The total of 1758 cases of professional desease was noted. The most frequent were audition defects, pneumoconiosis and vibrati[...]
6
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 14-19
PL W tym artykule sponsorowanym, autorzy przedstawili fragmentarycznie niektóre zagadnienia techniczne związane z koniecznością likwidacji pustek, pozostawionych w wyniku kilkuwiekowej eksploatacji rud, czy też węgla kamiennego. Autorzy przypominają, że z analizy map górniczych wynika wniosek: w Górnoś[...]
EN In this sponsored article the authors presented in fragments some of the technical problems associated with the necessity of liquidation of voids lefts as the result of many centuries exploitation of ores and hard coal. The authors remind that from the analysis of mining maps it is evident that abou[...]
7
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 20-26
PL W artykule omówiono, na przykładzie przekopu wentylacyjnego na poziomie 500 m w kopalni "Katowice-Kleofas", technologię wzmacniania luźnych, rozdrobnionych i zawodnionych skał stropowych. Na odcinku tego przekopu o szczególnie trudnych warunkach geologiczno-górniczych, przed rozpoczęciem jego przebu[...]
EN The article discusses technology of reinforcement of loose, fractured and watered roof rocks on the example of ventilation cross-cut at 500 m horizon in Katowice-Kleofas mine. Along the section on the cross- cut with a specially difficult geological mining conditions injection was apply for reinforc[...]
8
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2000 nr 2 42-51
PL Autorzy przedstawili nowe rozwiązania konstrukcji obudowy podporowej spłaszczonej, przeznaczonej do stosowania w przecinkach ścianowych oraz w wyrobiskach korytarzowych krótkotrwałych. Na podstawie doświadczeń, obserwacji i prowadzonych badań in situ zaprojektowano nowe rozwiązania obudowy łukowej s[...]
EN The authors present new solutions of construction of flattened support meant for application in longwall cross-cuts and in roadways of short duration. On the basis of experiments, observation and in situ investigations new solutions have been designed of flattened arch support OŁS with respect of co[...]
9
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 3 5-8
PL Podczas likwidacji szybów , wcześniej likwidowane są całkowicie lub częściowo elementy zbrojenia szybowego a rurociągi wodne calkowicie.Celem niniejszego artykułu było ukazanie jak można chronićc czynny rurociąg główny odwadniania kopalni podczas likwidacji szybu.
10
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
PL W artykule przedstawiono możliwości i sposób zagospodarowania metanu wydzielającego się podczas prowadzenia eksploatacji. Omówiono rozwiązanie techniczne zastosowane w kopalni "Morcinek". Na podziemny zbiornik metanu zaadaptowano szyb V na poz. 650 m.
EN The article presents possibilities and the way of managemnt of methane liberated during coal exploitation. It discusses technical solutions applied in "Morcinek" mine. Shaft V at horizon 650 m has been tapped onto the underground methane reservoir.
11
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Podano podstawowe informacje nt. pomiarów termowizyjnych. Przedstawiono główne elementy kamer termowizyjnych oraz podstawowe ich parametry na przykładzie kamery termowizyjnej Thermo View Ti30 firmy Raytek. Zaprezentowano szerokie możliwości stosowania termowizji w świecie, w szczególności przy wykry[...]
EN The fundamental information on thermovision measurement has been given in the paper. The main components of thermovision cameras and their essential parameters . as an example of the thermovision camera type Thermo View Ti30 made by Raytek . have been presented in the paper. Large capabilities of us[...]
12
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
1999 nr 3 1-4
PL Z uwagi na fakt , że kilka zatopionych w Europie kopalń oraz zlikwidowanych przez zasypanie szybów zostało ponownie oddanych do eksploatacji , autorzy niniejszego artykułu proponują rozważenie ponownego wykorzystania zasypanego szybu.
13
51%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 153--156
PL W ramach artykułu scharakteryzowano w układzie chronologicznym rozwój metod wyznaczania obsady przodka ścianowego kopalń węgla kamiennego w Polsce. W pracy zaprezentowano także charakterystyki i parametryzacje pracy w ścianach dokonywane przez specjalistów na przestrzeni wielu lat. Pokazano rozwój m[...]
EN In the framework of the article in a chronological system the development of methods of assignment of longwall face personnel in hard coal mines in Poland was characterized. Moreover, in the study were also presented the characteristics and parametrization of work in longwall workings carried out by[...]
14
51%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 5 267-276
PL W artykule przedstawiono podstawowe przyczyny awarii maszyn górniczych wchodzących w skład kompleksu ścianowego, Opisano metodykę badań diagnostycznych układów: napędowych, mechanicznych oraz zasilających wybranych maszyn górniczych. Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w kopalni, prz[...]
EN The article presents the basic reasons of failure of mining machines which form parts of a longwall set. It describes methodology of diagnostic examinations of: drive systems, mechanical ones and power supply systems of selected mining machines. Based on the analysis of the results of studies conduc[...]
15
51%
Górnictwo / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 R. 25, z. 4 271-280
PL Artykuł prezentuje najważniejsze elementy zmian w systemie zarządzania Rudzką Spółką Węglową na przestrzeni 1999 i 2000 roku. Rudzka Spółka Węglowa SA jako jedna z pierwszych w polskim górnictwie węgla kamiennego wprowadziła niestosowany dotychczas oddziałowy rachunek kosztów. Na jego bazie wprowadz[...]
EN In the article have been presented the most important elements of changes in the management system of the Ruda Coal Joint Stock Company within the years of 1999-2000. The Ruda Coal Joint Company is one of the first ones to have introduced, so far not used, the flat costs calculation. On that base it[...]
16
51%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2008 nr 10 22-25
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu czynników i kryteriów geoinżynieryjnych na proces przygotowania produkcji i osiągane wydobycie. Podano także, w jakim stopniu jest wykorzystywana w kopalniach pomoc firm zewnętrznych w optymalizacji procesu przygotowania produkcji. Doświadczenia wykazały, że n[...]
EN The article presents impact analysis of geoengineering factors and criteria on the preparation of the production process and achieved output. It is indicated in what degree the contractors are used in coal mining plants in the optimization of the production process. The experiences showed that when [...]
17
51%
Maszyny Górnicze
PL Po przedstawieniu głównych zalet obudowy kotwowej w górnictwie, podano wymagania stawiane tej obudowie w kopalniach węgla. Wyszczególniono urządzenia kotwiące stosowane w polskich kopalniach. Przedstawiono koncepcję samojezdnego wozu kotwiącego opracowaną w CMG KOMAG, zakładane parametry ruchowe ora[...]
EN The requirements put to the roof bolting in hard coal mines were given after presenting its main advantages. The bolting machine used in Polish mines has been specified. The concept of self-propelled bolting machine, developed at the KOMAG Centre, and its assumed operational parameters as well as de[...]
18
51%
Maszyny Górnicze
PL Raport przedstawia wypadkowość w kopalniach gazowych/pyłowych reprezentowanych jako układ ergatic, czyli „człowiek-maszyna-środowisko", z dalszą analizą przy użyciu metody prawdopodobieństw warunkowych. Kopalnia była analizowana z uwzględnieniem obecności załogi, urządzeń i środowiska, jako sekwenc[...]
EN The report states accident rates for gassy/dusty coal mines represented as an ergatic system "man - machine - environment" with further analysis by the method of conditional probabilities. A coal mine has been analyzed with allowance for the attending personnel, equipment and environment as a sequen[...]
19
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Wymagania stawiane współczesnym systemom dyspozytorskim znacznie wzrosły w ostatnich latach. Ilość danych, którymi dysponuje dzisiaj kopalnia, a których liczba ciągle rośnie wraz z udoskonalaniem i pojawianiem się nowych technik pomiarowych. Dlatego system musi nie tylko w sposób czytelny informować[...]
EN Demands that have been made on contemporary mine control systems have been rising significantly in recent years. Quantities of data being at disposal of the mines are still rising as a result of improvement and putting into use of new measuring techniques. Therefore the system has to inform clearly [...]
20
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zaproponowano dwa kryteria oceny cieplnych warunków pracy w podziemnych zakładach górniczych. Pierwsze z nich, oparte na zrównoważonym bilansie ciepła organizmu górnika przyjmuje, że maksymalne odwodnienie tego organizmu nie może być większe od 3900 g w ciągu dniówki. Na tej podstawie dla danych war[...]
EN The two criteria to evaluate thermal working conditions have been proposed. The first, based on the heat balance of a miner constitution, assumes that maximum dehydration of this constitution cannot exceed 3900g per shift. Basing on this, a permissible working time of a miner is determined for the c[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last