Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 228
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 11 42-43
2
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono funkcjonowanie systemu automatycznego monitoringu zagrożeń gazowych w wyrobiskach górniczych kopalni KWK Mysłowice. Analizie poddano wskazania czujników metanu, tlenku węgla oraz anemometrów pracujących w systemie monitoringu atmosfery w dwóch pokładach węglowych na poziomac[...]
EN Performance of the automatic monitoring system of gaseous hazards in the workings of the Mysłowice coal mine was presented. The indications of methane and carbon monoxide sensors as well as anemometers operating in the atmosphere monitoring systems in two coal seams on the level of 465m and 665m wer[...]
3
100%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 1 20-30
PL Górnicze łańcuchy ogniwowe odgrywają podstawową rolę w odstawie urobku z wysoko wydajnych ścian węglowych. Polska należy do grupy trzech krajów w świecie wytwarzających łańcuchy ogniwowe o najwyższych parametrach mechanicznych. Wysoka jakość poszczególnych klas łańcuchów jest wynikiem zastosowania w[...]
EN A chain tension member is of essential importance for the process of transportation of run-of-mine material on a coal face. Poland belongs to leading manufactures of mining link chains characterized by increased mechanical properties. High quality of increased properties of chains is the result of t[...]
4
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2002 R. LXX, nr 9 346-349
PL Firma JM-TRONIK - od początku działalności związana z rynkiem energetyki - wprowadza do swojej oferty produkty nowoczesne i funkcjonalne. Wszystko zaczęło się w 1981 roku, kiedy to rozpoczęto wytwarzanie analogowych zabezpieczeń nadprądowych na potrzeby górnictwa. Po kilku latach zabezpieczenia te b[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
6
100%
Przegląd Górniczy
PL W artykule podano w zarysie historię likwidowanej już kopalni węgla kamiennego „Niwka-Modrzejów” w Sosnowcu, jej powstanie, rozwój, ważniejsze wskaźniki techniczno-ekonomiczne oraz proces przedwczesnej likwidacji.
7
100%
Inżynieria Ekologiczna
2003 Nr 8 27--33
PL W pracy omówiono zagadnienia związane z analizą odpadów wiertniczych pochodzących z kopalń ropy naftowej rejonu Podkarpacia. W 10 próbkach odpadów wiertniczych oznaczono zawartość wody, zawartość zanieczyszczeń naftowych i ich skład grupowy (węglowodory nasycone, aromatyczne, żywice, asfalteny) oraz[...]
EN There were discussed problems connected with analysis of drilling wastes originated from petroleum mines from Podkarpacie region. In ten drilling wastes samples there was determined water content, petroleum contamination content and their composition (saturated and aromatic hydrocarbons, resins, asp[...]
8
100%
Przegląd Górniczy
PL Celem autorów niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie zachowanych na terenach Dolnego Śląska, licznych reliktów dawnych robót górniczych. Jako przykład zaprezentowano wyniki prac badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Górnictwa Politechniki Wroc1awskiej na terenie dawnej [...]
EN Intention of this paper's Authors is to invite attention to the importance of many relics of former mining operations. As an example the results of research carried out by the workers of the Institute of Mining of the Polytechnic of Wroclaw on the ground of former silver and lead ores mine at Marcin[...]
9
100%
Przegląd Górniczy
PL Odprowadzanie wód ze zlikwidowanych kopalń zależne jest od budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, a także od uwarunkowań hydrogeochemicznych związanych z możliwościami wprowadzania wód kopalnianych do wód powierzchniowych. W południowo - zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego[...]
EN Disposal of mine waters from liquidated mines depends on the geological Structure, hydro-geological conditions and also h>dro-geo-chcinical conditions connected with possibilities of bringing mine waters into surface waters. In the south-west part of the Upper Silesian Coal Basin, where the oldest i[...]
10
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule opisano rozwój systemów opracowanych w Centrum EMAG w okresie ostatnich 30 lat i przeznaczonych do oceny zagrożeń sejsmicznych w kopalniach. Przedstawiono stan początkowy w tym zakresie w chwili rozpoczęcia działalności, pionierskie i najnowsze rozwiązania systemowe oraz perspektywy dalsz[...]
EN The article presents development of systems for evaluation seismic hazards in mines which have been elaborated in EMAG Centre during the last 30 years. The paper describes succeeding solutions from pioneering works at the beginning of EMAG activity until based on modern technology newest generation [...]
11
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 85 141-147
EN The article presents basic information about Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (Jastrzębie Coal Mine Company) as well as investments connected with building up cogenerative generator sets with gas engines using gas from demethanization of coal mines. The detailed data of generator sets – with special [...]
12
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2005 Nr 73 79-83
EN On the beginning, there had been characterised Katowice Coal Holding Stock Company - one of the largest consumers of energetic media in Poland, which, in second part of 2002 year entered a competitive electrical energy market and for a number of years carries on optimising process of its consumption[...]
13
100%
Wiadomości Górnicze
PL Struktury organizacyjne polskiego górnictwa węglowego trudno uważać za doskonałe, bowiem rolę pierwszoplanową w ich tworzeniu w okresie powojennym odgrywały rozporządzenia i wytyczne władz centralnych i resortowych, a nie naukowe, metodyczne projektowanie. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na [...]
EN It is hard to consider the organisational structure of Polish hard Coal Industry as the perfect ones sińce the predominant role in theer creation was player in post war period by ordinances and directives of the central and sector authorities and not by Scientific, methodically designer ones. The he[...]
14
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
1999 nr 12 11-19
PL Artykuł zawiera formalno-merytoryczne i ekonomiczne problemy zabezpieczenia niewykorzystanych części złóż w obszarach górniczych zakładów objętych całkowitą lub częściową likwidacją. Omówiono również kwalifikację i wykorzystanie zasobów w zlikwidowanych zakładach górniczych.
EN The article contains description of formal/substantial and economic problems of preservation of the non-used parts of the deposits within the mining areas of the mining operation units covered by the procedure of total or partial liquidation. Discussed are also the qualification and utilization of r[...]
15
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2001 nr 4 1-7
PL W artykule przeprowadzono obliczenia wytrzymałości giętkich użebrowanych płyt z mieszaniny żużla i popiołu na sprężystej półprzestrzeni, zastosowanych dla utrzymania stateczności obudowy szybu w czasie jego likwidacji w aspekcie powtórnego uruchomienia. Zapisano i rozwiązano równania różniczkowe ugi[...]
EN The article presents calculations of resistance of flexible ribbed plates made of slag and ash mixture on a spring semi-space used for maintaining of stability of the shaft's lining during its liquidation, bearing in mind possibility of its re-opening. It provides differential equations and their so[...]
16
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przy wydobywaniu surowców kopalnych poniżej poziomu 1000 m komfort pracy górników gwałtownie się pogarsza ze względu na wysoką temperaturę i dużą wilgotność powietrza. Minimalne warunki, jakie muszą być spełnione dla pracy ludzi pod ziemią, określa norma PN-G-03100. W przypadkach, gdy sama wentylacj[...]
EN The paper presents the results of hydraulic analyses of a mine cooling system. The exploitation of bed is realized at the depth of more than 1000 m so air parameters are adverse for the miners. Temperature and humidity of air are determined by the temperature of rock mass and the amount of unpumped [...]
17
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Obiektem badania jest system wentylacji czynnej kopalni podziemnej z dwoma szybami wdechowymi i jednym szybem wydechowym z ssącą stacją wentylatorów głównych. Obmyślono model fizyczny z elementami skupionymi: stratnościowym, podatnościowym, bezwładnościowym, głównym ciągiem naturalnym i stacją wenty[...]
EN The object of research constitutes the ventilation system of an operating underground mine with two downcast shafts and one upcast shaft with exhaust main fan station. A universal physical model with the following lumped elements was thought out: dissipating, susceptible inertial, main natural venti[...]
18
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono wyniki badań, które doprowadziły do opracowania składów chemicznych stali 25G2, 25GNb i 25GNbV oraz technologii ich walcowania na kształtowniki na obudowy chodnikowe stosowane w kopalniach węgla kamiennego. Jak wykazały badania, najważniejszym parametrem technologii walcowan[...]
EN Experiments are described leading to development of chemical compositions for 25G2, 25GNb and 25GNbV steels for coal mine gallery arch sections and hot rolling technology for the sections. It was found that by controlling basic alloy and micro-alloy composition and contents of tramp elements as well[...]
19
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2004 R. 42, nr 9 141-145
PL Pompownie głębinowe stanowią alternatywne rozwiązanie problemu odwadniania likwidowanych kopalń w stosunku do pompowni stacjonarnych. W Centrum EMAG opracowano koncepcję oraz wykonano kompletne systemy sterowania i monitorowania na czterech pompowniach głębinowych. Ze względu na dużą odpowiedzialnoś[...]
EN Deep pumping stations make an option to solve the problem of dewatering the mines under liquidation, in relation to stationary pumping plants. EMAG Centre has developed a conception and introduced the complete control and monitoring systems into 4 deep pumping stations. Considering high responsibili[...]
20
88%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Na podstawie przeprowadzonych badań, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i przemysłowych, opracowano technologię wytwarzania kształtowników funkcjonalnych typu V stosowanych w konstrukcjach obudów chodnikowych w kopalniach węgla. Funkcjonalność kształtowników polega na możliwości zaprojektowania[...]
EN Based on the investigations carried out under laboratory and industrial conditions, the manufacturing technology for V-type functional sections used in mine roadway support structures in coalmines was developed. Functionality of the sections is that their mechanical and performance in service can be[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last