Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kopalnia odkrywkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przenośniki taśmowe z trasą krzywoliniową w płaszczyźnie poziomej, stosowane są w technice transportu materiałów masowych od ponad trzydziestu lat. Pozwalają one na zmniejszenie liczby stacji napędowych i przesypów oraz są stosowane tam, gdzie występują trudności z lokalizacją stacji, np. w terenie [...]
EN The belt conveyors with curve-going route in horizontal plane have been used in the bulk materials handling technique for more than thirty years. They make it possible to reduce a number of drive stations and transfer points and are used wherever difficulties are encountered regarding location of th[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule podano ogólną charakterystykę koparek zgarniakowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich zalety, wady oraz warunki zastosowania w kopalniach odkrywkowych. W Polsce koparki zgarniakowe stosowane są głównie do robót pomocniczych (np. w kopalniach węgla brunatnego). W artykule przedstawion[...]
EN The paper describes general profile of dragline excavators, paying special attention to their advantages, disadvantage as well as conditions of use in opencast mines. In Poland, dragline excavators are mainly applied to ancillary activities (e.g. the lignite mines). Basic technologies of draglines w[...]
3
100%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono nowe hydrauliczne koparki łyżkowe, odróżniające się konstrukcją od stosowanych dotychczas koparek z osprzętem linowym. Zwrócono uwagę na nowatorskie cechy ogólnej ich budowy i przeprowadzono porównanie ich wydajności. Podkreślono dużą przydatność koparki BÖLA LB 500 do prac w przodkach ścia[...]
EN New hydraulic single-bucket excavators, differing in construction from hitherto employed excavators with cable fittings are discussed. An attention is paid on the innovative features of their general construction and a comparison of their outputs is carried out. A high usability of the excavator BÖ[...]
4
100%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono próby eksploatacji kombajnu RO-100 K w Zakładzie Górniczym Cementowni 'Wiek' w Ogrodzieńcu w złożu wapieni i margli jurajskich. Maszyna ta współpracuje z przenośnikiem taśmowym do odstawy urobku na samochody technologiczne. W czasie prób urobiono około 2000 ton kamienia wapiennego. Śr[...]
EN Exploitation tests of the combined cutter loader RO-100 K have been carried out in the Mining Department of the Cement Plant 'Wiek' at Ogrodzieniec in a deposit of Jurassic limestones and marls. The machine cooperates with the belt conveyor for the haulage of excavated material on the operating truc[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
2001 z. 127(35) 131-140
PL Przedstawiono rodzaje map numerycznych oraz sposób ich wykorzystania w zarządzaniu kopalni odkrywkowych surowców mineralnych. Omówiono zakres wykorzystania map numerycznych do projektowania i kontroli wydobycia a także gospodarki gruntami i rekultywacji. Opisano bazę grficzną i strukturę bazy opisow[...]
EN Present kind of map and way of use in manege of open pit mine.
6
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 11 70-70
7
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 2 48-48
8
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2007 nr 134 (14) 109-111
9
100%
Logistyka
2003 Nr 2 28-29
PL Autor opracowania przedstawia rozwiązanie logistyczne w specyficznym przedsiębiorstwie, jakim jest kopalnia odkrywkowa. Charakterystyczne dla tego rodzaju przedsiębiorstwa jest wykorzystanie podsystemów transportowych, szczególnie przenośników taśmowych oraz kolei zakładowej. W dziedzinie transportu[...]
10
88%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 8-9 52-59
PL W artykule przedstawiono kilka rozwiązań maszyn stosowanych obecnie do mechanicznego urabiania surowców mineralnych w kopalniach odkrywkowych. Zaproponowano, jako alternatywę, opracowany w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH Kraków projekt wstępny mobilnej, modułowej maszyn[...]
EN The paper presents several solutions of currently used machines for the mechanical mining of minerals in open pit mines. A preliminary design of mobile, modular common machine for mechanical extraction and pre-processing of rock materials in small, local open pits was proposed as an alternative deve[...]
11
88%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Rozwój budownictwa, prognozuje dalszy wzrost zapotrzebowania na surowce skalne. Z drugiej zaś strony, globalna gospodarka boryka się trudnościami oraz fluktuacją cen paliw. Transport samochodowy, jest dominującym rodzajem transportu technologicznego w kopalniach surowców skalnych, jego opłacalność j[...]
EN The dynamie changes of building sector in Poland induce development of rock materials. Paramount kind oftranspon solid rock mining is automotive transport. On the other hand, fluctuation of oil price determinate profitability of mining tn transport. The aim of this paper is to draw attention to the [...]
12
88%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule podano warunki pracy stacji, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu, zabezpieczenia przeciwpożarowego, automatyki zabezpieczeniowej oraz budowę stacji dla odkrywkowych zakładów górniczych.
EN Operating conditions of a transformer station, requirements of health and safety at work, operating mode, fire protection means, protecting automation and construction of transformer stations designed for opencast have been presented in the paper.
13
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 4 62--65
PL Przenośniki taśmowe stanowią wydajny środek transportu – nie tylko w przypadku uzyskanej kopaliny, ale również w gałęziach przemysłu spożywczego czy też w gigantycznych punktach obsługi firm kurierskich. Zdawałoby się, że stanowią idealne połączenie między szybkością działania, niezawodnością oraz s[...]
EN Conveyor belts are a productive means of transport – not only in mines in terms of extracted deposit, but also in the sectors of the food industry or in gigantic customer service points of courier companies. It may seem that they are an ideal combination of operational speed, reliability and relativ[...]
14
88%
Górnictwo Odkrywkowe
2018 R. 59, nr 2 22--26
PL Właściwe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych złoża oraz wszystkich czynników wpływających na wielkość dopływu wód do systemu odwodnienia kopalń jest niezbędne dla oceny przyszłego funkcjonowania kopalń odkrywkowych. Warunki wodne złóż eksploatowanych metodą odkrywkową są zdeterminowane siecią hy[...]
EN The proper identification of the hydrogeological conditions of the deposit and all the factors influencing the mine water inflow is crucial for assessing the future mining activities in a open-pit mine. The water conditions of a deposit are determined by the hydrology, the groundwater recharge from [...]
15
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 4 69--74
PL W artykule podjęto temat wodnej rekultywacji wyrobiska po eksploatacji piasku. Gotowy zbiornik niewypełniony wodą zarósł w wyniku sukcesji naturalnej. Obecny stan roślinności poddaje w wątpliwość zasadność realizacji przyjętego kierunku rekultywacji. Przedstawiono stan formalny i faktyczny obiektu, [...]
EN The article refers to the water reclamation of a former sand open pit. The prepared reservoir has not been flooded and has overgrown in the process of natural succession. The current state of vegetation questions the soundness of water flooding. The formal and actual state of the open pit has been p[...]
16
88%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2016 Nr 4 56--68
PL Efektywne i bezpieczne wykorzystanie maszyn podstawowych ma kapitalne znaczenie dla efektywności megaprocesów wydobywania węgla brunatnego w kopalniach odkrywkowych. Ze względu na charakterystyczne cechy tych megaprocesów oraz wysokie nakłady i długie cykle inwestycyjne, decyzje o doborze maszyn do [...]
EN The effective and safe use of basic machines is ofsignificant importance for the effectiveness of large-scale processes of lignite mining in opencast mines. Due to the nature of these large-scale processes, as well astheir large costs and long investment cycles, the decisions to select machines for [...]
17
88%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Likwidacja kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega osiągnęła końcowy etap. Wyrobisko w Machowie, odizolowane 25-metrową warstwą iłów, napełniane jest sukcesywnie wodą z Wisły. Na uporządkowanym terenie otworowej kopalni w Jeziórku trwają zabiegi rekultywacji gruntów i stopniowo wprowadzany jest system g[...]
EN The closure of native sulphur mines in the vicinity of Tarnobrzeg has reached a final stage. The open pit in Machów, isolated with 25-meters-thick clay layer, is successively filled with water from the Vistula River. In the Jeziórko borehole mine land remediation is under way and gravitational drain[...]
18
88%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 5 148--157
PL Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, przeprowadzenie procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru.
19
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 6 24-27
20
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2010 Nr 137 (17) 151-157
PL Podano i omówiono wielkość wydobycia węgla brunatnego w Polsce do 2040 r. Z analizy wynika, że kolejne złoża się wyczerpują i należy uruchamiać nowe kopalnie na nowych złożach. Nowe duże złoża węgla brunatnego znajdują się w Województwie Lubuskim w miejscowości Gubin-Mosty-Brody. Energia elektryczna[...]
EN Are given and discussed the size of brown coal mining in Poland by 2040. From the analysis shows that a further deposit is exhausted and new mines to be run on new deposits. New dose of brown coal deposits are located in Lubuskie in the town of Gubin-Mosty Brody. Energy produced from brown coal is t[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last