Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konwekcja wymuszona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono model matematyczny turbulentnej konwekcji wymuszonej płynów newtonowskich w niecentrycznych kanałach pierścieniowych. Podczas konstrukcji modelu matematycznego zdecydowano się zrezygnować z wykorzystania pojęcia turbulentnej liczby. Dla wyznaczenia wielkości ui~ w modelu tym[...]
EN Turbulent heat transfer has been treated numerically by the method of numerical solving directly the values of turbulent heat flux components, therefore, of not using the concept of turbulent Prandtl number. The present method was applied to turbulent heat transfer for the hydrodynamically and therm[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 757-762
PL Wiele rozwiązań w przemyśle realizuje procesy wygrzewania w warunkach konwekcji wymuszonej. Wymaga to umieszczenia w komorze wentylatora nadmuchu (mieszacza). Umiejscowienie nadmuchu ma wpływ na pole temperatury , pobór energii oraz w konsekwencji na parametry techniczne przedmiotów obrabianych. W p[...]
EN Numerous industrial solutions carry the burning processes into effect uder the circumstances of forced convection. This requires a fan to be placed in the heat chamber. The fan's position influences the temperature field, energy consumption, and, as a consequence, the technical parameters of the tre[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2006 Nr 10 94--104
PL W wyniku zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) są kształtowane jej cechy fizyczno-wytrzymałościowe. Wykorzystuje się do tego celu walce stalowe wibracyjne i statyczne oraz na pneumatykach (ogumione).
4
88%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Praca nawiązuje do poprzednich badań autorów współczynnika przejmowania ciepła w kanalikach, rodzaju B, porowatego płytkowego wirnika wysokoobrotowego regeneratora typu II, z uwzględnieniem wpływu sił Coriolisa. Dla tego samego typu struktury porowatej i gabarytów wirnika, przeprowadzono elektrolity[...]
EN The work turns back to the previous research of the authors on the heat transfer coefficient in the ducts of kind B of the sheet-rotor of the high-rotating regenerator of type II, with regard to Coriolis forces. For the same type of the porous structure and the same overall rotor dimensions, the ele[...]
5
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 33--41
PL W pracy dokonano analizy warunków utraty trwałości frontu krystalizacji w odlewach krzepnących pod działaniem wirującego pola magnetycznego. Badania przeprowadzono na wlewkach walcowych ze stopu ZnAl0,2. Analizę przeprowadzono w oparciu o metodę perturbacyjną Mullinsa i Sekerki [1] oraz kryterium st[...]
6
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2015 Vol. 6, nr 3 203--213
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie w przewodach prostoosiowych o różnych od kołowego przekrojach poprzecznych przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń z rozwiązaniami analitycznymi i wynik[...]
EN The paper presents the numerical algorithm of the Boundary Element Method employed to simulation and modelling forced convection in the cases of laminar flows through straight ducts of arbitrary cross section. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests [...]
7
75%
Archiwum Odlewnictwa
2002 R. 2, nr 4 454--459
PL W pracy określono zmiany w rozkładzie stężenia miedzi w odlewach z Al-Cu krystalizujących pod wpływem wymuszonej konwekcji wirującym polem magnetycznym (WPM). Stwierdzono, że zmiany w rozkładzie miedzi wywołane wymuszonym ruchem ciekłej fazy są powodem przemiany struktury kolumnowej w równoosiową. S[...]
EN This work describes copper distribution changes in AlCu castings stirred by rotating magnetic field. It is claimed, that the changes in Cu distribution caused by forced movement of the liquid phase are the main reason of columnar to equiaxed transformation (CET). Movement of the liquid metal in fron[...]
8
75%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2015 Vol. 6, nr 4 229--239
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej w przewodach kolektorów słonecznych. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym. W opracowaniu przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń sym[...]
EN The paper presents the numerical application of Boundary Element Method for simulations of forced convection in a solar thermal collector duct. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests. A numerical examples presented in the article describe fully deve[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 169-174
PL W pracy przedstawiono fizyczny i matematyczny model propagacji ciepła w układzie tranzystora mocy i radiatora chłodzonego wentylatorem. Istotnym elementem modelu było oszacowanie współczynnika przejmowania ciepła z układu w warunkach wymuszonej konwekcji i promieniowania. Nieustalone pole termiczne [...]
EN A physical and mathematical model of heat transfer in a system of a power transistor and forced air stream cooled radiator was presented. An important part of the model was the estimation of the heat transfer coefficient for forced convection and radiation. Transient thermal field was determined wit[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2008 z. 115 19-25
PL Zostały opracowane nowe metody wykorzystujące algorytmy genetyczne do optymalizacji rozmieszczenia układów elektronicznych na płytce drukowanej. Umożliwiają one optymalizację położenia układów elektronicznych w jednym oraz w dwóch wymiarach. Modele składają się z dwóch najważniejszych części funkcjo[...]
EN The first part of the work includes a study of elements enhancing heat transfer in electronic devices. In the second part, a numerical model for the electronic device placement optimization on the PCB, including a genetic algorithm and a thermal solver is presented. The genetic algorithm searches fo[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Elementy posiadające zdolność zmiany struktury przepływu (przewężenia, dysze, zawory, kolanka) mają wiele zastosowań w przemyśle i medycynie. Zdolność ta prowadzi do modyfikacji pól temperatury oraz prędkości i może być przyczyną negatywnych efektów, takich jak straty ciśnienia. Te negatywne efekty [...]
EN The elements that possess the ability of changing the flow structure (neckings, nozzles, valves, elbows) can be found in numerous industrial and medical applications. This ability leads to the velocity and temperature fields modification and can be a reason of negative effects like pressure loss. Th[...]
12
63%
Chemical and Process Engineering
EN A passive autocatalytic hydrogen recombiner (PAR) is a self-starting device, without operator action or external power input, installed in nuclear power plants to remove hydrogen from the containment building of a nuclear reactor. A new mechanistic model of PAR has been presented and validated by ex[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 117--127
PL W pracy przedstawiono algorytm symulacji konwekcji wymuszonej MEB przy przepływie laminarnym w przewodach prostoosiowych niezależnie od kształtu poprzecznego przewodu. Weryfikacja algorytmu została wykonana poprzez porównanie rezultatów MEB z rozwiązaniem analitycznym. W publikacji wyznaczono zależn[...]
EN The paper presents the numerical algorithm Boundary Element Method to simulation modelling forced convection in a duct. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests in theoretical solution. A numerical examples are presented fully developed forced convect[...]
14
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2017 T. 48, nr 7 296--300
PL Wodne pompy ciepła są w Polsce najrzadziej stosowanymi pompami ciepła. Jest to spowodowane wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz skomplikowanymi uwarunkowaniami prawnymi. Cechują się one jednak wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej w stosunku do innych rozwiązań. Prace takiego urządzeni[...]
EN Water source heat pumps are the least frequently used heat pumps in Poland. It follows high investment costs and the increasingly complex legal conditions. However, they are characterized by a high rate of energy efficiency compared to other solutions. The work of such a device may be viewed in two [...]
15
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2014 Vol. 5, nr 2 143--153
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB do analizy pól temperatury i gęstości strumienia ciepła przy przepływie laminamym z wymianą ciepła w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego. Zaprezentowano sformułowanie zagadnienia przy użyciu metody elementów brzegowych do opisu prz[...]
EN The paper presents the numerical application Boundary Element Method to analyze the temperature and heat flux density distribution of forced convection laminar flows through straight pipes with arbitrary cross-section shapes. Integral formulations the problems of the fluid flow and heat exchange for[...]
16
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
2013 Vol. 18, no. 4 1237--1248
EN In this paper an oscillatory flow of a viscoelastic, incompressible and electrically conducting fluid through a porous medium bounded by two infinite vertical parallel plates is discussed. One of these plates is subjected to a slip-flow condition and the other to a no-slip condition. The pressure gr[...]
17
63%
Archives of Thermodynamics
EN In this work, steady flow-field and heat transfer through a copper-water nanofluid around a rotating circular cylinder with a constant nondimensional rotation rate α varying from 0 to 5 was investigated for Reynolds numbers of 5–40. Furthermore, the range of nanoparticle volume fractions considered [...]
18
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2015 Vol. 6, nr 3 193--201
PL W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie korkowym przez prostoosiowe przewody o zróżnicowanym kształcie przekroju. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB z rozwiązaniem analityczno-empirycznym. W pr[...]
EN The paper presents the numerical algorithm Boundary Element Method to simulation modelling of slug flow in forced convection through straight ducts of arbitrary cross section. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests in known solution. A numerical exa[...]
19
63%
Archives of Thermodynamics
2018 Vol. 39, no 4 141–-156
EN The production of thermal energy from solar energy by flat collectors finds nowadays many applications due to their innumerable economic and environmental interests. Currently, conservation of energy resources has become a global priority. On the other hand, given the dizzying demand for energy, has[...]
20
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 34--38
PL Właściwości termiczne płaskich wyrobów włókienniczych są bardzo ważne z punktu widzenia komfortu i zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi. Jakkolwiek istnieją publikacje o właściwościach mechanicznych i deformacjach dzianin dwuprawych, to nie natrafiono na informacje dotyczące ich właściwości ter[...]
EN The thermal property of fabric is very important for both its thermal comfort and protection against challenging weather conditions. Although some research has reportedly been done on the dimensional and some of the mechanical properties of rib knit fabrics, no detailed study about the thermal prope[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last