Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konwekcja naturalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu krzepnięcia i topnienia w warunkach konwekcji swobodnej przy występowaniu wielopłaszczyznowych frontów fazowych. Do wyznaczenia ilościowych charakterystyk przepływu w funkcji czasu zostały wykorzystane współczesne techniki pomiarowe oparte[...]
EN An analysis is carried out for the solidification and melting of water in the parallelepiped-shaped enclosure. Two opposite, vertical walls of the enclosure are isothermal at temperatures Ts. The other four walls are nominally insulators of finite thermal diffusivity. For the solidification, cold wa[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 2, z. 22 581-588
PL W pracy przedstawiono wyniki trójwymiarowej niestacjonarnej analizy numerycznej konwekcji naturalnej w pionowym cylindrze z radiacyjną wymianą ciepła z powierzchni swobodnej. Rozpatrywany był płyn nieściśliwy, newtonowski, spełniający aproksymację Boussinesqa. Porównanie wyników obliczeń z eksperyme[...]
EN Three-dimensional analysis of unsteady buoyancy driven convection and radiation from the free surface of the fluid in a vertical cylinder was carried out. The fluid was assumed to be incompressible, Newtonian and Boussinesq. Comparison of numerical result and experimental observation of evolution of[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1027-1034
PL Praca przestawia rezultaty badań eksperymentalnych dotyczących konwekcji naturalnej w wodnych roztworach soli, w których zachodzi przemiana fazowa. Wykonano pomiary zmian rezystancji w krzepnącym wodnym roztworze chlorków o stężeniu 0.6% wagowo, w dwuwymiarowym przekroju przepływu konwekcyjnego. W c[...]
EN This paper describes a novel measurement of changing-phase salt-water solutions resistance field, depending of temperature and concentration. The resistance of 0,6% mass NaCI- and NH4Cl- water solution was measured, in two-dimensional convective flow, during solidification. An experiment[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 1001-1010
PL W pracy podjęto próbę zestawienia dostępnych danych eksperymentalnych, modeli analitycznych oraz uogólnionych równań dla konwekcji naturalnej w wybranych substancjach jednoskładnikowych podczas ich topnienia i zestalania w obszarze prostokątnym. Ujednolicono zapis tych równań oraz uściślono zakres i[...]
EN A review of the currently available experimental data, analytical models and experimental correlations for natural convection in some one component substances during their melting and solidification in rectangular enclosure is presented. Nomenclature and ranges of an application are specified. Speci[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 991-1000
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu zamarzania wody w warunkach konwekcji naturalnej przy występowaniu pojedynczego i dwustronnego frontu fazowego w kuwecie prostopadlościennej z dwoma pionowymi ściankami izotermicznymi. Do wyznaczenia ilościowych charakterystyk przepływu w [...]
EN Comprehensive understanding of the complex physical mechanisms in the moving boundary problems can be increased by the development of a detailed experimental study that provide the detailed qualitative and quantitative information about fluid flow and heat transfer effects in the melt dynamics. Expe[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1443-1448
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań startu konwekcji naturalnej w warstwie wody nad powierzchnią ogrzewaną radiacyjnie poprzez tę warstwę. Wobec pochłaniania energii promieniowania przez wodę powstaje w niej gradient temperatury, przeciwny do gradientu prowadzącego do powstania konwekcji. Pokazano wy[...]
EN Selected results of the investigation of the onset of natural convection in a water layer above a surface irradiated through this layer have been presented. Because of radiation absorption in the water layer, the temperature gradient appears in this layer, opposite to the one causing the onset of co[...]
7
88%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono badania konwekcji naturalnej w wodnych roztworach chlorku soli, również w obecności przemiany fazowej (zamarzania wody). Badania dotyczą przepływu w niewielkim naczyniu sześciennym o dwóch pionowych izotermicznych ściankach przeciwległych. Pozostałe cztery ścianki wykonane są z materi[...]
EN The thermal convection of water and aqueous solution of sodium chloride (concentration 1.5% and 7%) is investigated experimentally and numerically in a cubic cavity, with two opposite vertical walls kept at prescribed temperature. The analysis is carried out of for the pure convection of water and i[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 169-176
PL Celem pracy było zbadanie dynamiki wysychania owoców rokitnika w warunkach konwekcji naturalnej. Do badań użyto świeżych owoców rokitnika pospolitego o wilgotności ok. 79% - przygotowanych na 3 sposoby - to jest gniecionych, nakłuwanych oraz całych. Suszenie prowadzono w suszarce laboratoryjnej w ni[...]
EN The purpose of the study was to investigate drying dynamics of the sea-buckthorn fruit in condition of natural convection. Fresh fruit of common sea-buckthorn of 79% moisture content were used for research. They were prepared in three forms- mashed, pricked and whole fruit. Drying process was carrie[...]
9
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN This paper presents both analytical and numerical analyses of a fully developed unsteady/steady natural convection flow of a reactive viscous fluid in an open ended vertical annulus. Analytical expressions for velocity, temperature, skin-friction and rate of heat transfer are obtained after simplify[...]
10
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN Hydromagnetic natural convection flow of a viscous incompressible electrically conducting and heat-absorbing fluid past an impulsively moving vertical plate with ramped wall temperature in a porous medium, in the presence of thermal diffusion, is studied. The exact solution of momentum and energy eq[...]
11
75%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The present article considers a numerical study of the thermal dispersion effect on the non-Darcy natural convection over a vertical flat plate in a fluid saturated porous medium. The Forchheimer extension is considered in the flow equations. The coefficient of thermal diffusivity has been assumed t[...]
12
75%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2000 nr 3 3-125
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i analiz teoretycznych konwekcji swobodnej w zamarzających układach jednoskładnikowych (woda, n-octadecan) i binarnych (wodne roztwory soli). Celem tych studiów było dokładniejsze, jakościowe i ilościowe, poznanie fizyki złożonych mechanizmów wymi[...]
EN The paper presents results of both experimental and theoretical analyses of natural convection in solidifying one-component (pure water, n-octadecan) and binary (aqueous solutions of salt) systems. The main purpose of this study was to explicate qualitative and quantitative aspects of complex transp[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 31-50
PL W niniejszej pracy przedstawiono niektóre wyniki obliczeń numerycznych, wykonanych w trakcie testowania kodu LHS_FREE. Kod ten wygenerowano na potrzeby analizy procesu topnienia z konwekcją naturalną w fazie ciekłej w zasobnikach o przekroju prostokątnym. Prezentowane wyniki obejmują: przebieg izote[...]
EN In this paper, some results of numerical calculations performed in framework of the LHS_FREE code testing have been presented. This code has been generated to enable us to carry out an analysis of melting process in rectangular enclosures with natural convection in liquid. The results include: (i) c[...]
14
75%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Artykuł przedstawia wykorzystanie rur cieplnych w układach chłodzących urządzeń i podzespołów elektronicznych, w szczególności dotyczy problematyki poprawy warunków odprowadzania ciepła w układach i urządzeniach elektronicznych poprzez zastosowanie rur cieplnych. Przedstawiono wyniki symulacji różn[...]
EN This paper presents simulation of new cooling fins equipped with heat pipes for high power and high temperature electronic circuits and devices. Highly conductive heat pipe provides more effective energy dissipation to the ambient. Calculated thermal resistance shows quantitatively the improvement o[...]
15
75%
Archives of Thermodynamics
EN The reason for undertaking this study was to determine the possible involvement of natural convection in the global heat transfer, that occurs in the heated steel rods bed. This problem is related to the setting of the effective thermal conductivity of the bars bed. This value is one of the boundary[...]
16
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 9 313--320
PL Badano wpływ temperatury czynnika suszącego 50, 60 i 70°C i kształtu cząstek pietruszki korzeniowej na kinetykę procesu suszenia w warunkach konwekcji naturalnej. Doświadczalne krzywe suszenia i szybkości suszenia kinetyki suszenia pietruszki w cienkiej warstwie podzielono na dwa etapy, z których ko[...]
EN An influence of the drying-medium temperature 50, 60, 70°C and the shape of the parsley-root particles on the kinetics of the drying process under the conditions of natural convection was investigated. Experimental curves of drying and drying rate kinetics of parsley in a thin layer were divided int[...]
17
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
EN A study of free convection in a vertical cylinder partially annulus is conducted numerically. Uniform temperature is imposed cross a vertical wall, while the top and bottom walls are adiabatic. The governing equations are solved numerically by using a finite volume method. The coupling between the c[...]
18
63%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 117-123
PL Badano wpływ temperatury suszenia na dynamikę narastania temperatury wnętrza owoców bzu czarnego, szybkość ich wysychania a także ich skurcz suszarniczy i zdolność do rehydracji. Suszenie prowadzono w warunkach konwekcji naturalnej w temperaturach 50, 60, 70°C przy początkowej wilgotności surowca ok[...]
EN The research involved examination of drying temperature impact on the dynamics of temperature rise inside elder fruits, drying rate, and their drying shrinkage and ability to rehydration. Drying was carried out in natural convection conditions at temperatures: 50, 60, 70°C at initial material humidi[...]
19
63%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2006 Vol. 5, nr 1 185-190
EN The paper deals with numerical modeling of binary alloys solidification process with motion of the fluid in the liquid and mushy zone. The mathematical model of the phenomenon is presented. Finite Element Method is used for modeling process. The results of the numerical simulation in the 2D region a[...]
20
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2010 nr 13 10-21
PL W pracy przeprowadzono ocenę możliwości wykorzystania pakietu Comsol Multiphysics do modelowania konwekcyjnego ogrzewania cieczy w pionowym zbiorniku w kształcie cylindra. Opisano eksperyment fizyczny oraz symulacje komputerowe procesu oparte na czterech odmiennie zdefiniowanych modelach, zrealizowa[...]
EN Natural convection heating within a can of liquid food was simulated by solving the governing equations for continuity, momentum and energy conservation in an axisymmetric case using a commercial COMSOL Multiphysics software (Comsol). A physical experiment and computer simulations using four differe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last