Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 346
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 3 CD-CD
PL Jednym z głównych działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego jest kontrola przewozów drogowych towarów niebezpiecznych, mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, jednak również bezpieczeństwo samych przewozów w odniesieniu do dokumentacji, wymagań konstrukcyjn[...]
EN The lecture is about the carriage of dangerous goods by road which includes the comparison between law regulations and achivements of Road Transport Inspection. There are some aspects and results about the tasks which Road Transport Inspection does in order to keep the carriage of dangerous goods by[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Artykuł przedstawia algorytmy kontroli świateł ruchu drogowego na skrzyżowaniu. Model skrzyżowania pozwala na programowanie i testowanie sygnalizacji świetlnej zgodnie z ustalonym algorytmem sterowania. Wizualizacja programu umożliwia podgląd aktualnych stanów programu i zdalne wymuszanie dostępu w [...]
EN The following article presents algorithms of traffic lights control on intersection. A model allowing programming and testing of traffic lights according to established control algorithm was also presented. A visualization of program performance allowing preview of current states of program and remo[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono podstawowe założenia i zasady dotyczące wykonywania i odbioru robót konstrukcji żelbetowych w energetyce. Te zasady i wymagania dotyczą następujących spraw: dokumentacji projektowej i wykonawczej, materiałów, transportu i warunków dostawy, rusztowań i deskowań, wykonywania robó[...]
EN This paper presents basic issues and rules concerning execution and acceptance of concrete works for power industry. Those rules and requirements concern the following issues: design and construction documents, materials, transportation and delivery conditions, scaffolding and form work, execution o[...]
4
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2011 z. 2 7-13
5
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 24-25
PL W teorii prawa administracyjnego pojęcia "kontrola" i "nadzór" różnią się od siebie w zależności od zakresu i skutków prawnych działań. Pierwsze obejmuje m.in. uprawnienie do oceny działalności podmiotu kontrolowanego, drugie zaś - również prawo do władczego kształtowania sytuacji nadzorowanego podm[...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 11 64-65
PL Kontrola elektryzuje wszystkich. I choć najbardziej boją się ci co broją, to jej przebieg i wyniki są powodem niepokoju większości kontrolowanych. Uzasadniony jest on szczególnie wtedy, gdy kryteria ocen są niezbyt precyzyjne, a wnioski formułowane jednostronnie.
7
80%
Chemical and Process Engineering
PL Presja do tworzenia nowych sposobów kontroli procesu o lepszej wydajności prowadzi do zastosowania metod opartych na modelach sterowania predykcyjnego w różnorodnych typach procesów. Jednakże główną wadą tych metod jest kosztowne tworzenie modelu. Przedstawiono nowe propozycje projektów dotyczące zł[...]
EN The pressure to develop new approaches for process control with improved performance leads to the application of model based predictive control methods in a variety of processes. However, the main drawback of implementing these approaches lies in the need for expensive model development. In this wor[...]
8
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 2(5) 40-41
PL Jakość i konkurencyjność uzyskanego produktu jest nie tylko konsekwencją zastosowanych technologii i technik zgrzewania, ale w dużej mierze zależy od organizacji procesu oraz metod kontroli i weryfikacji potwierdzających uzyskane rezultaty. Organizacja tego procesu jest z kolei uzależniona od wielu [...]
9
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 8 63-64
EN Dynamic control of fabrics, based on systems using artificial neural networks was presented. It has been found out that the adaptation of the technology linking the digital processing of the image together with artificial neural networks was the very valuable tool serving for carrying out of dynamic[...]
10
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 8 95-102
PL W wyniku przeprowadzonych badań wytypowano jako potencjalne topniki do wysokotemperaturowego roztwarzania azotku krzemu wodotlenki sodu lub potasu, modyfikowane dodatkiem tlenku wapnia. Po zbadaniu dynamiki procesu i uwzględnieniu uwarunkowań technicznych zaprojektowano i zbudowano prototyp przepły[...]
EN As a result of preliminary experiments, sodium or potassium hydroxides modified by the admixture of calcium oxide were chosen as potential fluxes for high-temperature silicon nitride fusion. According to the dynamics of the process and technical conditions, a flowing - through electrothermal furnace[...]
11
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1998 z. 8 103-109
PL Oll)raCOIVanCJ clwa wariantv ciśnielliowe~o roztlvarzania preparatóll. azotktl krzemtt 11. n.tie- ~ szal.til.tie stężonvch klvasólv przed miareczkowytTl oznaczaniel11 azc)[u Ille[od;-l Kjeld~llll~l. ~ - w wersji klasy - c .znej (o~rzelvallie oll)c)rOII'e) najlviększv ~ stopień roztll'orzeni~l ~ina[...]
EN Two analytical procedures concerning the high-pressure dissolution of silicon nitride by use of the mixture of concentrated acids before Kjeldahl`s nitrogen determination have been developed. In the classic version (conventional heating) the most effective dissolution of the analyzed preparations (0[...]
12
80%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 4 205-206
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jakość w sferze poprodukcyjnej może być określona bezpieczeństwem eksploatacji wyrobów. Musi ono być szczególnie wysokie w przypadku samochodów osobowych. Zły stan nawierzchni polskich dróg i duża zainstalowana moc w samochodach niestety obniżają bezpieczeństwo jazdy. Dla jego zwiększenia w samochod[...]
EN Quality in sphere after production can be definite safety of articles exploitation. This it to be especially high in chance of passenger cars. Bad state of pavement Polish ways and large installed power in cars unfortunately lower safety of drive. For this enlargements in cars assembles one self bel[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The article explains if the Balanced Scorecard is an innovation and has high efficiency. The role which the Balanced Scorecard plays in the Strategic Control and in the implementation of Strategic Planning was shown.
DE Im Beitrag wurde die Frage beantwortet, inwieweit die Balanced Scorecard in der praktischen Anwendung als innovativ und effizient einzustufen ist, ob Sie die Problematik der Strategischen Kontrolle zufriedenstellend lösen kann und inwiefern die bestehende Lücke in der Umsetzung der Strategischen Pla[...]
15
80%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 5 155-160
PL Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia kontroli w ochronie środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: - kontrolę wykonywaną przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, - kontrolę wykonywaną przez organy administracji rządowej i samorzą[...]
EN Subject of this article are selected problems of the control in the environmental protection, especially: - control is being perform inspectors of Environmental Protection Inspection on the basis of law about Environmental Protection Inspection; - control is being perform by organs of the government[...]
16
80%
Drogownictwo
2005 nr 11 342-342
PL Polskim słowem "badanie" opisuje się często wiele działań, które dotyczą badań naukowych, poszukiwań, pomiarów, oznaczeń, sprawdzeń, czy kontroli. Przez to nastąpiła dewaluacja słowa, które zdaniem autora, powinno być rezerwowane dla badań naukowych a badania kontrolne powinny być nazywane kontrolą [...]
EN Polish word "badania" (examinations) describes many activities, which relate to research, investigation, measurements, test, checking or control. In this way the word has been devaluated and according to author's opinion it should be reserved for research works and control tests should be called tes[...]
17
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
18
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 3 8--11
PL Systemy, które umożliwiają kontrolę nad wykonywaniem usług przez firmy odbierające odpady oraz monitorowanie zarówno ilości odebranych śmieci, jak i sposobów ich zagospodarowania, są dość powszechnie stosowane w Europie. Jednak w Polsce dopiero zaczyna się je wdrażać. Jakimi doświadczeniami mogą się[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 2 62-65
PL Pod koniec ubiegłego roku w "Przeglądzie Komunalnym" (11 i 12/2008) ukazały się dwa artykuły z cyklu, w których omówione zostały skala występowania i pochodzenie barszczu oraz zagrożenia, jakie przynosi jego ekspansja w Polsce. Tym razem opisane zostaną metody kontroli tego niepokojącego zjawiska.
20
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 11 68--71
PL Sektor mrożonej żywności dynamicznie rozwijał się przez ostatnie lata. Takie zjawisko spotkało się z odpowiedzią firm świadczących usługi składowania i transportu produktów wymagających kontrolowanej temperatury. Poszerzyły one zakres usług i poczyniły dodatkowe inwestycje, dzięki którym mogły spros[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last