Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 11 1355-1358
PL Artykuł porusza kwestie pomiaru równomierności oświetlenia oraz parametrów związanych z tym zjawiskiem: współczynnika kontrastowości, nierównomierności kontrastu, luminancji i jej nierównomierności. Przedstawia powody, dla których te parametry są istotne pod względem użytkowym, oraz opisuje metody, [...]
EN The illumination uniformity in LCD monitors is analyzed in the paper. The phenomenon is described and explained by taking into consideration the following parameters: contrast ratio, luminance, uniformity of display contrast, and luminance. No defined measurement method of these values exists (excep[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 266--269
PL Wytworzenie odpowiednio wysokiego poziomu kontrastu sylwetki człowieka z tłem na przejściu dla pieszych jest warunkiem niezbędnym do stworzenia możliwości jej rozpoznania przez kierowcę pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych. W artykule zaprezentowano szczegółowe wyniki pomiarów luminanc[...]
EN Producing a proper level of contrast of a human figure with the background on pedestrian crossing is an indispensable condition for creating possibilities of noticing a pedestrian by a driver of a vehicle approaching the crossing. The paper presents detailed results of luminance measurements on the [...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3a 104-107
PL Realizacja istniejących zaleceń normatywnych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych pozostawia projektantowi pewną swobodę dotyczącą doboru standardu oświetlenia. Ustalenie stanu faktycznego warunków oświetleniowych wiąże się z powykonawczym przeprowadzeniem badań w terenie. W artykule zostaną[...]
EN Realization of existing normative recommendations concerning lighting of pedestrian crossings gives the designer some freedom in the choice of lighting standards. Determining the actual state of lighting conditions is connected with conducting field research of as-built lighting. The article will pr[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 272-275
PL Wymagania dotyczące świateł sygnałowych przedstawione są w postaci krzywej rozsyłu światłości. W artykule przyjęto założenie, że komfort postrzegania sygnałów świetlnych zależy nie tylko od światłości, ale także od luminancji powierzchni klosza lampy. Za pomocą matrycowego miernika luminancji przepr[...]
EN Requirements concerning vehicle signaling lamps are presented as luminous intensity angle distribution. In this article assumption has been made that comfort of vision depends not only on luminous intensity but also on luminance of lamp surface. With use of imaging luminance meter measurements of lu[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł jest próbą przedstawienia tożsamości japońskiego krajobrazu kulturowego i jednocześnie wprowadzeniem do zbioru prac zawartych w tej książce. Autorka wykorzystała w nim doświadczenie zebrane podczas indywidualnego stypendium w Japonii oraz dwukrotnego pobytu w tym kraju w charakterze koordyna[...]
EN This paper is an attempt to depict the identity of Japanese cultural landscape and at the same time is an introduction to all papers included In this collection. The author describes her experiences gathered during individual scholarship in Japan and two study visits in this country in frames of the[...]
6
100%
Roczniki Geomatyki
2005 T. 3, z. 1 131-137
EN The study presents an analysis of factors forming the perception of the computer monitor picture. The subject is important from the GIS point of view, especially the internet geographic information services. The inspiration for taking up this subject are the experiences gathered for nearly two years[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 95-107
PL Obecnie w Polsce nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny parametry techniczne określające zarządcy drogi możliwość lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym. Cel dotarcia do największej liczby odbiorców powoduje instalowanie przez reklamodawców tego typu obiektów przy głównych arteriach komun[...]
EN Currently in Poland they are not defined clearly defining the technical parameters of the road administrator the possibility to locate neon signs in the traffic lane. Aim to reach the largest audience that advertisers will install such facilities along major thoroughfares Polish cities and they are [...]
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 49--59
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie związane z wpływem właściwości geometrycznych nośnika reklamowego na sposób jego obserwacji przez kierowcę. Główny nacisk został położony na analizę geometrycznych czynników odwracających uwagę kierowcy od drogi oraz jak ustawienie reklamy, jej powierz[...]
EN This paper presented the issue related to the influence of the geometrical advertising media, the way of its observation by the driver. The main emphasis has been placed on the analysis of the geometrical factors distracting the driver from the road, and how to set advertising, the surface and the a[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2016 z. 114 359--368
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reklam typu LED w zakresie pomiarów luminancji powierzchni wizualnej nośnika reklamowego. Zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów kontrastu luminancji i równomierności luminancji. Pomiary wykonano w porze nocnej dla nośników LED zlokalizowanych w terenie zabud[...]
EN The article presents the results of advertising LED on the measurement surface luminance visual advertising media. The results of the calculation parameters, luminance contrast and luminance uniformity. Measurements were taken at night for media LED located in the urban area.
10
100%
Problemy Nauk Stosowanych
2016 T. 5 163--170
PL Wstęp i cel: Zwiększenie kontrastu między jądrem komórkowym a cytoplazmą zapewnia poprawę wizualizacji cytologicznych cech komórki. Celem pracy jest poprawa wizualizacji jądra komórkowego. Materiał i metody: Automatyzacja doboru progu z wykorzystaniem algorytmu adaptacyjnego progowania dla rozkładó[...]
EN Introduction and aim: Contrast enhancement between nucleus and cytoplasm ensures improvement of cytological features visualisation. The aim of study is improvement of nucleus visualisation. Material and methods: Automation of threshold estimation with the use of adaptive tresholding algorithm for bi[...]
11
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 91 1--185
PL Zagadnienia podejmowane w niniejszej monografii mają na celu zidentyfikowanie i eliminację zagrożeń pochodzących od warunków oświetleniowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Czynniki te wpływają na poziom bezpieczeństwa drogowej infrastruktury transportowej. Problematyka za[...]
EN The problems undertaken in the present monograph aim at identification and elimination of risks originating from lighting conditions influencing the safety of pedestrians on the crossing. These factors have an impact on the safety level of road transport infrastructure. The topics covered in the pap[...]
12
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL Artykuł poświęcony jest znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jakich relacjach pozostają sztuka i technika dzisiejszych czasów. Głównym założeniem jest zbadanie wpływu rozwiniętej technologii na ekspresję artysty. Jako przykład czystej wizji projektowej zrealizowanej bez pomocy współczesnych rozwiązań[...]
EN The paper seeks to answer the question about the relationship between art and modern technology. The main assumption is to investigate the influence of technological advancements on artistic expression. A clear designer’s vision realized without contemporary construction solutions is exemplified by [...]
13
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2011 z. 80 117-135
PL Od szeregu lat dochodzi w Polsce do dużej liczby wypadków z udziałem pieszych. Jedną z przyczyn tego stanu jest niewłaściwe oświetlenie stref konfliktowych przeznaczonych dla ruchu pieszego. Artykuł opisuje problematykę oświetlenia przejść dla pieszych. W niniejszym referacie zostaną zaprezentowane [...]
EN In Poland, throughout many years invariably numerous accidents occur with the participation of pedestrians. One of the reasons of such a state of affairs is incorrect lighting of conflict areas dedicated to pedestrian traffic. The article deals with the problem of lighting of pedestrian crossings. T[...]
14
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zastosowanie iteracyjnej procedury wyznaczenia liczebności próby przy ustalonej długości przedziałów ufności Scheffe'go dla kontrastów w doświadczeniu z modułem sprężystości miąższu jabłek trzech odmian przechowywanych w zróżnicowanych warunkach: w chłodni zwykłej lub komorze U[...]
EN The study presents an application of an iterative procedure in determination of the number of tests at determined length of Scheffe´s ranges of trust for contrasts in an experiment with the module of apple flesh elasticity for three varieties stored in different conditions: in an ordinary cold store[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 87 101-115
PL Jednym z czynników wpływających na możliwość uniknięcia sytuacji wypadkowej jest zastosowanie dodatkowego oświetlenia zamontowanego w pobliżu przejścia dla pieszych. Niestety nie zawsze zastosowane rozwiązanie oświetleniowe przynosi oczekiwane efekty. Spowodowane jest to między innymi zbyt wysoką lu[...]
EN One of the factors influencing the possibility of avoiding accident situation is application of additional lighting installed in the vicinity of pedestrian crossing. Unfortunately, the lighting solution applied does not always bring expected results. Among other things, this is due to the improper w[...]
16
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Od kiedy Rem Koolhaas ogłosił hasło "f...ck The Context", zrodziła się generacja młodych architektów podzielających ten pogląd. Hauczyciele uniwersyteccy, organizatorzy konkursów, dołączyli do tego antykontekstualnego poglądu, dlatego możemy obserwować liczne ambitne projekty zupełnie pozbawione pow[...]
EN Since Rem Koolhaas announced the slogan "f...ck the Context", a generation of young architects sharing this view, is born. Teachers in universities, organizers of competitions, joined the anti-contextual position, there from one can observe numerous ambitious projects quite without contextual relati[...]
17
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Przedstawiono wyniki badań kilkudziesięciu cech stosowanych dla rozróżniania klas badanych obrazów typu teksturowego. Uwzględniono cechy wyznaczane na podstawie takich charakterystyk jak: histogram, macierz gradientu, macierz przejść tonalnych, macierz długości pasm oraz model autoregresji. W szczeg[...]
EN The paper presents the results of investigation of many image features commonly used in discrimination of texture image classes. The features calculated from: histogram, gradient matrix, co-occurrence matrix, run-length matrix and autoregression model were taken into consideration. The sensivity of [...]
18
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedmiotem badań była synteza biokompatybilnych kapsułek polimerowych, które mogłyby spełniać rolę sondy fluorescencyjnej wykorzystywanej jako kontrasty w żywych komórkach. Otrzymaliśmy nanolipopolimersomy otoczone fluorescencyjną powłoką z usieciowanego polistyrenu z dodatkiem kumaryny 6. Wykazali[...]
EN In our research we synthesized biocompatible probes for developing a stable macromolecule imaging system using nanolipopolymersomes in living cells. We prepared polymer vesicles with a fluorescent wall surrounded by on outer phospholipids shell suitable for dual detection (spectrophotometric and flu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last