Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konteneryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2007 nr 4 20-23
PL Wysoka dynamika obrotów kontenerowych i budowa centrów logistycznych w portach morskich w krajach UE wymaga usprawnienia transportu zapleczowego. Ograniczenia infrastrukturalne w transporcie kolejowym i drogowym przyczyniły się do przejęcia znacznej części tych obrotów przez żeglugę śródlądową. W Po[...]
EN Fast growth in container operations and locating logistics centers in sea ports of the EU countries calls for improvements in hinterland transport. Infrastructural limitations of rail and road modes have resulted in a significant part of container transport operations in the hinterland being carried[...]
2
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 3 234--239
PL Charakterystyka współczesnych trendów rozwojowych konteneryzacji. Przykłady zmian i ulepszeń technicznych w konteneryzacji. Ukazanie potrzeb kreowanych poprzez wzrost skonteneryzowanej masy ładunkowej.
EN The characteristics of modern trends in containerization development. Examples of changes and technical improvements in containerization. The indication of needs created by increase of cargo volumes carried in containers.
3
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmiany w układzie strukturalnym stacji kolejowych dla przewozów drobnicowych i kontenerowych od 1841r do dzisiaj. Wskazano, że główną przyczyną zmian jest nastawienie się na obsługę wybranych grup ładunków i tym samym zmianę technologii przeładunku. Konteneryzacja wpłynęła n[...]
EN The paper presents the structural changes in the railway station to transport general cargo and container from the 1841r today. It was pointed out that the main cause of change is geared to support selected groups of goods and the same change in handling technology. Containerization has changed the [...]
4
80%
Logistyka
PL Referat został poświęcony organizacji morskich przewozów kontenerowych na świecie, w tym przede wszystkim miejscu polskich portów morskich w tych przewozach. Aktualna oferta przewozowa ze strony żeglugi morskiej jest odpowiedzią na rosnące w skali globalnej obroty ładunkowe, będące następstwem globa[...]
EN This paper concerns the organization of world maritime container traffic, and in particular, the position of Polish ports in such transportation. Current shipping routes are a response to the growth in world cargo trade, resulting from economic globalization and the liberalization of the world econo[...]
5
80%
Logistyka
6
80%
Logistyka
2015 nr 2 560--566, CD1
PL W niniejszym artykule autor przedstawił rozważania koncentrujące się na wpływie konteneryzacji na systemy transportowe oraz ich integracji. W ramach rozważań dokonano rozróżnienia systemów transportowych cechujących się wysokim stopniem złożoności, wielowarstwowości i hierarchiczności. Ponad[...]
EN In the article there have been presented deliberations on the containerization’s impact on the transport systems and its integration. Within these deliberations, the transport systems, which characterized of high level of complexity, multilayersity and hierarchy have been presented. The article en[...]
7
70%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 84 5-17
PL Wprowadzenie konteneryzacji do transportu oznaczało wielką jakościową zmianę, która – jak się okazało – ukształtowała nie tylko środki transportu i porty, ale również organizację łańcuchów transportowych a inne elementy naszej rzeczywistości. Obniżając zaś koszty transportu umożliwiła procesy global[...]
EN Introduction of containerization to transport meant a big qualitative change which – as it turned out later – shaped not only means of transportation and ports, but also very organization of transport chains and other elements of our economical reality. Through sinking of costs of transportation it [...]
8
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Proces konteneryzacji wpłynął na sposób organizacji transportu morskiego. Przyczynił się również do zmiany funkcji obszarów nadmorskich wielu miast portowych - wprowadzenie kontenera zmniejszyło zapotrzebowanie na część terminali i placów ładunkowych, co pozwoliło na rewitalizację cennej, z urbanist[...]
9
61%
Logistyka
PL Podatność transportowa ładunków ma decydujący wpływ na wybór gałęzi transportu, którą dany ładunek zostanie przewieziony. Każdą z gałęzi transportu można scharakteryzować pewnymi cechami, które wpływają na różnorodność grup ładunków możliwych do przewozu oraz mogą decydować o preferowaniu pewnych ic[...]
EN Susceptibility of goods to transport is crucial in the process of selecting transport branch when transporting goods. Each transport branch has its own features that influence the diversity of cargoes to be transported and may decide on preferred goods. The largest range of loads may be transported [...]
10
61%
Logistyka
PL Wprowadzenie konteneryzacji do transportu oznaczało wielką jakościową zmianę, która - jak się okazało - ukształtowała nie tylko środki transportu i porty, ale również organizację łańcuchów transportowych i inne elementy naszej rzeczywistości. Obniżając koszty transportu umożliwiła procesy globalizac[...]
EN Introduction of containerization to transport meant a big qualitative change which - as it turned out later - shaped not only means of transportation and ports, but also very organization of transport chains and other elements of our economical reality. Through sinking of costs of transportation it [...]
11
61%
Logistyka
2014 nr 4 3691--3699
PL Celem artykułu było przedstawienie rozwoju konteneryzacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich. W artykule ukazano historyczne ujęcie rozwoju konteneryzacji wraz ze zmianą międzynarodowego handlu kontenerów. Przedstawiono funkcjonowanie i rozwój portów w czterech generacjach oraz[...]
EN The purpose of the article was to present the development of containerization in the world with particular emphasis on ports. The article shown a historical account of the development of containerization along with the change of international trade in container. Shows the functioning and development[...]
12
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2016 nr 3 172--178
PL Analiza planów rozwojowych oraz inwestycji infrastrukturalnych trójmiejskich terminali kontenerowych w aspekcie stale zwiększającego się wolumenu przewozu towarów drobnicowych. Tendencja występująca w przepływie kontenerów przez trójmiejskie terminale kontenerowe.
EN The analysis of plans for development and investments of the Tri-City container terminals in the aspect of constantly growing container throughput. The tendency in the transshipment of containerized goods.
13
61%
Logistyka
2015 nr 3 5761--5770
PL Konteneryzacja jest jednym z najszybciej rozwijających się atrybutów współczesnej logistyki. Umiejscowienie terminali kontenerowych w dużej bliskości geograficznej powoduje, oprócz wielu innych zjawisk, pojawienie się silnego aspektu konkurencyjności. Artykuł jest wynikiem realizowanego przez między[...]
EN Background: Containerisation is one of the fastest developed areas of contemporary logistics processes. Location of container terminals in close distance, apart of any other consequences, causes arising of significant competitiveness. This article is an effect of the more complex research on seaport[...]
14
61%
Górnictwo i Geologia
2012 T. 7, z. 3 73--85
PL W artykule przedstawiono informacje dotyczące stosowanego w KWK „Budryk” nowoczesnego systemu transportu kopalnianego z wykorzystaniem konteneryzacji. Pokazano również przykłady stosowanych zasobników kontenerowych i wskazano zalety płynące z wykorzystania opisanego systemu transportu.
EN The application of containers in modern underground mining transport systems in JSW S.A „BUDRYK” coal mine has been described. The examples of different types of containers has also been shown and the advantages of use of described transport system has been depicted.
15
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 185-199
PL Różnorodność przewożonych ładunków stanowiących własność wojska oraz mnogość wykorzystywanych jednostek transportowych warunkują dostosowanie procesów ładunkowych, w tym technologii sztauowania ładunków. Konieczne staje się doskonalenie procedur załadunku, pakowania i sztauowania uzbrojenia, technik[...]
EN The diversity of cargo owned by the military and a large number of transport units used are directly related to the adjustment of cargo processes, including cargo stowage technology. In the author’s opinion, it becomes necessary to improve the procedures of loading, packing and stowage of armament, [...]
16
51%
Logistyka
2013 nr 5 174--177
PL W artykule poruszono kluczowe zagadnienia, odnoszące się do dynamiki rozwoju przewozów kontenerowych przy pomocy rozwiązań intermodalnych na tle zjawisk zachodzących w systemach transportowych. Wskazano też ograniczenia oraz typowe sytuacje, które determinują sposób postępowania podmiotów transporto[...]
EN This paper addresses the key issues relating to the dynamics of the development of container transport by intermodal solutions on the background of developments in transport systems. Also pointed out limitations and typical situations that determine how the conduct of the transport of execution of t[...]
DE Im Artikel wurden ausgewählte Schlüsselfragen in Bezug auf die Dynamik von Container-Transporten mit Hilfe intermodaler Lösungen im Hintergrund der Erscheinungen, die innerhalb von Transportsystemen vorkommen, erörtert. Es wurde dabei auf Einschränkungen und typische Situationen hingewiesen, die die[...]
17
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 321--326
PL Artykuł przedstawia materiał dowodowy wskazujący na to, że Amerykanin Malcom McLean nie jest ojcem konteneryzacji, tzn. nie można my przypisać prawo pierwszeństwa historycznego opracowania konstrukcji pierwowzoru współczesnego kontenera oraz pierwszeństwo historyczne przewozów kontenerowych. Wskazan[...]
EN This paper presents evidence indicating that American Malcom McLean isn’t the father of containerization, it can’t be attributed to the historical development of the right of priority the prototype construction of the modern container and historical precedence of container traffic. Indicated Polish [...]
18
51%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Artykuł prezentuje główne założenia do budowy modelu terminalu kontenerowego obsługującego jednostki kontenerowe zawierające materiały niebezpieczne oraz podstawowe parametry jego pracy. W treści przedstawiono kierunki przepływu kontenerów i związaną z nimi specyfikę obsługi z zastosowaniem sieci ma[...]
EN This article describes the Mass Service System model of container terminals which serve the containers with dangerous goods. The problem of dangerous goods storage within container terminal and basic measures used for proper service assessment for container terminal in operation are presented in thi[...]
19
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 12 322--334
PL Już pod koniec 2014 roku było wiadomo, że rok 2015 będzie okresem wstrząsów. Ilość inwestycji w polskich portach, spadające stawki frachtowe z Dalekiego Wschodu i hegemonia dwóch aliansów G6 i M2, stały się znakiem rozpoznawczym tego roku i wyznaczyły trend na kolejne lata. W artykule dokonano anali[...]
EN At the end of 2014 it was clear that 2015 will be a period of shock . The amount of investment in Polish ports, falling freight rates from the Far East and the hegemony of the two alliances G6 and M2, have become a hallmark of this year and have set the trend for the coming years. The article analyz[...]
20
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 306--325
PL W artykule przedstawiono rolę i zadania morskich terminali kontenerowych jako ważnych elementów sieci logistycznych. Dokonano analizy i oceny funkcjonowania wybranych terminali BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Przedstawiono również perspektywy ich dalszego rozwoju.
EN The article are presented the role and tasks of the marine container terminals as important elements of the logistics network. An analysis and assesment of the functioning of the selected Terminals BCT, GTK, GTK, DCT, DB PS. Also shows the perspective of further development.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last