Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontenerowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 20 (92) 102-106
PL Intensywny wzrost ruchu kontenerowców narzucił konieczność odpowiedniego przygotowania infrastruktury portowej. W ciągu ostatniej dekady wiele spośród terminali portowych na Bałtyku Wschodnim rozpoczęło współpracę ze statkami kontenerowymi, poszukując równocześnie innych dużych jednostek tego typu z[...]
EN Container traffic grew very fast and many ports have prepared infrastructure and superstructure for the container vessels. During the last decade, many of Eastern Baltic ports container terminals started working with container vessels and in the same time looked for the bigger container vessels with[...]
2
100%
Transport Problems
PL W artykule dokonano analizy tendencji rozwojowych w technologii przeładunku kontenerowców. Na tle typowych rozwiązań przedstawiono podejścia innowacyjne. Wskazano na czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie nowoczesnych systemów rozładunku i załadunku kontenerów na jednostki pływając[...]
EN The analysis of developmental tendencies in reloading technology for container ships is presented in the paper. Innovative methods are described for typical solutions. The paper indicates factors which can have significant influence on forming modern systems of loading and unloading containers on ve[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 2447--2456, CD 1
PL W artykule omówiono stosowane współcześnie miary stateczności poprzecznej statków morskich oraz zasady normowania tej stateczności zawarte w Kodeksie stateczności statku nieuszkodzonego. Następnie zaproponowano koncepcję wprowadzania modyfikacji parametrów statecznościowych w celu zwiększenia bezpie[...]
EN The contemporary approach towards ship stability determination is described in the paper, as well as the proscriptive stability standards contained in the International Code on Intact Stability. Then the concept of modification of ship stability characteristics is introduced, aiming at an increase i[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 1-2 313--316
PL W artykule omówiono ważne czynniki wpływające na manewrowanie dużymi kontenerowcami w porcie gdańskim. W ostatnich latach coraz więcej takich statków zawijało do portu w Gdańsku, włączając w to nową generację ultra dużych kontenerowców typu Triple-E, zbudowaną dla firmy Maersk. Badania przeprowadzon[...]
EN Paper discussed important factors affecting handling of ULCS (ultra large container ships) in Port of Gdańsk. In recent years more such vessels had been calling Gdańsk, including new generation of ULCs called Triple-E launched by Maersk. Studies conducted in Maritime University confirmed feasibility[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania właściwości morskich przedstawionych za pomocą zmiennych opisowych. Celem badań było sprawdzenie możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do budowania modeli bazujących na wartościach opisowych właściwości morskich i na tej podstawie opracowyw[...]
EN The article describes a method of ship seakeeping characteristics modeling that are represented by descriptive variables. The research aimed at checking the possibility of using artificial neural networks for building models based on descriptive values of seakeeping properties and finally, developin[...]
6
84%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono analizę ryzyka operacyjnego manewrów krytycznych kontenerowca o maksymalnych wymiarach dla portu. Podano przykłady oceny bezpieczeństwa tych manewrów dla zakładanej modernizacji infrastruktury portowej z wykorzystaniem sieci bayesowskich. Zaprezentowano bayesowskie diagramy [...]
EN The paper presents the analysis of the operational risk of critical manoeuvres of the maximum container ship for the particular port. The examples of safety assessment of these manoeuvres using Bayesian networks for the planned modernisation of the port infrastructure are described. The presented Ba[...]
7
84%
Rynek Energii
2014 Nr 6 78--84
PL W artykule przedstawiono analizę wielkości i jakości zasobów energii odpadowej w aspekcie przydatności w skojarzonej gospodarce energetycznej kontenerowca klasy Malaccamax. Dla dobranego silnika głównego określono strumienie energii odpadowej zawarte w spalinach wylotowych, powietrzu doładowującym, [...]
EN This article presents an analysis of quantity and quality of waste energy sources in terms of their usefulness in the cogenerative power system of a Malaccamax container ship series. For a chosen main engine, flows of waste energy have been determined for exhaust gases, charging air, cooling water, [...]
8
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 72--77
PL Artykuł przedstawia porównanie wartości okresu kołysań swobodnych statku wyznaczonego na podstawie wzorów uproszczonych zalecanych przez IMO w Kodeksie Stateczności Statku Nieuszkodzonego oraz uzyskanych w toku przeprowadzonych symulacji numerycznych. Do wykonania analizy wykorzystano dane trzech st[...]
EN The paper deals with the matter of estimation of ship’s free rolling period. The comparison of calculations based on the IMO-recommended method versus numerical simulations is presented. The particulars of three container vessels of different sizes and generation were used to perform simulations of [...]
9
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 297--300
PL W artykule omówiono wpływ warunków hydrometeorologicznych ze szczególnym uwzględnieniem działania wiatru oraz prądu na kontenerowiec ULCV (Ultra Large Container Vessel) podczas postoju na kotwicy. W celu wyznaczenia granicznych wartości wiatru, przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem rep[...]
EN Paper presents influence of hydro-meteorological conditions, especially wind and current on the ULCV (Ultra Large Container Vessel) container ship during anchoring. Wind speed limits, were determined by simulation study, based on representative ship model. Results of simulations were compared with t[...]
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1535--1539, CD
PL W artykule omówiony został przebieg rozwoju statków kontenerowych. Omówiono charakterystykę statków kontenerowych, ich klasyfikację oraz specyfikę. Zostały przedstawione wszystkie statki kontenerowe zwodowane i eksploatowane od roku 2006, kiedy ich rozwój stał się najbardziej dynamiczny. Zostały omó[...]
EN The introduction of containers and ships adapted to transport them, has been a significant change when it comes to the exchange of material assets in the technology of transport. Because of standardizing containers technically, international trade exchange has become faster and a lot more efficient.[...]
11
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1536--1540
EN Article characterizes the methods of adaption to the requirements of the Directive 2012/33/EU of the European Parliament and of the Council concerning the reduction of emissions of sulphur dioxide by container vessels. It presents alternative using LNG fuel on example container ships. Methods bunker[...]
12
67%
Ochrona przed Korozją
1999 nr 3 70-74
PL Opisano układ i urządzenia umożliwiające osiąganie ochrony katodowej śrub napędowych statku, przy jednoczesnej ekwipotencjalizacji mas kadłuba i wału napędowego, która eliminuje zagrożenie korozją elektrolityczną i elektroerozją w łożyskach linii wału. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk ekspl[...]
EN It has been described layout and the equipment enabling the achievement of cathodic protection of propellers of a ship and, at the same time, the equipotentialisation of the masses of both shaft and the hull, which eliminates the hazard of electrolytic corrosion and electroerosion in the bearings of[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zaproponowano sposób oceny bezpieczeństwa żeglugi (ryzyka nawigacyjnego) kontenerowców klasy PS, takich jak „Emma Maersk”, w akwenie ograniczonym Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem przestrzennego modelu domeny statku. Istotą proponowanych w pracy metod jest systemowe ujęcie eksploatacji st[...]
EN In this paper author presents the methods that can be used for estimating the safety of shipping (navigational risk) in the restricted sea areas of the Gulf of Gdańsk by means of a three- -dimensional model of ship’s domain specified for the PS Class container vessels ‘Emma Maersk’. The essence of t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last