Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcje cienkościenne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Katastrofa chłodni kominowej w Elektrowni Turów była bodźcem do dokonania szczegółowych przeglądów, pomiarów i badań stanu technicznego prawie wszystkich hiperboloidałnych chłodni kominowych w Polsce, Wyniki tych prac ujawniły liczne nieprawidłowości, błędy i defekty wykonawcze, a także liczne uszko[...]
EN Failure of cooling tower in power station ,,Tur6w" was an impuls to perform detailed inspections, measurements and ivestigations of technical states of amost all hyperboloidal cooling towas in Poland. Results of these works Tevealdednumerous realization imperfections, faults and defects and damages [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 6 69-80
PL Praca dotyczy dynamicznej utraty stateczności przez konstrukcje cienkościenne poddane obciążeniu impulsowemu o skończonych czasie trwania. Wyboczenie dynamiczne (nazywane także odpowiedzią dynamiczną) konstrukcji płytowych poddanych obciążeniom dynamicznym jest ważnym zagadnieniem. W pracy analizowa[...]
EN The paper deals with a dynamic stability loss of thin-walled structures subjected to a pulse loading of finite duration. The dynamic buckling (called also a dynamic response) of plated structures involved by impact load seems to be an important subject. In the paper the following thin-walled plated [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 81-88
PL W pracy przedstawiono analizę stanu odkształcenia w obszarach załomu powłoki cienkościennej walcowej obciążonej ponad granice plastyczności, posługując się metodą elastooptycznej warstwy powierzchniowej (1). Wyniki przedstawiono w formie obrazów elastooptycznych, które przedstawiają mapę odkształceń[...]
EN A method of the photoelastic coating is applied in analysis of elastic-plastic state in bends of structures of thinwalled cylindrical shells. The solutions are presented in the form of the photoelastic pictures being a strain map on the surface od structures.
4
100%
Fastener : rynek elementów złącznych
2016 nr 2 59--62
PL Rynek elementów złącznych w Polsce coraz szybciej się powiększa. Liczba elementów złącznych możliwych do aplikacji w konstrukcjach cienkościennych jest bardzo duża. Ogrom rozwiązań pozwala na różnorakie ich wykorzystanie. Jednak znane są one rodzimym producentom tylko w bardzo małej części. Są najcz[...]
5
88%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki analiz optymalizacyjnych płatwi, rygli ściennych i blach fałdowych, których przekroje są lokalnie zdwojone. Konstrukcjom tym można przyporządkować schematy belek o lokalnie zmiennych sztywnościach na zginanie przęseł skrajnych lub/i stref podpór. Celem pracy jest wyznaczenie opt[...]
EN Theoretical results of optimization of purlins, wall girts and corrugated sheets with locally doubled cross-sections have been presented herein (fig. 1). The schemes of beams (fig. 2-5) with changes in stiff-ness in the region of external spans or/and internal supports, having the length ah have bee[...]
6
88%
Problemy Maszyn Roboczych
2006 Z. 28 33-43
PL Praca ma charakter przeglądowy. Zawiera omówienie szeregu publikacji dotyczących szeroko pojętych zagadnień konstrukcji cienkościennych pracujących jako absorbery energii. Omawia podstawowe rozwiązania konstrukcyjne takich absorberów. Przedstawia wyniki badań autorów, dotyczące zastosowania krótkich[...]
EN The paper contains a review of several works carried out in the wide range of problems concerning thin-walled structures used as energy absorbers. Basic types of design of such structures are discussed. The results of works carried out by the authors are presented. The research was devoted to the in[...]
7
88%
Konstrukcje Stalowe
PL Praca dotyczy analizy statycznej cienkościennych konstrukcji rusztowych poddanych obciążeniom powodującym skręcanie ich elementów. Przedstawiono metodę modelowania układów rusztowych z wykorzystaniem superelementów węzłowych, w której podatny węzeł modelowany jest za pomocą elementów płytowo-tarczow[...]
8
75%
Acta Mechanica et Automatica
EN Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beam made of epoxy-glass composite have been consid-ered. The beams under analysis was subjected to pure bending. The main aim was check the influence of ply arrangement on buckling load and postbuckling behaviour and validate the au[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Praca przedstawia wyniki analiz sprężystych własności cienkościennej konstrukcji otwartej, która została zaprojektowana metodą SADSF na obciążenie momentem skręcającym. Analizy te są prowadzone w celu weryfikacji praktycznej przydatności metody SADSF, która pozwala zadania projektowania konstrukcji [...]
EN The paper presents the results of analyses of elastic properties of thin-walled open structures designed by means of the SADSF method, carried out in order to confirm its practical usefulness. The SADSF method makes it possible - without applying any iterative correction procedures - to effectively [...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 59--60
PL Przez ostatnie sześćdziesiąt lat rozwijana jest teoria interakcyjnego wyboczenia konstrukcji cienkościennych [1-3]. Statyczne wyboczenie interakcyjne jest dobrze poznane, podczas gdy dynamiczne zbadano jedynie dla prostych przypadków obciążenia [4-7]. Dynamiczne wyboczenie może być traktowane jako w[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaproponowano model skończenie elementowy 1D/3D do analizy statycznej ram przestrzennych o prętach cienkościennych i dowolnym przekroju poprzecznym otwartym. W modelu tym standardową dyskretyzację konstrukcji belkowymi elementami cienkościennymi połączono z przestrzenną dyskretyzacją węzł[...]
EN In the paper the finite model 1D/3D for static analysis of thin-walled space structures with open cross-section has been proposed. The standard discretization using beam thin-walled elements is connected with the space discretization of the frame joints. The case of special construction of joints is[...]
12
75%
Mechanik
2017 R. 90, nr 8-9 726--729
PL Przedstawiono strategię obróbki przedmiotów cienkościennych, która stwarza szereg problemów technologicznych związanych ze zmianą kształtów i wymiarów przedmiotu obrabianego, oraz sposoby przeciwdziałania drganiom podczas obróbki skrawaniem, aby nie następowało pogorszenie struktury geometrycznej po[...]
EN Machining operations of thin-walled elements generate a lot of production process issues related to deformations and elastic and plastic displacements of the workpiece. Due to displacements of the milled workpiece, vibrations can occur, and thus, geometric errors may occur on surface in the structur[...]
13
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2018 Vol. 20, no. 2 252--259
PL W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych zdolności pochłaniania energii energoabsorberów w postaci cienkościennych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami, poddanych osiowym obciążeniom udarowym. Badano wpływ parametrów geometrycznych oraz położenia inicjatorów zgniotu w postaci walc[...]
EN The paper presents results of a parametric study into energy absorption capability of thin-walled square section columns with redrawn dents, subjected to axial impact compressive load. Thin-walled aluminum tubes with four dents in the corners were under investigation. The varying parameters were the[...]
14
75%
Engineering Transactions
EN The paper presents results of linear finite element method (FEM) analyses of a thin-walled channel beam in whose central part there are introduced some variants of constructional modifications aimed at improving beam’s ability to carry torsional load. The obtained results show how radically the stre[...]
15
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca zawiera wstępny opis projektowania konstrukcji cienkościennych pełniących rolę filarów konstrukcji regałowych i ich połączeń z pozostałymi elementami konstrukcji. Omówione zostały aspekty wyznaczania nośności konstrukcji w zależności od występujących postaci zniszczenia - wyboczenia lokalnego,[...]
EN The paper presents preliminary study of thin-walled designs employed in racking uprights. Also the joints of these constructions with other elements are described here. The authors describe some aspects of determination of construction strength regarding various modes of buckling and plasticity.
16
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2013 Vol. 17, nr 2 141--155
EN The paper is devoted to a cold-formed, thin-walled channel beam. The appropriately shaped anges are orthotropic structures. The mathematical model of the beam has been described. Geometrical properties of the cross section have been derived, and critical stresses of global buckling have been calcula[...]
17
75%
Mechanics and Mechanical Engineering
2013 Vol. 17, nr 4 291--300
EN The paper deals with the load–carrying capacity stochastic variance based sensitivity analysis of thin–walled box–section girder subjected to pure bending. The lower– and upper-bound load–capacity estimation is performed. The methodology is based on the Monte-Carlo method. The exemplary results are [...]
18
63%
Engineering Transactions
EN The paper presents general conclusions arising from FEM analyses of elastic properties of thin-walled structures designed with the application version of the statically admissible discontinuous stress fields (SADSF) method. The analyses have been carried out as a part of a large-scale research progra[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2010 Z. 390 3-195
PL W rozprawie zajmowano się dynamicznym wyboczeniem interakcyjnym długich, pryzmatycznych słupów swobodnie podpartych na końcach. Analizowana konstrukcja składa się z prostokątnych płyt połączonych na wzdłużnych brzegach. Przyjęto więc płytowy model konstrukcji. Materiał jest izotropowy. Problem inter[...]
EN The thesis deals with dynamic, coupled buckling of long, prismatic columns simply supported at the ends. The structures are composed of rectangular plates interconnected along longitudinal edges. A plate model is adopted in the analysis. The material of the structure is isotropic. The problem of an [...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2007 nr 2 22-27
PL Praca przedstawia wyniki analiz MES sprężystych pól wytężenia w ramie samochodu ciężarowego, której wstępny kształt i wymiary otrzymano metodą statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń. Analizy te były prowadzone, ponieważ metoda ta jest w chwili obecnej właściwie jedynym narzędziem, które [...]
EN The method of statically admissible discontinuous stress fields (SADSF) has become the tool for strength shaping of similar significance as the finite element method (FEM) for analysis and dimensioning. The paper presents the results of analyses of elastic effort fields in complex truck frame struct[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last