Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcje budowlane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 1 17-21
EN Geotextiles, that means materials applicated to be in contact with soil and rocks are the largest group of geosynthetics used in building construction. In the article geotextiles were presented as modern building materials. Their division, fulfilled functions and method of opinion of geotextiles in [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2006 Z. 54 236-243
PL W artykule przedstawiono problematykę poruszaną w pracach naukowych na temat wykorzystania powierzchni w konstrukcjach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji powłokowych.
EN The paper deals with issues explored in research works concerning the use of surfaces in building structures.
3
100%
Drogi i Mosty
2004 nr 3 5-14
PL W artykule przedstawiono krótki przegląd tych zjawisk i czynników nietechnicznych, które wpływaja decydująco na trwałość wszystkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich, a zwłaszcza konstrukcji betonowych. Nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach obserwuje się wzrost liczby awarii, [...]
EN In the paper a short review is proposed of different non-technikal phenomena and agents that influence in a decisive way the durability of all kinds of structure and particularly of concrete structures. Not only in Poland, but also in many other countries, increasing numbers os damages and various k[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W programie modernizacji dwóch bloków energetycznych przewidziano pełną modernizację węzła kruszącego. Według pierwszej koncepcji modernizacja kruszarkowni miała polegać na wyburzeniu budynku istniejącego i wybudowaniu od podstaw nowego obiektu. Z uzasadnionych względów ten wariant był nie do przyję[...]
EN Modernization of power units entails a long entanglements of technological, structural and building events. There are many building objects which are being modernized or realized completely new. Modernization of technological line in a power station begins in the crushing mill's shop. Three versions[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 11-12 27-28
6
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 320-323
PL Analiza wyznaczania minimalnego i maksymalnego stopnia zbrojenia na ścinanie elementów żelbetowych. Porównanie zaleceń normy Eurocode 2 i normy polskiej oraz wyników ilościowych dla elementów żelbetowych o wysokościach użytecznych od 0,2 do 0,6 m.
EN Analysis of determination of minimal and maximal reinforcement degree with respect to shear strength of reinforced concrete elements. Comparison of Eurocode 2 recommendations with Polish code and quantitative results for reinforced concrete elements of useful height range from 0.2 to 0.6 m.
7
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 313-320
PL Wyniki eksperymentalnych badań krótkich wsporników słupa zbrojonych stalowymi trzpieniami. Porównanie efektywności tego zbrojenia ze zbrojeniem klasycznymi prętami zbrojeniowymi stosowanymi w konstrukcjach żelbetowych.
EN The results of tests on corbels reinforced by steel studs. Comparison of its efficiency with classical reinforcement by bars in reinforced concrete constructions.
8
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 324-334
PL Zakres i metodyka próbnego obciążenia mostu. Charakterystyka i wyniki badań statycznych i dynamicznych mostu. Porównanie wyników badań i analiz teoretycznych.
EN Scope and methodology of load test of the bridge. Description and the results of static and dynamic tests of the bridge. Comparison of test results and theoretical analyses.
9
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przedstawiono projekty konstrukcji systemów pomiarowych do kontroli zmian geometrii dźwigarów przekryć dachowych. Budowę systemów pomiarowych oparto o najnowsze osiągnięcia elektroniki oraz techniki laserowej, światłowodowej i fotodetekcyjnej (przetworniki CCD). Znowelizowane prawo budowlane[...]
EN The present study discusses the designs of structures of measuring systems applied for the control of geometry changes of the roof covering. The construction of measuring systems is based on the latest achievements in electronics and also laser, optical fiber and photo-detection (CCD transducer) tec[...]
10
80%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 7, z. 2 285-299
PL Zaprojektowane formy prezentacji ruchów i zmian kształtu konstrukcji wysmukłej zilustrowane zostały przykładem masztu radiowo-telewizyjnego w Olsztynie. Na tej podstawie zaproponowane zostały formy wizualizacji w układzie 2D i 3D efektywne w prezentacji wybranych zmian przestrzennych. W opracowaniu [...]
EN Presented forms of movement and shape distortion of a high construction was illustrated with an example of the radio-tv mast in Olsztyn. On this base the effective forms of visualization were subsequently proposed. ARC/INFO, AutoCAD, Statistica and Excel were used in this elaboration
11
80%
Zeszyty Naukowe. Geometria i Grafika Inżynierska / Politechnika Śląska
2002 z. 5 33-42
PL Na wzór topologicznego kształtowania klasycznych kratownic, których węzły leżą na płaszczyznach, metodą rzutu stereograficznego utworzono w trzech alternatywnych siatki jedno- i dwuwarstwowe, sferycznych struktur prętowych. Dla automatycznego obliczania współrzędnych prostokątnych węzłów podano wzór[...]
EN Like in the topological forming of classic trusses with joints lying on planes, the stereographic projection method was to prepare three alternative designs of one- and two- layer spherical bar structures. Each of them was matched with a formula to enable automatic calculations of spherical co-ordin[...]
12
80%
Badania Nieniszczące i Diagnostyka
2018 nr 3 19--23
PL W referacie przedstawiono rozwój metod nieniszczących na podstawie: • prac naukowo – badawczych w PAN, wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo – badawczych; • konferencji naukowo – technicznych; • publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów; • kursów i studiów podyplomowych. Przedsta[...]
EN The paper presents the development of nondestructive methods based on: scientific and research works at • the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes; • scientific and technical conferences; • publications in the form of monographs, articles and lectures; • courses and post-[...]
13
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 155--162
EN In the given work as settlement way attempt to estimate influence of various factors on temperature-humidity and is stress-deformed a condition of the chosen three-layer protecting design maintained in climatic conditions of city of Brest is made.
14
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2011 nr (8) 9--24
EN The paper presents a method of modeling parameters of energy-efficient production in metal constructions.
15
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono przykłady praktycznych zastosowań modeli numerycznych struktur przestrzennych w projektowaniu architektonicznym. Zastosowanie takich modeli znacząco ułatwia i skraca proces projektowania obiektów posiadających części składowe w postaci złożonych systemów konstrukcyjnych. Pokaza[...]
EN The paper presents examples of applications of numerical models of the spatial structures in the architectonic practice. Application of these models significantly makes easy and faster the design process of objects consisting of component parts having shapes of complex structural systems. There are [...]
16
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Praca prezentuje sposoby kształtowania dwóch rodzajów przestrzennych struktur prętowo-cięgnowych, które zostały zbudowane wokół takiej samej formy siatki prętów usytuowanej w warstwie środkowej. Te dwie struktury mogą być zaprojektowane jako systemy konstrukcyjne przekryć dachowych o dowolnych kszta[...]
EN The paper presents shaping procedures of two types of the spatial tension-strut structures, which are formed around the same shape of the grid of struts located in its middle layer. Both structures can be designed as structural systems of the roof covers having optional forms. There are presented pr[...]
17
80%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2004 nr 4 3-160
PL Głównym celem rozprawy jest zaprezentowanie oryginalnej koncepcji zastosowania idei tzw. dystorsji wirtualnych do problemów dynamiki konstrukcji. Do tej pory podejście dystorsyjne stosowano z powodzeniem w zagadnieniach statyki konstrukcji w postaci twz. Metody Dystorsji Wirtualnych (MDW). Fundament[...]
18
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W pracy omówiono rezultaty badań związanych z opracowaniem podstawowych, prostych i łatwych w użyciu metod technicznych do oceny niezawodności konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem analizy interwałowej. Zaproponowany preprocesor pozwala tworzyć programy interwałowe z wartościami histogramowymi, w[...]
EN Results of the research connected with an elaboration basic, simple and easy in the use technical methods to estimate the reliability of building structures using the interval analysis have been presented in the paper. The preprocessor proposed permits to create interval programs with histogram valu[...]
19
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono: zagadnienia ogólne remontów i wzmocnień konstrukcji budowlanych; zasady napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych; zasady prawidłowego wykonania napraw i wzmocnień; zakres i program badań napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych; oceny skuteczności napraw i wzmocnień ko[...]
EN The paper presents: the basic issues concerning the repairs and strengthenings of structures; the rules of repairs and strengthenings of the structures; criteria of the estimation of the repairs and strengthenings; the scope of examinations required by the repairs and strengthenings of structures; t[...]
20
70%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 391-398
PL W pracy wykazano, że metoda projektowania konstrukcji wykorzystująca parametry przedziałowe daje te same wyniki, co stosowana w obecnych normach projektowania metoda półprobabilistyczna. Przedstawiono nową metodę identyfikacji parametrów przedziałowych opartą na obowiązujących przepisach budowlanych[...]
EN In this paper, it was shown, that the interval methods gives the same results as the semiprobabilistic method. The new method of identification of interval parameters is presented. The method is based on existing civil engineering codes. Using this method we can apply safety factors in the finite el[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last