Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 492
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja stalowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przyjęte w Eurokodzie 3 (PN-EN 1993-1-8) zasady oceny nośności śrub, ich modele obliczeniowe i szczegółowe propozycje dotyczące projektowania połączeń różnią się od stosowanych w normie krajowej PN-90/B-03200. W pracy omówiono merytoryczne podstawy modeli obliczeniowych nośności śrub przyjęte w Euro[...]
EN The rules for estimation of bolts' resistance presented in PN-EN 1993-1-8 differ from that given in PN-90/B-03200 due to assumed calculation models and details concerning the design of connections. The purpose of this paper is to disclose mentioned above differences and discussion of substantial bas[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono problemy związane z wykorzystywaniem istniejących konstrukcji stalowych podczas prac modernizacyjnych w obiektach energetycznych. Stalowe konstrukcje nośne budynków kotłowni, maszynowni, zasobników węgla, młynowni itp. są obiektami na które oddziałują bardzo niekorzystne obciąż[...]
EN The problems associated with occupation of existing steel structures during modernization works in energetic buildings have been presented herein. The steel structures of boiler houses, engine houses, coal bunkers, mills, and the like, are subjected to undesirable cyclic and thermic loads. Apart of [...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W ramach dostosowywania norm polskich do europejskich wycofano normę PN-E-05100:1998 oraz wprowadzono normę europejską PN-EN 50341-1:2005 wraz ze zbiorem normatywnych warunków krajowych PN-EN 50341-3-xx:2006, który w przypadku Polski ma formę projektu znajdującego się w ankietyzacji. Zmianę podejści[...]
EN In the process of introducing Eurocodes in Poland, Polish Standard PN-E-05100:1998 has been withdrawn and superseded by European Standard PN-EN-50341-1:2005 together with its National Normative Annex PN-EN-50341-3-xx:2006, which has only been published as a draft. Differences in the design methodolo[...]
4
100%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 10 27-32
PL W pracy przedstawiono propozycję zastosowania emisji akustycznej (AE - Accoustic Emission), opartej na identyfikacji i analizie procesów destrukcyjnych, do diagnozowania konstrukcji stalowych oraz wyniki wstępnych badań laboratoryjnych. Metoda AE pozwala na całościową analizę obiektu, co oznacza, że[...]
EN Proposal of the application of Acoustic Emission (AE), based on the identification and analysis of the destructive processes for the diagnosis of steel structures and the preliminary results of laboratory tests were presented in the paper. The AE method allows for a comprehensive analysis of the obj[...]
6
100%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 5 60-63
7
100%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 1 30-33
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 11 573-575
PL Przedstawiono wyniki analizy nośności wybranych elementów konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem przepisów normy polskiej i Eurokodu 3 oraz obciążenia śniegiem według normy PN-80/B-02010 i jej zmiany z 2006 roku. Wyrażono pogląd o potrzebie opracowania wytycznych dotyczących postępowania w przypadku[...]
EN The evaluation of resistance utilization factor of selected steel elements of umbrella roof calculated according to Polish steelwork standard and Eurocode 3, and the snow loading according to PN-80/B-02010 with the annex dated 2006, are presented. A necessity to develop general guidelines for the re[...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Ustrój nośny kładki stanowi ciągły dwuprzęsłowy dźwigar podwieszony do centralnie usytuowanego pylonu. Rozpiętości przęseł wynoszą 33,86 i 34,00 m. Dźwigary główne wykonano z rur o średnicy 323,9/12,5 mm. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne, montaż i kolorystykę obiektu.
EN Construction of the bridge is composed of two-span girder suspended by cables to centrally located pylon. The bearing girders with spans 2 x 34,00 m are constructed from steel pipes dia 323,9/12,5 mm. Structural system, assembly works and coloristic decoration of the pedestrian bridge is described a[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 9 498-501
PL Opisano założenia i rozwiązania projektowe kładki zbudowanej nad ul. Źródłową w Kielcach. W obiekcie po raz pierwszy w Polsce zamiast pochylni dla osób niepełnosprawnych zastosowano dźwigi osobowe.
EN Design of structure and construction of steel suspended footbridge above Źródłowa-street in Kielce is described. For the first time lift for invalids instead of other arrangements was used in Poland.
11
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł przedstawia badania stalowej konstrukcji z blach falistych pod obciążeniem kolejowym. Zaprezentowana została analiza naprężeń w gruncie otaczającym konstrukcję zarówno pod obciążeniem statycznym, jak i zmęczeniowym. Pomiaru naprężeń dokonano w 10 punktach przy różnych wysokościach naziomów o[...]
EN Paper describes researches of flexible corrugated steel structure under railway load. Analysis of soil pressure around steel structure under both static and fatigue load was presented. Soil pressure was measured in 10 points with different height of cover and loading schemes. Soil pressure was prese[...]
12
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 70-70
13
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 8 22-22
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 5 232-235
PL Na podstawie wybranych krajowych i zagranicznych pozycji piśmiennictwa zestawiono wiele przypadków awarii i katastrof różnych konstrukcji stalowych oraz omówiono ich główne przyczyny, zwłaszcza spowodowane przez ludzi.
EN On the base of selected domestic and foreign publications many cases of failures and collapses are put together. The main reasons of that are provoked by man.
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 405-412
PL Na przykładzie projektów zrealizowanych w Holandii w ostatnich dwóch dziesięcioleciach przedstawiono informacje dotyczące zmian i tendencji rozwojowych w rozwiązaniach technicznych i technologicznych wybranych konstrukcji i robót w budownictwie wodnym. Odniesiono się do niektórych rozwiązań stosowan[...]
EN On example of hydrotechnical projects realized in Netherland during the last two decades information relative to the development tendencies in hydro-engineering constructions and work techniques is presented.
16
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 443-446
PL Przedstawiono modele obliczeniowe węzłów według Eurokodu 3. Zaproponowano modele węzła ujednoliconego do stosowania w analizie stanu granicznego nośności i użytkowania.
EN Analytic models of flexible joints acc. to Eurocode 3 are presented. The unified joint models applied in bearing limit state and usability limit state analysis of structures are proposed.
17
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Konstrukcję przekrycia stanowi środkowy kratowy łuk rozpiętości 120 m, usytuowany na kierunku podłużnej osi hali, oraz kratowe wiązary dachowe oparte na tym łuku i przestrzennych słupach podpierających trybuny, rozmieszczone co 12 m. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne hali oraz założenia analizy stat[...]
EN The new structure consists of an arch truss having 120 m span, located on the centreline of the hall and of truss girders supported on this arch and on tribune bearers every 12 m. The hall roof structure and assumptions for design analysis have been described.
18
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Teorii Konstrukcji
PL Problem jakości, a w konsekwencji trwałości spawanych złączy doczołowych w mostach stalowych ma podstawowe znaczenie w mostownictwie. Praca dotyczy wytrzymałości zmęczeniowej spawanych złączy doczołowych zawierających wady spawalnicze i mających rozwiązania konstrukcyjne stwierdzone w dźwigarach głó[...]
EN The problems of quality and in consequence the service life of steel bridges' welded butt joints have a fundamental importance in bridge engineering. The related work deals with fatigue strength of welded butt joints exhibiting welding defects, whose structural solutions are as found in the main gir[...]
19
100%
Konstrukcje Stalowe
PL Zreferowano wyniki badań nad wpływem połączeń odkształcalnych na nośność i niezawodność belek. Pokazano fizyczny i matematyczny model niezawodności jedno i dwustronnego połączenia odkształcalnego umieszczonego w krytycznych przekrojach belki stowarzyszony z belkowymi mechanizmami zniszczenia konstru[...]
20
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 7 366-371
PL Zestawiono dostępne modele węzłów półsztywnych (zależności M - fi), które mogą być praktycznie wykorzystane w analizie statycznej. Krótko przedstawiono ujęcie problematyki węzłów półsztywnych w normie EC 3. Podano proste wzory aproksymacyjne do obliczania sztywności początkowej najczęściej stosowany[...]
EN Available models of semi-rigid connections which can be used in design practice are coleected in table 1. Semi-rigid joints in EC 3 are also presented shortly. Simple approximation formulae for initial stiffness of the mostly used bolted end-plate connections were developed. Influence of flexibility[...]
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last