Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja inżynierska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Archives of Civil Engineering
PL Głównym celem niniejszego artykułu jest zastosowanie metody homogenizacji do analizy materiałów kompozytowych przy pomocy Stochastycznej Metody Elementów Skończonych. Podejście to jest oparte na stochastycznej metodzie perturbacji drugiego rzędu i drugich centralnych momentów probabilistycznych, a j[...]
EN The main idea behind the paper is to present general homogenization-based computational approach to composite materials by the use of the Stochastic Finite Element Method. The approach is based on the second order perturbation second central probabilistic moment analysis and, on other hand, first an[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń są niezwykle ważne dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa techniczno-budowlanego oraz użytkowego obiektów inżynierskich. W artykule zaprezentowano wyniki geodezyjnych badań stanu geometrycznego konstrukcji takich jak mosty, kominy przemysłowe i suwn[...]
EN Geodetic measurements of movements and deformations of are very important for assurance of durability and technical safety of engineering objects. Results of geodetic investigations of geometrical state of some structures like bridges, smokestacks and gantries have been presented in the contribution[...]
4
86%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 29-31
5
86%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 273-275
6
86%
Materiały Budowlane
2010 nr 4 38-38
7
86%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 11 594-596
PL Przedstawiono możliwości zastosowania włókien światłowodowych do obserwowania i diagnozowania konstrukcji inżynierskich. Omówiono podstawowe rodzaje czujników światłowodowych i ich zastosowanie do dużych konstrukcji budowlanych. Konfiguracje systemów diagnostycznych pokazano na przykładzie torów bez[...]
EN The article presents the possibilities of use of fiber optics and fiber optic sensors for monitoring and diagnosis of civil engineering structures. The authors provide information about standard fiber optic sensors and their applications in large scale structures. The configuration of diagnostic sys[...]
8
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2006 Nr 60 53-60
PL Rozwój komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania w istotny sposób zmienia metody prac konslmkcyjno-teclinologicznych. Metodą, która pozwala na najszybsze wprowadzenie nowego produktu na rynek, jest projektowanie współbieżne (Concurrent Engineering). Wymaga ona jednak kosztownego sprzętu [...]
EN Computer aided design and engineering developments in meaningful way changes methods of constructional and engineering works. Concurrent engineering is the method, which allows for quickest marketing of new product. It demands however costly equipment and satisfaction of many organizational conditio[...]
9
86%
Logistyka
2014 nr 6 1515-1522
PL W pracy przedstawiono przegląd inercyjnych modeli matematycznych wykorzystywanych do analizy interakcji konstrukcji inżynierskich z podłożem gruntowym. Bazując na literaturze przedmiotu wprowadzono podział modeli podłoża na dwie podstawowe grupy: modele analogowe (fenomenologiczne) i modele masywu g[...]
EN The paper presents an overview of the mathematical models used to analyze the interaction of engineering structures and the subsoil. Based on the literature, models of subsoil has been divided into two basic groups: phenomenological models and structural models. Structural models are discussed in th[...]
10
86%
Logistyka
2014 nr 6 4854-4860
PL Konstrukcje inżynierskie z blach falistych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku na stałe są wpisane jako elementy infrastruktury komunikacyjnej. Z uwagi na ich przeznaczenie oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji, prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie powinno zapewnić trwałe[...]
EN Engineering structures of corrugated sheets since the mid-nineties are permanently inscribed as part of the communication infrastructure. Due to their purpose and risks arising from the operation, proper design, construction and maintenance should ensure a durable and safe functioning the entire roa[...]
11
86%
Izolacje
PL Różnorodność wyrobów syntetycznych powoduje, że ocena ich właściwości wymaga ujednolicenia kryteriów. Dotyczy to zarówno metod badań, jak i ich zakresu. Zastosowanie geosyntetyków w konstrukcjach inżynierskich musi być poparte znajomością ich parametrów wytrzymałościowych, mechanicznych, filtracyjny[...]
12
86%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2019 nr 2 63--65
13
72%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 54, 56
14
72%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 255-258
PL Przedstawiono wyniki prac Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej dotyczących możliwości wykorzystania techniki nawigacji satelitarnej GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej) w badaniu zmian geometrii wybranych elementów konstrukcji inżynierskich w czasie. Opracowany system[...]
EN The results of works of the Centre for Applied Geomatics of the Military University of Technology concerning to the possibility of using the satellite navigation techniques GNSS (Global Navigation Satellite System) in the study of changes in the time of geometry of selected elements of engineering s[...]
15
72%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 106--108
PL W niektórych sytuacjach konieczne może być określenie odporności ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. W artykule poddano analizie algorytm właściwy dla metody elementów skończonych i metody przemieszczeń przy obliczeniach ramy przestrzennej (dla sytuacji stałej oraz sytuacji wyją[...]
EN In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In this article an algorithm appropriate for the finite element method and compartments method in calculation of the time frame (for steady state and special case such as fire) is analysed,[...]
16
72%
Logistyka
2014 nr 6 8053--8059
PL Drewno, obok gliny i kamienia jest najstarszym materiałem, jakiego człowiek używa od wieków. Na przestrzeni lat było ono wykorzystywane do budowy oraz jako materiał opałowy. Drewno jest jedynym materiałem w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania dr[...]
EN Next to clay and stone a wood is one of the oldest materials used by human since ages. Over the years it has been used for building and as a fuel. The wood is the only material fully reproducible by the nature. In recent years a significant increase of interest with non-European types of wood as an [...]
17
72%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy koncepcję nowego systemu monitorowania konstrukcji inżynierskich, który będzie konkurencyjny w stosunku do obecnie istniejących systemów.
EN Bridge monitoring has been developed in high-level industrialized countries since many years. The need for monitoring was originally caused by geographical conditions and bridge design of extreme parameters. In the last years bridge monitoring has extended its application as the instrument for an ef[...]
18
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
19
72%
TTS Technika Transportu Szynowego
2016 R. 23, nr 12 513--517
PL W pracy podano rozwiązanie analityczne zadania sprężystej belki Bernoulliego-Eulera z dużą siłą osiową, spoczywającej na podłożu Winklera, obciążonej impulsem siły. Rozwiązanie analityczne podano w postaci nieskończonego szeregu funkcji własnej zadania brzegowego. W przykładzie obliczeniowym przeana[...]
EN In the paper, analytical solution of the problem of the elastic Bernoulli-Euler beam resting on the Winkler foundation, under impulse load is presented. Analytical solution is given in the form of an infinite series of eigenfunctions of the boundary problem. Solution of the problem is presented grap[...]
20
58%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Niezwykle istotną sprawą podczas projektowania obiektów mostowych, zwłaszcza tych posadowionych pośrednio, jest odpowiednie prognozowanie możliwych do wystąpienia osiadań dojazdów do konstrukcji inżynierskiej. Przedstawiamy rozwiązania zastosowane przy budowie nasypów dojazdowych do obiektów mostowy[...]
EN The article presents the issue of irregular settlements, which occure on the joint between an access road based on embankment and bridge construction on piles, both located on the area of organic soil. The base of the study was the ring road of the Gostynin project. As a solution of irregular settle[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last