Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 321
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja żelbetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 108-114
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonu i zbrojenia oraz rezultaty obliczeń konstrukcji basenu pływackiego z początku XX wieku. W celu określenia stanu technicznego obiektu zrealizowano następujące badania: określenie wytrzymałości betonu w oparciu o badania laboratoryjne próbek pobranych z kon[...]
EN The results of concrete and reinforcement examination and structural calculations of swimming pool construction from beginnings of the 20th century are presented in the paper. In order to define technical state of the structure the following examinations were realised: determination of concrete stre[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2011 nr 3 68-69
3
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2011 nr 1 48-49
4
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 4 49-51
5
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 1 49-51
6
100%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 642-645
PL Omówiono najważniejsze czynniki, które należy brać pod uwagę podczas oceny konstrukcji żelbetowych po pożarze. Rozpatrzono degradację cech mechanicznych materiałów oraz uwarunkowania konstrukcyjne. Podczas pożaru może również dojść do wytworzenia się wtórnego schematu statycznego konstrukcji lub wys[...]
EN This article concern the most important phenomenon's that should be considered when the reassessment of RC structures after fire is performed. Degradation of material mechanical properties and structural features are considered. As a result of fire the secondary flow chart of the structure or the re[...]
7
100%
Przegląd Budowlany
EN Materials and selection of steel bars' diameters. Bars shaping and their assembly.
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Budynek ma 34 kondygancje nadziemne i 2 podziemne, wysokość 144 m i kubaturę 30 400 m sześciennych. Jego ustrój nośny stanowi konstrukcja żelbetowa w postaci szkieletu współpracującego z trzonem. Jest to obecnie najwyższy budynek o konstrukcji żelbetowej w Polsce. Opisano rozwiązanie konstrukcyjne i[...]
EN The 144 meter high-rise building has 34 stories two underground floors and capacity of 30 400 cubic meters. The building was built as reinforced concrete skeleton structure united with concrete rigid core. It is the tollest concrete building in Poland at present. Structural solution and realization [...]
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 368-370
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analiz obliczeniowych zachowania się nośności połączeń monolitycznej ściany żelbetowej z wielootworową płytą stropową prefabrykowno-monolityczną.
EN For RC monolithic wall, joined with cored precast or monolithic floor slab analythical and experimental investigations were carried out and results reported.
10
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 175-184
PL Przedstawiono zasady badań polaryzacyjnych w rzeczywistych konstrukcjach żelbetowych. Omówiono praktyczne sposoby określania powierzchni polaryzowanej stali zbrojeniowej. Zamieszczono wyniki pomiarów potencjału polaryzowanej wkładki zbrojeniowej dla różnych elektrolitów. Stwierdzono zasadniczy wpływ[...]
EN The principles of polarization test in situ were shown. The practical way of definition of polarization area of reinforcement was discussed. The results of corrosion potential of polarizing reinforcing bar for different electrolytes were shown. A fundamental influence was found of kind corrosion for[...]
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 261-270
PL Przedstawiono metodę oporu polaryzacji zastosowaną do określenia stopnia rozwoju korozji zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych. Omówiono czynniki wpływające na poprawność pomiarów. Zamieszczono wyniki własnych badań gęstości prądu korozyjnego w elementach próbnych. Oszacowano zasięg polaryzacji pow[...]
EN The paper discusses the method of polarization resistance in reinforced concrete structures. The different factors which influence the accuracy of measurements of polarization resistance were present and explained. The results of corrosion current density in reinforced concrete beam were shown. Pola[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 125-134
PL Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych poddanych obciążeniom zmęczeniowym przy użyciu materiałów kompozytowych na bazie włókien węglowych jest bardzo aktualnym, choć nie do końca rozpoznanym problemem. W referacie przedstawiono przegląd dotychczasowych badań prowadzonych w tej dziedzinie, modele o[...]
EN Strengthening of the RC structures with CFRP composites subjected to fatigue loading is a present problem, but it is not fully examined still. In the paper a review of researches which were done in this area so far, analytical models of component materials under cyclic load and Polish Code recomme[...]
13
100%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 40-41
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 8 431-432
PL Na tle chronologicznie opisanych zmian, jakim podlegała w przepisach polskich norm żelbetowych tzw. metoda plastycznego wyrównania momentów, uzasadniono potrzebę zachowania w przepisach nowej normy PrPN-B-03264 nazwy tej metody uproszczonej oraz wszystkich warunków ograniczających jej stosowanie.
EN On the background of chronological changes observed in the Polish standards concerning s. c. plastic ballance of bending moments, the necessity of introducing this method in the new version of PrPN-B-03264 with all restrictions limited its application.
15
100%
Przegląd Budowlany
16
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2003 Z. 24 203-212
PL Przeprowadzono analizę wytężenia materiałów w elemencie żelbetowym, w którym powstały procesy destrukcji. Na podstawie hipotez wytrzymałościowych przeanalizowano wytężenie w prętach zbrojenia oraz w betonie. Określono dla betonu naprężenia główne zmodyfikowane w stadium zniszczenia i nośności granic[...]
EN The analysis of the materials effort in reinforced concrete element subjected to destructive processes has been done. Taking into consideration the strength hypothesis, the effort in concrete and reinforcement bars have been analysed. In the stage of failure and the ultimate load capacity the modifi[...]
17
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 166-167
PL Przeanalizowano zasady projektowania konstrukcji żelbetowych na "ścianie" według zasad PN-B-03264:2002 na tle Eurokodu i DIN 1045.
EN The principles of analysing of RC member on shear strength acc. to Polish Code PN-B-03264:2002 and in the background of Eurocode and DIN 1045 are presented.
18
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1999 Z. 19 175-182
PL W pracy zawarto analizę czynników decydujących o szybości karbonatyzacji betonu. Omówiono wpływ neutralizacji otuliny betonowej na trwałość konstrukcji żelbetowych. Podano przykład zaawansowanej korozji stali zbrojeniowej w długotrwale eksploatowanej konstrukcji żelbetowej.
EN The phenomena which occur gaseous carbonic acid acts on reinforced concrete is discussed. The hydrolytic decomposition of the hardened cement paste by the por solution leads to the conversion pf all hydraulically active lime. From a physical point of view, transportation processes are of particular [...]
19
100%
Przegląd Budowlany
EN Objects characterization. Columns damages reasons in reinforced concrete framework and damaged construction repair manners.
20
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono najczęściej stosowane sposoby wzmocnień konstrukcji żelbetowych przy użyciu elementów stalowych. Opisano wzmocnienia za pomocą niezależnych konstrukcji wsporczych, dodatkowych podpór, obejm, zbrojenia zewnętrznego i ściągów pasywnych. Zwrócono uwagę na problemy obliczeniowe i badawcze związ[...]
EN The review of methods commonly used in strengthening of reinforced concrete structures with steel members is presented. Strengthening of constructions provided by independent supporting, additional bearings, embraces, external reinforcing bars and inactive binds is described. Attention is paid to an[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last