Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konsorcjum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 52-53
PL Według art. 23 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Oznacza to, że jedną ofertę może złożyć więcej podmiotów, działających wspólnie w celu uzyskania i wykonania zamówienia
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono możliwości wzmocnienia strategicznego małych przedsiębiorstw przez integrację działań logistycznych w ramach konsorcjum powołanego w sektorze hurtowni motoryzacyjnych.
EN The paper provides possibilities of strategic reinforcement of small and medium enterprises through integration logistics actions within the confines of consortium created in motor accessories warehouses sector.
3
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 106--108
PL Przedsiębiorcy ubiegający się wspólnie o zdobycie i realizację zamówień publicznych muszą uwzględniać prawne aspekty związane z reprezentacją, solidarną odpowiedzialnością, a nawet faktem podpisania przez Polskę porozumienia w sprawie zamówień rządowych i rozszerzenia kręgu wykonawców na przedsiębio[...]
EN All entrepreneurs seeking for acquisition and realization of public procurement must take into account the legal aspects related to the representation, joint and several liability and even the fact of Poland’s signing the agreement on the orders of government and expantion of the circle of contracto[...]
4
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 3 23--24
5
70%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 3 1-6
PL W artykule przedstawiono aktualną strukturę organizacyjną Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA w aspekcie transformacji historycznych. Działania mające na celu skupienie w jednym podmiocie wiedzy i doświadczenia związanego z realizacją licznych skomplikowanych robót podziem[...]
EN The article presents the current organizational structure of Consortium of Mining Development Works and Shafts Sinking Company SA from the viewpoint of historical transformations. The activities focused on concentrating in one subject of knowledge and experience of numerous complex underground and s[...]
6
70%
Przegląd Komunalny
2017 nr 1 32--35
PL Wart ponad 5 mld zł „śmieciowy tort” jest bardzo intratnym rynkiem. Nie dziwi, że wśród rywalizujących o ten rynek podmiotów panuje sporo emocji, wiążących się z nadchodzącymi zmianami. Tym bardziej że odbywa się to zaledwie trzy i pół roku po wprowadzeniu całkowicie nowego ładu śmieciowego.
7
61%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 10 92--96
PL Program rozwoju sieci dróg w Polsce, a w szczególności autostrad, budził zawsze duże zainteresowanie społeczne. Na budowaniu dróg, podobnie jak na piłce nożnej, znają się wszyscy i mają na ten temat dużo do powiedzenia. Stąd także wynikały dyskusje o przebiegu przyszłej autostrady przez Warszawę lub[...]
EN The programm of road network development has always been an issue of high social interest. When it comes to both road construction and football, it seems that everyone is an expert. This is the reason for countless discussions on the course of future highway running through Warsaw, or on the other h[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 82 311--327
PL Przy realizacji projektów budowlanych na dużą skalę bardzo często wykorzystuje się konsorcja. Aby oceniać motywację i czynniki utrudniające funkcjopnowanie konsorcjum, o których wspomina się w literaturze, przeprowadzono badania niemieckich przedsiębiorstw budowlanych. Z badań wynika, że motywacyjne[...]
EN To cope with large-scale construction projects consortia are widely used. Yet they entail opportunities and risks. In order to evaluate the motivation and hindering factors to found a consortium, which are mentioned in literature, a survey of German construction companies was carried out. The result[...]
9
61%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 1 6--7
10
61%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2018 Nr 1 14--16
PL Konsorcjum EIT Raw Materials (RM) powstało w 2016 roku z inicjatywy Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i finansowane jest przez Komisję Europejską. Jest to największe na świecie konsorcjum, działające w sektorze surowców mineralnych. Zrzesza 113 partnerów z branży przemysłowej, in[...]
EN The article concerns selected issues of KIC Raw Materials activity. The consortium was established in 2016 on the initiative of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) and is financed by the European Commission. It is the largest consortium in the world operating in raw materials a[...]
11
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 1 7-17
PL W artykule opisano specyfikę projektów realizowanych w konsorcjum. Zdefiniowano co to jest konsorcjum i na jakiej podstawie zostaje utworzone. W dalszej kolejności przedstawiono odpowiedzialność koordynatora i partnerów podczas wspólnej realizacji projektów. Następnie opisano w skrócie przygotowanie[...]
EN In the article there is described the specificity of projects carried out in a consortium. It is defined what is the consortium and what is a basis for it's formation. Later on it is presented a coordinator and partners responsibility during joint realization of projects. Furthermore it is briefly o[...]
12
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2010 Nr 4 39-45
PL W artykule opisano problemy instytucjonalne i relacje wewnątrz konsorcjum podczas realizacji projektów. Przedstawiono wybrane sytuacje konfliktowe jakie mogą pojawić się w zespołach projektowych oraz opisano czynnik ryzyka jaki może wystąpić podczas pracy z projektem.
EN The article describes the institutional problems and relationships within the consortium during the realization of projects. Selected conflict situations that may arise in project teams and risk factor that may appear during the work with the project were presented.
13
51%
Chemik
PL "Technology foresight", specjalna procedura prognostyczna wykorzystująca różne metody analityczne, jest szeroko stosowana w krajach wysoko rozwiniętych. Konsorcjum złożone z: Oddziału Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nawozów Sztucznych, Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Progr[...]
EN "Technology Foresight", a special procedure for predictive using different analysis methods, is widely used in developed countries. Consortium consisting of: Institute of Fertilizers Department of Inorganic Chemistry IICh in Gliwice, Institute of Environmental Protection and Progress & Business Foun[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 96 279--300
PL Artykuł przedstawia problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego w działalności eksploracyjnej. Omówione zostały aktualnie dostępne formy współpracy przedsiębiorców ze Skarbem Państwa i podmiotami publicznymi takimi jak, PIG–PIB czy przyszła Służba Geologiczna, NFOŚIGW lub PFR w zakresie poszukiwan[...]
EN The article present the issue of public-private partnerships in exploration activities. The currently available forms of business cooperation with the State Treasury and public entities, such as PIG–PIB or the future Geological Survey, NFOŚIGW or PFR have been discussed, in prospecting and explorati[...]
15
51%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 1 96-97
PL W obrocie gospodarczym bardzo często można spotkać grupę niezależnych podmiotów, które na potrzeby zrealizowania inwestycji lub tylko jej części, połączyły siły i działają wspólnie, tworząc konsorcjum. Z uwagi na znaczne korzyści dla przedsiębiorców, jakie niesie ze sobą utworzenie konsorcjum oraz p[...]
16
51%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 2 27--30
17
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Budowa nowego poziomu wydobywczego 950 m w KWK "Borynia" spowodowała konieczność wykonania kompleksu wyrobisk górniczych głównego zasilania i odwadniania tego poziomu. Jednym z wyrobisk wchodzących w skład tego kompleksu jest komora pomp głównego odwadniania. Z uwagi na znaczne wymiary przekroju pop[...]
EN Construction of the new mining level 950 m in "Borynia" Coal Mine caused that a new complex of headings of the main supply and drainage system must have been built. Pump Chamber is one of the headings of this complex. Taking into account both the heading section in the breakout which equals about 50[...]
18
51%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 3 393-401
PL Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA jest firmą wywodzącą się z tradycji dawnych Przedsiębiorstw Robót Górniczych, których zadaniem była budowa i rozbudowa kopalń węgla kamiennego. W artykule przedstawiono aktualną strukturę organizacyjną Konsorcjum w aspekcie transformacji[...]
EN The Consortium of Polish enterprises for underground works and shaft sinking Join-stock company is originated from the tradition of the old Companies of Mining Works, which tasks were to build and extend coal mines. In the article, there is presented the actual organizational structure of the Consor[...]
19
51%
Budownictwo i Prawo
2000 R. 4, nr 1 20--21
20
41%
Problemy Jakości
PL Instytucja grupy zakupowej w czasach, kiedy kwestia przewagi konkurencyjnej jest coraz bardziej ważna oraz kiedy nie ma problemów ze sprawną komunikacją, zyskuje na znaczeniu. Celem artykułu jest określenie możliwości doskonalenia w grupie zakupowej. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę gru[...]
EN Institution of purchasing group in times of greater importance of competitive edge and effective communication becomes increasingly important. The aim of this article is to identify the possibilities of improvement in purchasing group. This paper contains the brief characteristics of purchasing grou[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last