Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konserwanty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Powszechne jest przekonanie, że to, co naturalne, jest dobre i bezpieczne' dlatego najbardziej poszukiwane i cenione są dodatki do żywności pochodzące z naturalnych źródeł. Aromaty, barwniki i konserwanty są popularnymi dodatkami, często stosowanymi W postaci związków syntetycznych. Aromaty syntetyc[...]
EN The most worthy are natural food additives because of a widely spread belief that attribute "natural" implies "good quality" and "safe". Flavours, preservatives and pigments are common additives, often used as synthetic compounds. Synthetic "nature identical "flavors are cheap, easy to obtain and us[...]
2
88%
Problemy Inżynierii Rolniczej
1998 R. 6, nr 1 109-120
PL Przedstawiono próbę oceny równomierności wymieszania ciekłego konserwantu z zielonką w procesie jej zbioru sieczkarnią zbierającą uwzględniającą kompleksowo wpływ głównych czynników, dla przyjętych kryteriów i założeń. Określono zależności pomiędzy głównymi czynnikami - zmienne niezależne (miejsce d[...]
EN Paper present an attempt to evaluating the unifornity of mixing liquid preservative with green crop being harvested by a forage harvester (field chopper). The effect of main factors was considered in complex according to assumed criteria. Interrelationships were determined among the main factors - i[...]
3
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 2 19-21
PL Dodatki do żywności, stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zasadzie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Dane dotyczące rodzajów dozwolonych w Polsce dodatków do żywności ustala Ministerstwo Zdrowia, wymieniając rodzaj, dobór do konkretnego surowca lub produktu oraz wielkość aplikacji ADI[...]
EN Food additives are not threat to health if they are used according to valid law. Data of permissible in Poland food additives are established by the Ministry of Health. The Ministry determines in appropriate laws (Dz. U. RP) a kind, selection for a given material or product and applied amount, ADI ([...]
4
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 2 16-18
PL Przedstawiono metody aplikacji konserwantów do wilgotnego siana oraz rozwiązania techniczne aplikatorów. Przeprowadzono badania z użyciem preparatu mikrobiologicznego, z którego wynika, ie w przypadku aplikacji preparatu Inocitlant 1155 do wilgotnego siana najniższe straty preparatu w ilości 4,6% wy[...]
5
75%
Ekonomia i Środowisko
2006 nr 1 213--224
PL W każdej żywności oprócz naturalnych składników chemicznych, jak białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy znajduje się szereg innych substancji, które dodawane są do niej w sposób zamierzony lub przedostają się w sposób niezamierzony w trakcie procesów technologicznych lub ze środowiska. Zanim rozwin[...]
EN The safe food means food containing only natural substances, without any additional compounds. Regrettably, the mass production of food involves use of various additives. The largest part of substances intentionally added to foodstuffs does not present any risk to human health. Only persons sufferin[...]
6
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 8 1320--1324
PL Opracowano metodę ekstrakcji oraz wyznaczono stabilność krótko- i długoterminową czterech pochodnych (E)-azastilbenu. Pochodne te mogą być stosowane jako związki konserwujące, środki odkażające lub dezynfekujące. Badania przeprowadzono z udziałem ścieków, wody destylowanej i wody powierzchniowej. Pr[...]
EN Four substituted stilbazolium halides were studied for stability in aq. mediums (distd. water, surface water, sewage) and recovered by solid-liq. extn. chromatog. on 4 solid phases. The av. decrease in the stability of the tested compds. after 12 months was about 30%. The highest recovering degree ([...]
7
63%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono charakterystykę najważniejszych substancji konserwujących żywność z uwzględnieniem ich właściwości fizyko-chemicznych, antyseptycznych i toksykologicznych oraz kierunków praktycznego zastosowania w przemyśle, zgodnie z wymogami polskie. go prawa żywnościowego i dyrektyw Unii Europejski[...]
EN The paper presents the most important food preservatives in respect to their physico-chemical, antiseptic and toxic properties. Moreover, the use of food preservatives in industry according to Polish food law and UE directives was discussed. It was shown that the most important property of the food [...]
8
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2016 T. 4 87--108
PL Preparaty kosmetyczne zawierające wodę i związki organiczne są szczególnie narażone na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Zastosowanie konserwantów w produktach kosmetycznych pozwala na znacznie dłuższe ich przechowywanie. W przemysłowej produkcji kosmetyków, zastosowanie substancji mających właściw[...]
EN Cosmetic preparations containing water and organic compounds are particularly exposed to microbial contamination. The use of preservatives in cosmetic products enables their much longer storage period. In the industrial production of cosmetics, the use of substances having preservative properties is[...]
9
63%
Polimery
2019 T. 64, nr 5 327--332
PL Otrzymano sfery z proleku chlorofenezyny (CF) i polilaktydu (PLA), polikaprolaktonu (PCL) lub ich kopolimeru, a także sfery hybrydowe z substancją aktywną dodatkowo rozproszoną w matrycy proleku. W celu sprawdzenia, czy aktywność CF została zachowana, zbadano właściwości antymikrobiologiczne wszystk[...]
EN Spheres of prodrug of polylactide (PLA) or polycaprolactone (PCL) or a copolymer thereof with chlorphenesin (CF) were obtained. Furthermore spheres with an active substance additionally dispersed in the prodrug matrix – hybrid spheres – were prepared. The antimicrobial properties of the prodrug form[...]
10
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Przedmiotem badań była analiza zawartości kwasu benzśsowego oraz kwasu sorbowego w wybranych napojach i produktach owocowo-warzywnych. Oznaczono zawartość tych konserwantów w 34 artykułach żywnościowych: ketchupach, napojach gazowanych i niegazowanych oraz zaprawach do napojów. W tym celu dobrano wa[...]
EN The aim of this work was the analysis of benzoic acid and sorbic acid content in selected beverages and processed fruit and vegetable products. The analyses of these preservatives in 34 different food products (ketchups, carbonated and non-carbonated beverages, beverage concentrates) were performed.[...]
11
51%
Proceedings of ECOpole
PL Przedmiotem badań była analiza zawartości kwasu benzoesowego oraz kwasu sorbowego w wybranych napojach i produktach owocowo-warzywnych. Oznaczono zawartość tych konserwantów w 34 artykułach żywnościowych: ketchupach, napojach gazowanych i niegazowanych oraz zaprawach do napojów. W tym celu dobrano w[...]
EN The aim of this work was the determination of benzoic acid and sorbic acid contents in selected beverages and processed fruit and vegetable products. The analyses of these preservatives in 34 different food products (ketchups, carbonated and non-carbonated beverages, beverage concentrates) were perf[...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
2002 R. 6, nr 6 273--284
PL Preparat aplikowano do siana znajdującego się nad podbieraczem prasy zwijającej przy użyciu aplikatora zamontowanego na prasie. Ocenę jakości siana przeprowadzono w wyniku analizy chemicznej próbek siana. Oznaczono suchą masę, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy i włókno surowe. Następnie o[...]
EN The paper presents evaluation of the quality of moist straw gathered with wrapping press with addition of microbiological preparation Pioneer Inoculant 1155. The preparation was applied for straw being under a gatherer of wrapping press by the usage of applicator installed on the press. Evaluation o[...]
13
45%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
2014 T. 2 49-67
PL Cel. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób pierwiastki chemiczne w postaci metali ciężkich występujące w kosmetykach oddziaływają na skórę i urodę ciała. W tym celu przeprowadzono badania oparte na ankiecie własnej konstrukcji, w której udział wzięły panie w różnych przedziałach wi[...]
EN The choice of cosmetics is influenced by many factors. Of these, particular importance is its chemical composition which, in order to meet the skin is expected to work. Today, more and more companies are cosmetic and pharmaceutical uses in his preparations not only natural ingredients, but many synt[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last