Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 301
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konserwacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 11 476-479
EN Suggestions to introduce proper and modern exploitation of water supply connections subsystems in water supply companies. Organizational activities at project, executive and exploitation stages.
2
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 427-436
3
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 404-414
4
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 390-403
PL Od kilku lat w Pałacu Wilanowskim i jego otoczeniu są prowadzone na dużą skalę prace konserwatorskie i restauracyjne. Zadania konserwatorskie podjęte na elewacji Pałacu, ścianie oporowej i wnętrzach Pałacu były pilnie potrzebne, uwzględniając zły stan zachowania Pałacu i długoterminowe plany pełnego[...]
EN Large-scale conservation and restoration work hasbeen in progress for several years in the Wilanów Palace and its surroundings. The conservation tasks undertaken on the Palace facades, the retaining wall and the Palace interiors were badly needed, given the Palace's poor state of preservation a[...]
5
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 415-426
PL W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie architekturą okresu międzywojennego w Polsce. Jednakże daje się zaobserwować powszechne niszczenie charakterystycznych, identyfikujących ją elementów wystroju i kształtu architektonicznego.Spowodowane jest to głównie brakiem wiedzy na temat jej kul[...]
EN In last years in Poland we may observe a great interest in the architecture of the interwar era. However, there may be noticed a widespread destruction of typical architectural elements and details that identify this architecture. It is mostly caused by lack of knowledge of its cultural importance i[...]
6
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 437-444
PL W pracy opisano problemy związane z konserwatorskim remontem elewacji kościoła Mariackiego w Katowicach. Po blisko 140 latach od wybudowania obiekt doczekał się kompleksowej renowacji. Prace podzielono na kilka części: wymieniono pokrycie dachu i wzmocniono konstrukcję drewnianej więźby dachowej, oc[...]
EN In the paper the problematic issues of conservatory rebuilding of the elevation of the Mariacki Church, which is located in Katowice, were presented. After almost 140 years since the church had been built, the complex conservatory rebuilding of the elevation was carried out. The works were divided i[...]
7
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2013 R. 81, nr 7 30--33
PL W Polsce eksploatowanych jest powyżej 250 tys. transformatorów rozdzielczych. W zakładach dystrybucyjnych energii elektrycznej pracuje ich ok. 240 tys., zaś w zakładach i przedsiębiorstwach prywatnych - kilkanaście tys. Zakres mocy transformatorów dystrybucyjnych stosowanych w Polsce wynosi od 25 kV[...]
8
80%
Świat Szkła
PL Restauracja i konserwacja witraży zabytkowych wymaga dużego nakładu czasu, pracy, materiałów, a przede wszystkim kompetencji zawodowych. Związana jest więc oczywiście z niemałymi kosztami i trudnościami w poszukiwaniu różnorodnych źródeł finansowania ze strony instytucji państwowych i prywatnych. St[...]
9
80%
Świat Szkła
2003 nr 4 [63] 31-33
PL W trakcie seminarium towarzyszącego wystawie "Francuski witraż współczesny", które odbyło się w Krakowie w październiku 2002 r., Dominique Duchemin-Rousvoal zaprezentowała kilka przykładów prac konserwatorskich zrealizowanych w kierowanej przez nią paryskiej pracowni witraży. Atelier Duchemin wykonu[...]
10
80%
Świat Szkła
2003 nr 6 [65] 52-56
PL Konserwatorzy witraży zabytkowych powinni stale brać pod uwagę kontekst historyczny, techniczny i estetyczny dzieła. Różnego typu decyzje podejmowane w trakcie prac restauratorskich związane są z zasadą zachowania i rewaloryzacji zabytkowych partii dzieła witrażowego. Niezbędne jest także uwzględnie[...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rewaloryzacje zespołów parkowo-pałacowych, parkowo-zamkowych założeń dworskich czy folwarcznych należą do najbardziej kompleksowych działań konserwatorskich. Zespoły rezydencjonalne, bo tak najogólniej można nazwać przedstawiane wyżej obiekty architektoniczne, składają się często z kilku lub kilkuna[...]
EN Conversations of historical monuments, such as palaces, castles and courts are specific challenges for those who carry out them. Standard and universal solutions often cannot be applied because of many problems that appear here. Therefore similar, common experiences for some groups of objects, are v[...]
12
80%
Świat Szkła
PL Konserwacja zabytkowych witraży niesie ze sobą konieczność precyzyjnej diagnozy zniszczeń i wybrania optymalnej metody napraw. Prawie zawsze pojawia się problem uzupełnień, czyli: a) odtworzenie warstwy malarskiej, b) uzupełnienie ubytków w pojedynczych szkłach, c) uzupełnienia ubytków w kwaterach w[...]
13
80%
Świat Szkła
2000 nr 4 [32] 21-24
PL Okucie w oknie to łącznik konstrukcyjnych elementów ruchomych okna, decydujący o jego funkcjonalności oraz współodpowiedzialny za bezpieczeństwo eksploatacji oraz wymaganą szczelność na przeciekanie wody opadowej i na infiltrację powietrza.
14
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 224-233
15
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Krypta św. Leonarda z katedry wawelskiej stanowi jeden z najważniejszych zabytków rodzimej architektury romańskiej. Niniejszy artykuł omawia pełny zakres wykonanych prac konserwatorskich przy murach, kolumnach, sklepieniu krzyżowym i sarkofagach. Podaje informacje dotyczące historii obiektu, technik[...]
EN St. Leonard Crypt (1142) constitutes the finest example of the roman sacral interior in Poland. From 1938 there have not been conducted any serious conservation works within the object despite the current prophylactic needed for the interior usage as the part of tourist route and for sacral function[...]
16
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 11 16-17
17
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Głównym zadaniem konserwatorów dzieł sztuki i obiektów zabytkowych jest oszacowanie i analiza uszkodzeń (aktualny stan obiektu), restauracja obiektu (np. proces oczyszczania) oraz zabezpieczenie dzieła sztuki przed dalszą jego degradacją. Jedną z metod fizycznych, która staje się coraz bardziej popu[...]
EN The main tasks of conservators of artworks and monuments are the estimation and analysis of damages (present condition), object conservation (clearing process), and the protection of an object against further degradation. One of the physical methods that is becoming more and more popular for dirt re[...]
18
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 7 29-31
EN Silk has been known as a textile fibre for about 4.000 years. It is still synonymous with luxury, beauty and elegance. This paper presents a new silk's application possibility. A non-conventional pulping method was developed to obtain a pulp from silk fibroin-linters mixture. The pulp could be used [...]
19
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W praktyce chłodniczej często występuje konieczność wypłukania instalacji ziębniczej ze starego oleju i usunięcie zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono przykłady, kiedy zabieg taki należy przeprowadzić. Podczas wymiany wycofywanych z użycia czynników ziębniczych niszczących warstwę ozonową R12, R13,[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 55-61
PL Właściwe przeprowadzenie konserwacji zabytku kamiennego wymaga zgromadzenia dostępnych danych o tym zabytku w sposób syntetyczny i jednolity. Dane takie umożliwiają porównanie stanu zachowania zabytku w różnych okresach użytkowania z uwzględnieniem wykonywanych zabiegów konserwatorskich i ich skutec[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last