Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencyjność przedsiębiorstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2005 nr 1(8) 38-39
2
63%
Przegląd Komunalny
2005 nr 6 57-57
PL Z pomocy finansowej Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (SPO WKP) na dostosowanie firm do wymogów ochrony środowiska może korzystać większość podmiotów gospodarczych. Bez znaczenia jest ich wielkość oraz forma własności, chociaż preferowane są firmy małe i śre[...]
3
63%
Logistyka
2004 nr 3 12-16
PL Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji (IRWiK) od trzech lat - na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (dawniej Ministerstwo Gospodarki) systematycznie prowadzi badania nad warunkami współpracy dostawców z różnymi grupami przedsiębiorstw handlowych, zróżnicowanymi pod wzgl[...]
4
51%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 11 684-684
5
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 197-212
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty kształtowania przewagi konkurencyjnej w warunkach koncentracji sektora na przykładzie branży mleczarskiej, posiadającej szczególne znaczenie dla rozwoju północno-wschodniego regionu kraju. Procesy globalizacji gospodarki mają coraz silniejszy wpływ na polski [...]
EN The article presents chosen aspects of competitive advantage of dairy industry in Poland. Some analysis has been made also to point possible results of changes to competitive position of polish dairy industry. This firms needs to bear the expenses to keep pace with changes in UE. They have to make s[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 229-240
PL Zmian zachodzących we współczesnym otoczeniu gospodarczym nie sposób zliczyć ani tym bardziej przewidzieć. Turbulentność tego otoczenia powoduje, że konieczne staje się wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw - stosowanie nowoczesnych metod, szukanie innowacyjnych rozwiązań podnoszących [...]
EN It is almost impossible to count and what is more to predict all the changes taking place in the contemporary economic milieu. Changeability of the very sphere causes the situation in which implementing modifications in the functioning of the company becomes indispensable: utilizing modern methods, [...]
7
51%
Problemy Ekonomiki Transportu
2004 nr 2 35-46
EN The development of international economic cooperation, which is connected with the globalization of the marketplace, leads to bigger exposure to competition from enterprises operating in the same market sector. This paper aims to analyze key factors in gaining competitive advantage. It particularly [...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 7 5-17
PL W artykule podkreślono znaczenie "innowacyjności" jako atrybutu konkurencyjności. Przedstawiono podstawowe definicje pojęcia "innowacja" oraz wskazano na występujące w literaturze różne interpretacje tego pojęcia. Omówiono podział procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie oraz podstawowe pojęcia st[...]
EN The meaning of "innovation" as an attribute of competitivennes has been stressed. The definitions of "innovation" and their interpretations in the professional literature have been described. The Author discussed the classification of innovation procedures in business and set out the ground terms us[...]
9
51%
Logistyka
2015 nr 3 5827--5832
PL Artykuł podejmuje problem związany z określeniem roli, jaką odgrywają klienci rynku TSL w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne. Celem artykułu jest próba dokonania klasyfikacji klientów rynku TSL ze względu na ich postawę wobec inicjowania innowacji wdrażanych przez[...]
EN The paper deals with the problem of assessing the role played by the TSL sector’s clients in the growth of innovation among logistics service providers. The main goal of the paper is to make an attempt to classify the TSL sector’s clients with respect to their attitude to initiating innovation intro[...]
10
51%
Logistyka
2015 nr 2 1212--1220, CD2
PL W artykule, na podstawie wyników badań prowadzonych w krajach członkowskich UE, omówiono w jakim zakresie polskie przedsiębiorstwa wykorzystują w prowadzonych przez siebie działaniach marketingowych nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne i jak to przekłada się na ich konkurencyjność na [...]
EN In this article, based on the results of the research conducted in the UE Member States, it is discussed to what extent Polish companies use modern information and communication technologies in their marketing activities and how that works converts into their competitiveness against other UE Member [...]
11
51%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 8 12, 13--14
PL Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) stanowi instrument finansowania. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1287/2013 z dnia 11 gr[...]
12
44%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono problematykę wpływu jakości infrastruktury drogowej na wyniki rentowności eksploatacji pojazdów członowych (zestawów naczepowych) w Polsce i w Niemczech oraz wynikające z tego różnice wydajności w pracy przywozowej tożsamych środków transportowych do przewozu identycznych ładun[...]
EN The elaboration presents the problems connected to the impact of the quality of transport infrastructure on the results of the viability of operating semi-trailer sets in Poland and Germany, and the resulting differences in transport labor productivity of identical equipment to transport the same ca[...]
13
44%
Management
2002 Vol. 6, no 2 291-301
PL W artykule omówiono istotę konkurencji i konkurencyjności. Zaprezentowano determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw. Określono, jakie czynniki mogą wpływać na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego województwa lubuskiego. Ustalono, że największymi konkurentami badanych [...]
EN The essence of competition and competitiveness was described in the article. One has showed determinants of the company competitiveness. One has characterised factors which influence on improvement of competitiveness of the dairy industry in lubuskie province. The author has established that the lar[...]
14
44%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 61 49--60
PL Przedmiotem publikacji jest analiza korzyści i kosztów wynikających z wdrożenia unijnego systemu ekozarządzania i audytu w polskich przedsiębiorstwach. W artykule zamieszczono informacje dotyczące funkcjonowania EMAS w Polsce, przesłanki ekologicznego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem oraz [...]
EN The subject of the publication is to analyze the costs and benefits of the implementation of the Eco-Management and Audit Scheme in Polish enterprises. The article contains information about the operation of EMAS in Poland, grounds for an ecological approach to business management, and the conclusio[...]
15
38%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Jednym z priorytetów europejskie, zawartej w dokumentach White Paper (2001), Keep Europe Moving (2006), Logistics: Keep Freight Moving (2007), Greening Transport (2008), Maritime Transport Strategy 2018 (2009) oraz Future of transport (2009) polityki transportowej jest zmniejszenie kongestii ruchu p[...]
EN Reduction of congestion, through usage of alternative to road modes of transport, is one of the priorities of European transport Policy publish in such documents as: White Paper (2001), Keep Europe Moving (2006), Logistics: Keep Freight Moving (2007), Greening Transport (2008), Maritime Transport St[...]
16
38%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 213-225
PL W każdej gospodarce narodowej państwo jest jednym z największych podmiotów gospodarczych uczestniczących w wymianie dóbr i usług. Zamówienia sektora publicznego mają wpływ na rozwój przedsiębiorstw, a także konkurencyjność gospodarki danego państwa na arenie międzynarodowej. Szczególnego jednak znac[...]
EN In each market economy, country is one of the biggest transactors which participates in the exchange of interests and services. Commissions of public enterprises not only have an influence on the development of the company but also competitiveness of the economy of the country on the arena of intern[...]
17
38%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 85-104
PL Strategia lizbońska jest zbiorem strategicznych wytycznych dla krajów Unii Europejskiej. Może ona i powinna mieć znaczący wpływ na konkurencyjność zarówno gospodarek, jak i indywidualnych przedsiębiorców. Jest to jeden z zasadniczych celów, oprócz stymulowania wzrostu nieograniczającego aspiracje ro[...]
EN The Lisbon strategy is the set of strategic guidelines for the European Union Member States. It should have an important impact on competitiveness of economies, and individual entrepreneurs. It is one of the main goals, besides the sustainable growth with accepting the future generation aspirations,[...]
18
38%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 251-265
PL Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania niezbędnych działań firm w celu tworzenia więzi marketingowych z młodymi konsumentami i kształtowania ich lojalnych postaw wobec firmy. Zdobycie lojalności młodych to istotne wyzwanie stojące przed polskimi firmami, to warunek rozwoju i przetrwania na[...]
EN The aim of this article is an attempt to show essential activities of any enterprise both to create marketing bonds with young consumers and to shape their loyal attitude towards the company. Getting such a loyalty seems to be a challenge for Polish enterprises, as it seems to be a crucial survival [...]
19
38%
Logistyka
2013 nr 2 31--33
PL Artykuł przedstawia wiązkę problemów związanych z wpływem logistyki zwrotnej na konkurencyjność przedsiębiorstw. Wskazano na główne obszary wiążące się ściśle z logistyką zwrotną, takie jak: ekonomia zrównoważonego rozwoju, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zarządzanie strategiczne. W czasach [...]
EN This article presents duster of problems related with influence of reverse logistics on competitiveness of the firms. In times when depreciation of factor of escalation of basie competitiveness for example qulity, price, and time of supply there is new source of achievement of competitive superiorit[...]
20
38%
Problemy Jakości
PL Złożenie wniosku o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, w 1994 r., uruchomiło proces intensywnych przygotowań do członkostwa w tej organizacji. Dla polskich przedsiębiorstw perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej oznacza wiele korzyści, do których należą: swoboda przepływu towarów i usług,[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last