Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 227
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2000 nr 1 2-7
PL Przedstawiono teorię działania firm w warunkach konkurencji rynkowej. Pokazano, w jaki sposób wprowadzenie konkurencji do sektora energetycznego może wpłynąć na ceny zakupu i sprzedaży energii przez spółki dystrybucyjne. Sformułowane zależności matematyczne mogą być również wykorzystane, przy określ[...]
EN Competition of companies is a typical feature of free market economy. True is also a contrary statement: lack of free market causes lack of competition, which means that free market and competition are mutually connected and that one does not exit without the other. The most importent criterion for [...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 3 110-119
PL Scharakteryzowano podstawowe zaburzenia pracy systemu elektroenergetycznego oraz wtaściwości i parametry jakościowe energii elektrycznej. Omówiono jakość i rynek wewnętrzny energii elektrycznej w UE, kodeksy sieciowe, standardy i normy. Przedstawiono standardy i normy d!a jakości energii elektryczne[...]
EN Major disturbances of operation of an electric power system; properties and quaiity parameters of electric energy. QuaHty and internal market of electric energy in the European Union, network codes and standards. Standards rotating to the quality of electric energy in Poland contained in the Power L[...]
3
100%
Problemy Jakości
PL Perspektywa nieodległej akcesji do Unii Europejskiej skłania do głębszej refleksji nad zagadnieniem konkurowania. Rozważono różne ujęcia konkurowania oraz zjawiska występujące na współczesnych rynkach.
4
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 5 22-24
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2004 nr 4 19-21
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia teorii jakości, wskazując jednocześnie na relacje pomiędzy produktem i jego jakością a potrzebami konsumentów (podróżnych) oraz ich postrzeganiem oferowanych produktów (usług transportowych).
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto rozważania dotyczące zasad kształtowania wzorca jakości jako elementu strategii marketingowej nowoczesnego przedsiębiorstwa transportowego. Jest to nawiązanie do publikacji z numeru 6/2000 miesięcznika Autobusy pod tytułem "Jakość usług jako instrument konkurencji na rynku przewoz[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Transformacja tradycyjnych przedsiębiorstw infrastrukturalnych w gospodarce, przejawiająca się liberalizacją i prywatyzacją monopolistycznych, zintegrowanych pionowo struktur, wyzwoliła mechanizmy konkurencji, zmieniające podstawy funkcjonowania również uczestników nowego rynku energii elektrycznej.[...]
EN In the process of transformation the electric power industry will become an increasingly competitive market place with price competition, price volatility and corresponding market risk. Active cash or spot markets and derivative markets will emerge as standard models of competitive power sector. In [...]
9
80%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 10 607--611
PL Zarządzający przedsiębiorstwem mają świadomość, że na sukcesy przedsiębiorstwa, bądź ich porażki, pracują ludzie zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie, a wiedza, doświadczenie i intuicja stanową najważniejsze kapitał, którym należy zarządzać. Wzrost globalizacji i narastająca konkurencja jako konsekwe[...]
EN Those managing a company are aware that people employed in this company are all working for the success of a company, or its failure, and the knowledge, experience and intuition constitute the most important asset that must be managed. The expansion of globalization and growing competition as a cons[...]
10
80%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 38--39
PL Zgodnie z systemem gospodarowania odpadami, gminy są zobowiązane do organizacji przetargów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. W tym kontekście niezwykle ważne jest, aby przetargi były organizowane w sposób zapewniający maksymalizację korzyści wynikających z konkurencyjnych procedur.
11
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL W artykule omówione zostały źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT. Autorka wskazała istotne determinanty, które w bezpośredni sposób wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej. Szczególną uwagę skupiono na: atrakcyjności oferowanych produktów i us[...]
EN In the paper the sources of competitive advantage of companies, in particular the IT branch, were discussed. The author found the determinants that directly affect the competitive advantage. In particular an attention has been focused on: the attractiveness of products and services, logistics custom[...]
12
80%
Problemy Jakości
EN The article presents the essence, structure, levels of competitiveness and relationships among competitors: competition, coopetition, coexistence and cooperation. The competitiveness of Polish enterprises in light of report WEF and IMD is rather low. However, consequent improvement observed in scope[...]
13
80%
Przemysł Spożywczy
PL Wiele młynów w Polsce, a także w krajach Unii Europejskiej nie może sprostać konkurencji na rynku, przez co ich liczba znacznie się zmniejsza. W latach 1960-1980 liczba młynów w Niemczech, Austrii, Francji zmniejszyła się trzykrotnie, a w latach 1980-1985 ponad czterokrotnie.
14
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 69-73
PL W tym roku przypada 20. rocznica utworzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który do 1996 r. funkcjonował pod nazwą "Urząd Antymonopolowy". Na przestrzeni minionych lat wiele razy przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu było funkcjonowanie rynku komunalnego. Sprawy[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 88-91
PL Rynek energetyczny można podzielić zasadniczo na trzy podstawowe podsektory, a mianowicie: elektroenergetykę, gazownictwo oraz energetykę cieplną. Z uwagi na zakres tematyczny artykułu należy zaznaczyć, iż jedynie rynek energii cieplnej ma wymiar ściśle lokalny, gdzie obecne są przedsiębiorstwa komu[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 76-79
PL Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów oraz czynione nakłady finansowe, transport zbiorowy w Polsce to w dużej mierze transport o charakterze lokalnym, organizowany przede wszystkim na szczeblu gminnym. Artykuł 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, iż kwestia zapewnienia [...]
17
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2007 nr 4 2-4
PL Minął 1 lipca 2007 r.; mamy więc za sobą symboliczną datę pełnego otwarcia rynku. Pozornie nic wielkiego się nie stało, co skłania sceptyków do zadawania pytania „po co to było robić?”. Czy mimo wielu zmian wszystko pozostanie po staremu? Wyodrębnienie operatorów ze spółek dystrybucyjnych jest przed[...]
18
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 1 2-8
PL Przygotowując się w Urzędzie do wdrożenia nadzoru regulatora nad zasadami zarządzania ograniczeniami sieciowymi oraz bilansowania przesyłowych sieci gazu ziemnego warto zaprezentować doświadczenia rynku brytyjskiego, który należy obecnie do najbardziej liberalnych. Powszechne stosowanie zasady TPA [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 1 185-196
PL Artykuł przedstawia metodę pozwalającą przedsiębiorstwom na znalezienie nisz rynkowych wolnych od konkurentów. W wielu sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy rynek jest stary lub wolno rosnący prezentowana metoda może okazać się znacznie skuteczniejsza od bezpośredniej konkurencji. W podobnej sytuacji k[...]
EN The article presents a method, which allows a company to find a market space free from competition. In many situations (when the market is old or is growing slowly) this method can be a better one than competing head to head. In such a situation the key to solve this problem is to create a product b[...]
20
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 8 16-16
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last