Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koniunktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 2 30--31
2
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
3
86%
Management
PL Celem artykułu jest próba prognozowania rozwoju gospodarczego wyrażanego poprzez PKB, za pomocą wskaźników jakościowych (uzyskanych z badań metodą testu koniunktury) charakteryzujących koniunkturę w jednym z podstawowych składowych pośrednictwa finansowego - sektorze ubezpieczeń. Istotną kwestią w t[...]
EN The aim of the article is to attempt the forecasts of economic development expressed through quantitative indicator - GDP, with the use of qualitative indicators (obtained in business tendency surveys - BTS) which characterize business tendency in one of the basic components of financial services - [...]
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1239-1244
PL W artykule przedstawiono wyniki badań koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce. Badania te, prowadzone od 1997 r. w Instytucie Transportu Samochodowego, bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych w odstępach kwartalnych do przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynaro[...]
EN This paper provides some results of business survey in road freight transport in Poland. These studies, conducted since 1997 at Motor Transport Institute, base on quarterly data obtained from questionnaires distributed among selected national and international transport firms. The results provide in[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 7--19
PL [...]Celem artykułu jest charakterystyka metodyki badań koniunktury w towarowym transporcie samochodowym, jak również prezentacja syntetycznych wyników i analiza zmian w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Artykuł podsumowuje rezultaty badań, szczególnie tych odnoszących się do s[...]
EN Studies of the economic situation in the heavy goods road transport are being conducted at the Motor Transport Institute since 1997. They are aimed at systematic monitoring of the situation in the transport sector, as well as obtaining information regarding anticipated changes in this situation in t[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2001 z. 3 411-427
PL Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych Polska buduje gospodarkę rynkową, co zazwyczaj określane jest jako proces transformacji. Gospodarka rynkowa w sposób oczywisty generuje cykle koniunkturalne. Autorka twierdzi, że te cykle mają znaczący wpływ na szybkość i zakres transformacji.
EN Since early 90-ies Poland has started with building market economy, what is usually named as transformation process. The market economy obviously emerges business cycles. The author argues that the cycles have significant impact both on the speed and the scope of transformation.
7
86%
Transport Samochodowy
2011 z. 1 5--13
PL W artykule podsumowano wyniki badań koniunktury w transporcie samochodowym w kolejnych kwartałach 2010 r. Sformułowano prognozy podstawowych wskaźników na kolejny rok.
EN This paper summarizes the results of analysis of business activity in road transport in 2010. It also includes the forecasts of some business activity indicators.
8
86%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2008 nr 10 23--26
9
86%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 3 27--29
10
86%
Transport Samochodowy
2010 z. 1 5--14
PL W artykule podsumowano wyniki badań koniunktury w transporcie w kolejnych kwartałach 2009 r. Sformułowano prognozy podstawowych wskaźników na kolejny rok.
EN This paper summarizes the results of analysis of economic activity in transport in 2009. It also includes the forecasts of some business activity indicators.
11
86%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 7 7--11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce oraz prognozy w zakresie przewozów ładunków dla okresu 2017-2018. Badania koniunktury, prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS), bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych w odstęp[...]
EN This paper presents the results of business climate surveys in Poland for truck transport and forecasts for freight transport for the period 2017-2018. Business survey conducted at the Institute of Automotive Transport (ITS) is based on data collected from quarterly questionnaires sent to companies [...]
12
86%
Przegląd Komunikacyjny
PL Cele i zakres prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego badań koniunktury w przewozach ładunków transportem drogowym. Zmiany w strukturze polskich firm transportu ciężarowego według liczby posiadanych pojazdów. Struktura własnościowa przedsiębiorstw. Kondycja ekonomiczno-finansowa. Barier[...]
EN The scope as well as the objectives of the researches over the economic situation in the freight transports by road transport carried out by the Motor Transport Institute. Changes in the structure of the Polish heavily-loaded transport firms according to the number of the vehicles possessed. The pro[...]
13
86%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2014 nr 8 23--28
PL W pracy przytoczono szereg własności wahań cyklicznych wielkości charakteryzujących rynek samochodowych przewozów ładunków w Polsce. Wyznaczono punkty zwrotne cykli i zbadano ich relacje z cyklami referencyjnymi, którymi są wahania PKB, importu oraz eksportu.
EN This paper contains some information about the basic properties of cyclical fluctuations of business activity indicators of freight car market in Poland, especially locations of turning points and their relationship with the reference cycles (GDP, value added of transport sector, import and export).
14
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne
2007 Z. 3 302--308
PL Budownictwo odgrywa istotną rolę w gospodarce każdego kraju. Według niektórych specjalistów to najczulszy sektor gospodarki reagujący na czynniki makroekonomiczne szybciej niż inne branże. Dlatego koniunktura w budownictwie w ostatnim dziesięcioleciu podlegała znacznym wahaniom. W artykule starano s[...]
EN The author of the article presents changes of economic situation in the building trade in Poland within the years 1996-2006 as well as the reasons of these changes. The forecasting concerning the Polish building trade up to the year 2010 resulting from the National Plan for Development in the years [...]
15
86%
Logistyka
2014 nr 3 222--230
PL W artykule przedstawiono wyniki badań koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym w Polsce. Badania te, prowadzone od 1997 r. w Instytucie Transportu Samochodowego, bazują na danych pozyskiwanych z ankiet rozsyłanych w odstępach kwartalnych do przedsiębiorstw realizujących krajowe i międzynaro[...]
EN This paper provides some results of business survey in road freight transport in Poland. These studies, conducted since 1997 at Motor Transport Institute, base on quarterly data obtained from questionnaires distributed among selected national and international transport firms. The results provide in[...]
16
86%
Logistyka
2014 nr 3 231--237
PL Celem pracy jest prezentacja prognoz stanu koniunktury w transporcie samochodowym w Polsce. Wyniki odnoszą się do wybranych charakterystyk transportu samochodowego i obejmują zarówno wielkości przewozów i pracy przewozowej, jak i jakościowe - „miękkie” zmienne pozyskane z prowadzonych metodą testu b[...]
EN The aim of the study is to present the forecasts of economic situation in the road transport in Poland. The results refer to specific characteristics of the road transport especially the volume of haulage and haulage work, as well as, „soft " variables derived from the surveys conducted in Motor Tra[...]
17
72%
Transport Samochodowy
2012 z. 3 7--15
PL W artykule podsumowano wyniki badań koniunktury w transporcie samochodowym w kolejnych kwartałach 2011 r. Sformułowano prognozy podstawowych wskaźników na kolejne 2 lata.
EN This paper summarizes the results of analysis of business activity in road transport in 2011. It also includes the forecasts of some business activity indicators.
18
72%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 5 92-93
PL Ogólny klimat koniunktury w budownictwie jest obecnie oceniany bardziej optymistycznie niż w poprzednich miesiącach, a przedsiębiorcy zauważają mniejsze ograniczenia portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. We wszystkich działach budownictwa wystąpił wzrost poziomu produkcji i wyniósł 19,[...]
19
72%
Transport Samochodowy
2015 z. 2 5--10
PL W artykule podsumowano wyniki badań koniunktury w transporcie samochodowym w kolejnych kwartałach 2014 r. Oceny aktywności firm transportowych dokonano na podstawie analizy wskaźników koniunktury w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz wskaźnika kondycji ekonomicznej. Sformułowano prognozy pod[...]
EN This paper summarizes the results of analysis of business activity in road transport in 2014. Evaluations of the activities of transport companies were based on the analysis of economic indicators in the national and international transport and the economic condition index. The key indicators foreca[...]
20
72%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 21--28
PL [...] Badania koniunktury polegają na rejestrowaniu zmian poszczególnych czynników, ich przetwarzaniu i analizie, szczególnie w odniesieniu do poziomu lub stopnia ich występowania, co pozwala na określanie przyczyn i przebiegu wahań koniunkturalnych. Długookresowe i cyklicznie przeprowadzane badania[...]
EN Studies on business activity in freight transport in Poland have been made in Motor Transport Institute since 1997. The main objective of these studies is to obtain information about current situation in transport and short-time forecasts. The paper summarizes the results of survey studies (especial[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last