Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kongestia transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 19 51--64
PL Współcześnie już ponad połowa światowej populacji (52,1%) mieszka w miastach. W Europie wskaźnik urbanizacji jest dużo wyższy – w 2011 r. wyniósł on średnio 72,9%, choć w takich krajach jak Belgia czy Francja sięgnął on odpowiednio aż 97,5% oraz 85,8%, natomiast w Polsce zaledwie 60,9% i nadal (od p[...]
EN The future belongs to cities. The truth is that cities have always been acting an essential role in social, economic, cultural and political development. But only in 2009 the number of people living in cities exceeded the half of the world’s population and it is still growing rapidly (in 2011 it was[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 5386--5394
PL Artykuł porusza problematykę kongestii transportowej w miastach i możliwości oddziaływania na jej poziom przez zastosowanie odpowiednich instrumentów. W pierwszej części artykułu odniesiono się do teoretycznych aspektów kongestii transportowej, przedstawiono jej rodzaje i główne przyczyny występowan[...]
EN The article discusses the problem of transport congestion in cities and possibilities to influence its level by using appropriate policy instruments. The first part of the article presents the theoretical aspects of transport congestion, its types and the main cause of this phenomenon. The article o[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 4461-4467
PL Na współczesnym etapie rozwoju pasażerskiej komunikacji lotniczej do konkurencyjnych, ekonomicznych uwarunkowań rynkowych zaistniał znaczący problem wzrastającej kongestii w ruchu lotniczym. Tempo tego procesu wymaga podjęcia pilnych i zdecydowanych rozwiązań. Główny wysiłek w tym zakresie podjęli n[...]
EN At the present stage of development of passenger air transport to the competitive economic market conditions joined the growing problem of congestion in air traffic. The pace of this process requires urgent and decisive solutions. The main efforts in this field have made major manufacturers of aircr[...]
4
75%
LogForum
PL Wraz ze wzrostem wielkości produkcji w roku 2010 przewidywany jest w wzrost ilości przepływów towarowych o prawie 95% w stosunku do roku 1992. Progresja ta prowadzi do przeciążenia infrastruktury komunikacyjnej i zjawiska kongestii transportowej. Ta utrudnia przepływy osób i ładunków. Powoduje ogran[...]
EN Along with incrementation of largeness of production in year 2010 its forecasted to incrementation of amount of flow almost about 95% relatively to year 1992. This progression leads congestion of communication infrastructure and phenomena of transport crowded states. It makes difficult flows of pers[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 103--113
PL Planowanie struktury przestrzennej miasta powinno wpływać na przeciwdziałanie zatłoczeniu motoryzacyjnemu. Proces ten powinien brać także pod uwagę zrównoważoną formę zagospodarowania przestrzennego, ale także konieczność dostosowania układu transportu zbiorowego w obszarze. Zarówno forma urbanistyc[...]
EN Spatial planning has a huge impact on reduction of the motorized congestion. This process should provide sustainability in land use planning, but also an improve of transport efficiency and minimize transport needs in areas. All transport and spatial development procedures should be integrated. An a[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1429--1434, CD
PL Celem artykułu jest omówienie aspektów dotyczących implementacji inteligentnych systemów transportowych oraz ich wpływu na efektywność zarządzania ruchem w ujęciu kongestii transportowej. W opracowaniu uwzględniono zakres funkcjonowania inteligentnych systemów transportowych z ukazaniem ich wpływu n[...]
EN The aim of this article is a treatment some dimensions relating to the implementation of intelligent transport systems and their impact on traffic congestion management with a view of transport congestion. The study includes the range of functioning the intelligent transport systems, showing their i[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 439-444
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zatłoczenia szlaków komunikacyjnych w mieście. Przeprowadzono je pod koniec 2011 roku wśród pracowników i studentów Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (WSTE) oraz Zachodniopomorskiego Uniwer[...]
EN In this paper are presented the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the urban traffic congestion. It was conducted by the end of 2011 among the staff and students of the Szczecin College of Technology and Economics and the Western Pomeranian Univers[...]
8
75%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 3 11--16
PL Kongestia transportowa jest zjawiskiem niezaprzeczalnie negatywnym, w znaczący sposób oddziałującym na każdy aspekt życia współczesnego człowieka oraz niekorzystnie wpływającym na sytuację gospodarczą danego obszaru. Katowice, jako największe miasto regionu, a zarazem stolica województwa śląskiego j[...]
EN Transport congestion is an undeniably negative phenomenon that significantly affects every aspect of life and economic situation of the region. Katowice, the largest city in the area and also the capital of the Silesian Voivodeship is particularly prone to this phenomenon. Moreover, the situation on[...]
9
75%
Logistyka
2010 nr 5 21-23
PL Kongestia to najpowszechniej występująca i jedna z najpoważniejszych barier ograniczających rozwój miast. Autor i przedstawia główne grupy kosztów i wybrane negatywne efekty powstające na skutek występowania kongestii oraz zamieszcza wyniki przeprowadzonych w Poznaniu badań. W dalszej części skup[...]
EN Traffic congestion is the most common and one of the most important obstacle in cities" development. In this paper the author shows the main groups of traffic congestion's costs and some negative effects caused by congestion.The author also presents some outcomes of his own research conducted in Poz[...]
10
75%
Logistyka
2015 nr 2 342--351, CD1
PL Jednym z wymiarów tempa i kierunków rozwoju współczesnych miast jest sposób pokonywania barier utrudniających ich sprawne funkcjonowanie. Szczególnie istotną barierą uniemożliwiającą sprawne funkcjonowanie i rozwój miast jest zatłoczenie komunikacyjne będące efektem bardzo intensywnych przemian [...]
EN One of the dimensions of the tempo and direction of development of modern cities is a way of overcoming the barriers to their efficient functioning. A particularly significant barrier, which makes the efficient functioning and development of a city impossible is traffic congestion. It is the resu[...]
11
75%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 5-6 82-86
PL W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, których celem było wyodrębnienie przyczyn i skutków zjawiska kongestii, czyli zatłoczenia szlaków komunikacyjnych miasta Szczecina. Za podstawowe narzędzie przyjęto anonimowy kwestionariusz, zawierający uporządkowaną listę pytań o charakterze zamkni[...]
EN This paper presents the results of questionnaire survey which aimed at identification of causes and effects of the road congestion, i.e. a phenomenon of jamming traffic routes, in the city of Szczecin. An anonymous questionnaire, comprising an ordered list of closed questions and narrowing the answe[...]
12
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2008 z. 64 49-58
PL Zjawisko kongestii transportowej występuje powszechnie, zarówno w największych aglomeracjach, jak i miastach średniej wielkości, a w szczególnych wypadkach nawet w małych ośrodkach, a jej negatywne skutki odczuwa każdy użytkownik dróg. Ponadto poziom kongestii, co potwierdzają zagraniczne publikacje[...]
EN The road congestion is a common problem of nowadays cities - the biggest agglomerations as well as medium size cites and even small towns, where every road user (car drivers and passengers) experiences its negative effects. Foreign studies show that the scale of road congestion is permanently growin[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 466--473
PL Artykuł stanowi przedstawienie istoty kongestii transportowej w mieście oraz koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, jakim jest carpooling. Kongestia transportowa, inaczej zatłoczenie komunikacyjne, korek drogowy, zator czy korek uliczny to negatywny skutek szybkiego rozwoju urba[...]
EN The article constitutes describing the being for transport congestion in the city and the concept of integration of the public transport from individual such as carpooling. A transport congestion, differently a communications congestion, a road cork, a traffic hold-up or a traffic jam are adverse ef[...]
14
63%
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
2016 nr 19(4) 7--18
PL W toku transformacji ustrojowej zjawisko kongestii transportowej w polskich miastach ulegało systematycznemu nasileniu, osiągając poziom znany z większości miast krajów wysoko rozwiniętych. Z uwagi na koszty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne problem ten znalazł się w centrum lokalnych debat poli[...]
EN In the course of political transformation the phenomenon of traffic congestion in Polish cities systematically grew stronger, reaching level which is known for the for most ones in developed countries. Due to environmental, social and economic costs this problem was moved to the core of local politi[...]
15
63%
Logistyka
2015 nr 6 599--606, CD
PL Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce telepracy. Pierwsza część artykułu przedstawia rozważania teoretyczne nt. telepracy. W drugiej, zaprezentowano i omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych we Wrocławiu, które wskazują iż telepraca wciąż nie jest popularnym rozwiązaniem, jak [...]
EN This paper discusses the issue of telework. The first part of this article describes the essence of telework. In the second part, the results of survey research in Wroclaw have been presented. According to results, telework is still not a popular solution as well as it is not an important instrument[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 231--238, CD
PL W artykule zostały przedstawione przyczyny i skutki zatłoczenia drogowego w miastach oraz rozwiązania, które minimalizują negatywne skutki kongestii transportowej. Jednym z podanych sposobów jest wprowadzanie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Niniejszy artykuł prezentuje warunki wdrożenia darmowego [...]
EN The article presents the causes and effects of road congestion in cities and solutions that minimize the negative effects of transport congestion. One of the given ways is to introduce free public transport. This article presents the conditions for the implementation of free public transport, its po[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last