Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja tramwajowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Miejski i Regionalny
2010 nr 11 11--16
PL Modele tramwaju dwusystemowego – Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Zwickau. Opis kompatybilności systemów i stosowanych rozwiązań technicznych.
EN Models of double system tram - Karlsruhe, Kassel, Chemnitz, Zwickau. Characteristics of systems and applied technical solutions compatibility.
2
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2003 nr 3 29-38
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe parametry funkcjonalności komunikacji tramwajowej, w tym podziemnej. Przeprowadzono porównawczą ocenę efektywności obsługi pasma zabudowy przez metro, szybki tramwaj oraz autobus. Dwa rozdziały poświęcono koncepcji rozwoju komunikacji w Krakowie oraz w Warszaw[...]
EN The article characterises basic parameters of tramway transpiration functionality, including an underground one. A comparative assessment was done of service effectiveness of an underground lane structure serviced by an underground fast tram or a bus. Two sections were devoted to a concept of transp[...]
3
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2014 nr 2 24--30
PL W artykule porównano zdolności przewozowe oraz czas i prędkość jazdy osiągane przez pociągi metra oraz tramwaje. Przeanalizowano składniki podróży miejskim transportem szynowym. Przedyskutowano różnice w czasach przejazdu wynikające ze zróżnicowania długości odcinków między stacjami, a w przypadku t[...]
EN The article makes a comparison of transportation capacity, time and speed achieved by the subway trains and trams. The components of urban rail transport elements were analyzed. The differences in travel time resulting from the diversity of lengths between stations, and in the case of trams - the ra[...]
4
88%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 6 24-27
PL Charakterystyka systemu tramwajowego miasta. Nowoczesne cechy systemu tramwajowego. Tabor niskopodłogowy. System priorytetu w ruchu dla komunikacji tramwajowej.
EN The characteristics of the tramway system in the city. The modern features of the tramway system. The low-floor vehicles. The system of priorities for tramway transport.
5
88%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Komunikacja tramwajowa funkcjonuje w Polsce w 14 miastach [3]. Łączna długość linii tramwajowych wynosi 1909,5 km, w tym wspólnych z jezdnią 422,2 km. Szczegóły dotyczące proporcji między długością ogólną torów mierzoną w kilometrach pojedynczego toru (kmtp) a długością torów prowadzonych wspólnie z[...]
6
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 11 25-30
PL Założenia do projektu komunikacji tramwajowej przy przebudowie Placu Społecznego. Propozycja utworzenia nowoczesnego, wygodnego i bezpiecznego węzła przesiadkowego na Placu Społecznym we Wrocławiu
EN The assumptions of tram transport service while the Społeczny Plac reconstruction. The proposal to create the modern, comfortable and safe interchange station at the Spoleczny Plac in Wroclaw.
7
75%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 2 21-30
PL Sieć tramwajowa Poznania - historia, stan obecny oraz plany rozwoju. Rozbudowa sieci tramwajowej - przedłużenie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju do Dworca PKP budowa trasy i zajezdni tramwajowej na Franowie.
EN Tram network in Poznań - history, present condition and plans for development. Extension of tram network - extension of the Poznań Fast Tram to the railway station, construction of the line and tram depot in Franowo.
8
75%
Logistyka
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania warstwowych modeli systemów bezpieczeństwa jako narzędzia w procedurach postępowania wobec ryzyka zagrożeń. Wskazane procedury są jednym z istotnych elementów etapu reagowania na ryzyko w metodzie TRAM-RISK. Podano podstawowe informacje dotyczące warstwowych mo[...]
EN Presents the possibility of using layered models of safety systems as procedures of risk treatment. The indicated procedures are key elements of the phase to respond to risk in the method of TRAM-RISK. Provides basic information on layered models of safety systems. Presented one of the concept of id[...]
9
75%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 10 21-27
PL Charakterystyka sieci tramwajowej w mieście. Współpraca komunikacji tramwajowej i kolejowej. Historia prywatyzacji zarządzania komunikacją szynową.
EN Characteristics of tram network in the city. Cooperation between railway and tram carriages. History of privatisation of rail transport management.
10
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule przedstawiono krótką historię komunikacji tramwajowej w Tarnowie, genezę powstania oraz dane z pierwszego okresu jej funkcjonowania. Podano także nieznane wydarzenia związane z próbą budowy nowych linii w Tarnowie.
EN The short history of tram transport service in Tarnów, the genesis of its origination and the data of the first period of its operation has been presented in the paper. Some unknown events concerning the attempt for construction of new lines in Tarnów has been also given.
11
75%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 4 19-22
PL Propozycje integracji układu komunikacyjnego poprzez zmiany w sieci tramwajowej. Analiza zmian w układzie sieci tramwajowej. Centrum przesiadkowe tramwaj – kolej. Znaczenie projektowanej zmiany w sytuacjach niesprawności w systemie transportowym miasta.
EN Transport network integration proposals by changes in tram network. Analysis of changes in tram network. Transfer center tramway – railway. Significance of project changes in condition of inefficiency in urban transport system.
12
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 4 7-11
PL W artykule przedstawiono wdrożony we Francji system tramwaju Translohr poruszającego się na kołach samochodowych nazywany tramobusem. Rys historyczny projektu, projekt nowej linii tramwajowej, infrastruktura tramwajowa, zajezdnia i centrum sterowania. Tramobus Translohr na świecie.
EN There is presented in the article the tramway system Translohr implemented in France that is on the tyres and is called tram-bus. The historical draft of the project, the project of a new tramway line, the tramway infrastructure, the tram depot and guidance system. The tram-bus Translohr in the worl[...]
13
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Historyczny kompleks zajezdni na krakowskim Kazimierzu należy do najbardziej wartościowych obiektów poprzemysłowych. Jest jednym z nielicznych w Europie zachowanych jako "kompletny" zespołów komunikacyjnych z przełomu XIX i XX wieku. Rewaloryzacja krakowskich zajezdni ma swój wymiar rewitalizacyjny.[...]
EN Historical depot complex at Kazimierz is one of the most valuable after industrial object. It is rather seldom in Europe to meet such "complete" transportation complex from the turn of 19 and 20 centuries. Revalorisation of Cracow depots has its historical aspect. The Museum of Urban Engineering con[...]
14
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 4 15-25
PL Najważniejsze etapy kształtowania się sieci tramwajowej Krakowa (okres przedwojenny, powojenny oraz czasy bieżące).
EN The most important stages of tramway network creation in Krakow (the pre-war period, after war and current times).
15
75%
Transport Miejski i Regionalny
2009 nr 6 19-23
PL Dostępność przestrzenna i czasowa przystanków tramwajowych. Dostępność czasowa najważniejszych celów dojazdu komunikacją tramwajową.
EN The time and space accessibility of the tramway stops. The time accessibility of the most important targets in the tramway service.
16
75%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 6 8-14
PL Przykłady form łączących funkcje deptaku i ciągu tramwajowego. Zabudowa a zachowania pieszych. Warunki korzystania z tej formy urbanistycznej. Charakterystyka relacji między grupami użytkowników ruchu. Przykłady rozwiązań w czterech miastach konurbacji górnośląskiej.
EN Examples of forms connecting functions of promenade and tram line. Buildings versus pedestrian behaviour. Conditions of taking advantages of town-planning form. Characteristics of relations between various groups of traffic users. Examples of solutions in four cities of Upper Silesian conurbation.
17
75%
Infrastruktura Transportu
2014 nr 5 40--42
PL Temat wzajemnego oddziaływania taryfy i popytu na usługi transportowe jest niesamowicie szeroki. W tym artykule zostaną poruszone jedynie wybrane, bardzo wyraziste kwestie na przykładzie transportu szynowego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Poniżej zostaną opisane, na tle dotychczasowej polityki [...]
18
75%
Logistyka
2014 nr 6 7722--7730
PL Niniejsze opracowanie dotyczy badania i analizy jakości przewozów pasażerskich realizowanych przez system komunikacji tramwajowej, w wybranej aglomeracji miejskiej. Podstawowym zadaniem takiego systemu jest dostarczenie pasażerom usługi o pożądanej jakości, czyli przede wszystkim bezpiecznych, termi[...]
EN This study deals with the problems connected with the quality of passenger transport services provided by a tramway transport system in a given urban agglomeration. The major task of such a system is to provide passengers with services that would meet the demanded quality, that is, primarily safe, p[...]
19
75%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W dokumentach Unii Europejskiej problem ochrony środowiska łączy się ze wzrostem efektywności energetycznej umożliwiającej osiągnięcie oszczędności makroekonomicznych.
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 256--260
PL Zdarzenia niebezpieczne (ZNb) z udziałem tramwajów są uznawane za drugie, po wypadkach kolejowych, zdarzenia o najpoważniejszych skutkach. Wynika to między innymi z ilości osób poszkodowanych – pasażerów tramwajów oraz zewnętrznych uczestników tych zdarzeń. Do ZNb dochodzi przede wszystkim na torowi[...]
EN Dangerous events (DE) involving trams are considered as the second, after the railway accident, the events with the most serious consequences. This is due the number of pe ople injured in DE i.e. the tram passengers and the external participants, among others. DE usually happen on the not separatek [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last