Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja autobusowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL MPK Sp. z o.o. jako firma działająca w warunkach gospodarki rynkowej, nasilającej się konkurencji oraz wzrastających wymagań klientów, podjęła nowe wyzwania rynkowe i wypracowała strategie działania oparte na umiejętnym wykorzystaniu szans otoczenia i jego silnych stron przy jednoczesnym stopniowym [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule nakreślono specyfikę komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Opisano linie przyspieszone oraz linie zwykłe. Przedstawiono różnorodność taboru autobusowego.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule autor opisuje prace nad reorganizacją układu linii autobusowych w Częstochowie. Zmieniono podział tras autobusów, wycofano kilka linii autobusowych, wprowadzono rozkład letni. Zmiany w komunikacji autobusowej jakie zaszły w Częstochowie nie cieszą się uznaniem wśród mieszkańców tego miast[...]
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł jest poświęcony dalekobieżnym przewozom autobusowym w Portugalii. Podjęto w nim próbę prezentacji tych przewozów przez pryzmat polskiego spojrzenia na tę kwestię. Pewne podobieństwa przekształceń portugalskich przedsiębiorstw autobusowych i polskich przedsiębiorstw PKS wynikają z zaszłości h[...]
5
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Coraz więcej polskich przedsiębiorstw wykazuje zrozumienie, że jakość wyrobu lub usług jest czynnikiem decydującym o jego pozycji konkurencyjnej. Wzrasta również przekonanie, że warunki w jakich przeprowadzony został proces wytwarzania produktu lub realizacji usług jest ważnym elementem wpływającym [...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowano zagadnienie bezpieczeństwa w miejskiej komunikacji autobusowej. Przedstawiono jedną z najlepszych definicji profilaktyki przeciwwypadkowej. Omawiane zagadnienie podzielono na pięć podstawowych obszarów, po czym omówiono każdy z nich.
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Autor krótko opisuje historię autobusów Jelcz. Wśród autobusów, jakie jeździły i nadal jeżdżą po polskich drogach największą popularnością i miłymi wspomnieniami cieszy się Jelcz 706 RTO. Obecnie ten historyczny autobus można zobaczyć na ulicach Krakowa.
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule przedstawiono zmiany w zasadach finansowania utraconych korzyści z tytułu honorowania przez przewoźników autobusowych ustawowych uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w przedsiębiorstwie PKS, realizowanych przy współprac[...]
9
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Nowy dworzec został zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej, co pozwoliło na zintegrowanie funkcji dworca autobusowego z istniejącymi liniami tramwajowymi, a także z autobusową komunikacja podmiejską. W ten sposób, oddany 9 listopada 2007 r., dworzec autobusowy MPK stał się dogodn[...]
10
70%
Problemy Transportu i Logistyki
2018 nr 3 (43) 81--89
PL W artykule przedstawiono zmiany w zakresie długości komunikacji autobusowej w Polsce w latach 2000–2016. Zgodnie z danymi statystycznymi w tym okresie nastąpiło dalsze ograniczanie ich długości, co należy łączyć ze zmianami społeczno-gospodarczymi, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 roku. Przede w[...]
EN The article presents changes in the length of communication lines in Poland in the years 2000– 2016. According to statistical data, in this period there was a further reduction in their length, which should be combined with socio-economic changes that took place in Poland after 1989. Above all the r[...]
11
61%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 2 33-38
PL Wyniki badań modelu probabilistycznego funkcjonowania przystanku autobusowego wraz z określeniem przepustowości projektowej przy założonych standardach obsługi - potok zgłoszeń autobusów na przystanki, czas postoju autobusu na przystanku, czas wymiany pasażerów, czas tracony na przystanku.
EN The results of research on probabilistic model for bus stop operations and estimation of design capacity under assumed service standards – bus entry flow at stops, the bus standing time at stops, the time for passenger exchange, the lost time at stops.
12
61%
Transport Miejski i Regionalny
2011 nr 4 22-26
PL Przebieg linii autobusowych. Rozmieszczenie i dostępność przystanków dla ludności wiejskiej. Natężenie ruchu autobusowego. Działalność przewoźników. Baza połączeń autobusowych i przystanków w województwie.
EN Routes of bus' lines. Location and access of rural population to bus stops. Intensity of bus traffic. Activity of carriers. Base of bus' connections and stops in the Voivodeship.
13
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W artykule scharakteryzowano podstawowe cechy i parametry miejskiej komunikacji autobusowej w Tarnowie. W nawiązaniu do linii tramwajowej oraz pierwszej linii autobusowej uruchomionej w okresie międzywojennym, krótko przedstawiono aktualną komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Komunikacji Mi[...]
EN Basic characteristics and parameters of urban bus transport service in Tarnów has been presented in the paper. With reference to the tram line and to the first bus line that had operated in the interwar period the present public transport organised by Public Transport Board in Tarnów has been presen[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 345-350
PL Celem badań jest opracowanie systemu służącego do analizy prędkości oraz możliwości zlokalizowania pojazdów; systemu, który jest możliwy do zrealizowania dzięki rozwojowi telematyki. Na podstawie intensywnych studiów na temat przetwarzania danych oraz struktury bazy danych referat rozwija temat narz[...]
EN The aim of research is producing a floating vehicle car data (FVD) elaboration system to analyse speed and vehicle location; a system realizable by telematic development. Based on an intensive study of information collection, database structure, data process and information dissemination, this paper[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 339-344
PL Belgradzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej jest jedną z największych firm autobusowych w Europie. Referat przedstawia podstawowe właściwości ujednoliconego oprogramowania zintegrowanego systemu informacyjnego w belgradzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej. System informacyjny zwią[...]
EN Belgrade Bus Station (BBS) is one of the bigest bus station in the Europe. The paper presents the main characteristics of unified software development process applied to software development for Integral Information System of the Belgrade Bus Station (IISBBS). Information subsystem of Traffic, suppo[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jednym z najbardziej rozległych i zaludnionych pasm osadniczych w Polsce jest pasmo obejmujące aglomeracje łódzką i warszawską. W ostatnich kilkudziesięciu latach charakteryzuje się ono wysoką dynamiką rozwoju, a jednym z jego skutków jest szybki wzrost zapotrzebowania na transport, zwłaszcza pasaże[...]
EN One of most extensive and populated urbanized areas in Poland is settlement strips Łódź and Warsaw. In several dozen last years it is characterized by high dynamics of the development, and a fast rise in the demand for the transport, especially passenger, between these urbanized areas. It is tied wi[...]
17
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas zwiedzania Kapsztadu najkorzystniejszą formą komunikacji są autobusy turystyczne, które kursują pomiędzy głównymi atrakcjami miasta. Turyści mogą wsiadać i wysiadać w dowolnym miejscu. Od maja 2010 r., na krótko przed odbywającymi się w Republice Południowej Afryki Mistrzostwami Świata w Pił[...]
EN The most convenient means of transport while visiting Cape Town is getting around the town by tour bus. Tour buses in Cape Town shuttle regularly between major attractions of the town. Tourists can hop on and hop off at any bus stop they like. In May 2010, shortly before the 2010 FIFA World Cup, whi[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę obliczania rekompensaty z tytułu wykonywania usług użyteczności publicznej według przepisów rozporządzenia (WE) 1370/2007 2 dla określonego, wybranego modelu przedsiębiorstwa transportowego. Prezentowane zagadnienia stanowić powinny podstawę do dyskusji w środowisku[...]
19
61%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 2 24--32
PL Przewozy w strefie podmiejskiej Krakowa były i są ważne dla mieszkańców Krakowa i strefy podmiejskiej. Od 2007 roku kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego na tym obszarze na mocy porozumień międzygminnych wykonuje jednostka miejska (ZIKiT). Pozwala to lepiej integrować komunikacj[...]
EN Passenger transport services in Cracow suburban area have been and still are very significant not only for Cracow residents but for people working or living in suburban area. Currently, the competences of public transport organizer within this area, according to agreements between city and every com[...]
20
51%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 2 31-39
PL Rodzaje pasów autobusowych. Korzyści płynące z wydzielania pasów autobusowych. Uwarunkowania dla stosowania wydzielonych pasów autobusowych. Zidentyfikowane problemy związane z funkcjonowaniem wydzielonych pasów autobusowych w polskich miastach.
EN Types of bus lanes. Advantages of separation of bus lanes. Conditionsforapplication of separated bus lines. Recognized problems connected to functioning of separated bus lanes in Polish cities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last