Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputerowe wspomaganie projektowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Nauki i Techniki
2007 nr 1 61-72
PL Efektywne sterowanie przepływem zasilającego powietrza może zwiększyć osiągi systemu ogniw paliwowych. Wykorzystując komputerowe oprogramowanie wspomagające projektowanie systemów sterowania można w krótkim czasie poznać właściwości obiektu sterowania i dobrać odpowiednią metodę sterowania. W artyku[...]
EN This paper points out that effective control of the air supply flow can increase performance of fuel cell system. It presents how to get to know in a short time the properties of the object of control and select appropriate method of controlling it by using computer software which supports designini[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Mechanika
1998 Nr 77(559) 123-128
PL Przedstawiono podstawy modelowania układów mechanicznych w odniesieniu do komputerowego wspomagania projektowania. Wykazano potrzebę przygotowania mo-delu w postaci akceptowanej przez komputer jako warunek efektywnego wykorzystania oraz tworzenia oprogramowania CAD. Zaproponowano definicję modelu k[...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 12 69--74
PL Dokonujący się przełom informatyczny spowodował, że projektant systemów HVAC w znacznym stopniu korzysta z narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Trudno jest bowiem wyobrazić sobie nawet średniej wielkości projekt, którego dokumentacja rysunkowa nie byłaby opracowana w postaci elektronicz[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono metodę doboru lokalizacji układów napędowych oraz typu i parametrów pracy urządzeń rozruchowych opartą na badaniach modelowych przenośników taśmowych. Metodę zaprezentowano na przykładzie analizy rozruchów nadkładowego przenośnika taśmowego o długości 1,6 km i 2,5 km z wykorzystaniem w[...]
EN The paper deals with the new choice method of start-up components for a belt conveyor drives, based on simulation tests of the multi-mass dynamic conveyor model. Simulation results of the belt conveyor start-up, length L = 1.6 km and L = 2.5 km with resistance starter and fill-controlled fluid coupl[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 181-185
PL W artykule przedstawiono syntetycznie dydaktykę z zakresu CAD prowadzoną na Wydziale Mechanicznym ATR w Bydgoszczy. Dydaktykę CAD przedstawiono jako otoczenie dla grupy przedmiotowej PKM. W tym ujęciu, przedmioty CAD omówiono, dzieląc je na trzy zakresy merytoryczne: podstawy informatyki, zapis kons[...]
EN A CAD didactic lead in Mechanical Engineering Faculty of University of Technology in Bydgoszcz was synthetically presented in the paper. CAD didactic was presented as a surrounding of basic of machines didactic. CAD subjects were divided in three groups in respect of essential range: basics of infor[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 249-258
PL Zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia oraz absolwenta na miarę oczekiwań to najpowazniejsze obecnie wyzwanie, jakie postawiono przed wyższymi uczelniami, na krawędzi przemian społecznych i geopolitycznych. Szkolnictwo zmierza ku podniesieniu jakości kształcenia i zapewnienia studentom lub inz[...]
EN The biggest challenge that institution of higher learning is facing during this geopolitical and social transformation is to guarantee a suitable guality of education and preparting graduates for today's high standards. Educational system is aiming at giving students or engineers solid start and c[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2008 Nr 9 33-42
PL W artykule przedstawiono problematykę ekologicznej oceny artykułów gospodarstwa domowego. Ukazano możliwość automatycznego przesyłania danych o wyrobie z systemów CAD do systemów oceniających wyroby pod względem recyklingu, co przyczynia się to do znacznego skrócenia czasu takiej oceny.
EN This paper presents recycling rate assessment of household appliance. The requirement of use the special software for automatic product data transfer from CAD systems to assessment tools for recycling oriented design is also given. Based on this special created software recycling rate assessment of [...]
8
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2002 Nr 4 55-56
PL W pracy przedstawiono podzielony na etapy schemat konstruowania urządzenia do wytwarzania zawiesin lub homogenizacji. Program komputerowy na podstawie danych wprowadzanych (lub wybieranych) przez konstruktora i posiadanej bazy danych określa wymiary mieszalnika oraz wielkość układu napędu mieszadła.[...]
EN An algorithm for designing a device for slurry production or ho-mogenization is presented in the paper. A computer program based on the data introduced (or selected) by a designer and on a data base determines the tank size and dimensions of the impeller driving system.
9
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono rys historyczny rozwoju metod komputerowego wspomagania projektowania w Instytucie KOMAG. Omówiono początkowy okres rozwoju oparty na komputerach typu Mainframe, który w głównej mierze poświęcony był wdrażaniu metod obliczeniowych stosowanych w projektowaniu maszyn górniczyc[...]
EN Historical background of development of methods and tools for computer aided designing at the KOMAG Institute of Mining Technology is presented. The initial period of development based on Mainframe computers, in which mainly computational methods used for designing the mining machines were implement[...]
10
80%
Utrzymanie Ruchu
2020 Nr 2 51--54
PL Komputerowe wspomaganie projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania polega na graficznym przedstawieniu wszystkich elementów za pomocą schematów funkcjonalnych. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są przedstawiane za pomocą znormalizowanych symboli graficznych zaw[...]
11
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 171-182
PL Komputerowe wspomaganie projektowania (ang. CAD - Computer Aided Design), czyli projektowanie przy pomocy komputera jest aktualnie standardem niemalże w każdej z dziedzin nauk inżynierskich. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie i przede wszystkim dokładne wykonanie projektu, programy typu CAD [...]
EN A preliminary information describing application for calculation of household sewage treatment plants is presented in this paper. It is a set of tools allowing to stream-line the whole of preparatory actions, essential to carry out the planned task, which is to calculate working parameters and dimen[...]
12
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
2006 Tom 8 113-132
EN A preliminary information describing application for calculation of household sewage treatment plants is presented in this paper. It is a set of tools allowing to stream-line the whole of preparatory actions, essential to carry out the planned task, which is to calculate working parameters and dimen[...]
13
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy dokonano krytycznego przeglądu prac dotyczących klasycznego podejścia do nauki o projektowaniu i metodologii projektowania. Zaproponowano nieklasyczne podejście dotyczące komputerowego wspomagania koncepcyjnych faz procesu projektowania maszyn. Podejście to polega na zastosowaniu we wspomaga[...]
EN The critical revue of papers devoted classical approach to theory of design and design methodology is presented. The non classical approach to computer support of conceptual work in initial steps of machinery design process is proposed. This approach is based on application the virtual reality techn[...]
14
70%
Przegląd Odlewnictwa
PL Artykuł zawiera omówienie artykułów dotyczących zastosowania systemów komputerowych, przede wszystkim systemu MAGMASOFT do symulacji odlewania oraz systemu UNIGRAPHICS do komputerowo wspomaganego projektowania i wytwarzania w kilku wiodących odlewniach krajowych. Podano nieco informacji o tych syste[...]
EN The article contains a discussion of the articles published in the same issue of Przegląd Odlewnictwa which deal with the application of computer systems, first of all of the MAGMASOFT system, to the simulation of pouring and the UNIGRAPHICS system to computer-aided design and manufacturing in some [...]
15
70%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
1999 nr 13 85-92
PL W referacie opisano główne moduły pakietów Flux2D i EFCAD do obliczeń polo- wych. Oba pakiety są na etapie wdrażania w dydaktyce przedmiotów "Kompute- rowa analiza przetworników elektromechanicznych" oraz "Komputerowe projek- towanie przetworników elektromechanicznych" dla specjalności Maszyny el[...]
16
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The present paper report on the use of an interface tool between software for CAD (Computer Assisted Design) and CFD (Computational Fluid Dynamics). Experimental obtained data for the drag force acting on a mode! prototype of the HUGIN 3000 and data obtained from a Computer Aided Analysis of the dra[...]
17
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
18
70%
Logistyka
PL Procedura komputerowego wspomagania konstrukcji rozdrabniaczy wielotarczowych, została napisana w języku JAVA i po zaaplikowaniu do telefonu komórkowego, gdzie została wykorzystana głownie do koncypowania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, obsługiwała algorytmy genetyczne sztucznej inteligencj[...]
EN Procedures of computer aided multi-disc grinders design were programmed in JAVA language and after applying them to the cell phone, they were used for the anticipation by means of genetic algorithms. The constructional solutions obtained are of logical and innovation-inspiring character.
19
70%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono założenia do budowy innowacyjnego stabilizatora stawu kolanowego umożliwiającego realizacje postulatu leczenia czynnościowego. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w warunkach klinicznych. Posłużyły one do odzwierciedlenia rzeczywistego ruchu względneg[...]
EN The paper presents a concept of an innovative orthopedic stabilizer solution designed for treatment of periarticular fractures of the knee joint. In this paper there are presented the results of experimental clinical research. The design of the device was supported by the carried out experimental re[...]
20
61%
Architecturae et Artibus
PL W referacie przedstawiona zostanie ewolucja metod wspomagania projektowania architektury mieszkaniowej, poczynając od metod bazujących na podejściu systemowym, a kończąc na współczesnych metodach modelowania matematycznego. Przedstawione będą dwa programy umożliwiające twórcze poszukiwanie i generow[...]
EN In the paper two methods supporting design of houses will be considered. The first method was created on the basis of a systematic approach, especially the soft systems methodology. This approach abandoned the deterministic way of designing and the deterministic design strategies. Soft methodology c[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last